دکتر محمد خليلي

استاد میکروبیولوژی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنرکرمان. کد پستی 67616914111

 تلفن ثابت

03431322909

 ایمیل

mdkhalili1@yahoo.com; mdkhalily@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ارومیه

دکترا میکروبیولوژی (پایان نامه: مقایسه روش RT-PCR و Capture ELISA در شناسایی کروناویروس (براهنمایی آقای دکتر هادی کیوانفر و آقای دکتر احمد مرشدی)) , از 1379 تا 1384

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد دکتری عمومی دامپزشکی (پایان نامه: پاتوژنز باکتریهای گرم منفی) , از 1373 تا 1379

دوره ها

 دوره فرصت مطالعاتی

توسعه تکنیک Real Time RT-PCR جهت تشخیص ویروس SPDV، دانشگاه کوئینز، ایرلند شمالی

 فرصتهای تحقیقاتی و بیوسیفتی در تغییرات محیطی

سازمان بهداشت ملی آمریکا (NIH)، استانبول ترکیه

تجربیات

 عضو کمیسیون تخصصی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1396 تا کنون

 استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1394 تا کنون

 دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1389 تا 1394

 استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1384 تا 1389

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1393,

 پژوهش برتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان سال1393,

 توسعه، ساخت و ثبت

کیت الایزای غیر مستقیم تشخیص بیماری تب کیو در سال 1392,

 پژوهش برتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1389,

علاقمندی ها

 بیماریهای زئونوز (مشترک انسان و حیوانات)

 بیماریهای نوپدید (نوظهور)

 پدافند زیستی

 تکنیک های مولکولی تشخیصی

 بیماریهای بازپدید

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

ترکی

مسلط

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی

از دیماه ۱۳۹۶ تا ادامه دارد

 مجله تازه ها درمیکروب شناسی دامپزشکی

عضو هیات تحریریه, از 1396 تا 1398

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر گروه پاتوبیولوژی, از 1387 تا 1389

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری, از 1388 تا ادامه دارد

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کمیته تحقیقات بیماریهای زئونوز, از 1390 تا ادامه دارد

طرح های تحقیقاتی

 ردیابی و ژنوتایپینگ کوکسیلا بورنتی در شیر در شرق ایران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور, از 1394 تا 1395

 بررسی آلودگی شیر مخزن گله های گاو شیری شهر کرمان به بروسلا با روش PCR در سال 93

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان, از 1393 تا 1394

 سرواپیدمیولوژی تب دنگ (Dengue Fever) در بیماران مشکوک به آنفلوانزا در کرمان

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان, از 1393 تا 1394

 سرواپیدمیولوژی تب کیو در کارکنان دامپزشکی استان خراسان جنوبی در سال 1393

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392 تا 1393

 شناسایی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر با روش مولکولی

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان, از 1392 تا 1393

 مطالعه سرواپیدمیولوژی لپتوزپیوز در دامداران و دامهای جیرفت

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان, از 1390 تا 1392

 تشخیص ویروس BVDV با روش Real Time RT-PCR

• مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, از 1388 تا 1391

 تشخیص سرولوژی تب کیو حاد در بیماران ارجاعی به بیمارستان قائم شهر بردسیر

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان, از 1388 تا 1389

 تشخیص تب مالت با روش PCR

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان, از 1388 تا 1389

 تشخیص مولکولی کلامیدیا تراکوماتیس و نایسرسا گونوه در نمونه های اورتریت با روش Multiplex-PCR

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان, از 1384 تا 1385

انتشارات

مقاله های مجله

1. Khademi, P. Ownagh, Gh.; Ataei, B. Kazemnia, A.; Enferadi1, A. Khalili, M.; Mardani, K, A molecular study on Coxiella burnetii in small ruminants in the Northwest of Iran

International Journal of Food Microbiology, 204, in press, 2020

2. Rezaei M , Jajarmi M ,Alizadeh R , Khalili M , Babaei H, First Molecular Study of Canine herpesvirus-1 in Reproductive Specimens of Adult Dogs in Southeast of Iran

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 19, 71, 101487, 2020

3. Khalili M, Sakhaee E, Bagheri Amiri F, Asadabadi Safat A, Afshar D, Esmaeili S., Serological Evidence of Leptospirosis in Iran; A Systematic Review and Meta-Analysis

