دکتر محسن پورخسرواني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی جغرافیای طبیعی , از 1382 تا 1386

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی , از 1386 تا 1388

 دانشگاه اصفهان

دکترا ژئومورفولوژی , از 1388 تا 1392

طرح های تحقیقاتی

 انتخاب مناسب ترین گونه گیاهی برای ترسیب رسوبات بادي در دشت نگار بردسیر

مجری طرح, تا 1394

 ‏-‏ ارزیابی آلودگی حاصل از صنعت سیمان سپاهان بر محیط زیست شهر دیزیچه

همکار طرح,

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر محمدرضا ایروانی- دکتر محسن پورخسروانی- طیبه محمودی, روش تحقیق نظری

سخنوران, تهران, 1392

مقاله های مجله

1. 1Mohsen Pourkhosravani, 2Mohammad Reza Iravani Mohammad Abadi, 3Taybeh Mahmoodi, Nomadic Black Tents Pattern of Functional Organization of Space

International Journal of Geography (IJG), ماهنامه, 2015

2. 1Mohammad Reza Iravani Mohammad Abadi, 2Mohsen Pourkhosravani, 3Taybeh Mahmoodi Mohammad Abadi, Study of Nomads and Tourism in Iran

International Journal of Geography (IJG), ماهنامه, 2015

3. Mohammad hosain Ramesht- Taybeh Mahmoodi- Mohsen pourkhosravani, ‎Space identity

Journal of Social Issues & Humanities, فصلنامه, 2014

4. Hossein Ghazanfarpour¹, Mohsen Pourkhosravani²*, S. Elham Mousavi, Geomorphic Systems Affecting the Kerman‎

‎, Iranian Journal of Social Sciences and Humanities Research‎, ماهنامه, 2014

5. Mohsen Pourkhosravani1*, Tayebeh Mahmoodi Mohammadabadi2, ‎-‎ Survey of Slope Role in Nebkhas Stability (Case Study: Sirjan Desert), ‎

International Journal of Basic Sciences & Applied Research‎, فصلنامه, 2014

6. Mohammad Reza Iravani- Mohsen Pourkhosravani, ‎-‎ Survey of the Geomerphotourism potential, Sirjan Playa using SWOT ‎techniques

Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, فصلنامه, 2014

7. Mohsen Pourkhosravani1, Taybeh Mahmoodi Mohammadabadi2, ‎-‎ Morphotectonic Development of Sekonj basin in the Last Quaternary

MAGNT Research Report ‎, فصلنامه, 2014

8. Mohsen pourkhosravani- Taybeh mahoodi, ‎-‎ The modeling of nebkha dune with vegetation factors,

Journal of Social Issues ‎& ‎Humanities‎, فصلنامه, 1, 98-96, 2013

9. دکتر محسن پورخسروانی, ‏-‏ بررسي نقش پوشش گیاهی در تشکیل و تکامل نبکاهای کویر انار

فصلنامه کواترنری ‏ایران, فصلنامه, 1, 55-45, 1394

10. دکترمحسن پورخسروانی- دکترعباسعلی ولی- طیبه محمودی, ‏-‏ تحلیل مقایسه¬ای مدل¬های آماری و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد حجم رسوبات نبکاها ‏‏(مطالعه موردی: نبکاهای درختچه گز در کویر ابراهیم آباد سيرجان)‏، ‏

ژئومورفولوژی کمی،‏, فصلنامه, 3, 29-17, 1394

11. دکتر محسن پورخسروانی- دکتر حسین غضنفرپور- سیده الهام موسوی, ‏-‏ بررسي توزيع فضايي مراکز جاذب جمعيتي نسبت به ساختار تکتونيکي شهر کرمان‏

جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای‏, فصلنامه, 1394

12. دکترمحسن پورخسروانی, نظریه ژئودوالیتی

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, فصلنامه, 25, 36-25, 1393

13. دکتر محسن پورخسروانی- دکتر عباسعلی ولی- طیبه محمودی, ‏-‏ تحلیل فرم ریپل مارک¬ها و موانع نبکا در پلایای سیرجان‏

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ‏, فصلنامه, 45, 94-77, 1392

14. طیبه محمودی- دکتر جواد خوشحال- دکتر سید حجت موسوی- دکتر محسن پورخسروانی, ‏-‏ ارزيابي مقايسه اي سازگاري نبکاهاي كوير سيرجان جهت تثبيت ماسه هاي روان با استفاده از مدل ‏‏AHP

مجله فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان‏, فصلنامه, 2, 38-24, 1392

15. دکترمحمد حسین رامشت- دکتر فرهاد باباجمالی- دکتر محسن پورخسروانی, ‏-‏ کوپلینگ نظریه¬ای بنیادین در هویت مدنی ایران،

مجله مطالعات نواحی شهری, فصلنامه, 1, 93

مقاله های کنفرانس

1. محسن پورخسروانی سیدحجت موسوی طیبه محمودی محمدآبادی, مطالعه توانهای ژئومورفوتوریستی کویر سیرجان با استفاده از مدل پرالونگ

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط یست پاک, دانشگاه بوعلی سینا همدان, 1394

2. محسن پورخسروانی, بررسی و تحلیل علت فرونشست دشت¬ها و اثرات آن

اولین همایش بین المللی جغرافیا, موسسه علوم شیزاز, 1394

3. ﭘرویز سلیمانی مقدم 1، محسن پورخسروانی 2، سیده الهام موسوی ‏, ‏(مکان یابی فضاهای عمومی(تجاری "بازار" و ‏اجتماعی"میدان")مطالعه موردی: شهرآبپخش

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم, کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران- تهران, 1394

دروس

دروس ترم جاری

 فلسفه جغرافیا (کارشناسی)

 کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری (کارشناسی)

 محیط طبیعی شهر (کارشناسی ارشد)

 تحلیل های آمار فضایی (کارشناسی ارشد)

 برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی (کارشناسی ارشد)

 مبانی روش تحقیق نظری (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 محیط طبیعی شهر

- یک شنبه 13:30 تا 15:30
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 فلسفه جغرافیا

- یک شنبه 15:30 تا 17:30

 تحلیل های آمار فضایی

- سه شنبه 07:30 تا 10:30

 کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری

- سه شنبه 15:30 تا 17:30

 برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی

- چهارشنبه 08:30 تا 11:30

 مبانی روش تحقیق نظری

- چهارشنبه 11:30 تا 13:30