دکتر محدثه عباس نژاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m_abbasnejad@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

03431322199

 موبایل

09177317514

تحصیلات آکادمیک

 پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

پسا دکترا فیزیک , از 1391 تا 1391

 دانشگاه تهران

دکترا فیزیک ماده چگال ( حالت جامد) (پایان نامه: خواص ساختاری، الکترونی و ارتعاشی بلور دی اکسید تیتانیوم) , از 1386 تا 1391

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی (پایان نامه: اثر دما در تعیین ویژه مدهای یک موجبر پلاسما) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی فیزیک کاربردی , از 1379 تا 1382

علاقمندی ها

 فیزیک ماده چگال محاسباتی

 نظریه تابعی چگالی

 مونت کارلوی کوانتومی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

فارسی

زبان مادری

انتشارات

مقاله های مجله

1. R. Akbari, M. R. Mohammadizadeh, M. Khajeh Aminian, M. Abbasnejad, Hydrophobic Cu2O surfaces prepared by chemical bath deposition method

Applied Physics A-Materials Science & Processing, 125, 3, 190, 2019

2. M. Zamani, M. Abbasnejad, Optical properties of superconductor-graphene-superconductor junction

Physica C: Superconductivity and its Applications, 554, 19-26, 2018

3. S. K. Gharaei, M. Abbasnejad, R. Maezono, Bandgap reduction of photocatalytic TiO2 nanotube by Cu doping

Scientific Reports, 8, 1, 14192, 2018

4. F. Ostovari, M. Hasanpoori, M. Abbasnejad, M. A. Salehi, DFT calculations of graphene monolayer in presence of Fe dopant and vacancy

Physica B: Condensed Matter, 541, 6-13, 2018

5. M.Abbasnejad, S.J.Azimi, M.R.Mohammadizadeh, Ab-initio study of electronic and elastic properties of Mg(BH4)(NH2) complex hydride

Int. J. Hydrog. Energy, 43, 3, 1587-1595, 2018

6. M. Sotoudeh, M. Abbasnejad, and M. R. Mohammadizadeh, First principles study of hydrogen doping in anatase TiO2

Eur. Phys. J. Appl. Phys., 67, 3, 30401, 2014

7. M. Sotudeh, S. J. Hashemifar, M. Abbasnejad, M. R. Mohammadizadeh, Ab-initio study of hydrogen doping and oxygen vacancy at anatase TiO2 surface

AIP Advances, 4, 2, 027129, 2014

8. M. Abbasnejad, E. Shojaee, M. R. Mohammadizadeh, M. Alaei, and Ryo Maezono, Quantum Monte Carlo study of high-pressure cubic TiO2

Appl. Phys. Lett., 100, 26, 261902, 2012

9. M. Abbasnejad, M. R. Mohammadizadeh, and R. Maezono, Structural, electronic, and dynamical properties of Pca21-TiO2 by first principles

Europhys. Lett.(EPL), 97, 5, 56003, 2012

10. E. Shojaee, M. Abbasnejad, M. Saeedian, and M. R. Mohammadizadeh, First-principles study of lattice dynamics of TiO2 in brookite and cotunnite structures

Phys. Rev. B, 83, 17, 174302, 2011

11. F. M. Aghamir, M. Abbas-Nejad, Electron temperature effects on the eigenmodes of a plasma waveguide

Physics of Plasmas, 14, 6, 062110, 2007

مقاله های کنفرانس

1. عصمت ایرندگانی، محدثه عباس نژاد, ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﻧﺒﻮﻫﻪ اﮐﺴﯿﺪ روي آﻻﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺲ

ششمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس, دانشگاه تهران، تهران، ایران, 187-190, 1398

2. فهیمه بادپا، محدثه عباس نژاد, مطالعه خواص ساختاري و الكتروني نانوسيم اكسيد روي بر پايه محاسبات ابتدا به ساكن

چهاردهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران, دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز- ایران, 195-198, 1397

3. عصمت ایرندگانی، محدثه عباس نژاد, بررسي خواص ساختاري و الكتروني انبوهه اكسيد روي آلاييده شده با مس

چهاردهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران, دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز- ایران, 183-186, 1397

4. محدثه عباس نژاد، عصمت ايرندگاني، فهيمه بادپا, خواص ساختاري، الکتروني و اپتيکي فازهاي مکعبي TiO2 با رهيافت ابتدا به ساکن

