دکتر محسن طاهري مقدر

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی معدن , از 1362 تا 1367

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مهندسی معدن (پایان نامه: امکان پذیری استخراج معدن طلای چاه خاتون به روش روباز) , از 1367 تا 1370

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترا مهندسی معدن (پایان نامه: برآورد هزینه سرمایه مبتنی بر ریسک برای پروژه‌های معدنی ایران) , از 1385 تا 1390

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فرانسه

سطح مقدماتی

انتشارات

کتاب ها

1. , نوارنقاله: ساختمان، محاسبات و طراحی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

مقاله های مجله

1. Taheri M.,Irannajad M.,Ataee-poor M, Estimation of the Cost of Equity for Mining and Cement Industries by Single-index Market Model

Mineral Resources Management, 27, 2, 169-188, 2011

2. • Taheri M. ,Ataee-pour M.,Irannajad M., Estimating the discount rate for projects of a mining complex

Int. J. Mining and Mineral Engineering, 2, 4, 277-289, 2010

3. • Taheri M.,Irannajad M.,Ataee-poor M, Risk-Adjusted Discount Rate (RADR) Estimation for Mining Projects Evaluation.

Jassa-The Finsia Journal of Applied Finance, 4, 36-42, 2009

4. • Taheri M.,Ataee-pour M.,Irannajad M, Selection of Tailings Site of Gol-E-Gohar Iron Ore Processing Plant Using the MADM Method

The International Journal of Mineral Resources Engineering, 13, 2, 73-84, 2008

5. • Taheri M, Osanloo M, The Design of Mouteh Gold Deposit of Iran, Journal of Mines

Metals and Feul, 17, 10, 227-230, 1994

6. غیاثی، مجید؛ طاهری مقدر، محسن؛ شمس الدینی، حامد؛ پورزمانی، اسحاق؛, پیش¬بینی میزان بولدر تولید شده حاصل از انفجار با استفاده از رگرسیون چند متغیره- مطالعه موردی: معدن سنگ آهن گل¬گهر

نشریه زمین‌شناسی ژئوتکنیک, سال 10, 2, 122-127, 1393

7. • طاهری مقدرمحسن,عطایی پور مجید,ایران نژاد مهدی, ارزشیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیار سرمایه گذاری (بخش اول)

مجله نظام مهندسی معدن, 5, 44-52, 1388

8. طاهری مقدرمحسن,عطایی پور مجید,ایران نژاد مهدی, ارزشیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیار سرمایه گذاری (بخش دوم)

مجله نظام مهندسی معدن, 6, 22-30, 1388

مقاله های کنفرانس

1. • Taheri M.,Irannajad M.,Ataee-pour M., Estimating the Discount Rate for Mining Projects of Gol-E-Gohar Mining Complex

International Mining Congress & Expo, Tehran, Iran, 2010

2. • Taheri M.,Irannajad M.,Ataee-pour M., An Apprach to Determine the Locations of In-pit Crushers in Deep Open-pit Mines

9th International Multidisciplilinary Sceintific Geoconference (SGEM), Sofia Bulgaria, 341-347, 2009

3. Taheri M.,Ataee-pour M.,Irannajad M., Selection of Tailings Site of Gol-e-Gohar Iron Ore Processing Plant Using the Modified TOPSIS Method

Proceedings of XXIV International Mineral Processing Congress (IMPC), Beijing, China, 4138-4145, 2008

4. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن, مکانیابی مخزن ذخیره سازی زیرزمینی نفت در ماهدشت با استفاده از روش FTOPSIS

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها, مشهد، ایران, 1395

5. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن؛ طاهری، محمد, انتخاب محل مخزن ذخیره سازی نفت در ماهدشت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ELECTRE

کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری, بابلسر, 1394

6. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن؛ طاهری، محمد, . انتخاب محل مناسب ذخیره¬سازی زیرزمینی گاز با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره VIKOR

کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری, بابلسر, 1394

7. سرحدی، احسان؛ طاهری مقدر، محسن, ارزیابی اقتصادی در شرایط عدم قطعیت قیمت با استفاده از اختیارات حقیقی؛ مطالعه موردی: معدن مس چشمه رضایی

