دکتر محمدحسن فولادي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mhfooladi@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

03431322675

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تبریز. تبریز ایران

کارشناسی مهندسی کشاورزی (علوم دامی) , از 1349 تا 1353

 دانشگاه ایالتی میشیگان. لا نسینگ میشیگان آمریکا

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی , از 1976 تا 1978

 دانشگاه ایالتی میشیگان.لا نسینگ میشیگان آمریکا

دکترا علوم و صنایع غذایی , از 1978 تا 1981

 دانشگاه ایالتی میشیگان.لا نسینگ میشیگان آمریکا

پسا دکترا آلودگیهای محیطی و غذایی , از 1981 تا 1983

علاقمندی ها

 اکسایش چربیها و روش های جلوگیری از آن

 فرآوری خرما

 فرآوری پسته

 بررسي مکانیسم توليد نيتروز آمين در مواد غذايي

 روشهای کنترل آلودگی پسته به آفلاتوکسین

زبان ها

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید با هنر کرمان

معاون پژوهشی, از 1368 تا 1373

 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي مركز كرمان

قائم مقام, از 1368 تا 1372

 دانشگاه شهید با هنر کرمان

مدیر کل پژوهشی, از 1365 تا 1373

 دانشگاه شهید با هنر کرمان

معاون پژوهشی, از 1373 تا 1374

 دانشگاه شهید با هنر کرمان

رئیس دانشکده کشاورزی, از 1374 تا 1378

 دانشکدم کشاورزی. دانشگاه شهید با هنر کرمان

معاون پژوهشی, از 1384 تا 1388

 دانشگاه شهید با هنر کرمان. دانشکده کشاورزی

دانشیار رسمی قطعی, از 1383 تا اکنون

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

بنیانگذار رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کرمان, از 1388 تا اکنون

انتشارات

مقاله های مجله

1. A. Golshan Tafti and M. H. Fooladi, A study on the Physico-Chemical Properties Of Iranian Shamsaei Date at Different Stages of Maturity

World J Dairy & Food Science, 1 (1), 28-32, 2006

2. Golshan Tafti,A. and Fooladi,M.H., .Changes in physical and chemical characteristic of Mozafati date fruit.

Journal of Biological Sciences, 15, 196, 2005

3. Fooladi,M.H. and Farahnaky,A., Aflatoxin Removal from Pistachio Nuts By Natural Natrolite

J Food Sci, 68, 1225-1228, 2003

4. Fooladi,M.H.,Pearson, A.M., Magee,W.T.,and Gray,J.I., .Comparison of one, two and three component system for similarity to meat flavor using surface response methodology

J Food Sci, 5, 504, 1986

5. Chen,C.C.Pearson,A.M. Gray,J.I. Fooladi,M.H.and Ku,P.K., .Some factors influencing the Nonheme Iron Content of Meat and Its Implicadions in Oxidation

J Food Sci, 49, 581-584, 1984

6. گلشن تفتی ا . و فولادی م. ح., نگهداری رطب مضافتی با استفاده از مواد ضد میکروبی مجاز

مجله علوم کشاورزی ایران, 1383

7. سالار معيني م.و فولادي م.ح, بررسي امكان استفاده از واريته هاي نوين جو با سطح فيتات پايين در تغذيه طيور

جله علوم و صنايع كشاورزي, 18, 1383

8. فولادی م.ح. وگلشن تفتی ا, اثر کاهش رطوبت بر کیفیت رطب مضافتی

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 7, 191-197, 1382

9. محمدی دینانی م. و فولادی م. ح., بررسی وضعیت اشتغال دانش اموختگان رشته های کشاورزی مطالعه موردی: دانشکده فجر دانشگاه شهید با هنر کرمان.

قتصاد کشاورزی و توسعه, 34, 327- 341, 1380

10. هروی ف. و فولادی م.ح., کاربرد خشک کن های صنعتی در تبد یل رطب به خرما

پژ وهش در علم و صنعت, 15, 36-43, 1367

مقاله های کنفرانس

1. Forghani,M.A.Moradi Shahahrbabak,H.KhalatbariA.H. Fooladi,M.H., Effect of heat stress on testis tissue modified on Baloochi male lamb

AHAT/BSAS International conference, Thailand, 2005

2. Fooladi,M.H., Salarmoieni,M., Limitation of pistachio hull as animal feed

AHAT/BSAS International conference, Thailand, 2005

3. Fooladi,M.H.,Mohamadabadi,M.R., Detection of bovine leukemia virus proviral DNA in Mongolian cattle using PCR

AHAT/BSAS International conference, Thailand, 2005

4. Khezri,Nikkhah,Zare Shahneh, and Fooladi, The effect of reducing alfalfa hay cut on TMR

BSAS, Yourk, England, 2005

5. Salarmoine,M. and Fooladi,M.H., Tannin content and nutritional quality of pistachio hull for ruminants

4th Int.conf. on pistachio and almond, Tehran, Iran, 2005

6. غضنفري ا. و فولادي م. ح., جداسازي پسته هاي خندان با حس كننده هاي نوري

اولين همايش آفلاتوكسين پسته., کرمان. ايران, 1378

7. فولادي م. ح. و غضنفري ا., كاربرد زيوليت ها در جذب آفلاتوكسين مواد غذايي

اولين همايش آفلاتوكسين پسته, كرمان. ايران, 1378

8. غضنفري ا. سخن سنج و فولادي م.ح., كاربرد ديد ماشين در امور كشاورزي

اولين كنگره ملي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون, کرج .ايران, 1377

9. فرقاني م.ع. و فولادي م.ح, هيستومتري بيضه گوسفند تحت استرس گرمايي

ششمين كنفرانس زيست شناسي ايران, کرمان. ايران, 1376

10. فولادي م.ح, بررسي وضع تغذيه در ايران و روشهاي مبارزه با سوء تغذيه

گردهمايي روز جهاني غذا, كرمان . ايران, 1375

دروس

دروس ترم جاری

 اصول تبدیل و نگهداری مواد غذایی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 بیوشیمی عمومی (کارشناسی)

 میکروبیولوژی عمومی (کارشناسی)

 اصول تغذیه (کارشناسی)

 شیمی مواد غذایی (کارشناسی)