دکتر مهدي موسوي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mmousavi@uk.ac.ir mehdi4465@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا شیمی تجزیه , از 1378 تا 1383

علاقمندی ها

 استفاده از روشهای QSAR ، طراحی آزمایش ، روشهای تفکیک منحنی و مدلسازی در کمومتریکس، تجزیه نمونه های پیچیده با استفاده از کروماتوگرافی گازی- اسپکتروسکوپی جرمی ، توسعه سنسورها و بیو سنسورها با استفاده از نانوذرات

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mehdi Mousavi, Mohammad Mohammadalizadeh, Azita Khosrava, “ Theoretical Investigation of Corrosion Inhibition Effect of Imidazole and its Derivatives on Mild Steel Using Cluster Model”,

Corrosion science, 35, 3086-3091, 2011

2. Azizollah Nezhadali, Mina Akbarpour,a Batool Zarrabi Shirvanb, Mehdi Mousavi, Comparison of Volatile Organic Compounds of Thymus vulgaris Using Hydrodistillation and Headspace Solid Phase Microextraction Gas Chromatography Mass Spectrometry

J. Chin. Chem. Soc, Vol. 57, No. 1, 1-4, 2010

3. S. M. A. Hosseini, M. Mousavi, and M. Amiri, The Corrosion Inhibition of Ti-alloy (VT–9) in Mixture of H2SO4–NaF by Organic Compounds

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 461, 45, 2009

4. M. Mousavi , E. Noroozian, M. Jalali-Heravi, A. Mollahosseini, Optimization of Solid-Phase microextraction of volatile phenols in water by polyaniline-coated Pt-fiber using experimental design

Analytica Chmica Acta, 71, 581, 2007

5. M. Mousavi , E. Noroozian, M. Jalali-Heravi, A. Mollahosseini, Optimization of Solid-Phase microextraction of volatile phenols in water by polyaniline-coated Pt-fiber using experimental design

Analytica Chmica Acta, 71, 581, 2007

6. M. Jalali-Heravi, E. Noroozian, M. Mousavi, Prediction of relative response factors of ECD detector for some PCB compounds using chemometrics

J. chromatogr. A, 1023, 247-254, 2004

7. M. Jalali-Heravi, M. Mousavi, Simulation of 13C NMR Spectra of Nitrogen-Containing Aromatic Compounds

Aust. J. Chem, 48, 1267-1275, 1995

8. M. Jalali-Heravi, M. Mousavi, A New Development of Electronic Descriptors for Simulation of 13C Chemical Shifts

Iran. J. of Chem. And Chem, 12, 2, 1993

9. , 

0

مقاله های کنفرانس

1. , Modeling of corrosion inhibition behavior of some nitrogen containing amino compounds using QSAR method by artificial neural network", M. Salandari, M.Mousavi, A.Nasehzadeh;11th National Corrosion Congress 12-14 May, Kerman, Iran, 2009.

0

2. , Simulation of reaction mechanism of 2-aminobenzoimidazol and allenic nitriles using quantum mechanical calculations, M.Mousavi, Z. Keivani; 14th Iranian Physical Chemistry Conference, University of Tehran, Kish, February 25-28, 2011,921-923.

0

مهارت ها

 روشهای جداسازی در تجزیه، روشهای الکترو تجزیه ای و روشهای کمومتریکس