دکتر محسن سالاركيا

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

msalarkia@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر- دانشکده حقوق و الهیات

انتشارات

کتاب ها

1. , محسن سالارکیا،علیرضا زمزم،محمدصباحی :حکومت دینی از منظر شهید باهنر

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0

دروس

دروس ترم جاری

 اندیشه اسلامی۱ (کارشناسی)

 اندیشه اسلامی۲ (کارشناسی)

 انقلاب اسلامی ایران (کارشناسی)

 دانش خانواده (کارشناسی)

 اخلاق اسلامی (کارشناسی)