دکتر مرتضي زندرحيمي

استاد

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

دروس

دروس ترم جاری

 انتقال مطالب علمی فنی (کارشناسی)

 روشهای پژوهش در علم و مهندسی مواد (دکترا)

 عملیلت حرارتی (کارشناسی)

 شکل دادن فلزات 1 (کارشناسی)

 آز خواص مکانیکی 1 (کارشناسی)

 آز عملیات حرارتی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 مباحث ویژه در مهندسی سطح (دکترا)

 مباحث ویژه در خواص مکانیکی مواد (دکترا)

 کامپوزیت ها 1 (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 شکل دادن فلزات 1

- یک شنبه 13:00 تا 15:00 - چهارشنبه 15:00 تا 17:00

 عملیات حرارتی

- یک شنبه 15:00 تا 17:00 - چهارشنبه 13:00 تا 15:00

 انتقال مطالب علمی و فنی

- سه شنبه 16:00 تا 17:00