سومین کنفرانس معادن روباز, کرمان, 1394

8. ابراهیمی موحد، احسان؛ طاهری مقدر، محسن؛ صفری، محسن., مکانیابی سد باطله معدن مس درآلو بااستفاده از روش VIKOR

سومین کنفرانس معادن روباز, کرمان, 1394

9. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن, بررسی روش‌هاي تعيين نرخ توليد معادن در شرايط عدم قطعيت پارامترهای اقتصادی

International Conference On Research Science And Technology, مالزی, 1394

10. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن ؛ طاهری، محمد, تحلیل اقتصادی معدن بنتونیت دوحصاران در شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه

International Conference On Research Science And Technology, مالزی, 1394

11. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن., مکانیابی مخزن ذخیره سازی زیرزمینی نفت در ماهدشت با استفاده از روش FTOPSIS

سومین کنفرانس ذخیره سازی و مخازن نفت و گاز, تهران, 1394

12. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن ؛ رجبی، میثم, انتخاب محل مناسب ذخیره¬سازی زیرزمینی گاز طبیعی در استان خراسان جنوبی با روش FAHP

سومین کنفرانس ذخیره سازی و مخازن نفت و گاز, تهران, 1394

13. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن؛ طاهری، محمد., تحلیل اقتصادی معدن بنتونیت دو حصاران با استفاده از درخت احتمال تصمیم گیری بیزی

اولین کنفرانس مهندسی معدن، مواد و فلزات, تهران, 1394

14. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن؛ طاهری، محمد, تحلیل ریسک اقتصادی معدن مرمریت فدشک در شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه با نرم افزار @RISK

اولین کنفرانس مهندسی معدن، مواد و فلزات, تهران, 1394

15. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن, بررسی مدل¬های ریاضیاتی و دینامیکی تعیین نرخ تولید معادن تحت شرایط قطعیت قیمت فلز

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع, شیراز, 1394

16. صفری، محسن؛ طاهری مقدر، محسن, بررسی روش¬های تعیین نرخ تولید تحت شرايط قطعيت قيمت فلز بر اساس ويژگي¬هاي اقتصادي

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع, شیراز, 1394

17. فیروزآبادی، مهدیه؛ طاهری مقدر، محسن, ارزیابی اقتصادی معدن 4 گل گهر در شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه

کنگره ملی صنایع آهن و فولاد, زرند، کرمان, 1393

18. افضلی ننیز، عباس ؛ طاهری مقدر، محسن, مهندسی فروش مواد معدنی: پیوند علوم صنایع معدنی و بازرگانی

کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری، متالورژی و محیط زیست, زنجان، ایران, 1392

19. • افضلی ننیز، عباس ؛ طاهری مقدر، محسن, بررسی نقش پاداش در اثربخشی قیمت گذاری مواد معدنی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, قم، ایران, 1392

20. افضلی ننیز، عباس؛ طاهری مقدر، محسن., بهبود استراتژی های فروش مواد معدنی با مهندسی فروش و ارائه آمیخته بازاریابی مواد معدنی،

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, قم، ایران, 1392

21. • افضلی ننیز، عباس ؛ طاهری مقدر، محسن, بررسي تفاوتهای استراتژیهای قيمت گذاری مواد معدني در ایران و جهان؛ مطالعه موردی سنگ آهن

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک, تهران، ایران, 1-10, 1392

22. غیاثی، مجید؛ طاهری مقدر، محسن؛ شمس الدینی، حامد؛ پورزمانی؛اسحاق, بررسی عملکرد انواع سرمته های حفاری در معدن سنگ آهن گل گهر

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, تبریز، ایران, 1392

23. • غیاثی، مجید؛ طاهری مقدر، محسن؛ جهانی، مصطفی؛ پورزمانی؛اسحاق, اعتبارسنجی و کالیبره کردن نرم افزار آنالیز تصویری Goldsize جهت توزیع ابعادی جبهه کار خردشده معدن شماره یک گل گهر