Microbial Pathogenesis, 138, 103833, 2020

4. Hemati M, Khalili M, Rohani M, Ghasemi A, Mahmodi A,Mikles Gyuranecz, Mostafavi E, A serological and molecular study on Francisella tularensis in rodents from Hamadan province

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 68, 101379, 2020

5. Esmaeili S, Mobarez M, Khalili M, Mostafavi E, Genetic evidence of Coxiella burnetii infection in acute febrile illnesses in Iran

Plos Neglected Tropical Diseases, 13, 2, 2019

6. Esmaeili S, Mohabati Mobarez A, Khalili M, Mostafavi E., High Prevalence and risk factors of Coxiella burnetii in milk of dairy animals with a history of abortion in Iran

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 63, 127-130, 2019

7. Esmaeili S, Mohabati Mobarez A, Khalili M, Mostafavi E, Moradnejad P, Molecular prevalence of Coxiella burnetii in milk in Iran: a systematic review and meta-analysis.

Tropical animal health and production, 77-87, 2019

8. Abiri Z, Khalili M, Polycronis, Sharifi H, Rad M, Babaei H, Bayesian estimation of sensitivity and specificity of a PCR method to detect Coxiella burnetii in milk and vaginal secretions in sheep and goat samples

J. Dairy Sci, TB1-6, 2019

9. Lotfi Z, Golchin M, Khalili-Yazdi AA, Khalili M., Immunological properties of the SLLTEVET epitope of Influenza A virus in multiple display on filamentous M13 phage

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 65, 76-80, 2019

10. Khademi P, Ownagh A, Mardani K ,Khalili M., 1. Prevalence of Coxiella burnetii in milk collected from buffalo (water buffalo) and cattle dairy farms in Northwest of Iran.

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 67, 2019

11. Nokhodian Z, Behrooz Ataei, Khalili⁠M, Feizi A, Moradi A, Yaran M, Shervin Ghaffari Hoseini, Detection of Coxiella burnetii and risk factors for infection in ruminants in a central county of Iran

Veterinary Microbiology, 222, 7-10, 2018

12. Khalili M, Rezaei M, Akhtardanesh B, Abiri Z and Shahheidaripour S, Detection of Coxiella burnetii (Gammaproteobacteria: Coxiellaceae) in ticks collected from infested dogs in Kerman, Southeast of Iran

Persian J. Acarol, 7, 1, 93-100, 2018

13. Nokhodian Z, Feizi A, Khalili M, Behrooz Ataei , Moradi A, Molecular evidence and risk factors of Coxiella burnetii among seropositive high-risk individuals in the center of Iran

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 61, 34-37, 2018

14. Badiei N, Khalili M, Pishbin L, Shahabinejad H, Comparative evaluation of short and long term in vitro antibacterial activity of white and gray mineral trioxide aggregate and calcium enriched mixture cement

Journal of Dentistry and Oral Hygiene, 10, 2, 7-12, 2018

15. 1Khalili H, Sakhaee E., Khalili M, Detection of pancoronavirus using PCR in Camelus dromedarius in Iran (first report)

Comparative Clinical Pathology, 26, 1, 193–196, 2017

16. Ashrafganjooyi, S.H., Saedadeli, N., Alamian, S., Khalili, M. and Shirazi Z, Isolation and biotyping of Brucella spp. from sheep and goats raw milk in southeastern Iran

Tropical Biomedicine, 34, 3, 507–511, 2017

17. Bakhshaee shahrbabaki F, Rezaei M, Khalili M, Abiri Z, Detection of C. burnetii in Uterine Samples Collected from Referred Dogs to the Veterinary Hospital of Shahid Bahonar University of Kerman by Nested Trans-PCR

Acta Veterinaria Eurasia, 2017

18. Shirazi Z, Khalili M, Sadeghi B, Sharifi H, Molecular detection of Brucella spp in goat and sheep milk samples from apparently healthy and infected animals

Comparative Clinical Pathology, 27, 3, 571-575, 2017

19. Kheirandish, R., Sami, M., Khalili, M., Shafaei, K., Azizi, S., Diagnosis of paratuberculosis in fresh and paraffin embedded samples by histopathology, PCR and immunohistochemistry techniques.

