دکتر قاسم محمدي نژاد

دانشیار ژنتیک و اصلاح نباتات

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

Mohammadinejad@uk.ac.ir Mohammadinejad@yahoo.com

 تلفن ثابت

034-33257510

 آدرس

کرمان - انتهای بلوار 22 بهمن - میدان پژوهش -دانشگاه شهيد باهنر کرمان- پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی و دانشکده کشاورزی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه تحقیقات بین المللی برنج ( IRRI)

دکترا اصلاح نباتات (پایان نامه: شناسائی و اعتبارسنجی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با تحمل به شوری در برنج) , از 1382 تا 1386

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات (پایان نامه: مقایسه پارامترهای مختلف پایداری در ژنوتیپ های یولاف) , از 1379 تا 1381

 دانشگاه شاهد تهران

کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- , از 1375 تا 1379

دوره ها

 Increasing the impact of Rice Breeding Programs course

April 2006 at IRRI, Los Banos, Laguna, Philippines

 Crop Improvement under Drought an Integrated Approach

Jan. and Feb., 2009, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran- Karaj-Iran

 Improving and assuring data quality in crop research

July 2006 at IRRI, Los Banos Laguna, Philippines

 Scientific Writing workshop

held from 15 to 18 may2006 at IRRI, Los Banos Laguna, Philippines

افتخارات و جوایز

 مدیر پژوهشی برتر کشور - آذر 1391

رئیس پژوهشکده,

سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور

 مدیر پژوهشی برتر استان کرمان- اسفند1391

مدیر قطب علمی تنش های محیطی در غلات,

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

 • مدیر پژوهشی برتر کانون دانش و صنعت خرما-مهرماه 1391

 • پژوهشگر برتر زیست فناوری کشور- معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، 1397

 پژوهشگر برتر علوم کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان- 1392

 پژوهشگر برتر علوم کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان- 1393

 • پژوهشگر برتر بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان- 1397

علاقمندی ها

 محور فعالیت های تحقیقاتی: بهنژادی گیاهی برای تحمل به تنش های کم آبی و شوری در گیاهان زراعی

 زمینه تخصصی: اصلاح مولکولی گیاهی، ژنومیکس آماری و کارکردی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

رئیس, از 1395 تا کنون

 پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

رییس, از 1388 تا 1395

 قطب علمی به نژادی گیاهان زراعی متحمل به کم آبی و شوری

مدیر, از 1397 تا تاکنون

 قطب علمی تنش های محیطی در غلات

مدیر, از 1390 تا 1396

 پژوهشگاه دانشگاه شهید باهنر

معاون, از 1391 تا 1393

 کمیته اصلاح نباتات مولکولی گیاهان- پژوهشگاه بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی

دبیر, از 1396 تا کنون

 کمیته ارزیابی، پایش و شبکه بندی تقسیم کار ملی ستاد زیست فناوری کشور

رئیس, از 1397 تا کنون

 کمیته پژوهش، فناوری و نوآوری استان کرمان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

رئیس, از 1397 تا کنون

 نماینده وزیر علوم در سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان کرمان- دوره پنجم

عضو, از 1397 تا تا کنون

 هیات مدیره انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران

عضو, از 1393 تا 1397 و 1397 برای دوره چهارساله دوم

 انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

عضو هیات مدیره, از 1394 تا 1397

 طرح بین المللی به نژادی گیاهی ایران– آلمان

مدیر پروژه, از 1396 تا کنون

 کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی "به نژادی و بیوتکنولوژی"

عضو, از 1398 تا کنون

 کمیسیون تخصصی هیات ممیزه در تولیدات گیاهی و زیست فناوری دانشگاه شهید باهنر

عضو, از 1396 تا کنون

 کارگروه کشاورزی، آب و محیط زیست شبکه جامعه و دانشگاه استان کرمان

مدیر, از 1395 تا کنون

 کارگروه محیط زیست و کشاورزی اتاق فکر استان کرمان

مدیر, از 1395 تا کنون

 کارگروه بیوتکنولوژی و به نژادی کانون هماهنگی دانش و صنعت خرمای کشور

رئیس, از 1389 تا 1394

 گروه پژوهش ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عضو, از 1393 تا کنون

 هسته توسعه زراعت و اصلاح نباتات - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عضو, از 1395 تا کنون

 کمیته گیاهان تراریخت گروه پژوهش ستاد توسعه زیست فناوری

عضو, از 1393 تا 1395

 پژوهشگاه بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی

مشاور علمی, از 1394 تا کنون

 شوراي آموزشي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان

عضو, از 1397 تا کنون

 شورای مرکزی کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان

عضو, از 1396 تا کنون

 شوراي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

عضو, از 1388 تا کنون

 شوراي پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

عضو, از 1388 تا 1395

 کميته پژوهشي شوراي دانشگاه شهيد باهنر کرمان (سه دوره

عضو, از 1389 تا کنون

 کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو, از 1395 تا کنون

 شورای روابط بین الملل پارک علم و فناوری استان کرمان

عضو, از 1397 تا کنون

 کمیته تخصصی زیست سامانه ها و فیزیوبوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

عضو, از 1393 تا کنون

 کمیته علمی فنی پژوهشکده پسته ایران

عضو, از 1397 تا کنون

 مجله علمی پژوهشی علوم زراعی ایران

عضو هیات تحریریه, از 1395 تا ادامه دارد

 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

عضو هیات تحریریه, از 1394 تا کنون

 اولین همایش ملی پسته ایران

رئیس, از 1393 تا کنون

 دومین همایش ملی تنش¬های محیطی در گیاهان

رئیس, از 1394 تا کنون

 اولین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

نایب رئیس, از 1391 تا کنون

 انجمن علمی دانشجویان رشته زراعت و اصلاح نباتات

مشاور,

 نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره¬وری آسیایی: بیوتکنولوژی و رقابت پذیری جهانی - تایوان

نماینده, از 1392 تا کنون

 کنگره ملی بیوتکنولوژی،ژنتیک و زراعت و اصلاح نباتات ایران

عضو ادواری کمیته علمی,

 چهاردهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات

قائم مقام دبیر علمی, از 1395 تا کنون

 کمیته علمی به نژادی گیاهی پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران

مدیر, از 1397 تا کنون

 کمیته راهبردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو, از 1398 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 به نژادي براي تحمل به خشكي در زيره سبز

از 1391 تا 1392

مجری

 نقشه یابی ژنتیکی گلرنگ و مکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به خشکی

از 1392 تا 1394

مجری

 مکان یابی و اعتبارسنجی ژن های کمّی کنترل کننده تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای در برنج

از 1388 تا 1389

مجری

 تحقیقات بهنژادی و بیوتکنولوژی در غلات تحت تنش های محیطی

از 1391 تا 1393

مجری مسئول

 طرح های ملی شوری گندم

از 1388 تا 1394

مجری مشترک

 ارزيابي تنوع هاپلوتايپي نشانگرهاي کروموزومي مربوط به QTLهاي آهن و روي در دانه گندم

