دکتر محمدجواد اروين

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

Email Address: mjarvin@uk.ac.ir

 آدرس

بخش توليدات گياهی دانشکده کشاورزي - دانشگاه شهيد باهنر کرمان

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شيراز

کارشناسی تولیدات گیاهی , از 1362 تا کنون

 دانشگاه ردينگ انگلستان

کارشناسی ارشد فيزيولوژي گياهی , از 1367 تا کنون

 دانشگاه ردينگ انگلستان

دکترا کشت بافت با گرايش فيزيولوژي تنش هاي محيطی (پایان نامه: Tissue culture in potatoes and in vitro selection for salinity tolerance) , از 1371 تا کنون

 دانشگاه مک گیل کانادا

دکترا , از 1382 تا 1382

فرصت مطالعاتی

علاقمندی ها

 سبزیکاری ، تنش های محیطی

زبان ها

English

مسلط

سازمان ها

 انجمن علوم باغبانی ايران

از اعضاي موسس,

 مجله علوم و فنون باغبانی ايران

عضو هيات تحريريه,

 بخش زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

ریاست بخش, از 1372 تا 1376

 پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

ریاست پژوهشکده, از 1376 تا 1379

 دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

ریاست دانشکده, از 1379 تا 1382

 بخش باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

ریاست بخش, از 1385 تا 1390

 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

معاون آموزشی و پژوهشی, از 1394 تا کنون

 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

ریاست پژوهشگاه, از 1394 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. محمد جوادآروین, کشت بافت درختان چوبی

انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 1381

مقاله های مجله

1. آروين ، بيدشکی و مقصودي, اثر هاي برهمکنش متيل جاسمونات و خشکی بر شاخص هاي رشد و بيوشيميايی، عملکرد سوخ و ميزان ماده موثره اليسين در گياه سیر

مجله علوم و فنون باغبانی, جلد 12, شماره 20, 1391

2. آروين و مهرابيان, اثر اسيد ساليسيليک بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرايط تنش خشکی در مزرعه

مجله به زرايي نهال و بذر, جلد 27, شماره 1, 1391

3. , اثر ساليسيليک اسيد بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرايط تنش خشکی در مزرعه

مجله به زراعي نهال و بذر, جلد 27, شماره یک, 1390

4. ابراهيم زاده و محمد جواد آروين, مطالعه اثر تنظيم کننده رشد گياهی سايکوسل بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد آن در گلرنگ

صلنامه علمی پژوهشی تحقيقات گياهان داروئی و معطر ايران, جلد 27, شماره 1, 1390

5. فاطمه دانشمند و محمد جواد آروين, پاسخ هاي پاداکسايشی گونه هاي وحشی سیب زمينی به شوري در شرايط درون شيشه

مجله زيست شناسي ايران, جلد 24, شماره 2, 1390

6. فاطمه دانشمند و محمد جواد آروين, پاسخ گونه هاي وحشی سيیب زمينی به شوري در شرايط درون شیشه

مجله زيست شناسي ايران, جلد 24, شماره 1, 1390

7. مقبلی و آروين, مقايسه رشد و نمو و عملکرد ميوه ارقام طالبی و واکنش آنها به استفاده از خاکپوش پلی اتیلن و اتفون

مجله علوم و فنون باغباني ايران, 1390

8. آروین, تأثير محلول پاشی گياهان با پتاسيم، کلسيم و اسيدهيوميک بر خصوصيات رشد، عملکرد و کيفيت ميوه طاالبی

مجله علوم و فنون باغباني ايران, 1390

9. هوشنگ سالار محمدي و محمد جواد آروين, تاثير محلولپاشی ساليسيليک اسيد بر رشد و عملکرد ميوه دو رقم هندوانه

مجله علوم و فنون باغباني, جلد 11, شماره 4, 1389

10. مريم چاوشی و محمد جواد آروين, مطالعه اثر متيل جاسمونات بر رنگيزه هاي فتوسنتزي، پروتئين، يونهاي سديم و پتاسيم و برخی پارامتر هاي رشد در گياه گلرنگ تحت تنش شوري

مجله زیست شناسی ایران, جلد 23, شماره 3, 1389

11. مريم چاوشی و محمد جواد آروين, اثر متقابل شوري و جاسمونات بر قند،آنتوسيانين، پراکسيداسايون ليپيد و برخی پارامتر هاي رشد در گياه گلرنگ

