دکتر محمدمهدي شريفي حسيني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

کارشناسی ارشد تغذیه نشخوارکنندگان ,

 دانشگاه کشاورزی گرگان، دانشکده علوم دامی، گروه تغذیه دام

دکترا تغذیه نشخوارکنندگان ,

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

کارشناسی علوم دامی ,

فایل ها

 روش هاي توليد و فرآوري خوراك دام (ارشد) ( ارسال فایل )

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 استفاده از سیلویی گریپ فروت در تغذیه بره های پرواری گوسفند کرمانی

از 1383 تا 1390

گزارش طرح ارائه و مقاله آن چاپ شد.

 بررسی اثر زمان نمونه برداری و منطقه بر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاه تاغ

از 1375 تا 1378

 استفاده از کاه گندم عمل آوری شده با قارچ صدفی پلوتوروس فلوریدا در تغذیه میش های آبستن سنگین کرمانی)

از 1383 تا 1390

گزارش طرح ارائه و مقاله طرح چاپ شد.

 مقایسه ترکیبات شیمیایی علوفه ذرت با سه رقم علوفه ارزن قبل و بعد از تهیه سیلو و تاثیر علوفه سیلو شده آن ها بر مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های شکمبه ای در گوسفند کرمانی

از 1396 تا کنون

در حال اجرا

انتشارات

کتاب ها

1. امید دیانی، محمد مهدی شریفی حسینی و الهام محبی, استفاده از باقیمانده های فیبری زراعی در تغذیه نشخوارکننددگان

انتشارات خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1388

2. نور محمد تربتی نژاد و محمد مهدی شریفی حسینی, تغذیه گوسفند داشتی

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی, گرگان, 1386

مقاله های مجله

1. M. M. Sharifi Hosseini, N. Torbati Nejad , A. Teimouri Yansari , S. Hasani4 , T. Goorchi and R. Tahmasbi, The effects of corn silage particles size and fat supplement on feed intake, digestibility, ruminal function, chewing activity, and performance in mid-lactating Holstein dairy cows

Journal of Livestock Science and Technologies,, 6, 2, 12, 2018

2. Sharifi Hosseini MM, Dayani O, Tahmasbi, Effect of feeding wheat straw treated with Pleurotus florida fungi on feed intake, digestibility coefficients, and ewes BCS after parturition

Journal of Livestock Science and Technologies, 2, 2015

3. Sharifi, Torbati Nejad, Teimouri Yansari, Hasani and Ghorchi, Effect of corn silage particle size and level of soybean oil on ruminal mat composition, distribution and consistency in Zel sheep

African Journal of Biotechnology, 11, 2012

4. Ghorbani and Sharifi Hosseini, The effect of cultivar and location On composition and in vitro digestibility of winter and spring wheat straw

Iran Agricultural research, 21, 15-26, 2002

5. منوره قدوسی، امید دیانی، امین خضری، محمد مهدی شریفی حسینی و رضا طهماسبی, قابلیت هضم، جمعیت پروتوژواء و فراسنجههای شکمبه ای در گوسفند تغذیه شده با سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرمایی ضایعاتی

نشریه علوم دامی, 122, 14, 1398

6. , تأثیر تغذیة تفالة شیرین بیان سیلو شده با خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی و تولید پروتئین میکروبی در بز رایینی

تولیدات دامی, 20, 1, 12, 1397
مهدیه طاهری، امید دیانی، محمد مهدی شریفی حسینی و رضا طهماسبی

7. معصومه اقتداری، امین خضرص، محمد مهدی شریفی حسینی، امید دیانی و رضا طهماسبی, تاثیر اندازه ذرات مخلوط علوفه سورگوم سیلو شده با علوفه یونجه و سطوح کنسانتره بر گوارش پذیری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در بز رایینی

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی), 120, 18, 1397

8. زینب حسینی، محمد مهدی شریفی حسینی و امید دیانی و رضا طهماسبی, تاثیر اندازه ذرات جو سیلو شده و سطوح الیاف غیرعلوفه­ای بر مصرف مواد مغذی، فراسنجه­های شکمبه­ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند

مجله تولیدات دامی, 19, 1, 1396

9. محسن احسانی محمدمهدي شریفی حسینی، حسن صادقی پناه، امید دیانی و مسعود اسدي فوزي, اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیري بزغاله هاي کرکی رائینی