از 1389 تا 1390

همکار طرح

 بررسی و شناسائي كلونهاي يونجه مقاوم به جاروك يونجه در استان يزد

از 1384 تا 1387

مشاور طرح

 تدوین نقشه راه خرمای کشور

از 1390 تا 1391

همکار طرح

 تولید رقم اصلاح شده زیره سبز متحمل به خشکی و سازگار با شرایط کرمان

از 1392 تا ادامه دارد

مجری مسئول

 آنالیز مولکولی بیان تحمل به خشکی در اکوتیپ های زیره سبز

از 1391 تا ادامه دارد

مجری

 بررسی نايكنواختي ژنتيكي حاصل از تنوعات سوماكلونال در نهال های خرما تکثیریافته از طریق کشت بافت

از 1390 تا ادمه دارد

مجری

 بررسی ترانسکریپتوم بافت های مختلف گندم در پاسخ به تنش شوری با استفاده از RNA-Seq

از 1391 تا ادامه دارد

مجری

انتشارات

کتاب ها

1. Ghareyazie B. and G. Mohammadi-Nejad, Agricultural Biotechnology in the Islamic Republic of Iran “Chapter in: Biotechnology and Global Competitiveness

Asian Productivity Organization Press, Japan, 2015
372 Pages

2. صبوری حسین و قاسم محمدی نژاد, ژنتیک بیومتری

انتشارات گرگان, 1388
412 صفحه

مقاله های مجله

1. Sardouei-Nasab, S., Mohammadi-Nejad, G., Nakhoda, B.,, “Yield stability in bread wheat germplasm across drought stress and non-stress conditions “

Agronomy Journal, 111, 1, 1-7, 2019

2. Mohammad Reza Ghaffaria, Mehdi Mirzaeib, Mehdi Ghaboolic, Behnam Khatabid, Yunqi WubMasoud Zabet-Moghaddame, Ghasem Mohammadi-Nejadf, Paul A. HaynesbMohammad Reza Hajirezaeig, Mozhgan Sepehrih, Ghasem Hosseini Salekdeh,, Root endophytic fungus Piriformospora indica improves drought stress adaptation in barley by metabolic and proteomic reprogramming”

Environmental and Experimental Botany, 157, 197-210, 2019

3. Arcgangi A., Heidari B. and G. Mohammadi-Nejad, Association between seed yield-related traits and cDNA-AFLP markers in cumin (Cuminum cyminum) under drought and irrigation regimes “

Industrial Crops & Products, 133, 276-283, 2019

4. Jahani M., G. Mohammadi-Nejad, B. Nakhoda, L. Rieseberg, Genetic dissection of epistatic and QTL by environment interaction effects in three bread wheat genetic backgrounds for yield-related traits under saline conditions“

Euphytica, 215, 2019

5. Mirzaei, S., Mansouri, M., Mohammadi-Nejad, G., Sablok, G, Comparative assessment of chloroplast transcriptional responses highlights conserved and unique patterns across Triticeae members under salt stress

Photosynthesis Research, 136, 3, 357-369, 2018

6. Mehdi Mansouri1 & Mohammad Reza Naghavi2 & Hoshang Alizadeh2 & Ghasem Mohammadi-Nejad3 & Seyed Ahmad Mousavi4 & Ghasem Hosseini Salekdeh5 & Yuichi Tada6, Transcriptomic analysis of Aegilops tauschii during long-term salinity stress

Functional & Integrative Genomics, 1-16, 2018

7. Mohammadi-Nejad, G., Vaezi, H., Majidi-Heravan, E., Nakhoda, B., Darvish-Kajouri, F, “Field screening for drought tolerance in Setaria italica and Panicum miliaceum millet germplasm from Iran “

Indian J Genet Pl Breed, 77, 1, 83-91, 2017

8. Ebrahimi, F., Majidi, M.M., Arzani, A., Mohammadi-Nejad, G, Association analysis of molecular markers with traits under drought stress in safflower

Crop and Pasture Science, 68, 2, 2017

9. Roudbari, Z., Mohammadi-Nejad, G., Shahsavand-Hassani, H, Field screening of primary and secondary tritipyrum genotypes using selection indices based on BLUP under saline and normal conditions”,

Crop Science, 57, 3, 1495-1503, 2017

10. Shahrbanoo Abbasi, Amin Baghizadeh, Ghasem Mohammadi-Nejad,, “Genetic Analysis and QTLs Identification of Some Agronomic Traits in Bread wheat (Triticum aestivum L.) Under Drought Stress Conditions “,

Journal of Plant Molecular Breeding, 5, 1, 1-9, 2017

11. Nasibi F, Kalantari, K.M., Zanganeh, R., Mohammadi-Nejad, G., Oloumi, H.,, “Seed priming with cysteine modulates the growth and metabolic activity of wheat plants under salinity and osmotic stresses at early stages of growth”

Indian Journal of Plant Physiology, Volume 21, Issue 3, 1, 279-286, 2016

12. Ebrahimi, F., Majidi, M.M., Arzani, A., Mohammadi-Nejad, G.,, “Oil and seed yield stability in a worldwide collection of safflower under arid environments of Iran “

Euphytica, 212, 1, 131–144, 2016

13. Bahraminejad Alireza and Ghasem Mohammadi-Nejad,, “Genetic Diversity Analysis of Date Palm (Phoenix dactylifera L.) Genotypes using RAPD Markers “

Annual Research and review in Biology, 5, 1, 41-47, 2015

14. Sardouie, S., G. Mohammadi-Nejad and B. Nakhoda,, "Field screening of salinity tolerance in Iranian bread wheat lines" . ):.

Crop science, 54, 4, 1489-1496, 2014

15. Amin, Mohsen Mardi, Eslam Majidi Hervan, Seyed Abolghasem Mohammadi, Foad Moradi, Mohammad Taghi Tabatabaee, Seyed Mostafa Pirseyedi, Mohsen Ebrahimi , Farzad Fayaz , Mehrbano Kazemi, Babak Nakhoda and Ghasem Mohammadi-Nejad,,, “QTL Mapping of Yield and Yield Components under Normal and Salt-stress Conditions in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) “

Plant Mol Biol Rep, 1-19, 2014

16. Jahani, Mojtaba, G. Nematzadeh, B. Dolatabadi, S.Hashemi and Ghasem Moahmmadi-Nejad,, , "Identification and validation of functional markers in a global rice collection bythrough association mapping" .

