دکتر محمدرضا زارع مهرجويي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا اقتصاد کشاورزی , از 1380 تا 1385

 شیراز

کارشناسی اقتصاد کشاورزی , از 1363 تا 1367

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی (پایان نامه: بررسی اثرات تکنولوژی مکانیکی بر تولید محصولات کشاورزی) , از 1368 تا 1371

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mohammad Reza Zare Mehrjerdi AmirhosseinTohidi, An Empirical Analysis of Exchange Rate Pass-Through to Iran's Saffron Export Price

Ethno-Pharmaceutical products, 1, 1, 29-36, 2014

2. Vahid Shahabinejad، Mohammad Reza Zare Mehrjerdi، Morteza Yaghoubi, Total Factor Productivity Growth, Technical Change and Technical Efficiency Change in Asian Economies: Decomposition Analysis

Iranian Journal of Economic Studies, 2, 2, 47-69, 2013

3. Mohammad Reza Zare Mehrjerdi, Maryam Ziaabadi & Fatemeh Irani-Kermani, Investigating the Factors Affecting Energy Consumption in the Iranian Agricultural Sector Using Parametric and Nonparametric Methods

Iranian Journal of Economic Studies, 1, 1, 113-127, 2012

4. مظلومه رزاقی محمدرضا زارع مهرجردی علی کیانی راد صدیقه نبی ئیان, مدل سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت

پژوهشنامه بیمه, 30, 1, 155-185, 1394

5. محمدرضا زارع مهرجردی، محبوبه شیخ پور، سمیه نقوی, بررسی تاثیر ادوار تجاری بر بهره وری کل

اقتصادد کشاورزی, 8, 4, 25-41, 1393
-

6. احسان سپهوند روح الله نيرومند محمد رضا زارع مهرجردي, تعيين عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران

فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی, شماره شانزدهم, شماره شانزدهم, 23- 42, 1393

7. سیمین خرمی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، حسین مهرابی بشرآبادی، محمد بخشوده, تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی

اقتصاد كشاورزي, 8, 1, 119-136, 1393

8. محمدرضا زارع مهرجردی، مرتضی خدایی و فاطمه فتحی, ارزیابی عملکرد شرکت های مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی استان کرمان در زمینه مدیریت ریسک محصولات کشاورزی

بیمه و کشاورزی, 11, 41, 25-38, 1393

9. محمدرضا زارع مهرجردي مريم ضياءآبادي, ارزش طبيعتگردي حفاظت از منطقه تفريحي- گردشگري شيركوه يزد

علوم و تكنولوژي محيط زيست, 1, 16, 123-131, 1392

10. مرجان منصوری، محمدرضا زارع مهرجردی و مهدی امامدادی طارمی, بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی

علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 9, 1, 103-133, 1392

11. عباس میرزایی مریم ضیاآبادی، محمدرضا زارع مهرجردی، سجاد محمودی, مقایسه روش های سنتی و الگوی ژنتیکی در پیش بینی نوسان های قیمت محصولات گزینش شده کشاورزی

اقتصاد کشاورزی, 7, 2, 1-18, 1392

12. محمدرضا زارع مهرجردی، امیرحسین توحیدی, رابطه انتقالی نرخ ارز در بازارهای صادراتی پسته ایران

تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 5, 2, 165-185, 1392

13. علی دهقان هراتی، محمدرضا زارع مهرجردی، امیرحسین توحیدی و مجتبی نیکزاد, ارزشگذاری مصرف آب های زیرزمینی در سطوح متفائت کارایی برای محصول پسته

پژوهش آب در کشاورزی, 27, 2, 256-264, 1392

14. محمدرضا زارع مهرجردی, ارزشگذاری ارتقای کیفیت محیط زیست در جنگل باغ شادی شهرستان خاتم

خشک بوم, 3, 1, 31-40, 1392

15. فاطمه فتحی، محمدرضا زارع مهرجردی، رضا صداقت، صدیقه نبی ئیان, تعیین گرایش های ریسکی پسته کاران شهرستان رفسنجان و عوامل موثر بر آن

بیمه کشاورزی, 3, 75-85, 1392

16. محمدرضا زارع مهرجردی، نعیمه اسماعیلی علیانی، مریم ضیاآبادی, تاثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز در ایران

اقتصاد کشاورزی, 7, 3, 27-40, 1392

17. محمدرضا پاکروان، محمدرضا زارع مهرجردی، مهدی کاظم نژاد، حسین مهرابی بشرآبادی, بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

