دکتر محمد رضا مولایی

افتخارات و جوایز

 استاد نمونه کشوری

1389

 پژوهشگر برتر استان کرمان 1389

 پژوهشگر برتر دانشگاه شهید با هنر کرمان در سالهای 1380 , 1389

 پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی و کامپیوتر در سالهای 1380, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389

مهارت ها

 سیستمهای دینامیکی