پژوهشهاي تولیدات دامی, 15, 76-83, 1395

10. قدوسی م، دیانی، ا، خضری ا و شریفی حسینی م م., تاثیر سطوح متفاوت سیلاژ و ساقه درخت موز با خرمای ضایعاتی بر مصرف خوراک، سنتز پروتئین میکروبی و فراسنجه¬های خون گوسفند

تولیدات دامی, 17, 12, 1394

11. علی شمسی ، محمدمهدی شریفی حسینی و امید دیانی, تأثیر اندازه ذرات سیلاژ جو و سطح کنسانتره بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های شکمبهای در گوسفند نر کرمانی

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1, 87-101, 1394

12. دیانی اَ، شریفی حسینی م م، محمد آبادی، م ر، و ایت اللهی مهرجردی ا., تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپ فروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن بره¬های پرواری کرمانی.

مجله علوم دامی ایران, ش 3, 9, 1389

13. شریفی حسینی م م، تکاسی م و، و فروغ عامری ن, بررسی اثر زمان نمونه برداری و منطقه بر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاه تاغ

پژوهش و سازندگی, 60, 12-8, 1382

14. علی شمسی؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ امید دیانی, تاثیر اندازه ذرات سیلاژ علوفه کامل جو و سطح کنسانتره بر مصرف و هضم جیره‌ها، ابقاء نیتروژن، تولید پروتئین میکروبی و رفتار مصرف در گوسفندکرمانی

پژوهش های علوم دامی, 27, 1, 1-16, 0

مقاله های کنفرانس

1. Sharifi Hossein MM., Studying the effect of sampling time and type of area on chemical composition and digestibility of haloxylon

Proceeding of AHAT-BSAS international conference, Khonkaen, Thailand, 2005

2. سید مجتبی سید مومن، محمد شریفی حسینی، مسعود اسدی فوزی، رضا طهماسبی, مطالعه تأثیر خصوصیات فولیکولها بر روی صفات کرک بزهای نر جوان راینی

چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 5, 1396

3. محسن دهقانی، محمد مهدی شریفی حسینی، علی مداحیان, تاثیر اندازه ذرات و دو سطح تلقیح باکتریایی بر ارزش غذایی و تخمیرپذیری علوفهی ذرت سیلو شده

چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان, دانشگاه شهید باهر کرمان, 5, 1396

4. لیلا ترکستانی، محمد مهدی شریفی حسینی ، علی مداحیان, تاثیر اندازه ذرات علوفه ذرت و ارزن سیلو شده بر pH مایع شکمبه درگوسفند کرمانی

چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان, دانشگاه شهیدباهنر کرمان, 5, 1396

5. معصومه اقتداری ، امین خضری ، محمد مهدی شریفی, تاثیر اندازه سورگوم سیلویی و سطح کنسانتره بر مصرف خوراک، pH مایع شکمبه و جمعیت و گونه های پروتوزواء در بز

هفتمین کنگره علوم دامی در ایران, دانشگاه کشاورزی تهران، کرج, 5, 1395

6. معصومه اقتداری، امین خضری، محمد مهدی شریفی, بررسی اثراندازه ذرات علوفه سورگوم برکیفیت وترکیب شیمیایی سورگوم سیلویی

هفتمین کنگره علوم دامی ایران, دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران-کرج, 4, 1395

7. زینب حسینی اختیارآبادی، محمدمهدی شریفی حسینی، امید دیانی، رضا طهماسبی, تاثیر اندازه ذرات سیلاژ جو و دو سطح فیبر غیر علوفهای بر مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی

سومین سمینار ملّی مدیریت پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 6, 1394

8. زینب حسینی اختیارآبادی، محمدمهدی شریفی حسینی، امید دیانی، رضا طهماسبی, تاثیر اندازه ذرات جو علوفهای بر ویژگیهای تخمیر و ارزیابی حسی سیلاژ جو

سومین سمینار ملّی مدیریت پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 4, 1394

9. اکرم علیرضایی 1 و محمد مهدی شریفی حسینی, بررسی اثر اندازه ذرات علوفه جو برارزیابی حسی، ترکیبات شیمیایی سیلاژ جو و ویژگیهای فیزیکی جیرهها

دومین همایش ملّی دام و طیور شمال کشور, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 5, 1394

10. قدوسی م، دیانی اُ، و شریفی حسینی م م., تاثیر تغذیه سیلاژ برگ با خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوایی مایع شکمبه در گوسفند.