مجله پژوهشي علوم پايه, جلد 35, شماره 6, 1389

12. مظاهري و محمد جواد آروين, بررسی اثر هاي بيوشيميايی کاربرد ساليسيليک اسید در گياهان

مجله علوم و فنون باغباني, جلد 10, شماره 2, 1388

13. حو ا نژاد عليمرادي ، خسرو کلانتري و محمد جواد آروين ., اثر کاربرد پاکلوبوترازول بر رشد رويشی وزايشی زردآلوي رقم لاسجردي "

مجله علوم و فنون باغباني, 231-240, 1387

14. خواجويی نژاد، کاظمی و آروين, تاثير رژيم هاي مختلف آبياري و تراکم کاشت بر عملکرد، کارايی مصرف آب و کيفيت دانه سه رقم سويا در کشت تابستانه

مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي, شماره چهارم, 137-150, 1384

15. خواجويی نژاد، کاظمی و آروين, اثر رژيم هاي مختلف آبياري و تراکم کاشت بر ويژگی هاي رشد، عملکرد و اجراء عملکرد سه رقم سويا در کشت

مجله دانش کشاورزي, جلد چهاردهم, 58-70, 1383

16. آروين و کاظمی پور, کنش رقم هاي پياز خوراکی به تنش هاي شوري و خشکی در مرحله تنژ يدن و امکان استفاده از مواد شيمياي براي بهبود تنژيدن

مجله علوم وفنو ن باغباني ايران, جلد چهارم, 95-104, 1382

17. آروین, اثر نيتروژن و برخی از عناصر کم مصرف بر کميت و کيفيت محصول پياز رقم تگزاس

مجله علوم و فنون باغبانی ایران, 23-32, 1382

18. آروين و بناکار, ثر تنظيم کننده هاي رشد بر گلدهی و برخی صفات پياز خوراکی رقم تگزاس ارلی گراند

مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي, جلد ششم, 59-69, 1381

19. آروين و کاظمی پور, آثار تنش هاي شوري وخشکی بر رشد و ترکيبات شيميايی و بيوشيميايی چهار رقم پياز خوراکی

مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي, جلد پنجم, شماره چهارم, 41-53, 1380

20. آروين, مقايسه ارقام روز کوتاه پياز خوراکی و امکان استفاده از پياز هاي ريز براي توليد محصول پياز

مجله علوم و فنون باغباني ايران, جلد دوم, 49-58, 1380

21. بيدشکی و محمد جواد آروين, مطالعه برهمکنش متيل جاسمونات و خشکي بر شاخص های رشد و بيوشيميايي ، عملکرد سوخ و ميزان ماده موثره آليسين در گياه سير

مجله علوم و فنون باغبراني, جلد دوازدهم, شماره چهارم, 431-441, 0

مقاله های کنفرانس

1. , مطالعه اثر متقابل شوري آب و اسید ساليسيليک بر رشد و نمو گياه کلزا

دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, کرمان, 1388

2. فاطمه حسينی، محمد جواد آروين، حسين شاهسوند حسنی، امين باقی زاده، قاسم محمدي نژاد و علای اصاغر پهلوان پور., تقيم هوهونقش اسيد ساليسيليک در جنين زايی سوماتيکی غير مستقیم هوهوبا

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1388

3. نجمه مهرابيان، محمد جواد آروين، غلامرضا خواجويی نژاد و عباس رضاي, ارزياابی تحمل به خشکی ذرت تحت تيمار اسيد ساليسيليک و آتراين

دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, کرمان, 1388

4. نجمه مهرابيان، محمد جواد آروين، غلامرضا خواجويی نژاد و اصغر سعيد, بررسی تاثير دور آبياري و تيمارهاي اسيد ساليسيليک و آترازين بر شاخص برداشت و کارايی مصرف آب در ذرت

دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, کرمان, 1388

5. فاطمه د انشمند، محمدجواد آروين و خسرو منوچهري کلانتري, اثر تنش هاي شوري و خشکی بر دو گونه وحشی سيی زمينی

دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, کرمان, 1388

6. , اثار برخی مواد شيميايی بر روي خصوصيات رويشی و عملکرد ذرت تحت آبياري محدود

دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, کرمان, 1388

مهارت ها

 مرتبه علمی ؛ استاد پایه 29