دکتر محمدناصر ناظم

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322954

 موبایل

09133056098

 آدرس

کرمان، میدان پژوهش، دانشپاه شهید باهنر کرمان، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش علوم تشریح. کد پستی 7616914111

 ایمیل

nnazem@uk.ac.ir or nasernazem@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد دامپزشکی (پایان نامه: تهیه اطلس کالبدشناختی جمجمه بز کرکی راینی با استفاده از لایه نگاری رای