دکتر سيدمحمدعلي حسيني

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09133412012

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. 47- Ahmad Azimy, Syed Mohammad Ali Hosseini , and Navid Ramezanian, Investigation of Donor/acceptor composition ratio and Annealing Effecyt on performances of Organic solar cells based on P3HT

775-780, 2016

2. 46- M. Razaei Nasab , M. Shahidi and SMA. Hosseini, Synthesis of polypyrrol/ CeO2 Nanocomposite and its Application for Improving the Corrosion Protection of Acrylic Waterborne Coating on Mild Steel

Journal of physical and Theoretical Chemistry, 283-288, 2016

3. S. Rasoul Hashemi, Vahid Saheb , S. Mohammad Ali Hosseini, Theoretical studies on the mechanism and Kinetics of the hydrogen abstraction reactions from C4F9OC2H5(HFE-7200) by OH and Cl radicals

Journal of Fluorine Chemistry, 9-14, 2016

4. 44- A. Mohammadi , S. M. A. Hosseini , M. J. Bahrami and M. Shahidi, , Corrosion Inhibition Of Mild Steel in Acidic Solution by Apricot Gum as a Green Inhibitor Prog Color Colorants Coal

117-134, 2016

5. 43- Ahmad Azimy , S.M.S.H0sseini , and Navid Ramezanian, Investigation Of Donor/ acceptor Composition Ratio and Annealing Effects On Performances of Organic Solar Cells based on P3HT:C60

Journal of Photopolymer science and Technology, 775-780, 2015

6. 40- M. J. Bahrami, S.M.A.Hosseini, M. Shahidi,, Comparison of electrochemical current noise signals arising from symmetrical and asymmetrical electrodes made of Al alloys different pH values using statistical and wavelet analysis. Part II: Alkaline solutions

Electrochimica Acta, 249-260, 2014

7. 39- M. J. Bahrami, M. Shahidi, S.M.A.Hosseini, , Comparison of electrochemical current noise signals arising from symmetrical and asymmetrical electrodes made of Al alloys different pH values using statistical and wavelet analysis. Part I: Neutral and acidic solutions

Electrochimica Acta, 127-144, 2014

مقاله های کنفرانس

1. NarjesKaramnejad*, Seiyed Mohammad A.Hosseini, Mehdi ShahidiZandiand Mohammad J.Bahrami, An investigation on the inhibitory effect of Allopurinolon mild steel st 37 corrosion in hydrochloric acid solution

12th Annual electrochemistry seminar of Iran, tarbiatmodaresuniversity, 2016

2. زهر ا گلشنی سید محمد علی حسینی مهدی شهیدی زندی محمد جواد بهرامی, مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی متو کلوپرامید بر روی خوردگی فولاد نرم در محلول 0.5 مولار اسید سولفوریک

ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین, 1395

دروس

دروس ترم های گذشته

 شیمی فیزیک 1 (کارشناسی)

 شیمی فیزیک 2 (کارشناسی)

 ترمودینامیک جامدات (دکترا)

 الکتروشیمی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 خوردگی (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 راضیه نقی زاده

شهید باهنر کرمان

 غزل السادات سجادی

شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 فاطمه محمدی نژاد

بررسی اثر بازدارندگی داروی متوپرولول بر روی فولاد نرم, شهید باهنر کرمان

 راحله نقی زاده

بررسی اثر بازدارندگی فنازویریدین بر روی فولاد نرم, شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 نرجس کرم نژاد

به کارگیری چند ماده دارویی به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد نرم st 37 در محیط اسیدی, 1395, شهید باهنرکرمان

 نگین عرب زاده

بررسی اثر بازدارندگی داروی زولپیدم بر روی فولاد نرم, 95, شهید باهنر کرمان

 زهرا گلشنی

مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی متوکلوپرامید بر روی خوردگی فولاد نرم, 95, شهید باهنر کرمان