Genome, 57, 6, 355-362, 2014

17. Dadras A., G. Mohammadi-Nejad, H. Sabouri and A. Sabouri,, "Association analysis, genetic diversity and structure analysis of tobacco based on AFLP markers" ):

Molecular Biology Reports,, 41, 5, 3317-3329, 2014

18. Sharifi, I., M.H. Fotokian, A. Kordenaeij, S. Ramazani, T. Hasanlu, S.M. Khayyam Nikoei, D. Davoodi , B. Nakhoda and G. Mohammadinejad,, , “Effects of growth regulators and explants on callus induction and organogenesis in hypericum perforatum

Acta Horticulturae (ISHS), 1023, 263-270, 2014

19. A.Bahraminejad, G. Mohammadi-Nejad and M. Abdul Kadir,, “Molecular diversity assessment of cumin ecotypes using AFLP markers

Acta Horticulturae (ISHS), 1023, 241-247, 2014

20. Ghanbari J., G.Khajoei-Nejad and G. Mohammadi-Nejad,, “Casual explanation of the relationships between seed yield and some yield components in cumin (Cuminum cyminum L.) By different multivariate statistical analysis at different sowing dates “

Journal of Ethno-pharmaceutical products, 1, 1, 2014

21. Abbasi Sh., A. Baghizadeh, G. Mohammadi-Nejad and B. Nakhoda,, "Genetic analysis of grain yield and its components in Bread wheat "

Annual Research and review in Biology, 4, 24, 3636-3644, 2014

22. Mirza hashemi, Manzar, Pooran Golkar and G. Mohammadi-Nejad,, , “Gene Effects for Agronomic Traits in Safflower (Carthamus tinctorius L.) Under Drought Stress “,

Journal of Ethno-pharmaceutical products, 1, 1, 2014

23. Mollaheydari Bafghi R., A. Baghizadeh, G. Mohammadi-Nejad and B. Nakhoda, ,, "Assessment of genetic diversity in Iranian wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars and lines using microsatellite markers"

Journal of Plant Molecular Breeding, 2, 1, 74-89, 2014

24. Homayoun Farahmand, Mohammad Hashemipour, Hamid Reza Karimi, Ghasem Mohammadi-Nejad and Vahed Bagheri,, " Characterization and evaluation of genetic diversity of some old cypress genotypes (Cupressus sempervirens L.) in Iran using leaf mineral concentration, biochemical characteristics and SSR markers

Plant Systematics and Evolution, 301, 2, 761-772, 2014

25. Sardouie-nasab, S., G. Mohammadi-Nejad and A. Zebarjadi,, " Haplotype analysis of QTLs attributed to salinity tolerance in wheat (Triticum aestivum)",. .

Molecular Biology Reports, 40, 7, 4661-467, 2013

26. Zareie Sepideh, Mohammadi-Nejad, Ghasem, and Sardouei-Nasab Somayeh, ,, " Screening of Iranian Safflower Genotypes under Water Deficit and Normal Conditions Using Tolerance Indices "

Australian Journal of Crop Science, 7, 7, 1032-1037, 2013

27. Somaye Sardouie-Nasab, Sepideh Zareie, Ali Saeed pour and Ghasem Mohammadi-Nejad,, , “Genotype × environment interactions for high seed yield and stability in safflower (Carthamus tinctorius L.) Genotypes from Iran" .

International Journal of Agriculture, Research and review, 3, 4, 838-843, 2013

28. Somaye Sardouie-Nasab, Sepideh Zareie, Ghasem Mohammadi-Nejad,, “Stability of performance in safflower (Carthamus tinctorius L.) Genotypes in Iran"

International Journal of Agriculture, Research and review, 3, 4, 809-813, 2013

29. Sardouie-Nasab Somaye; Ghasem Mohammadi Nejad; Babak Nakhoda,, " Assessing genetic diversity of promising wheat (Triticum aestivum L.) lines using microsatellite markers linked with salinity tolerance

Journal of plant molecular breeding, 2, 2, 28-39, 2013

30. Abbasi Shahrbanoo, Amin Baghizadeh and Ghasem Mohammadinejad,, “Genetic analysis of traits related to grain yield in wheat under drought stress condition by generation mean analysis “.

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 2, 1, 42-46, 2013

31. Nakhaei M, A. Baghizadeh, G. Mohammadi-Nejad and P.Golkar,, “(.Genetic Analysis of Salt Tolerance in Safflower (Carthamus tinctorius L"

Annual Research & Review in Biology, 4, 1, 337-346, 2013

32. BahramiNejad A. and G. Mohammadi-Nejad,, ,” Use of microsatellite markers for molecular characterization of cumin (Cuminum cyminum L.) ecotype “

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 2, 1, 35-41, 2013

33. Babak Nakhoda, Hei Leung, Merlyn S. Mendioro, Ghasem Mohammadi-nejad, Abdelbagi M. Ismail, ,, " Isolation, characterization, and field evaluation of rice (Oryza sativa L., Var. IR64) mutants with altered responses to salt stress,

Field crop research, 127, 191-202, 2012

34. Sarhadi E., M. Mohammadi Bazargani, A.G. Sajise, S. Abdolahi, N.A.Vispo, M.Arceta, G.Mohammadi-Nejad,R.K.Singh and G.Hosseini Salekdeh,, ," Proteomic analysis of rice anthers under salt stress",

Plant Physiology and biochemistry, 58, 280-287, 2012

35. Abdolshahi Rohollah, A. Safarian, M. Nazari, S. Poursayedi and G. Mohamadi-Nejad,, “Screening drought tolerant genotypes in bread wheat (Triticum aestivum L.) Using different multivariate methods “Archives of Agronomy and Soil Science, .

Archives of Agronomy and Soil Science, 2012,, 1-20, 2012

36. Khalifeie, N., and G. Mohammadi-Nejad,, , Evaluation of salt tolerance of new tritipurum lines, Triticale and Iranian wheat lines,

Advances in Natural and Applied science, 6, 2, 206-212, 2012

37. Amani Mahdie, Pooran Golkar, Ghasem Mohammadi-Nejad,, " Evaluation of Drought Tolerance in Different Genotypes of Sesame (Sesamum indicum L.)

International Journal of Recent Scientific Research, 3, 4, 226-230, 2012

38. Jahani M, G. Nematzadeh, M. A. Neycee, G. Mohammadi-Nejad and S. Hashemi ,,, " Assessment of a PCR-based SNP marker system related to grain size in rice germplasm".

International Journal of Agronomy and Plant Production, 3, 7, 224-229, 2012

39. Soori Sajjad and Ghasem Mohammadi-Nejad,, " Study of some Iranian Fenugreek ecotypes based on seed yield and agronomic traits "

International Journal of Agronomy and Plant Production, 3, 775-780, 2012

40. Zareie, S., Golkar, P., Mohammadi-Nejad, G. ,, "Effect of nitrogen and iron fertilizers on seed yield and yield components of safflower genotypes"

African Journal of Agricultural Research, 16, 6, 3924-3929, 2011

41. Mohammadi-Nejad Ghasem, R.K. Singh, A. Arzani, A.M. Rezaie, H. Sabouri and G.B. Gregorio, ,, " Evaluation of salinity tolerance in rice genotypes".

International Journal of Plant Production, 4, 1, 199-208, 2010

42. 51- Hosseini, F. S. , H. Shahsavand Hassani, M. J. Arvin, A. Baghizadeh and G. Mohammadi-Nejad ,, " Sex determination of jojoba species (Simmondsia chinensis cv Arizona) by random amplified polymorphic DNA (RAPD) molecular markers" .