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20, 4, 339-347, 2017

20. Shahbi Nejad N, Khalili M, Naderi HR and Salehnia N., First molecular confirmation of acute Q fever in Iran

Journal of Infectious Diseases & Therapy, 2017

21. Nourollahi-Fard SR, Khalili M, Fazli O, Sharifi H, Radfar MH, Seroprevalence of Neospora caninum in cattle of neishabour, northeast Iran

Slov Vet Res, 54, 1, 5-9, 2017

22. Shajie A, Khalili M, Abiri Z, Akbari S, Prevalence of Coxiella burnetii in Bulk Tank Milk samples from dairy cattle in West and Northweast Iran

Medical Laboratory J, 10, 6, 33-36, 2017

23. Ashraf Ganjoei S, Khalili M, et al, Evaluation of Antibiogram for Brucella melitensis isolated from milk

Iran J Med Microbiol, 11, 1, 90-95, 2017

24. Khalili-Baghley H, Sakhaee E., Khalili M, Detection of pancoronavirus using PCR in Camelus dromedarius in Iran (first report)

Comparative Clinical Pathology, 26, 1, 193-196, 2017

25. Shirazi Z, Khalili M, Sadeghi B, Sharifi H, Ashrafganjooyi. SA., Detection of Brucella spp. in the Sheep and Goats Milks from Southeastern Iran Using Culture and PCR

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases, 5, 3-4, 40-42, 2017

26. Ashrafganjooyi, S.H., Saedadeli, N., Alamian, S., Khalili, M. and Shirazi Z, Isolation and biotyping of Brucella spp. from sheep and goats raw milk in southeastern Iran

Tropical Biomedicine, 34, 3, 507-511, 2017

27. Mohtadi M, Khalili M, Akhtardanesh B, Rezaei M, Coxiellosis Study in Stray Cat by Trans-PCR in Kerman-Iran: Preliminary Zoonotic Risk Assesment

Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine, 22, 79, 59-65, 2017

28. Khalili M, Naderi HR, Salehnia N, Abiri Z, Detection of Coxiella burnetii in Acute Undifferentiated Febrile Illnesses (AUFIs) in Iran

Tropical Doctor, 46, 2, 221-224, 2016

29. Nourollahi Fard, S.R., Omid Ghashghaei, O, Khalili, M. and Sharifi, H., Tick diversity and detection of Coxiella burnetii in tick of small ruminants using nested Trans PCR in Southeast Iran

Tropical Biomedicine, 33, 3, 506-511, 2016

30. Omid Ghashghaei, Saeid Reza Nourollahi Fard, Mohammad Khalili, Hamid Sharifi., Abundance and associated risk factors of ixodid ticks (Acari: Ixodidae) collected from one-humped camels (Camelus dromedarius) in Sistan and Balouchestan region, southeast of Iran

Persian Journal of Acarology, 5, 3, 219–227, 2016

31. Mahdieh Rezaei, Mohammad Khalili, Baharak Akhtardanesh, Shima Shahheidaripour, Q Fever in Dogs; an Emerging Infectious Disease in Iran

Journal of Medical Bacteriology, 5, 1, 1-6, 2016

32. Zeinab Abiri, Khalili M, Mehrnaz Rad and Hamid Sharifi, Detection of Coxiella burnetii in Aborted Fetuses of Cattle and Sheep Using Polymerase Chain Reaction Assay in Mashhad City, Iran

International Journal of Enteric Pathogens, 4, 1, e33170, 2016

33. Motaghipisheh S, Akhtardanesh B, Ghanbarpour R, Aflatoonian MR, Khalili M, Nourollahifard SR, Mokhtari S, Ehrlichiosis in Household Dogs and Parasitized Ticks in Kerman- Iran: Preliminary Zoonotic Risk Assessment

Journal of Arthropod-Borne Diseases, 10, 2, 246-252, 2016

34. Aflatoonian MR, Khalili M, Rahanjam M, Aflatoonian B., Seroepidemiology of between risk factors with Q fever seropositivity among Veterinarian and Vet Staffs in Southern Khorasan.

