دکتر محمدرضا صرفي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: -) , از 1363 تا 1367

 دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: فرهنگ تحلیلی رسالۀ قشیریه) , از 1367 تا 1369

استاد راهنما جناب آقای دکتر زریاب خویی

 دانشگاه تهران

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: در آمدی بر نماد پردازی اصطلاحات خمری در شعر عرفانی فارسی) , از 1370 تا 1375

استاد راهنما جناب آقای دکتر مصفا

علاقمندی ها

 ادبیات عامه، نقد ادبی و مکاتب ادبی، عرفان و فلسفه

زبان ها

عربی

سطح پیشرفته

انگلیسی

سطح مقدماتی

انتشارات

کتاب ها

1. محمد رضا صرفی, باورهای مردم کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392

2. محمد رضا صرفی, افسانه های مردم کرمان

مرکز کرمان شناسی, کرمان, 1391

3. محمد رضا صرفی، علی مصطفوی, جاری تا بی نهایت ( زندگی و افکار زنده یاد افضلی پور بنیان گذار دانشگاه در کرمان)

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1390

4. محمد رضا صرفی، علی ضیایی, یار سفر کرده

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1388

5. محمد رضا صرفی, زکوی سلامت

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1383

6. محمد رضا صرفی، محمد صادق بصیری, سراپردۀ عشق{ مجموعه مقالات شاه نعمت الله ولی}

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1383

7. محمد رضا صرفی, چکیدۀ مقالات همایش حوزۀ هلیل رود

کرمان شناسی، میراث فرهنگی, کرمان, 1383

8. محمد رضا صرفی, صفیر سیمرغ

نشر چشمه, تهران, 1382

9. محمد رضا صرفی, نامۀ افضل

انجمن مفاخر, کرمان, 1382

10. علی مصطفوی، محمد رضا صرفی, تلاش پر فضیلت در میراث افضلی پور

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1382

11. محمد صادق بصیری، عباسعلی رستمی نسب، محمد رضا صرفی, خورشید کویر

ستاد بزرگداشت کنگرۀ شهید باهنر و دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1380

12. محمد رضا صرفی- داریوش کاظمی, تصحیح مثنوی های عماد کرمانی

انجمن مفاخر, کرمان, 1379

مقاله های مجله

1. محمد رضا صرفی،مژگان ونارجی, سبک شناسی لایه ای اشعار انقلابی و مذهبی طاهره صفار زاده

ادبیات پایداری, 2, 12, 169-195, 1394

2. احمد رستمی زاده محمد رضا صرفی دکتر عنایت الله شریف پور دکتر محمد صادق بصیری, بدل پذیری نهاد، مسند و منادا

ادب و زبان, 17, 36, 175-193, 1393

3. محمد رضا صرفی, گسترۀ ادبیات پایداری

ادبیات پایداری, 6, 10, 207-239, 1393

4. احمد امیری خراسانی محمد رضا صرفی، محمد حسین ایرانمنش, بررسی توصیه های اخلاقی ناصر خسرو بر پایۀ هرم مزلو

ادبیات تعلیمی, 22, 22, 1-32, 1393

5. محمد صادق بصیری، محمد رضا صرفی، علی تقوی, نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران

نقد ادبی و بلاغت, 3, 1, 123-143, 1393

6. محمد رضا صرفی، فاطمه هدایتی, نماد و نقشمایه های نمادین در داستان های کودک و نوجوان دفاع مقدس

ادبیات پایداری, 4, 8, 73- 89, 1392

7. حمید رضا خوارزمی محمد رضا صرفی دکتر محمود مدبری دکتر عنایت الله شریفذ پور, بررسی تطبیقی بن مایۀ گناه در زندگی قهرمانان اسطوره و حماسه

ادبیات تطبیقی, 5, 9, 53-75, 1392

8. -, بررسی محتوا و ساختار ترسل اسفزاری

متن شناسی ادب فارسی, پاییز 1391, -, -, 1391

9. محمد رضا صرفی، مهسا اسفندیاری, انواع تک گویی در منظومه های عطار

زبان و ادب, 15, 23, 129-145, 1391

10. محمد رضا صرفی، نجمه اکبری جور, معانی نمادین ماه در اسطوره ها و ایران باستان و باز تاب آن در اندیشۀ مولانا