African Jouranl of Biotechnology, 10, 4, 470-475, 2010

43. Kamali, N. , G. Mohammadinejad, E. Tohidinejad and S. Rezaie,, ,"Study of different zinc rates effect on the yield and yield components of safflower genotypes at Jiroft region in Iran",

Plant Ecophysiology, 1, 1, 25-30, 2009

44. Mohammadi-Nejad Ghasem, Ahmad Arzani, AbdolMajid Rezaie, Rakesh Kumar Singh and Glenn B. Gregorio, ” Assessment of rice genotypes for salt tolerance using micro satellite markers associated with the Saltol QTL” .

African Journal of Biotechnology, 7, 6, 730-736, 2008

45. جمیله عابدی، امین باقی زاده, قاسم محمدی نژاد, "نقشه یابی QTLهای متحمل به شوری در نتاج حاصل از تلاقی ارقام گاسپارد و خارچیا در گندم نان"

اصلاح گیاهان زراعی, 10, 28, 125-132, 1397

46. مریم درانی نژاد و قاسم محمدی نژاد, " تجزیه پایداری عملکرد دانه در اکوتیپ‌های مختلف شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) با استفاده از رگرسیون ابرهارت- راسل و سایر روش‌های تک‌متغیره "

10, 25, 19-27, 1397

47. زهرا رودباری، دکتر حسین شاهسوند حسنی ، دکتر قاسم محمدی نژاد, " برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش‌بینی خطی متعادل "

10, 25, 101-109, 1397

48. سمیه امینی زاده بزنجانی، قاسم محمدی نژاد، روح اله عبدالشاهی, " کاربرد شاخص‌های گزینشی در بهبود عملکرد دانه گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی "

اصلاح گیاهان زراعی, 10, 27, 152-159, 1397

49. جلال قنبری - غلامرضا خواجویی نژاد - قاسم محمدی نژاد, بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روشهای مختلف پایداری تک متغیره

پژوهشهای زراعی ایران, 15, 1, 87-102, 1396

50. حيدري محسن، بهره مند ناديا، آروين سيدمحمدجواد، محمدي نژاد قاسم, " اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد، عملکرد وکیفیت میوه طالبی رقم شاه پسندی "

تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, 7, 4, 15-28, 1396

51. فاطمه ابراهیمی، محمد مهدی مجیدی، احمد ارزانی و قاسم محمدی نژاد, " پتانسیل تولید و تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های داخلی و خارجی گلرنگ در سه منطقه ایران"

تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 7, 3, 1-18, 1396

52. مریم درانی نژاد، قاسم محمدی نژاد، روح اله عبدالشاهی, "برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط کم آبی "

پژوهش های زراعی ایران, 15, 2, 389-398, 1396

53. مریم درانی نژاد، قاسم محمدی نژاد، روح اله عبدالشاهی, "برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط کم آبی "

پژوهش های زراعی ایران, 15, 2, 389-398, 1396

54. مصطفی احمدی زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قاسم محمدی نژاد؛ نادعلی باقری؛ راکش کومار سینگ, " شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP "

بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, 9, 3, 1-24, 1396

55. مهناز قائدرحمتی ، محسن مردي ، محمد رضا نقوي، اسلام مجیدي هروان ، بابک ناخدا ، امین آزادي و قاسم محمدي نژاد, " تجزیه آماری عملکرد و صفات زراعی در بین نتایج تلاقی لاین‌های گندم تحت تنش شوری "

9, 21, 56-66, 1396

56. شکوفه خانداني ، قاسم محمدي نژاد و بابك ناخدا, " روابط بين صفات زراعي و فنولوژيك در لاينهاي خالص حاصل از تلاقي بين ارقام روشن و سبلان گندم نان "

9, 21, 10-17, 1396

57. ربابه ملاحیدري بافقی ، امین باقی زاده و قاسم محمدي نژاد, " ارزیابی تحمل به تنشهاي شوري و خشکی در ژنوتیپ هاي گندم براساس شاخصهاي تحمل"

9, 23, 27-34, 1396

58. ساره مشایخی; غلامرضا خواجویی نژاد; قاسم محمدی نژاد, " بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری"

پژوهش های زراعی ایران, 14, 1, 1395

59. سارا عابدینی، قاسم محمدی نژاد و بابک ناخدا, بررسی تنوع صفات مختلف زراعی و پتانسیل عملکرد اینبردلاینهاي حاصل از تلاقی ارقام روشن در فلات گندم نان (Triticum aestivum L.)،

8, 20, 1-10, 1395

60. روح اله مرادی; سارا باختری; غلامرضا خواجویی نژاد; قاسم محمدی نژاد, " بررسی اثر قطع آبیاری در مرحله گلدهی و محلولپاشی اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توده‏های مختلف زیره سبز "

علوم باغبانی, 30, 2, 1395

61. سارا باختری; غلامرضا خواجویی نژاد; قاسم محمدی نژاد, " تاثیر قطع آبیاری در مرحله گلدهی و محلولپاشی اسپرمیدین بر کمیت و کیفیت اسانس توده‏های مختلف زیره سبز"

بوم شناسی کشاورزی, 15, 4, 521-535, 1395

62. محسنی علیرضا، غلامرضا خواجوئی نژاد و قاسم محمدی نژاد, " واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری و کود نیتروژن"

پژوهش های تولید گیاهی, 22, 1, 73-88, 1394

63. افشاری فاطمه، پوران گلکار و قاسم محمدی نژاد, "بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های کنجد در مراحب مختلف رشدی "

علمی پژوهشی خشک بوم, 4, 2, 90-96, 1394

64. توحیدی بهناز، قاسم محمدی نژاد، بابک ناخدا و حسین صبوری, ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان بر اساس روش امی

پژوهش های تولید گیاهی،, 22, 2, 189-202, 1394

65. آزاده کریمی افشار ، امین باقی زاده و قاسم محمدی نژاد, " ارزیابی فیزیولوژیک تحمل به خشکی دو اکوتیپ زیره سبز تحت شرایط گلخانه"

علوم . فنون کشت های گلخانه ای, 6, 23, 175-184, 1394

66. فاطمه نصیبی ، خسرو منوچهری کلانتری، رویا زنگنه و قاسم محمدی نژاد, " اثر پیش تیمار بذر با آمینو اسیدهای آرژینین و سیستئین بر رشد و برخی شاخصهای بیوشیمیایی گیاه گندم تحت تنش شوری "

فیزیولوژی تنش گیاهان, 1, 1, 43-52, 1394

67. جهانی م ، ق. نعمت زاده و ق محمدی نژاد, " بررسی صفات زراعي همبسته با عملكرد دانه در برنج(Oryza sativa) با استفاده از روش هاي تجزيه رگرسيون و عليت "

پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي, 7, 16, 115-122, 1394

68. فاطمه نصیبی ، خسرو منوچهر کلانتری ، قاسم محمدی نژاد، رویا زنگنه, "اﺛﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري"

زیست شناسی ایران, 5, 1119-1128, 1394

69. محسنی علیرضا، غلامرضا خواجوئی نژاد و قاسم محمدی نژاد،, ، " واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری و کود نیتروژن"