اقتصاد کشاورزی و توسعه, 2, 77, 1-28, 1391

18. سمانه نگارچی، محمدرضا زارع مهرجردی، حسین مهرابی بشرآبادی و حسین نظام آبادی پور, مقایسه روش های الگوریتم ژنتیک و خود توضیح با وقفه های گسترده به منظور تخمین تابع تولید بخش کشاورزی ایران

تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 2, 1, 43-63, 1391

19. سیمین خرمی مقدم محمد رضا زارع مهرجردی و حسین مهرابی بشرآبادی, تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه2

اقتصاد کشاورزی, 6, 4, 57-74, 1391

20. سعید عظیمی فرد محمدرضا زارع مهرجردی و حسین مهرابی بشرآبادی, بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه ریزی کسری

دانش کشاورزی و تولید پایدار, 23, 3, 1-11, 1391

21. مصطفی بنی اسدی،محمدرضا زارع مهرجردی، حجت ورمزیاری, بررسی عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستائیان در ایران

تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 5, 1, 183-196, 1391

22. محمدرضا زارع مهرجردی، عباس رضایی،مریم ضیاآبادی, ارزشگذاری آب های زیرزمینی با رویکرد کیفیت

مهندسی آبیاری و آب, 3, 10, 11-18, 1391

23. محمدرضا زارع مهرجردی، رضوان فرامرزی فیل آبادی،فاطمه درگه, برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهیافت ARDL و الگوریتم ژنتیک

اقتصاد کشاورزی و توسعه, 20, 80, 81-95, 1391

24. محمدرضا زارع مهرجردی، ابراهیم جاودان, پیش بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران (مقایسه روش های تک متغیره و چند متغیره)

اقتصاد کشاورزی, 2, 1, 81-102, 1390

25. محمدرضا زارع مهرجردی و سمانه نگارچی, مقایسه الگوی میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش بینی قیمت(مطالعه موردی: گوشت قرمز)

اقتصاد و توسعه کشاورزی, 2, 1, 100-108, 1390

26. سمیرا سرایلو، محمدرضا زارع مهرجردی، کوهسار خالدی, اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران

روستا و توسعه, 3, 2, 53-71, 1390

27. محمدرضا زارع مهرجردی, تعیین الگوی کشت بهینه و ارزشگذاری آب با استفاده از تلفیق روش های برنامه ریزی ریاضی تحت ریسک و ارزش مانده، مطالعه موردی: منطقه ارزوئیه شهرستان بافت

پژوهش آب در کشاورزی, 4, 2, 121-132, 1390

28. محمدرضا پاکروان، محمدرضا زارع مهرجردی، حسین مهرابی بشرآبادی، مهدی کاظم نژاد, بررسی آثار حذف حمایت های یارانه ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری

اقتصاد کشاورزی و توسعه, 7, 75, 109-123, 1390

29. محمدرضا زارع مهرجردی و میترا ابراهیمی, تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد کشاورزان منطقه ارزوئیه شهرستان بافت

اقتصاد وتوسعه کشاورزی, 8, 3, 313-321, 1390

30. علی اکبر باغستانی(دانشجو)، حسین مهرابی بشرآبادی، محمدرضا زارع مهرجردی و حبیبه شرافتمند, کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران

تحقیقات منابع آب ایران, 2, 1, 28-38, 1389

31. محمدرضا زارع مهرجردی و مریم ضیاآبادی, ارزشگذاری آب های زیرزمینی با استفاده از مدل هدانیک(با رویکرد قیمت زمین)

دانش کشاورزی پایدار, 3, 2, 119-128, 1389

32. مصطفی بنی اسدی و محمدرضا زارع مهرجردی, بررسی تاثیر الگوی کشت بهینه بر فقر روستایی در بخش ارزوئیه شهرستان بافت

اقتصاد کشاورزی, 5, 2, 183-209, 1389

33. محمدرضا زارع مهرجردی، عادله اسماعیلی, تعیین عامل های موثر بر پذیرش بیمه دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش های پارامتریک و ناپارامتریک

تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 7, 3, 1-16, 1389

34. محمدرضا زارع مهرجردی، مریم ضیاآبادی – سید عبدالمجید جلایی, تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

اقتصاد کشاورزی, 10, 3, 65-80, 1389

مقاله های کنفرانس

1. محمدرضا زارع مهرجردی ، مهدی اسفندیاری, تحلیلی بر نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار با ابرام بر انرژی هستهای

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار, تبریز, 1, 1-7, 2015

2. حمید رضا میرزایی خلیل آبادی ، محمد رضا زارع مهرجردی ، مهدی اسفندیاری, بررسی ارتباط میان انرژی های تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار, تبریز, 2015