Iranian Journal of Epidemiology, 11, 4, 38-45, 2016

35. Khalili M, Aflatoonian MR, Rahanjam M, Golchin M, Sharifi H., Frequency of seropositivity of anti Coxiella burnetii ( Phase II ) among veterinary staff in southern khorasan (2016).

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 23, 2, 38-45, 2016

36. Khayyat Khameneie, Javad Asadi, Khalili M, and Zeinab abiri, The First Serological Study of Coxiella burnetii among Pregnant Women in Iran

Iran J Public Health, 45, 4, 523–530, 2016

37. Rezaei M, Khalili M, Akhtardanesh B, Shima Shahheidaripour, Q Fever in Dogs; an Emerging Infectious Disease in Iran

Journal of Medical Bacteriology, 5, 1, 1-6, 2016

38. Hosseini Hooshyar S, Akhtardanesh B, Nourollahi Fard SR, Khalili M, Hemotropic Mycoplasmas in Stray Cats in Kerman, Iran

Journal of Medical Bacteriology, 5, 3-4, 1-8, 2016

39. Khalili M, Aflatoonian MR, Salari Aliabadi F, Abshenas J, Evaluation of Brucella contamination in raw milk in Kerman dairy farms by PCR

Tehran University Medical Journal, 74, 7, 517-521, 2016

40. Khalili M, Qorbani A, Sharifi H, Golchin M., Prevalence and risk factor of Q fever among Veterinary Students in Iran

Tropical Biomedicine, 32, 4, 704-709, 2015

41. Khalili M., Presence of Coxiella burnetii in airborne dust samples from goat and sheep farms in Kerman, Iran

J medical Bacteriology, 4, 6, 19-23, 2015

42. Aflatoonian MR, Khalili M, Rahanjam M, Aflatoonian B., Seroepidemiology of between risk factors with Q fever seropositivity among Veterinarian and Vet Staffs in Southern Khorasan, 2014

Iranian J Epidemiology, 11, 4, 38-45, 2015

43. KHEIRANDISH R, SAMI M, KHALILI M, E. MOHEBBI, S. AZIZI, N. ASKARI, Comparison effect of fresh frozen and paraffin embedded samples in diagnosis of ovine pulmonary adenomatosis by PCR and immunohistochemistry

Revue Méd. Vét, 166, 11, 319-324, 2015

44. Nayebzadeh H, Nourollahi fard SR, Khalili M, Zakian N, Taati M, Seroprevalence of Neospora caninum Infection in Dairy Cattle in West of Iran

J Faculty Vet Med Istanbul University, 41, 2, 162-166, 2015

45. Khalili , M , Nourollahifard , S.R , Abiri , Z , Edalati Shokat, Detection of Coxiella burnetii as one of the causes of infectious abortions in small ruminants by PCR in the Hamedan province

Journal of Veterinary Microbiology, 5, 2, 129-134, 2015

46. Ezatkhah M, Alimolaei M, Khalili M, Sharifi H., Seroepidemiological study of Q fever in small ruminants from Southeast Iran

Journal of Infection and Public Health, 8, 2, 170-176, 2015

47. Javad Asadi, Khalili M, Kafi M, Ansari-Lari M, Hosseini M., Risk factors of Q fever in sheep and goat flocks with history of abortion

Comp Clin Pathol, 23, 625-630, 2014

48. Naderipour Z, Golchin M, Khalili M., Design of an ELISA Kit for Detection Human Acute Q Fever

Iran J Med Microbiol., 8, 2, 28-34, 2014

49. Khalili M, Sakhaee E, Aflatoonian MR et al., Seroprevalence of bovine leptospiral antibodies by Microscopic Agglutination Test in Southeast of Iran

Asian Pacific Journal of Tropical BioMedicine, 4, 354-357, 2014

50. Mozaffari AA, Sakhaee E, Khalili M, Ardakani A., High seroprevalence of blue tongue virus antibodies in camels in Yazd province of Iran

J of Camel Practice and Research, 20, 2, 71-73, 2014

51. Aflatoonian MR, Khalili M, Sami M, Abiri Z., frequency Anti-Coxiella burneti Ig M in Kerman Slaughterhouse Personals.

