مرتضی

استادیار

زبان ها

انگلیسی

مسلط

عربی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. , بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان

کتاب قیم, دوم, 0

2. , بررسی ترجمه آیات مشتبهات در هفت ترجمه قرآن کریم

پژوهش های قرآنی, 0

3. , آفریده گان یا پرورش یافته گان

حدیث پژوهی کاشان, 0

مقاله های کنفرانس

1. , معرفی راغب اصفهانی

همایش بین المللی راغب اصفهانی, 0