کنفرانس فيزيک ايران, دانشگاه بين المللي قزوين، قزوين، ايران, 244-247, 1397

5. S. Khajouei Gharaei, M. Abbasnejad, R. Maezono, DFT+U Study of Cu Adsorption on single-walled Anatase TiO2 Nanotube

7th International Conference on Nanostructures (ICNS7), Tehran, 1365-1367, 1396

6. سجاد خواجويي قرايي؛ محدثه عباس نژاد, خواص ساختاري والكتروني ساختار آناتيس دي اكسيد تيتانيوم آلاييده با مس

كنفرانس فيزيك ايران, يزد- ایران, ۱۹۱۹-۱۹۲۲, 1396

7. سيد سجاد حسينی؛ محدثه عباس نژاد, تاثير ناخالصي هيدروژن بر فعاليت فوتوكاتاليستي تركيب روتايل دي اكسيد تيتانيوم

كنفرانس فيزيك ايران, يزد-ایران, ۱۹۳۱-۱۹۳۴, 1396

8. ناهيد اكبري زاده كرماني؛ محدثه عباس نژاد؛ مهدي زمانی؛ حجت اله باده يان, تاثير تهي جايي Zn بر خواص اپتيكي تك لايه دو بعدي ZnO

كنفرانس فيزيك ايران, یزد- ایران, ۱۹۵۱-۱۹۵۴, 1396

9. اميد جوهري شيرازي؛ محدثه عباس نژاد؛ رضا فتحی, بازسازي سطح O-10-11 اكسيدروي

كنفرانس فيزيك ايران, شيراز- ایران, ۱۶۰۸-۱۶۱۱, 1395

10. اميد جوهري شيرازي؛ محدثه عباس نژاد؛ رضا فتحی, خواص الكتروني، ديناميكي و اپتيكي ساختار دوبعدي اكسيدروي

كنفرانس فيزيك ايران, شيراز- ایران, ۱۶۱۲-۱۶۱۵, 1395

11. مرضيه حسن پوري؛ فاطمه استواري؛ محدثه عباس نژاد؛ سيدمحمدعلي صالحي, بررسي خواص اپتيكي گرافين در اثر حضور نقص و ناخالصي

كنفرانس فيزيك ايران, شيراز- ایران, ۱۸۵۲-۱۸۵۵, 1395

12. مرضيه حسن پوري؛ فاطمه استواري؛ محدثه عباس نژاد؛ سيدمحمدعلي صالحي, بررسي تغيير خواص گرافين در اثر آلايش با فلز فرومغناطيس و تهي جاه

بيست و دومين گردهمايي فيزيك ماده چگال, زنجان- ایران, 1395

13. محدثه عباس نژاد, خواص الكتروني و مغناطيسي تركيب مكعبي SrMnO3

كنفرانس فيزيك ايران, مشهد- ایران, ۲۹۴-۲۹۷, 1394

14. محدثه عباس نژاد؛ بشری کیانی صدر, بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني و اپتيكي بلور GaN

بيست و يكمين گردهمايي فيزيك ماده چگال دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان, زنجان, ۱۰۵-۱۰۸, 1394

15. فهيمه كريميان؛ حسن فاطمي امام غيث؛ ادريس مرادي كفترودي؛ محدثه عباس نژاد, افزايش راندمان سلول هاي خورشيدي حساس شده به رنگدانه هاي طبيعي (NDSSCs) با روش هاي مختلف اضافه نمودن نانو صفحات گرافني به فوتو آند و رنگدانه ها

اولين كنگره ساليانه جهان و بحران انرژي (WEC2015), شيراز- ایران, ۲۲۴-۲۲۷, 1394

16. محدثه عباس نژاد, مطالعه ابتدا به ساكن خواص ساختاري و الكتروني CaMnO3

دوازدهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران, اصفهان- ایران, ۱۰۷۶-۱۰۷۹, 1393

17. سيد جواد عظيمي؛ سيده سمانه عطایی؛ محدثه عباس نژاد؛ محمود جعفری, خواص الكتروني و ساختاري هيدريد هاي فلزي جهت ذخيره سازي LiMH3 ( M Ni Co Fe ) هيدروژن

دوازدهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران, اصفهان, ۱۰۸۸-۱۰۹۱, 1393