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 21, 5, 368-375, 2014

52. Khalili M, Mosavi M, Ghobadian D H, Nouruzian Mitra H., Serologic survey for Coxiella burnetii phase II antibodies among slaughterhouse Workers in Kerman, Southeast of Iran

Asian Pacific Journal of Tropical BioMedicine, 4, 1, 930-933, 2014

53. Khalili M, Askari N, Sakhaei E,GhezeljehA M, Abdollahpour G, Serological Survey of Human Leptospirosis in Southeast Iran

Online Journal of Veterinary Research, 18, 1, 29-34, 2014

54. Radfar MH, Aminzadeh Gowhari M, Khalil M., Comparison of Capture ELISA and modified Zeil neelseon for detection of Cryptosporidium parvum in feces of camels in Iran

Sci Parasitol, 14, 3, --14, 2013

55. Radfar MH, Aminzadeh Gowhari M and Khalili M, Comparison of Capture ELISA and modified Zeil neelseon for detection of Cryptosporidium parvum in feces of camels in Iran

Sci Parasitol, 14, 3, 147-152, 2013

56. Javad Asadi, Mojtaba Kafi & Mohammad Khalili, seroprevalence of Q fever in sheep and goat flocks with a history of abortion in Iran between 2011 and 2012.

Veterinaria Italiana, 49, 2, 163-168, 2013

57. Khalil, M and Sakhaeii, E. and Babaei H, Frequency of anti-Coxiella burnetii antibodies in cattle with reproductive disordes

Comparative Clinical Pathology, 21, 5, 917-919, 2012

58. Sakhaee E., Khalili M and, Banavand R, Detection of anti-coxiella brunetii antibody in milk samples of goats with a history of abortion

Online Journal of Veterinary Research, 16, 6, 301-304, 2012

59. Mostafavi E, Rastad H and Khalili M., Q fever: An emerging public health concern in Iran

Asian J of Epidemiology, 5, 3, 66-74, 2012

60. Soleimani M, Majidzadeh K, Mohseni AH and Khalili M., Analytical specificity and sensitivity determination of 16SrRNA gene based diagnostic polymerase chain reaction (PCR) for molecular detection of Coxiella burnetii

African journal of Microbiology research, 6, 36, 6532-6536, 2012

61. Mozaffari AA, Khalili M, Yahyazadeh F., A serologic investigation of blue tongue virus in cattle of South-east Iran

Veterinaria Italiana, 48, 41-44, 2012

62. 39- Mozaffari AA, Khalili M., The first survey for antibody against Bluetongue virus in sheep flocks in Southeast Iran

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 5, 673-676, 2012

63. Sanati H, Nourollahi Fard SR, Nahrevanian H, Khalili M and Safari Z., Seroprevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Dairy Cows in Kerman Province, South East Iran

Current Research Journal of Biological Sciences, 4, 4, 417-422, 2012

64. Khalili M, Sami M , Aflatoonian MR, Shahabi-Nejad N, Seroprevalence of brucellosis in slaughterhouse workers in Kerman city, Iran.

Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 5, 448-450, 2012

65. Nourollahi-fard S.R. and Khalili M., PCR-Detection of Coxiella burnetii in Ticks Collected from Sheep and Goats in Southeast Iran.

Iranian J Vectore borne Disease, 5, 1, 1-6, 2011

66. Yaghobzadeh N, Ownagh A, Mardani K, Khalili M, Tokmechi A, Nikbakhsh P., Molecular identification, anti biotic resistance profile of shiga toxin-producing escherichia coli (stec) and antibacterial activity of zataria multiflora (boiss) and carum copticum essential oil against them

URMIA MEDICAL JOURNAL, 22, 3, 262-269, 2011

67. Yaghobzadeh, N., Ownagh,A., Mardani, K. and Khalili, M., Prevalence, molecular characterization and serology of Shiga toxin producing isolated from buffaloes in West Azerbaijan, Iran

International Journal of Veterinary Research, 5, 2, 113-117, 2011

68. Akhtar danesh B., Khalili M and et al., Molecular evidence of Ehrlichiosis as an emerging zoonotic disease in Kerman city

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 19, 5, 512-517, 2011

69. Khalil, M and Sakhaeii, E., Herd-prevalence of Coxiella burnetii (Q fever) antibodies in dairy cattle farms on bulk tank milk analysis

