میترا میرحسینی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m.mirhosseini@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه نیوساوت ولز UNSW - استرالیا

دکترا مهندسی برق _ کنترل شبکه های فتوولتائیک متصل به شبکه , از 1390 تا 1394

فایل ها

افتخارات و جوایز

 Winner of the IEEE Australia Council 2013 Student Paper Contest for the category -Women in Engineering

زبان ها

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 آزمایشگاه تحقیقات کاربردی مرکزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر HSE,

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mirhosseini, M.; Pou, J.; Karanayil, B.; Agelidis, V. G, Resonant Versus Conventional Controllers in Grid-Connected Photovoltaic Power Plants Under Unbalanced Grid Voltages

IEEE Transactions on Sustainable Energy, 7, 3, pp. 1124- 1132, 2016

2. Mirhosseini, M.; Pou, J.; Agelidis, V. G, Individual Phase Current Control with the Capability to Avoid Overvoltage in Grid-Connected Photovoltaic Power Plants under Unbalanced Voltage Sags

IEEE Transactions on Power Electronics, 30, 10, pp. 5346-5351, 2015

3. Mirhosseini, M.; Pou, J.; Agelidis, V. G, Single- and Two-Stage Inverter-Based Grid-Connected Photovoltaic Power Plants With Ride-Through Capability Under Grid Faults

IEEE Transactions on Sustainable Energy, 6, 3, pp. 1150- 1159, 2014

4. Mirhosseini, M.; Pou, J.; Agelidis, V. G. Robles, E.; Ceballos, S;, A Three-Phase Frequency-Adaptive Phase-Locked Loop for Independent Single-Phase Operation

IEEE Transactions on Power Electronics, 29, 12, pp. 6255- 6259, 2014

مقاله های کنفرانس

1. 1. B. Karanayil, J. Pou, M. Mirhosseini, and V. G. Agelidis, Low-voltage ride through capability of three-phase grid-connected photovoltaic inverters with slim film capacitors

Proc. IEEE Energy Conversion Congress and Expo, ECCE, Pittsburgh, USA, pp. 32- 38, 2014

2. M. Mirhosseini, J. Pou, and V. G. Agelidis, Single-stage inverter-based grid-connected photovoltaic power plant with ride-through capability over different types of grid faults

Proc. 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON, Vienna, Austria, pp. 8008-8013, 2013

3. M. Mirhosseini, J. Pou, B. Karanayil, and V. G. Agelidis, Positive- and negative sequence control of grid-connected photovoltaic systems under unbalanced voltage conditions

Proc. Australasian Universities Power Engineering Conference ,AUPEC, Hobart, Tasmania, pp. 1- 6, 2013

4. M. Mirhosseini, J. Pou, and V. G. Agelidis, Current improvement of a grid-connected photovoltaic system under unbalanced voltage conditions

Proc. IEEE ECCE Asia Downunder ,ECCE Asia, Melbourne, VIC, pp. 66- 72, 2013

5. M. Mirhosseini and V. G. Agelidis, Performance of large-scale grid-connected photovoltaic system under various fault conditions

Proc. IEEE International Conference on Industrial Technology ,ICIT, Cape Town, South Africa, pp. 1775- 1780, 2013

6. M. Mirhosseini and V. G. Agelidis, Interconnection of large-scale photovoltaic systems with the electrical grid: Potential issues

Proc. IEEE International Conference on Industrial Technology ,ICIT, Cape Town, South Africa, pp. 728- 733, 2013

7. M. Mirhosseini, V. G. Agelidis, and J. Ravishankar, Modelling of large-scale grid-connected photovoltaic systems: Static grid support by reactive power control

Proc. IEEE Power Engineering Society Conference and Exposition in Africa ,PowerAfrica, Johannesburg, South Africa, pp. 1- 8, 2012

برنامه های کلاسی

 ماشین های الکتریکی I

- دوشنبه 11:30 تا 13:30 - چهارشنبه 09:30 تا 11:30

 تولید انرژی الکتریکی

- دوشنبه 13:30 تا 15:30 - چهارشنبه 11:30 تا 13:30