نشریه پژوهش های تولید گیاهی, 22, 1, صفحات 73-88, 1394

70. رامین ارجمند، ایرج توسلیان و قاسم محمدی نژاد, ارزيابي تنوع ژنتيكي 25 ژنوتيپ پسته ايراني با استفاده از نشانگر مولكولی ISSR

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره19, 3, 1-19, 1394

71. بنی اسدی رضا، عنایت ا... توحیدی نژاد و قاسم محمدی نژاد, " اثر روش¬های مختلف خاکورزی و مدیریت پسماندهای جو بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت "

دانش کشاورزی و تولید پایدار, 24, 4, 61-69, 1393

72. نقي پور زاده ماهاني مریم، كاظم جعفري نعيمي، محسن شمسي , قاسم محمدي نژاد، ،, " ارزيابي و مدلسازي قطع كردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب "

دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي, 4, 1, صفحات 125-132, 1393

73. فرخزاده، سارا، حسین شاهسوند حسنی و قاسم محمدی نژاد،, " مقايسه پايداري و سازگاري غله جديد تريتي پايرم اوليه با گندم نان ايراني و تريتيكاله با استفاده از پارامترهاي مختلف پايداري در ايران "

دانش زراعت, 4, 8, صفحات77-86., 1393

74. طباطبائی سیدمسعود، قاسم محمدی نژاد و خاتون یوسفی، ،, "ارزیابی عملکرد و شاخص های تحمل به خشکی در اکوتیپ های زیره"

پژوهش آب در کشاورزی, 28, 1, صفحات 171 – 163, 1393

75. بنی اسدی رضا، عنایت ا... توحیدی نژاد و قاسم محمدی نژاد،, ، " اثر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت پسماندهای جو بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت "

مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار, 24, 4, 61-69, 1393

76. حسینی نجمه، فرخنده رضانژاد و قاسم محمدی نژاد،, ، " بررسی ناهنجاری های نمو تخمک به دانه در پسته اهلی (Pistacia vera L.) "

مجله زیست شناسی ایران, 6, 20, صفحات 29-46, 1393

77. سعیدپور علی، حمیدرضا کاووسی ، قاسم محمدی نژاد و سارا خسروی،, ، "بررسی بیان ژن NHXدر گیاه گلرنگ تحت تنش شوری "

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 6, 4, صفحات 91-100, 1393

78. محمدی نژاد قاسم، مرجان قاسم خانی، رضیه زارع، سمیه ساردوئی نسب و حسین صبوری،, ، " بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی"

مجله پژوهش های تولید گیاهی, 20, 3, صفحات 145-157, 1392

79. غیاثی اسکوئی مهدي ، حسن فرحبخش ، حسین صبوري و قاسم محمدي نژاد ،, ،" ارزیابی ژنوتیپ-هاي برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخصهاي تحمل و حساسیت"

نشریه تولید گیاهان زراعی, 6, 4, صفحات 55-75, 1392

80. صبوری حسین، قاسم محمدی¬نژاد و مهناز کاتوزی ،, " تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج "

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 5, 3, صفحات 67- 86, 1392

81. مهدي غياثي اسكوئي ، حسن فرحبخش، حسين صبوري ، قاسم محمدي نژاد،, ، اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام بومي و اصلاح شده برنج در شرايط محيطي گنبد كاووس،

فصلنامه تحقيقات غلات, 2, 3, صفحات 165-179., 1392

82. فرخزاده، سارا، حسین شاهسوند حسنی و قاسم محمدی نژاد،, ، " مقایسه پایداری و سازگاری غله جدید تریتی پایروم با گندم نان ایرانی و تریتیکاله با استفاده از پارامترهای مختلف پایداری در ایران،

نشریه پژوهش های زراعی ایران, 11, 4, صفحات629-639, 1392

83. ساردوئی نسب سمیه، نجمه کمالی و قاسم محمدی نژاد، ،, " ارزيابی تحمل به شوری ژنوتيپ‌های يولاف در مراحل گياهچه‌ای و زايشی "

دانش زراعت, 4, 8, صفحات77-86., 1392

84. زارع رضیه، قاسم محمدی نژاد و حسین شاهسوند حسنی, ،" تنوع آللی نشانگرهاي ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) در مرحله گیاهچه ای در ارقام برنج ایرانی"

بیوتکنولوژی کشاورزی, 5, 2, 1-14, 1391

85. دادرس احمدرضا، حسین صبوري، قاسم محمدي نژاد، عاطفه صبوري، مرداویج شعاعی دیلمی،, " بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیري "

بیوتکنولوژی کشاورزی, 5, 2, 29-43, 1391

86. قاسم خانی، مرجان و قاسم محمدی نژاد،, ، " مکان يابي ژني صفات مرتبط با تحمل به شوري در مراحل زايشي و رويشي برنج"

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 4, 2, صفحات 43-60, 1391

87. ساردوئی نسب سمیه، قاسم محمدی نژاد، علیرضا زبرجدی، بابک ناخدا، محسن مردی،سید محمد تقی طباطبئی، غلامرضا شریفی، اشکبوس امینی و اسلام مجیدی،, ، " بررسی واکنش لاین های مختلف گندم نان (Triticum aestivum) به تنش شوری"

مجله بهنژادی نهال و بذر, 29, 1, صفحات88-102, 1391

88. فولادوند، محمود، حسین شاهسوند حسنی، قاسم محمدی نژاد و مسعود پرویزی آلمانی, " اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و بررسی پایداری عملکرد 30 ژنوتیپ نیشکر در مناطق نیشکر کاری استان خوزستان"

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات غلات, دوم, اول, صفحات 31-45, 1391

89. لطفی پونه، قاسم محمدی نژاد و پوران گلکار،, ، " بررسی تحمل به تنش خشکی در ژنوتيپ‌های مختلف گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.)،

دانش زراعت،, 5, 7, صفحات 1 تا 14., 1391

90. زارع رضیه، قاسم محمدی نژاد و حسین شاهسوند حسنی،, ،" تنوع آللی نشانگرهاي ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) در مرحله گیاهچه ای در ارقام برنج ایرانی"

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 5, 2, صفحات 1-14, 1391

91. صبوری حسین، قاسم محمدی نژاد و مریم فضلعلی پور،, " انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج"

نشریه پژوهش¬های زراعی ایران, 9, 4, صفحات 639-650., 1390

92. شافع لیلا، مهری صفاری، یحیی امام و قاسم محمدی نژاد،, ، "اثر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر روی میزان کلروفیل و روی برگ،عملکرد و تاثیر عناصر دو هیبرید ذرت،

مجله بهزراعی نهال و بذر, 27, 2, صفحات 235-246, 1390

93. فتوکیان محمدحسین، امیرمحمد ناجی، جعفراحمدی، حسن امیری اوغان، احمد سادات نوری، قاسم محمدی نژاد، علی محدثی و کیوان آگاهی،, شناسائی مکانهای ژنی ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت"