ششمین کنگره علوم دامی ایران, دانشگاه تیریز, 1393

11. شریفی حسینی م م، دیانی اُ, تاثیر عمل آوری با قارچ پلوروتوس فلوریدا بر قابلیت هضم و استفاده از کاه گندم در جیره میش¬های آبستن نژاد کرمانی.

همایش ملی دام و طیور شمال کشور, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, 1392

12. احسانی م، شریفی حسینی م م، صادقی پناه ح، اسدی فوزی م،منصوری ه، و دیانی، اُ., تاثیر مکمل مواد آهسته رهش بر بازده تولید مثل گله-های بز کرکی رائینی عشایر شهرستان بافت

دومین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 4, 1392

13. شمسی گوشگی ع، شریفی حسینی، م م، و دیانی اُ., بررسی اندازه ذرات سیلاژ جو بر ماده خشک و ترکیبات شیمیایی سیلاژ بعد از فرایند تخمیر

دومین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 4, 1392

14. احسانی م، شریفی حسینی م م، صادقی پناه ح، اسدی فوزی م،منصوری ه، و دیانی، اُ., تاثیر مکمل مواد آهسته رهش بر بازده تولید مثل گله-های بز کرکی رائینی عشایر شهرستان بافت

دومین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام و طیور, دانشگاه کرمان, 1392

15. , تاثیر اندازه ذرات ذرت سیلویی و مکمل روغن سویا بر رفتار مصرف خوراک و ترشح بزاق

پنجمین کنگره علوم دامی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, 6, 1391

16. شریفی حسینی م م، تربتی نژاد ن م، تیموری یانسری ا، حسنی، س و قورچی, تاثیر دو سطح اندازه ذرات ذرت سیلویی و دو سطح روغن سویا و چربی خنثی بر تولید شیر، تغییرات وزن، مصرف خوراک و رفتار مصرف خوراک در گاوهای شیرده هلشتاین

سومین همایش ملی هلشتاین, مرکز تحقیقات دامپروری، کرج, 4, 1390

17. شریفی حسینی م م، تربتی نژاد ن م، تیموری یانسری ا، حسنی، س و قورچی ت, تاثیر دو سطح اندازه ذرات ذرت سیلویی و دو نوع مکمل روغن چربی بر ویژگی¬های فیزیکی جیره¬ها و نرخ عبور فاز جامد از دستگاه گوارش گاوهای شیرده هلشتاین

همایش ملی دام و طیور شمال کشور, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, 4, 92

18. لیلا ترکستانی ، محمدمهدی شریفی حسینی، علی مداحیان, بررسی اثر اندازه ذرات علوفه سیلو شده ذرت و ارزن بر ماده خشک، کیفیت و ترکیبات شیمیایی آنها

چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 4, 0

دروس

دروس ترم جاری

 تغذیه پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 روش هاي توليد و فرآوري خوراك دام (کارشناسی ارشد)

 شناخت و فرآوري مواد خوراكي (کارشناسی)

 ساختمان و تاُسیسات دامپروری (کارشناسی)

 اشنایی با دامپروری صنعتی و سنتی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 خوراک و خوراک دام (کارشناسی)

 تغذیه تکمیلی (کارشناسی ارشد)

 تغذیه پیشرفته کربوهیدرات ها و چربی ها (دکترا)

 مباحث نوین در علوم دامی (دکترا)

برنامه های کلاسی

 روش هاي توليد و فرآوري خوراك دام (ارشد)

- یک شنبه 15:30 تا 17:30
1399-1398

 ساختمان و تاسیات علوم دامی

- سه شنبه 09:30 تا 11:30
کارشناسی_ نیمسال اول 1397-1396

 شناخت و فرآوري مواد خوراكي

- دوشنبه 11:30 تا 12:30
کارشناسی-_ نیمسال اول 1399-1398

 تغذیه پیشرفته (ارشد)

- یک شنبه 11:30 تا 13:30
1399-1398

 بیوشیمی عمومی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 10:30
1399-1398

 آشنایی با دامپروری سنتی و صنعتی

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30
1399-1398