مطالعات ایرانی, 11, 22, 127-153, 1391

11. محمد رضا صرفی مهسا اسفندیاری, شعر تعلیمی در منظومه های عطار

ادبیات تعلیمی, -, -, -, 1390

12. -, تعهد و تحول در شعر قیصر امین پور

ادبیات پایداری, -, -, -, 1390

13. -, هستی شناسی از منظر ابن عربی و فخر الدین عراقی

ادبیات تطبیقی, تابستان 1390, -, -, 1390

14. -, بررسی¬وجوه¬روایتی¬درداستان¬های سندبادنامه

زبان و ادب, -, -, -, 1389

15. محمد رضا صرفی، مهسااسفندیاری, انواع ادبی و مضامین شعری در منظومه های عطار

ادبیات تعلیمی, -, -, -, 1389

16. احمد امیری خراسانی، محمد رضا صرفی, رقیب حصاری

مجله دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان, -, -, -, 1388

17. -, نمودهای مثبت آنیما

نقد ادبی, پاییز 1388, -, -, 1388

18. محمد رضا صرفی, بررسی کارکردهای نمادین زمان در شعر عرفانی فارسی

زبان و ادب, -, -, -, 1388

19. -, شیوه¬های آغاز و پایان داستان در هزارویک شب

گوهر گویا, -, -, -, 1388

20. -, اسطوره¬انسان- جانوردرکوش¬نامه

مطالعات ایرانی, 15, 15, -, 1388

21. محمد رضا صرفی, فردوسی و فسلفه تاریخ

پاژ, -, -, -, 1388

22. -, نقد چاپ سنگی مؤید الفضلا

ادب و زبان دانشگاه آزاد, -, 10, -, 1387

23. -, وجوه روایت در هفت پیکر

زبان و ادب, -, -, -, 1387

24. -, ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه های پهلوانی ایران

گوهر گویا, سال اول, 4, -, 1387

25. -, نقد چاپ سنگی موید الفضلا

زبان و ادب, -, -, -, 1387

26. محمد رضا صرفی, ابن رومی و انوری در عرصه هجویه سرایی

ادبیات تطبیقی, -, -, -, 1387

27. محمد رضا صرفی, کانون روایت در مثنوی

پژوهش های ادبی, -, -, -, 1386

28. محمد رضا صرفی, جدال خیر وشر، درونمایه¬ی شاهنامه¬ی فردوسی و کهن الگوی روایت

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد, -, -, -, 1386

29. محمد رضا صرفی, بررسی نوع روایی هفت پیکر

کاوش نامه, -, -, -, 1386

30. -, ضدقهرمان در شاهنامه و منظومه¬های پهلوانی ایران

گوهر گویا, سال اول, 4, -, 1386

31. محمد رضا صرفی, نماد پرندگان در مثنوی

پژوهش های ادبی, -, 10, -, 1386

32. محمد رضا صرفی, حوزه تداعی معانی و افکار سرو در شاهنامه

زبان و ادبیات دانشگاه ارومیه, -, -, -, 1386

33. محمد رضا صرفی, نام شناسی روایت در ساقی نامه فضولی

زبان و ادبیات دانشگاه ارومیه, -, -, -, 1386

34. محمد رضا صرفی, نمادپردازی آفتاب در اشعار شمس مغربی

زبان و ادب, -, 10 و 11, 61- 85, 1385

35. -, زبان شناسی هنری و اشتقاق عامیان در شاهنامه

زبان و ادب, -, -, -, 1385

36. محمد رضا صرفی, فواد و اندیشه مهدویت

فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 19, 1 و 2, -, 1385

37. محمد صادق بصیری، محمد رضا صرفی, نگاهی به محتوای اسطوره¬ای انگاره¬های درخت در تمدن جيرفت

مطالعات ایرانی, -, -, -, 1384

38. محمد رضا صرفی, عناصر فرهنگ عامه در غزليات حافظ

فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, -, -, -, 1384

39. محمد رضا صرفی, بازتاب باورهای خرافی در مثنوی

زبان و ادب, 15, 15, 103-128, 1383

40. محمد رضا صرفی، حسین میرزا نیکنام, خواب و خواب گزاری در شاهنامه

دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد, زمستان 1383, زمستان 1383, -, 1383

41. محمد رضا صرفی, مفهوم¬خردوخاستگاه¬های¬آن¬در شاهنامه

مطالعات ایرانی, -, -, -, 1383

42. محمد رضا صرفی, آسمان شهر

مطالعات ایرانی, 1, 1, 177-197, 1381

43. محمد رضا صرفی، حسین میرزا نیکنام, پيشگويي در شاهنامه

مطالعات ایرانی, 1, 2, 153-172, 1381

44. محمد رضا صرفی, نمادپردازی رباعيات خيام

رشد زبان و ادب فارسی, 16, 16, 10-17, 1381

45. محمد رضا صرفی, آزمون آتش

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی کرمان, اول, 8و9, 31- 59, 1379