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, November, تبریز، ایران, 1392

24. طاهری مقدر،محسن؛ ایران نژاد، مهدی؛ عطایی پور، مجید, برآورد هزینه سرمایه برای پروژه‎های معدنی صنعت مس ایران

کنگره ملی مس, کرمان، ایران, 1390

25. طاهری مقدرمحسن,ایران نژاد مهدی,عطایی پور مجید, تعیین نرخ تنزیل برای ارزیابی پروژه های معدنی با در نظر گرفتن ریسک

سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران, یزد، ایران, 823-830, 1388

26. عطایی پور مجید,طاهری مقدرمحسن,ایران نژاد مهدی, ارزیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیار سرمایه گذاری

سومین کنفرانس مهندسی معدن, یزد، ایران, 831-839, 1388

27. طاهری مقدرمحسن,عطایی پور مجید,ایران نژاد مهدی,مکنونی گیلانی سعید, مكان يابي سد باطله كارخانه فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر با استفاده از روش TOPSIS فازی

هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی, تهران، ایران, 400-413, 1387

28. طاهری مقدر محسن, روش تصمیم گیری اقتصادی بین سیستم 100% کامیون وسیستم سنگ شکن داخل معدن در معادن روباز

همایش بین المللی سیمان, تهران، ایران, 1383

29. طاهری مقدر محسن, بررسی کاربرد روش باربری نیمه پیوسته در معدن مارل کارخانه سیمان کرمان

اولین کنفرانس معادن روباز ایران, کرمان، ایران, 265-272, 1380

مهارت ها

 نرم افزار Risk@

 نرم افزار COMFAR

 نرم افزار Datamine

دروس

دروس ترم جاری

 استخراج سنگ های ساختمانی (کارشناسی)

 بررسی فنی و اقتصادی در معدن (کارشناسی ارشد)

 معدنکاری سطحی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 طراحی معادن (کارشناسی)

 اقتصاد معدنی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 معدنکاری سطحی (کارشناسی)

 بارگیری و انتقال مواد (کارشناسی)

 اقتصاد و مدیریت پروژه های معدنی (دکترا)

 الگوریتم های بهینه سازی در معادن روباز (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 محسن صفری

شهید باهنر کرمان

 احد علیخانی

شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 ابراهیم سلمان

: مکان یابی دامپ¬ باطله¬های سنگی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر با رویکرد عملیاتی, شهیدباهنر کرمان

 مهدی طیاری

بررسی امکان¬پذیری فنی سیستم سنگ¬شکنی درون پیت و حمل و نقل با نوارنقاله (IPCC) در معدن سنگ آهن شماره 3 گل¬گهر, 1395, شهیدباهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 احسان سرحدی

ارزیابی پروژه های معدنی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از اختیارات حقیقی, 1394, شهید باهنر کرمان

 مجید غیاثی

بررسی اقتصادی تأثیر میزان خردایش سنگ ناشی از انفجار بر هزینه¬های تولید معدن شماره یک گل¬گهر, 1392, شهید باهنر کرمان

 فرشاد رستمی داشبلاغ

تعیین نرخ تولید بهینه معادن روباز با استفاده از اختیارات واقعی, 1394, مجتمع آموزش عالی زرند

 اصغر ملکی

بررسی فنی و اقتصادی امکان استفاده از کامیون‌های سیم هوایی در معدن شماره یک سنگ‌آهن گل‌گهر, 1394, شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 اقتصاد معدنی

- شنبه 08:00 تا 10:00

 استخراج سنگ های ساختمانی

- یک شنبه 15:00 تا 17:00

 جلسه بخش

- دوشنبه 10:00 تا 12:00

 معادن سطحی پیشرفته

- دوشنبه 15:00 تا 17:00 - سه شنبه 10:00 تا 12:00

 بررسی های فنی و اقتصادی در معدن

- سه شنبه 08:00 تا 10:00

 طراحی معادن

- سه شنبه 13:00 تا 15:00