3. روح الله نیرومند احسان سپهوند محمدرضا زارع مهرجردی, تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی, لهستان, 2014

4. مجتبی نیکزاد، ساسان اسفندیاری، محمدرضا زارع مهرجردی, بررسی تأثیر رشد مکانیزاسیون بر رشد بهرهوری در بخش کشاورزی ایران

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی, لهستان, 2014

5. مریم ضیاآبادی، محمدرضا زارع مهرجردی, بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش بیمه خرما

دومین جشنواره ملی خرما, بم, 1394

6. محمدرضا زارع مهرجردی، مرتضی خدایی فاطمه فتحی مظلومه رزاقی, راهبردهای توسعه خدمات شرکتهای مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی استان کرمان در تولید محصول پسته

اولیه همایش ملی پسته ایران, کرمان, 1393

7. محمدرضا زارع مهرجردی، مرتضی خدایی و فاطمه فتحی, تاثیر ضریب ریسکگریزی بر کارایی پستهکاران شهرستان رفسنجان

اولیه همایش ملی پسته ایران, کرمان, 1393

8. محمدرضا زارع مهرجردی، رضا صداقت، مرتضی خدایی و فاطمه فتحی, تاثیر نهاده آب بر ریسک تولید پسته و نوسانات درآمدی پسته کاران شهرستان رفسنجان

اولیه همایش ملی پسته ایران, کرمان, 1393

9. محمدرضا زارع مهرجردی، مرتضی خدایی و فاطمه فتحی, شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه مشارکت زنان در فرایند تولید محصول پسته شهرستان رفسنجان

اولیه همایش ملی پسته ایران, کرمان, 1393

10. مرتضی خدایی، محمدرضا زارع مهرجردی، فاطمه فتحی و مظلومه رزاقی, ارزیابی نقش بیمه کشاورزی بر کارایی پسته کاران شهرستان رفسنجان

نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی, تهران, 1392

11. مریم سالاری بردسیری، مجتبی نیکزاد، محمدرضا زارع مهرجردی،, بررسی رابطه بین اندازه مزرعه و انواع کارایی

نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی, تهران, 1392

12. فاطمه فتحی، مرتضی خدایی، محمدرضا زارع مهرجردی، مظلومه رزاقی, تاثیر شاخص قیمت جهانی نفت و طلا در سرمایه گذاری بخش کشاورزی

نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی, تهران, 1392

13. فاطمه فتحی، محمدرضا زارع مهرجردی، رضا صداقت، مرتضی خدایی, تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر ریسک پذیری پسته کاران رفسنجان

نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی, تهران, 1392

14. مرتضی خدایی محمدرضا زارع مهرجردی فاطمه فتحی, تعیین اثر نهاده ها در ایجاد نابرابری درآمدی پسته کاران شهرستان رفسنجان

نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی, تهران, 1392

15. محمدرضا زارع مهرجردی، سیما شافعی، معین جلالی, عوامل موثر بر پذیرش کودهای آلی غنی شده

نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی, تهران, 1392

16. فرحناز شهریاران، محمدرضا زارع مهرجردی و مریم ضیاآبادی, بررسی تاثیر اعتبارات بر بهره وری تولید پنبه در استان

نخستین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه, گرگان, 1391

17. مظلومه رزاقی، محمدرضازارع مهرجردی، مهدی خدادادی و فاطمه فتحی, بررسی نگرش پنبه¬کاران نسبت به بیمه پنبه

نخستین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه, گرگان, 1391

18. محمدرضا زارع مهرجردی، آسیه عزیزی و نسیبه زارعی, اثر قیمت صادراتی نفت روی ارزش افزوده بخش کشاورزی

کنفرانس بین المللی اقتصاد سنجی، روش ها و کاربردها, سنندج, 1391

19. علیرضا رضاپور و محمدرضا زارع مهرجردی, مطالعه عوامل موثر بر دستیابی به مرز کارایی فنی در تولید محصول گندم منطقه زرقان فارس با استفاده از روش های پارامتریک و ناپارامتریک

هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, شیراز, 1391

20. محمدرضا مومنی تیکدری، محمدرضا زارع مهرجردی و محمد جواد مهدی زاده, بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی قارچ دکمه ای (مطالعه موردی شهرستان کرمان)

هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, شیراز, 1391

21. محمود ریگی گوهر کوهی، علی دهقان هراتی و محمدرضا زارع مهرجردی, ارزشگذاری اقتصادی مطبوعیت محیط زیست: مطالعه موردی منطقه گردشگری تفتان

هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, شیراز, 1391

22. محمدرضا زارع مهرجردی و مهسا سیاح, بررسی تاثیر خالص صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی

هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, شیراز, 1391

23. مریم ضیاآبادی، محمدرضا زارع مهرجردی و سمیه حیدرآبادی, بررسی اثر تکنولوژی بر صادرات غیرنفتی ایران(با تاکید بر صرفه جویی مصرف انرژی)

هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, شیراز, 1391

24. ستار صادقی و محمدرضا زارع مهرجردی, تاثیر آزادسازی تجاری بر توزیع درآمد در ایران

هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, شیراز, 1391

25. سمیه حیدرآبادی، محمدرضا زارع مهرجردی، حسین مهرابی بشرآبای, بررسی پتانسیل تجاری محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب بدست آمده از شاخص های همگرایی با حضور ایران

هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, شیراز, 1391

26. محمدرضا زارع مهرجردی، امیررضا قدیمی ماهانی پور، حکیمه محسنی, برآورد ارزش اقتصادی آب ( با رویکرد کیفیت)

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1390

27. محمدرضا زارع مهرجردی، حسین تقی زاده و مریم ضیاآبادی, پیش بینی افت منابع آب زیرسطحی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی شهرستان کرمان

یازدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1390

28. سمانه احدی برزکی، کاظم جعفری نعیمی و محمدرضا زارع مهرجردی, بررسی مکانیزاسیون و راندمان بهره برداری از تراکتور در شهرستان کاشان

اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی, اهواز, 1389

29. محمدرضا زراع مهرجردی، مریم ضیاءآبادی, براورد ارزش اقتصادی آب در تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان کرمان)

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب, کرمان, 1389

30. محمدرضا زارع مهرجردی،سعید عظیمی فرد, استخراج تابع تقاضای آب برای محصول جو: مطالعه موردی شهرستان قوچان

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب, کرمان, 1388

31. محمدرضا زارع مهرجردی،مریم ضیاآبادی و احمد خسروی, میزان جانشینی بین آب و نهاده کود شیمیایی در تولید گندم در زمان خشکسالی

دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1388

32. محمدرضا زارع مهرجردی، مریم ضیاآبادی و عباس رضایی, استخراج تابع تقاضای آب از تابع تولید

دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1388

33. محمدرضا زارع مهرجردی و مریم ضیاآبادی, بررسی تاثیر قیمت انرژی در بخش کشاورزی بر سطح اشتغال در این بخش

هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشارزی ایران, تهران, 1388

34. محمدرضا زارع مهرجردی و ابراهیم جاودان, پیش بینی رشد بخش کشاورزی ایران با روش های پارامتریک و ناپارامتریک اقتصاد سنجی و شبکه های عصبی مصنوعی

هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشارزی ایران, تهران, 1388

35. محمدرضا زراع مهرجردی، مریم ضیاءآبادی, ارزش اکوتورسمی حفاظت از محیط زیست( مطالعه موردی منطقه شیرکوه یزد)

دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست, تهران, 1388

36. محمدرضا زارع مهرجردی و مریم ضیاآبادی, جانشینی بین آب و دیگر نهاده های تولید در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی پسته کاران شهرستان کرمان)

همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی, شهر ری, 1388

37. محمدرضا زارع مهرجردی و مریم ضیاآبادی, بررسی تاثیر تکنولوژی بیولوژی بر میزان تولید گندم

همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی, شهر ری, 1388

38. محمدرضا زراع مهرجردی، مریم ضیاءآبادی, بررسی تاثیر تکنولوژی بیولوژی بر میزان تولید گندم

همایش سراسری کشاورزی پاک, گرگان, 1388

39. محمدرضا زراع مهرجردی، مریم ضیاءآبادی, تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی

کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب, کرمان, 1387

40. محمدرضا زارع مهرجردی, بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت مکانیزه ذرت (شهرستان کرمان)

پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون, مشهد, 1387

41. محمدرضا زارع مهرجردی، احمد خسروی و عباس رضایی, ارزشگذاری آب های زیرزمینی و بررسی اثرات جنبی برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی، جوکاران و پسته کاران شهرستان کرمان)

نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1386

42. محمدرضا زارع مهرجردی، عباس رضایی, اثر استفاده از آبیاری قطره ای بر میزان تولید پسته(مطالعه موردی شهرستان کرمان)

نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1386