دکتر محمد سلطانزاده

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09131419303

 ایمیل

msoltan@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد معماری (پایان نامه: طراحی کتابخانه مرکزی کرمان) , از 1368 تا 1376

 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکترا معماری اسلامی (پایان نامه: مفهوم سرمایه اجتماعی در معماری مجتمع های مسکونی جوامع اسلامی) , از 1390 تا 1396

طرح های تحقیقاتی

 مطالعه و طرح مرمت باغ فتح آباد کرمان

کرمان, از 1382 تا 1386

انتشارات

کتاب ها

1. محمد سلطان زاده، علیرضا هاشمی نژاد، حجت گلچین، محسن کشاورز، محمد علی اشرف گنجویی, تاریخ و معاری باغ فتح آباد کرمان

دانشگاه باهنر کرمان, کرمان, 1393

مقاله های مجله

1. پیربابایی، فیروزآبادی، حجت، سلطان زاده, دین و سرمایه اجتماعی: «واکاوی ظرفیت های اجتماعی جامعه اسلامی ایران»

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان, 6, 1, 107-128, 1395

2. محمد سلطان زاده، محمد تقی پیربابایی, مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران بر اساس نظریه میدان بوردیو

هنرهای زیبا, 20, 1, 73-84, 1394

3. محمد سلطان زاده، محمد علی اشرف گنجویی, وجوه تمایز و تشابه باغ فتح آباد و بیرم آباد کرمان با یکدیگر و باغ ایرانی

باغ نظر, 10, 25, 79-88, 1392

4. , « بررسی رابطه کوشک و محوطه در باغ های ایرانی »

هنرهای زیبا, 40, 39-50, 1388

مقاله های کنفرانس

1. , مجموعه باغ فتح آباد

باغ ایرانی, تهران, 322-330, 1396

دروس

دروس ترم های گذشته

 طرح معماری 5 (کارشناسی)