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2, 4, 58-60, 2011

70. Aflatoonian M.R., Akhtardanesh B., Sharifi I., Mostafavi M., Aflatoonian B., Khalili M., Ghanbarpour R., Baniasadi M., Seroepidemiology of Canine Visceral Leishmaniosis in Kerman City

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 19, 6, 512-517, 2011

71. Khalili, M., Mansouri, Sh., Afzali, M., Mohammad-Abadi, M.R., Determination of frequency of verotoxigenic Escherichia coli isolated from bovine feces in Kerman

Journal of Veterinary Medicine & Laboratory, 3, 53-60, 2011

72. Khalili M, Shahabi-nejad N, Golchin M, Q fever serology in febrile patients in Southeast Iran.

Transaction Royal Society Tropical Medicine and Health, 104, 1561-1564, 2010

73. Sakhaee E. and Khalili M, The first report of Q fever in Kerman sheep flocks.

Tropical animal health and production, 42, 1561-1564, 2010

74. Khalili M, Shahabi-nejad N and Aflatoonian MR., Q fever a forgotten disease in Iran

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 18, 1, 84-88, 2010

75. Sakhaee E., Khalili M, Serological study of Maedi-Visna virus among sheep flocks in Kerman province of Iran

Iranian Journal of Virology, 1, 4, 29-33, 2010

76. Khalili M, Mansourinajand L, Detection of frequency of Campylobacter jejuni in Kerman poultry farms.

Iranian Journal of Biology, 22, 4, 730-733, 2010

77. Khalil, M and Sakhaeii, E., An update on serological survey of Q fever in domestic animals in Iran

The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 80, 6, 1031-1032, 2009

78. Sakhaee, E., Khalili M. and Kazeminia R., Serological study of bovine viral respiratory diseases in dairy herds in Kerman province, Iran

Iranian Journal of Veterinary Research, 10, 3, 49-53, 2009

79. Khalili M. and Nourollahi-fard S.R., Molecular characterization of Leishmania isolated from cutaneous leishmaniasis in South east Iran.

Tehran University Medical Journal, 67, 3, 168-172, 2009

80. Ahmadinejad, M., Shakibaie, MR, Shams K and Khalili M., Detection of Legionella pneumophila in Cooling Water Systems of Hospitals and Nursing Homes of Kerman City, Iran by Semi- Nested PCR

. International Journal of Medicine and Medical Sciences, 4, 1, 15-21, 2009

81. Ghanbarpor R., Khalili M., Molaei MM. and poshdar M, Frequency of K99 antigen in Escherichia coli isolated from diarrheic and health calves

Iranian Veterinary Journal, 3, 4, 58-64, 2008

82. Nourollahi Fard SR, Khalili M and Aminzadeh A., Prevalence of antibodies to Neospora caninum in cattle in Kerman province, South East Iran

VETERINARSKI ARHIV, 78, 3, 253-259, 2008

83. Khalili M., Atapour M., Aali S. and Azizollahi S., Detection of frequency of Chlamydia trachomatis in genital specimens in Kerman city by PCR

Tehran University Medical Journal, 65, 2, 127-130, 2008

84. Mansouri najand L and Khalili M, : Detection of verotoxigenic E.coli in raw cheese of Kerman by Multiplex-PCR

VETERINARSKI ARHIVE, 77, 6, 515-522, 2007

85. Graham, D.A., Rowley, H.M., Fringuelli, E., Bovo, G., Manfrin, A., McLoughlin, M.F., Zarza, C., Khalili, M., Todd, D, First Laboratory Confirmation of Salmonid Alphavirus Infection in Italy and Spain

Journal of Fish Diseases, 30, 569–572, 2007

86. Khalili, M. & Morshedi, A., The first detection of bovine coronavirus in calves diarrhea in west of Iran.

Journal of Clinical Virology, 36, S24-S25, 2006

87. Graham D. A., C. Taylor, D. Rodgers, J. Weston, M. Khalili, N. Ball, K. E. Christie, D. Todd, Development and evaluation of a one-step real-time reverse transcription polymerase chain reaction assay for the detection of salmonid alphaviruses in serum and tissues

Disease Aquatic Organism, 70, 47-54, 2006

مهارت ها

 Study design

 PCR Design

 RT-PCR

 RFLP

 Real Time PCR

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 مجید همتی (Ph.D. باکتری شناسی)