18. محدثه عباس نژاد, مطالعه ابتدا به ساكن فاز فوق كاتونايت دي اكسيد تيتانيوم

كنفرانس فيزيك ايران, زاهدان- ایران, ۱۴۲۵-۱۴۲۸, 1393

19. سيد جواد عظيمي؛ محدثه عباس نژاد؛ سيده سمانه عطایی؛ محمدرضا محمدی زاده, خواص الكتروني و ساختاري هيدريد فلزي Mg(BH4)(NH2) جهت ذخيره سازي هيدروژن

كنفرانس فيزيك ايران, زاهدان- ایران, 48-51, 1393

20. M. Abbasnejad, M. Mohammadizadeh, M. Alaei, Electronic structural and vibrational properties of Fluorite-TiO2 under High Pressure

International Conference on Nanotechnology Fundamentals and Applications, OTTAWA ONTARIO, 450:1-8, 1389

مهارت ها

 موازی سازی سیستم های کامپیوتری

 آشنایی با نرم افزارهای حوزه فیزیک ماده چگال (Quantum ESPRESSO, WIEN2k, CASINO)

دروس

دروس ترم جاری

 روش های ریاضی در فیزیک 2 (کارشناسی)

 فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 (کارشناسی ارشد)

 فیزیک ماده چگال 1 (دکترا)

 فیزیک کوانتوم اتم و مولکول 2 (کارشناسی)

 آز فیزیک نوین (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 فيزيک دستگاه هاي چند ذره اي 2 (دکترا)

 فیزیک محاسباتی (کارشناسی ارشد)

 فيزيک ماده چگال 1 (کارشناسی)

 حرارت و ترمودینامیک (کارشناسی)

 روش های ریاضی در اپتیک (کارشناسی)

 فیزیک ۱ (کارشناسی)

 فیزیک ۲ (کارشناسی)

 روش های محاسباتی در فیزیک مهندسی (کارشناسی)

 آشنایی با نرم افزار (کارشناسی)

 فیزیک کوانتوم اتم و مولکول 1 (کارشناسی)

 فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 (کارشناسی ارشد)

 روش های ریاضی در فیزیک 1 (کارشناسی)

 فيزيک عمومي (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 ایوب زارع امام زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کوثر پرواز

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا خراسانی باغینی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 علی ملک لو زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 سید جواد عظیمی

خواص ساختاری و الکترونی هیدرید فلزی Mg (BH)4 (NH)2, 1392, دانشگاه تهران
استاد مشاور- تحت راهنمایی دکتر محمدی زاده

 امید جوهری شیرازی

مطالعه ابتدا به ساکن ترکیب گرافن گونه اکسید روی در حضور ناخالصی تیتانیوم, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای دوم

 ناهید اکبری زاده کرمانی

مطالعه اصول اوليه خواص اپتيكي تك لايه دو بعدي اكسيد روي آلاييده با اتم تيتانيوم, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول

 سید سجاد حسینی

اثر ناخالصی هیدروژن بر خواص ساختاری و الکترونی روتایل TiO2, 1396, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 سجاد خواجویی قرایی

خواص ساختاری و الکترونی نانولوله دی اکسید تیتانیوم آلاییده با مس, 1396, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 عصمت ایرندگانی

خواص ساختاری و الکترونی لایه نازک اکسید روی آلاییده شده با مس برمبنای نظریه تابعی چگالی, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فهیمه بادپا

اثر آلایش مس بر خواص ساختاری و الکترونی نانوسیم اکسید روی, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ‫زهرا علیزاده داشبلاغ‬

مطالعه خواص ابررسانایی عناصر U و Lu براساس نظریه تابعی چگالی و یادگیری ماشینی, 1397, دانشگاه تهران
استاد مشاور- تحت راهنمایی دکتر محمدی زاده

برنامه های کلاسی

 فیزیک کوانتوم اتم و مولکول 2

- شنبه 07:30 تا 09:30 - دوشنبه 07:30 تا 09:30

 فیزیک حالت جامد پیشرفته 1

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 آز فیزیک نوین

- شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 13:30 تا 15:30

 آز فیزیک نوین

- شنبه 15:30 تا 17:30 - دوشنبه 15:30 تا 17:30

 فيزيک ماده چگال 1

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30

 روش های ریاضی در فیزیک 1

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30