مجله زیست شناسی ایران،, 23-4, 1389

94. زعفرانچي، ش.، صفاري ، م.، صفاري و.، محمدي ن‍ژاد، ق.،, " بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی، نفتالین استیک اسید وبنزیل آمینو پورین بر عملکرد و برخی صفات چهار ژنوتیپ کنجد "

مجله علوم زراعي, 3, صفحات 129-142, 1389

95. اميري عادل.، عنايت ا.... توحيدي ن‍ژاد و قاسم. محمدي نژاد ،, ،" بررسي اثر تاريخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد سه رقم گندم در منطقه بردسير کرمان "

مجله بهزراعی کشاورزی, 12, 1, صفحات 11-19, 1389

96. قاسم محمّدی نژاد، راکش کومار سینگ، عبدالمجيد رضائي، احمد ارزاني، حسين صبوري، محمدحسين فتوكيان، علي مومني و گلن گریگوریو, " نقشه یابی دقیق ناحیه کروموزومی کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) بر روی کروموزوم 1 در برنج "

مجله علمي پژوهشي زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 1, صفحات 49-59, 1388

97. قاسم محمّدی نژاد، راکش کومار سینگ، عبدالمجید رضایی، احمد ارزانی، حسين صبوري، محمدحسین فتوکیان، وگلن گریگوریو،, " مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده نسبت سديم به پتاسيم در برنج تحت شوري با ژنوتيپ يابي انتخابي "

مجله علمي پژوهشي بيوتكنولو‍ژي كشاورزي, 1, 1, صفحات81-102, 1388

98. تيرناز سوده، شبّر زهرا سادات ، محمدي نژاد قاسم و شهيدي بنجار غلام حسين, " بررسي بيان ژن OsPP2C5، يک پروتئين فسفاتاز دخيل در ترارساني پيام اسید آبسیزیک ، تحت تنش شوري، خشكي و سرما در برنج "

مجله علمي پژوهشي بيوتكنولو‍ژي كشاورزي, 1, 2, صفحات 67-78, 1388

99. قاسم محمدی نژاد، عبدالمجيد رضایی،, "تجزیه اثر متقابل ژنوتبپ در محیط و بررسی الگوی واکنش ژنوتیپی در ارقام یولاف"

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه صنعتی اصفهان, 9, 2, صفحات 77-89., 1388

100. حسین صبوری ، قاسم محمدی نژاد و عبدالمجید رضائی،, " تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ × محیط به بخش¬های تغییر در مقدار و تغییر در رتبه"

نشریه زراعت پژوهش و سازندگی, 88, صفحات 88-93, 1388

101. محمد مهدی مجیدی ، محمدرضا جزایری و قاسم محمدی نزاد،, " تاثیر تنش شوری بر ویژگی¬های مرحله جوانه¬زنی و انباشت یون¬ها در ژنوتیپ¬های اسپرس"

فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 17, 2, صفحات 256-269., 1388

102. صبوري، حسين، قاسم محمدي ن‍ژاد و ع. عبادي،, ، " بررسي اثر ژنها و تهيه نقشه پيوستگي در جمعيت برنج ايراني،

مجله علمي كشاورزي ( تولیدات گیاهی) دانشگاه اهواز, 35, 2, صفحات 29-52., 1387

103. زهراسادات شبر، محمدعلي ملبوبی ، قاسم کریم زاده ، مختارجلالی جواران ، قاسم محمدی نژاد ، جان بنت, " تاثیر تنش خشکی و هورمون های گیاهی بر رشد طولی دمگل برنج "

مجله زیست شناسی ایران, 21, 3, 41-42., 1387

104. عنايت الله توحيدي نژاد، محمد کورکي، قاسم محمدي نژاد، محمد مهدي مجيدي و مسعود احمدي افزادي, " اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اسانس گیاه داروئی بابونه" ،

مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان, 1, 1, صفحات 15-20, 1387

105. زهراسادات. شبر، محمدعلي ملبوبی ، قاسم کریم زاده ، مختار جلالی جواران ، قاسم محمدی نژاد ، جان بنت،, " خروج ناقص خوشه برنج در لاین نر عقیم سیتوپلاسمی و اثر اسید جیبرلیک بر آن"

نشريه علوم گياهان زراعي ايران, 39, 1, صفحات 23-32., 1387

106. قاسم محمدی نژاد ،عبدالمجيد رضایی ،, " تحلیل اثر متقابل ژنوتبپ در محیط (مدیریت های زراعی ) در ارقام یولاف بر مبنای تجزیه ضرایب مسیر و رگرسیون "

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه صنعتی اصفهان, 11, اول, صفحات 187-199., 1386

107. محمدی فاطمه، قاسم محمدی نژاد و بابک ناخدا, " شناسائی لاین های متحمل به تنش خشکی در گندم نان"

مجله تنش های محیطی در علوم زراعی, 8, 2, 249-258, 0

108. M. Mirza Hashemi, Mohammadi-Nejad G. and Pooran Golkar,, “A QTL linkage map of safflower for yield under drought stress at reproductive stage “

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding,, Vol. 4, No. 2, 0

109. Bahraminejad A., G. Mohammadi-Nejad, M. Khadir and Mohd Rafii Bin Yusop, "Molecular diversity of Cumin (Cumin cyminum L.) Using RAPD markers".

Australian Journal of Crop Science, 6, 2, 194-199, 0

110. Bahraminejad A., G. Mohammadi-Nejad and, M. Khadir,, "study of genetic diversity of Cumin (Cumin cyminum L.) Based on phenotypic traits" .

Australian Journal of Crop Science, 5, 3, 301-307, 0

111. Kordestani R., G. Mohammadinejad, E. Tohidinejad, S. Rezaie، S. Zareaie and A. Kamyabi,, "Yield Potential assessment of different Iranian sesame landraces and path analysis under under various levels of Iron at Jiroft "

Plant Ecophysiology, 1, 2, 85-90, 0

112. توحیدی نژاد عنایت اله، محمدرضا بهرامجردی و قاسم محمدی نژاد،, " تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت"

مجله علوم زراعي, 2, صفحات 31-38., 0

مقاله های کنفرانس

1. Mohammadi-Nejad G., M. jahani. G. Nemat-zadeh, B.Nakhoda and M. Fotokian,, , "Genetic diversity of iranian rice germplasm through agro-morphological traits" .

4th International Rice Congress, Thailand, 2014

2. M. Jahani, G.Mohammadi-Nejad, G. Nemat-zadeh, B.Nakhoda and M. Fotokian,, , "Haplotype analysis of gs3 as the major determinant qtl of grain size" .

