محسن شمسی

دکتر

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

shamsi@uk.ac.ir

 ایمیل

mbkshamsi@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 انگلستان، دانشگاه کرانفیلد

دکترا طراحی ماشینهای کشاورزی (پایان نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد یک ماشین با رو از درخت) , از 1373 تا 1376

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی (پایان نامه: طراحی، ساخت و بررسی عملکرد یک دانه کن ذرت) , از 1364 تا 1367

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ماشینهای کشاورزی (پایان نامه: طراحی یک ماشین برداشت خرما) , از 1356 تا 1364

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

دروس

دروس ترم جاری

 روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

 موتورهای احتراقی (کارشناسی)

 طراحی ماشینهای کشاورزی (دکترا)

 مبانی ماشینهای داشت و برداشت (کارشناسی)