46. محمد رضا صرفی, گونه شناسی اوصاف حضرت علی(ع) در شعر فارسی

فرهنگ پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی, -, -, 279-309, 1379

47. محمد رضا صرفی, الفاظ مشترک الدلاله

فرهنگ, -, -, 233-243, 1378

48. محمد رضا صرفی, اوصاف طبيعت در شاهنامه

پژوهشگران فرهنگ, -, -, -, 1378

49. محمد رضا صرفی, جامعه شناسی شعر فرخی یزدی

زبان و ادب, -, 4و5, 50-72, 1377

50. محمد رضا صرفی, اصطلاحات صوفيه

زبان و ادب, -, 3, 48-62, 1377

51. محمد رضا صرفی, خنده گريستن

فرهنگ و ادب, -, -, 41-47, 1375

52. محمد رضا صرفی, علم و عرفان در اشعار امام خمينی

مجله حضور, 18, 75, 245-276, 1375

53. محمد رضا صرفی, درآمدی بر نمادپردازی در ادبيات فارسی

فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, -, -, -, 0

54. محمد رضا صرفی, افلاک و اختران در مثنوی

گوهر گویا, -, -, -, 0

55. -, انواع ادبی در شاهنامه

گوهر گویا, -, -, -, 0

56. -, طنز در کتاب جنگ دوست داشتنی

ادبیات پایداری, -, -, -, 0

57. -, تحلیل ساختاری شعر سپید

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, -, -, -, 0

58. -, بررسی سبک ترسل اسفزاری

سبک شناسی, تابستان 1391, -, -, 0

59. حمید رضا خوارزمی، محمد رضا صرفی، محمود مدبری، عنایت الله شریف پور, تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

اسطوره شناختی, -, 33, 63-87, 0

60. محمد رضا صرفی, صوربیانی مضاعف در شعر فارسی

ادبیات تعلیمی, -, -, -, 0

61. محمد رضا صرفی, بررسی جنبه های نمادین آب در مثنوی

زبان و ادبیات دانشگاه ارومیه, -, -, -, 0

62. محمد رضا صرفی، علی مصطفوی, بررسی جنبه¬های نمادین آب در مثنوی

مطالعات ایرانی, -, -, -, 0

63. محمد رضا صرفی، فاطمه طاهری, پری در دیوان بیدل دهلوی

مطالعات ایرانی, -, -, -, 0

64. محمد رضا صرفی, بررسی تطبیقی امثال و حکم فارسی و عربی

پژوهشگران فرهنگ, -, -, -, 0

65. محمد رضا صرفی, آرمان های اخلاقی فواد

پژوهشگران فرهنگ, -, -, -, 0

66. محمد رضا صرفی، علی مصطفوی, تلاش پرفضيلت درميراث افضلی پور

پژوهشگران فرهنگ, -, -, -, 0

67. محمدرضا صرفی دکتر علی مصطفوی, درآمدی بر نمادهای کيمياگری

مطالعات ایرانی, -, -, -, 0

68. محمد رضا صرفی, محمدرضا صرفی

فرهنگ, -, -, -, 0

69. محمد رضا صرفی, بررسی جنبه های نمادین آب در مثنوی

زبان و ادبیات دانشگاه ارومیه, -, -, -, 0

70. محمد رضا صرفی, آرمان شهر مولانا

فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, -, -, -, 0

71. محمد رضا صرفی, فواد و ادندیشه ی مهدویت

فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, -, -, -, 0

72. محمد رضا صرفی, حوزه ی تداعی معانی وافکارسرودر شاهنامه

زبان و ادبیات دانشگاه ارومیه, -, -, -, 0

73. محمد رضا صرفی، اکرم مریخی, اسطوره انسان- جانور در حماسه ها

مطالعات ایرانی, -, -, -, 0

مقاله های کنفرانس

1. محمد رضا صرفی, پرواز روح

بررسی آثار و افکار علاء الدوله سمنانی, دانشگاه سمنان, فرهنگ قومس, 158-172, 1379

2. محمد رضا صرفی, ساختار و عناصر داستانی مصباح الارواح

بزرگداشت شمس بردسیری, کرمان, یادنامۀ شمس بردسیری, 41-57, 1378

3. محمد رضا صرفی, شاه شجاع کرمانی آمیزه ای از زهد و سلامت

بزرگداشت شاه شجاع کرمانی, کرمان, یاد نامۀ شاه شجاع, 28-53, 1376

مهارت ها

 ویرایش