4th International Rice Congress, Thailand, 2014

3. Sadeghi Googheri, M., Maghsoudi Mood, A. A., Mohammadi-Nejad, G. and Sardouie-Nasab, S., Yield potential assessment of cumin ecotypes under irrigated and water-stressed conditions

2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran- Iran, 2013

4. Ghanbari, J., Khajoei-Nejad, G. and Mohammadi-Nejad, G., Evaluation of genotype×environment interaction analysis and adaptability of different ecotypes of cumin at Kerman

2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran- Iran, 2013

5. Jahani Mojtaba, G. Nematzadeh and G. Mohammadi-Nejad,, , “Association mapping of yield and different agronomic traits in structured population of rice genotypes “,

7th Rice Genetics Confeence, Manila Philippines, 2013

6. Alireza Bahraminejad, Ghasem Mohammadi-Nejad and Mihdzar Abdul Kadir, ,, “Molecular characterization of cumin (cuminum cyminum L.) based on microsatellite markers, .

1st Biotechnology World Congress, Dubai,UAE, 2012

7. S. Sardouie-Nasab, G. Mohammadi-Nejad, A.R. Zebarjadi, B. Nakhoda, S.M. Tabatabaie and A. Amini,,, “Genetic diversity assessment of bread wheat lines using microsatellite markers, .

1st Biotechnology World Congress, Dubai, UAE, 2012

8. A. Bahraminejad, G. Mohammadi-Nejad , M. A. Kadir,, ,” Molecular diversity assessment of Cumin (Cuminum cyminum L.) using AFLP Markers,

The international symposium on medicinal and aromatic plants, Dec, Chiang Mai, Thailand, Page37, 2011

9. N. Askarypour, G. Mohammadi-Nejad, E. Tohidi-Nejad, MH. Fotokiana and B. Nakhoda, “Evaluation of Drought Tolerance Induction by Biologic Fertilizer in Funegreek”

The international symposium on medicinal and aromatic plants,, Chiang Mai, Thailand,, Dec. 15-18, Page75, 2011

10. L. Mirhosseini, G. Mohammadi-Nejad, B.N akhoda, A. Bahraminejad, E. Tohidi-Nejad and MH. Fotokian,, ,” Field evaluation of drought tolerance in Cumin (Cuminum Cyminum L.) ecotypes by tolerance indices“

The international symposium on medicinal and aromatic plants,, Chiang Mai, Thailand, Dec. 15-18, Page148, 2011

11. A. Bahraminejad, G. Mohammadi-Nejad , M. A. Kadir, ,, ” Study of Path analysis yield and Cumin aldehyde of genotypes of Cumin (Cuminum cyminum L.) in Kerman province-Iran”

4th Annual International Symposium on Agricultural Research, Athens, Greece, 2011

12. MN. Askarypour, E. Tohidi-Nejad, G. Mohammadi-Nejad, MH. Fotokiana and B. Nakhoda, ,, ” The Effect of Drought Stress and Biologic Fertilizers on Fenugreek”,

The international symposium on medicinal and aromatic plants, Chiang Mai, Thailand, 74, 2011

13. A. Bahraminejad, G. Mohammadi-Nejad , M. A. Kadir,, ,” Molecular diversity assessment of Cumin (Cuminum cyminum L.) using AFLP Markers, ,

The international symposium on medicinal and aromatic plants, Chiang Mai, Thailand, 37, 2011

14. Sarhadi, Elham, R.K. Singh, M.Mohammadi Bazargani, A. G. Sajise, A. N. Vispo, G. Mohammadi-Nejad and G. Hosseini Salekdeh,, , Proteom analysis of rice anther under salt stress,

International Proteomics Conference, Tehran , Iran, 2010

15. Fotokian, M.H., H.Angaji, G. Mohammadi-Nejad and J.Ahmadi, ,, " The effect of Genetic background on QTL mapping of cooking quality traits in rice (Oryza sativa L.),

International Conference on chemical engineering and applications (CCEA 2010, Singapore, 2010

16. Qasemkhani, M., Mohammadi Nejad, G, ., "mapping of quantitative genes attribued to the number and grain weight and height of rice (oryza sativa l.) Under salinity stress at reproductive stage"

Plant genomics and beyond, France, 2009

17. Mohammadi-Nejad. G. , E. Tohidinejad, H. Shadfar, H. Farahbakhsh, L. Shafea, and B. Nakhoda,, ," Correlation analysis of yield and yield components of Iranian safflower genotypes under different irrigation regimes "

3rd interdrought Congress, Shanghai China, 2009

18. Nakhoda B., F. Abbasi, A. Shirani-Rad, M. Khorrami-Vafa, and G. Mohammadi-Nejad , ,, " Physiological, morphological, and biochemical aspects of water stress on yield, and yield components of bread wheat genotypes"

3rd interdrought Congress, Shanghai China, 2009

19. Mohammadi-Nejad. G., M. Qasemkhani, H. Sabouri., E. Tohidinejad., M. Fotokian., B.Nakhoda,, "Evaluation of Genotypic and Phenotypic diversity among Iranian rice genotypes at reproductive stage" under salt condition,

Rice Genetic Conference, Manila, Philippines, 2009

20. R. Zarea, G. Mohammadi-Nejad, H. Shahsevand-Hassani, "mapping of responsible genes for salinity tolerance in rice (oryza sativa l.) At the seedling stage using microsatellite markers "

Plant genomics and beyond, France, 2009

21. De Ocampo MP, Thomson MJ, Egdane J, Katimbang MB, Zantua RE, Rahman MA, Sajise AG, Gregorio GB, Mohammadi-Nejad G., Singh RK, Ismail AM, . Development of near-isogenic lines targeting salinity tolerance QTLs derived from salt-tolerant variety Pokkali. .

The 38th Crop Science Society of the Philippines, Iloilo City, Philippines, 2008

22. Singh R.K., G. Mohammadi-Nejad, G. Gregorio,, "New Major QTL for salinity tolerance in Rice"

5Th International Crop Science Congress, Jeju, Korea, 251, 2008

23. G. Mohammadi-Nejad, H. Shamsi, S.A. Tabatabaee and E.TohidiNejad,, "Evaluation of Oat Genotypes (Avena Sativa L.) at seedling stage in salt stress".

5Th International Crop Science Congress, Jeju, Korea, 59-60, 2008

24. MH. Fotokian, A.M. Naji, A. Kordnaech, G. Mohammadinejad, E. Tohidinejad Jafar Ahamadi, H. Angaji and A. Sadatnori,, The effect of genetic background on QTL mapping of Cooking Quality Traits in rice (Oryza sativa L.),

BioAsia, Singapore, 2008

25. Mohammadi-Nejad G. R.K.Singh A.M.Rezai A.Arzani E.Tumimbang-Raiz A.G.Sajise D.L.Adorada F.Ayaseh and G.B.Gregorio, , "New evidence of major QTLs to salt tolerance at seedling stage in rice"

4th International Temperate Rice Conference, Novara, Italy, 268-269, 2007

26. Mohammadi-Nejad G. R.K. Singh A.M. Rezai A. Arzani E. Tumimbang-Raiz A.G. Sajise D.L. Adorada and G.B. Gregorio,, , " Identification and validation of QTLs for salt tolerance at rice seedling stage by selective genotyping",.