بررسی سرولوژیکی و مولکولی تولارمی و بروسلوز در جوندگان نواحی غربی ایران, شهید باهنر کرمان و انستیتو پاستور
استاد راهنما

 علی قربانی ( دکترای باکتری شناسی)

شهید باهنر کرمان

 مهدی جافری ( رزیدنسی داخلی دامپزشکی)

بررسی تب کیو و ردیابی کوکسیلا بورنتی در اسبهای خراسان و کرمان با روش Real time PCR, شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای مشترک

 حسین خوند (Ph.d انگل شناسی)

ردیابی و تعیین گونه های جنس ارلیشیا در کنه ها, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما مشترک

 پیمان خادمی (ph.d باکتری شناسی)

فراوانی مولکولی و بررسی ژنتیکی ایزوله های کوکسیلا بورنتی در جمعیت گاومیش های شهرستان ارومیه, دانشگاه ارومیه
استاد مشاور
دانشجویان قبلی

 ندا یعقوبی (Ph.D باکتری شناسی)

بررسی شیوع، توصیف ژنتیکی و سرولوژیکی اشریشیاکلی های تولید کننده توکسین های مشابه شیگا جداشده از مدفوع گاومیش های استان آذربایجان غربی, 1390, دانشگاه ارومیه
استاد مشاور

 زینب عبیری (Ph.D باکتری شناسی)

تشخیص وژنوتایپینگ کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر، سقط جنینو سواب های واژینال در نشخوارکنندگان در شرق ایران, 1394, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 نسیم صالح نیا (رزیدنت عفونی)

تشخیص کوکسیلا بورنتی در بیماران تبدار در بیمارستان امام رضای مشهد, 1393, دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استاد مشاور

 زهرا شیرازی (Ph.D باکتری شناسی)

ژنوتایپینگ بروسلا ملی تنسیس در نمونه های شیر در جنوبشرق ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 جواد اسدی (دکتری تخصصی دامپزشکی)

بررسی میزان شیوع سرولوژیک تب کیو با استفاده از تست الایزای غیر مستقیم و شناسائی کوکسیلا بورنتی در جنین های سقط شده به روش Trans-PCR در گله های بز و گوسفند, 1390, شیراز
استاد راهنما

 حیدر خلیلی بگلو (دکتری تخصصی دامپزشکی)

شناسایی پن کرونا ویروس در سواب های تنفسی گرفته شده در شتر, شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 زری نخودیان (دکتری تخصصی اپیدمیولوژی مولکولی)

بررسی سرواپیدمیولوژی ومولکولار اپیدمیولوژی کوکسیلا بورنتی در دامها، شیر و افراد در معرض خطر تب کیو و مقایسه ژنوتایپ های حاصل از آن ها در شهرستان اصفهان در سال 94-1393, علوم پزشکی اصفهان
استاد مشاور

 امید قشقایی (Ph.D انگل شناسی)

شناسایی کوکسیلا بورنتی از کنه های جمع آوری شده از سیتان و بلوچستان, شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 صابر اسماعیلی (Ph.D. باکتری شناسی)

ژنوتایپینگ باکتری های کوکسیلا بورنتی با روشهای SNP,MLVA, دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
استاد راهنما مشترک

 زینب لطفی (Ph.D باکتری شناسی)

بیان پپتیدهای M2e و HA2 ویروس آنفلوانزا بر روی سطح باکتریوفاژ M13 و بررسی قابلیت تشخیص آنها, شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 آزاده کرمی (Ph.D قارچ شناسی)

بررسی میزان شیوع ژن های حدت بیماریزا سوبتیلیزین(1-7) در درماتوفیت های تريكوفيتون روبروم و میکروسپوروم کنیس‬‎ جدا شده از عفونت های بالینی., علوم تحقیقات تهران
استاد راهنما

برنامه های کلاسی

 بیولوژی مولکولی میکروارگانیسم ها

 تکنیک های مولوکی تشخیص باکتری ها

 میکروبیولوژی عمومی

 باکتری شناسی عمومی

 ویروس شناسی و بیماریها

 قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

 ویروس شناسی پیشرفته

استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