دکتر محمدحسين باقري پور

تحصیلات آکادمیک

 سیدنی استرالیا

دکترا مهندسی عمران- ژئوتکنیک (پایان نامه: بررسی رفتار توده های سنگ دارای ناپیوستگیهای منقطع و غیر ممتد) , از 1994 تا 1998

 سیدنی استرالیا

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک (پایان نامه: تحلیل عددی ساختمانهای مسکونیآجری در برابر زلزله) , از 1992 تا 1994

 ایران-کرمان

کارشناسی مهندسی عمران , از 1363 تا 1368

فایل ها

 سرفصل دروس تدریس شده توسط استاد و برنامه تدریس در طول ترم ( ارسال فایل )

 1. برنامه تدریس هفتگی و سرفصل مطالب درس مهندسی پی I
 2. برنامه تدریس هفتگی و سرفصل مطالب درس ژئوتکنیک لرزه ای
  برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 3. برنامه تدریس هفتگی و سرفصل مطالب درس مهندسی تونل
  درس اختیاری دوره کارشناسی مهندسی عمران (2 واحد درسی)
 4. برنامه تدریس هفتگی و سرفصل مطالب درس مکانیک سنگ
  برای دوره های کارشناسی ارشد ( دو واحد درسی)
 5. برنامه تدریس هفتگی و سرفصل مطالب درس دینامیک خاک
  برای دوره های کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 رزومه کلی ( ارسال فایل )

 1. رزومه کلی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 پردیس دانشگاهی

رئیس, از 94/4/1 تا زمان حاضر

انتشارات

کتاب ها

1. , لطفا به فایل رزومه کلی استاد مراجعه شود

0

مقاله های مجله

1. , لطفا به فایل رزومه کلی استاد مراجعه شود

0

مقاله های کنفرانس

1. , لطفا به فایل رزومه کلی استاد مراجعه شود

0

دروس

دروس ترم جاری

 دینامیک خاک (کارشناسی ارشد)

در ترم اول هر سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک ارائه میشود

 مهندسی پی (کارشناسی)

همجنین در ترم های گذشته نیز ارائه گردیده است

دروس ترم های گذشته

 زمن شناسی مهندسی (کارشناسی)

 مکانیک سنگ (کارشناسی ارشد)

 زمین شناسی مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 مقاومت مصالح (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 دینامیک خاک

- شنبه 09:30 تا 11:30 - یک شنبه 11:30 تا 13:30
مختص دوره کارشناسی ارشد عمران (گرایش ژئوتکنیک)

 ژئوتکنیک لرزه ای

- شنبه 11:30 تا 13:30 - یک شنبه 09:30 تا 11:30
مختص دوره دکتری مهندسی عمران (گرایش ژئوتکنیک)

 مهندسی پی I

- دوشنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 13:30 تا 15:30
جهت دوره کارشناسی مهندسی عمران