2nd Internatiola Plant molecular breeding, China, 2007

27. B. Nakhoda, Hei Leung, J. Egdane, G. Mohammadi-Nejad, and Abdelbagi M. Ismail ,, "Morphological, physiological and biochemical evaluation of IR64 mutant lines under salinity and normal conditions"

2nd International Rice Congerss, New Delhi, India, 244, 2006

28. Mohammadi-Nejad G., R. J. Melgar, R.K. Singh, G. B. Gregorio, A.M.Rezai and A. Arzani, ,, "Molecular and morphological variability for salinity tolerance at reproductive stage in rice"

4th International rice functional genomics symposium, Montpellier France, 51, 2006

29. M.R. Islam, R.K. Singh, G. Mohammadi-Nejad, M.A. Salam, L. Hassan and G.B Gregorio, ,, Molecular diversity of stress tolerant rice genotypes using SSR markers

2nd International Rice Congress, New Delhi, India, 2006

30. M.R. Islam, G.B Gregorio, M. A. Salam, B.C.Y. Collard, G. Mohammadi-Nejad, R.K. Singh and L. Hassan,, , "Validation of SSR markers and haplotype diversity at the SalTol locus onchromosome 1 of rice",

2nd International Rice Congress, New Delhi, India, 172, 2006

31. Mohammadi-Nejad G., R.K. Singh, A.M.Rezai, A. Arzani, A. Moumeni, D.L. Adorada, A.G. Sajise, M. R. Islam, and G.B. Gregorio, ,, " Allelic Variation and Haplotype Diversity of Salt Tolerance Region (Saltol) at Chromosome 1 in Rice (Oryza sativa)".

2nd International Rice Congerss, New Delhi, India, 178, 2006

32. Mohammadi-Nejad G., R.K. Singh, A.M.Rezai, A. Arzani , D.L. Adorada, A.G. Sajise, B.Nakhoda, M.R. Islam and G.B. Gregorio,, " Analysis of Salinity Tolerance at seedling stage of BC3F4 NILs derived from FL478/IR29", .

2nd International Rice Congerss, New Delhi, India, 243, 2006

33. Mohammadi-Nejad, G. and A.M. Rezai,, " Comparison of different stability parameters in oat genotypes (Avena sativa L.)" ,

5th international Triticea symposium,, Prague, Czech Republic, 2005

34. Mohammadi-Nejad G., H. Sabori, A.M. Rezai, ,, " Determination of influencing factors on yield in rice breeding with multivariate analysis"

5th International rice genetic symposium, Edsa Shangri-La Hotel,Manila, Philippines, 9, 2005

35. Mohammadi-Nejad, G. and A.M. Rezai., "Pattern analysis of oat genotypes in Iran",

the 7th international Oat congress, Helsinki, Finland, 2004

36. Amani, P. Golkar and G. Mohammadi-Nejad, " Field evaluation of drought tolerance in different genotypes of sesame"

National Congress in Medicinal Plant, Kish, Iran, 0

دروس

دروس ترم جاری

 روشهاي پيشرفته آماري (کارشناسی ارشد)

 اصلاح گياهان براي تنش هاي غيرزيستي (دکترا)

 اصلاح نباتات تکميلي (کارشناسی ارشد)

 طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 روش تحقيق (کارشناسی ارشد)

 نشانگرهاي مولکولي و ژنوميکس آماري (کارشناسی ارشد)

 کاربرد نرم افزار در تجزیه های ژنتیکی و آماری (دکترا)

 بیومتری (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 مجتبی جهانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکترای اصلاح نباتات

 زهرا رودباری

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکترای اصلاح نباتات - راهنمای مشترک

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 سوده تيرناز

بررسي بيان ژن OsPP2C5، يک پروتئين فسفاتاز موثر در مسیر سیگنالی اسید آبسیزیک، تحت تنش های محیطی در برنج ( کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرجان قاسم خاني

مکان يابي ژنهاي کمّي کنترل کننده تحمل به شوري در مرحله زايشي در برنج ( کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رضيه زارع

مکان یابی و اعتبارسنجی ژن های کمّی کنترل کننده تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای در برنج ( کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نرگس حيدرزاده

ارزيابي تنوع هاپلوتايپي نشانگرهاي کروموزومی در برگیرنده QTLهای کنترل کننده میزان آهن و روی در دانه ژنوتیپ های گندم ایرانی ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سارا فرخ زاده

بررسی پایداری عملکرد لاینهای اولیه تریتی پایروم در مقایسه ارقام گندم نان ایران و لاین های جدید تریتیکاله با روش های بیومتری و بیوانفورماتیک ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 عبدالرحیم صفریان

مطالعه ژنتیکی تحمل به خشکی در گندم نان( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنمای مشترک

 نجمه بابااحمدی

تجزیه و تحلیل ژنتیکی پارامترهای کنترل کننده تحمل به شوری در گندم( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 احمدرضا دادرس

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیري ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه محمدی قناتغستانی

مکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به خشکی در تلاقی گندم نان روشن در سوپرهد ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بهناز توحیدی

مطالعه پایداریQTLهای کنترل کننده عملکرد و سایر صفات اقتصادی مهم گندم نان ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 منظر میرزا هاشمی

مطالعه بیومتریک و مولکولی گلرنگ تحت تنش خشکی( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امیر شجاعی

مطالعه ژن های کمی کنترل کننده تحمل به شوری در جمعیت گندم حاصل از تلاقی روشن در سبلان( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آیدا احمدزاده

مطالعه ژنتیکی و بررسی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفات زراعی مهم گلرنگ (کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیرا تاج الدینی

بررسی تجزیه پایداری ارقام مختلف جو (کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رامین ارجمند

مطالعه تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‎هاي مختلف پسته و ارزيابي ارتباط نشانگري براساس نشانگرهای موفولوژیک و مولکولی (کارشناسی ارشد باغبانی), دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنمای مشترک

 احمد مشایخی اسفیچار

بررسي جوانه زني بذر و تنوع بين جمعيت هاي مختلف نخل پاكوتاه ايراني (کارشناسی ارشد باغبانی), دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنمای مشترک

 شکوفه خاندانی

شناسايي ژن هاي كمي كنترل كننده صفات زراعي گندم نان ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهشید بهمنیار

مكان يابي QTLهاي كنترل كننده صفات مرتبط با تنش خشكي در گندم نان( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیه امینی زاده

بررسي ژنتيكي، شاخص هاي گزينش و QTLهاي كنترل كننده تحمل به تنش خشكي در گندم نان ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنمای مشترک

 طیبه سادات سادات حسینی

بررسي ژنتيكي، شاخص هاي گزينش و نقشه يابي QTLهاي كنترل كننده عملكرد و اجزاي عملكرد گندم نان ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), شهید باهنر کرمان
راهنمای مشترک

 مهدیه سالارپور

مطالعه QTLهاي كنترل كننده عملكرد و اجزاي عملكرد گندم نان در شرايط تنش خشكي ( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنمای مشترک

 سمیه ساردوئی نسب

بررسی تنوع هاپلوتیپی و نقشه یابی ارتباطی صفات مرتبط با تحمل به شوری در ژنوتیپ های ایرانی گندم نان( کارشناسی ارشد اصلاح نباتات), دانشگاه رازی کرمانشاه
راهنمای مشترک