دکتر محمدرضا وزيري

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

vazirimohammadreza@yahoo.cim

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه لیورپول انگلستان

دکترا زمین شناسی , از 1372 تا 1376

دوره ها

 دکترای چینه نگاری و دیرینه شناسی

افتخارات و جوایز

 انتخاب کتاب مبانی دیرینه شناسی جلد اول به عنوان کتاب سال زمین شناسی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. , Cv new

0

مهارت ها

 چینه نگاری و دیرینه شناسی

دروس

دروس ترم جاری

 دیرینه شناسی (ماکروفسیل) (کارشناسی)

 پالئواکولوژی (کارشناسی ارشد)

 ریزفسیل روزن داران (کارشناسی ارشد)

 رخساره های بنتونیکی (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 ریزفسیل غیر روزن داران (کارشناسی ارشد)

 دیرینه شناسی (میکروفسیل) (کارشناسی)

 متنون علمی زمین شناسی (کارشناسی)

 بیواسنراتیگرافی (کارشناسی ارشد)

 ریزرخساره پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 بیوزوناسیون (دکترا)

 رخساره های پلانکتونیکی (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 نکیسا رضا زاده

 منصوره نیک نهاد

دانشجویان قبلی

 احمد لطف آباد عرب

 محمد جواد حسنی

 محمد رضا بخشی

 ابراهیم محمدی

 یعقوب قاسمی

 طیبه احمدی

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 فرزانه بهبودی

 وجیهه مختاری

 معصومه جوادی

 مهدی کشانی

 مدینه کیانی

 مهین رامی

 محبوبه محسن بیگی

 نجمه پور زنگی آبادی

 سمیه باباربیع