دکتر محمدمهدي احمدي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

ahmadi_mm@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

03431322663

 آدرس

کرمان- دانشگاه شهید باهنر کرمان- کد پستی :7616914111، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب، صندوق پستی دانشکده : 76169134

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی علوم و مهندسی آبیاری (پایان نامه: ضربه قوچ) , از 1374 تا 1378

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی ارشد سازه های آبی (پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر افزایش راندمان آبگیرهای ثقلی) , از 1378 تا 1381

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکترا سازه های آبی (پایان نامه: توسعه مدل سه بعدی جریان و رسوب در پیچان رودها) , از 1381 تا 1387

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. F. Javadi , M. M. Ahmadi and K. Qaderi, Estimation of River Bedform Dimension Using Artificial Neural Network (ANN) and Support Vector Machine (SVM)

Journal of Agriculture Science Technology, 17, 859-868, 2915

2. Majid Rahimpour Zohreh Keshavarz, Mohammad Mehdi Ahmadi, Flow over trapezoidal side weir

Flow Measurement and Instrumentation, 22, 507–51, 2011

3. M. M. Ahmadi , S. A. Ayyoubzadeh , M. Montazeri Namin and J. M. V. Samani, A 2D Numerical Depth-averaged Model for Unsteady Flow in Open Channel Bends

Journal of Agriculture Science;JAST, 11, 457-468, 2009

4. عباس پارسایی، محمد مهدی احمدی، کورش قادری, توسعه مدل عددی انتشار آلودگی در رودخانه های دارای پهنه ماندابی به کمک محاسبات کسرهای جزیی

فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه, 2, 5, 56-65, 1393

5. بهرام بختیاری،نادیا شهرکی، کورش قادری, برآورد احتمال بارش روزانه با استفاده از مدل زنجیره مارکف در اقلیم های مختلف ایران

تحقیقات منابع آب ایران, 10, 2, 44-55, 1393

6. کیانا عالی خانی، محمد مهدی احمدی، کورش قادری, تخمین توزیع رسوب وردی به سد کرج با استفاده از انواع الگوریتم های توسعه یافته جستجوی هارمونی

نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک, 21, 3, 165-183, 1393

7. مریم حیدری، محمد مهدی احمدی و مجید رحیم پور, برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت جریان آزاد و مستغرق

فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب, 2, 8, 66-77, 1391

8. عباس پارسایی، محمد مهدی احمدی، کورش قادری, شبیه سازی عددی انتشار آلودگی در رودخانه ها به وسیله توسعه همزمان روش عددی حجم محدود و مذل شبکه عصبی تطبیقی

فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب, 2, 4, 97-118, 1391

مهارت ها

 کامپیوتر