مينا زند رحيمي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mina_zandrahimi@uk.ac.ir

 ایمیل

mina_zandrahimi@yahoo.com

 تلفن ثابت

داخلی 2369

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی , تا 1383

 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه (پایان نامه: The impact of socio-cultural conditions on translation of Tintin Comics before and after the Islamic Revolutionn) , تا 1387

تجربیات

 مشاور انجمن علمی بخش زبان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, بخش زبان, از 1394 تا کنون

 نماینده امور فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, بخش زبان, از 1393 تا کنون

 مسئول سامانه پیامکی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, بخش زبان, از 1393 تا کنون

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

انتشارات

کتاب ها

1. , ترجمه برای کودکان

دانشگاه هرمزگان, تهران, 1397
ریتا اویتینن، مترجمان: محمد عباس نژاد، مینا زندرحیمی

2. , ده عادت مادران شاد

زندگی شاد, تهران, 1394
نویسنده:پروفسور مک میگر, مترجم: دکتر محمد رضا کرامتی و مینا زندرحیمی

مقاله های مجله

1. Masoud Sharififar, Mina Zandrahimi, Fatemeh Abbas zadeh, An Investigation of the Effect of Ideological, Economic, and Status Components on Political News Translation

Journal of Language and Translation, 10, 2, 19-34, 2020

2. Mina Zandrahimi, Azadeh Sharifi Moghaddam, On the Translation of ‘Address Terms’ in the Holly Quran into English and Persian “Based on Politeness Theory”

linguistic research in the holy Quran, 8, 1, 53-64, 2019

3. Golanaz Boroumand, Mina Zandrahimi, Zeinab Mahdavi, Investigating ideological manipulation in subtitling based on Farahzad CDA model: a case study of The Salesman

Journal of Language and Translation, 8, 4, 2018

4. Masoud Sharififar, Mina Zandrahimi, Fatemeh Fathi-Moghaddam, An investigation of Bastin's Adaptation as a kind of Pseudotranslation: A case study of a year amongst persians

Iranian journal of English for academic purposes, 7, 1, 115-127, 2018

5. Mina Zandrahimi,Mohammad Reza Marzban, The analysis of style in Persian Translation of Pink Floyd lyrics

Jorunal of research in applied linguistics, 8, specail issue, 2017

6. Mina Zandrahimi, Hossein Afzoon, Translation of Acronyms, Initialisms and Abbreviations in Persian Political and Sport Journalistic Texts

Journal of research in applied linguistics, 8, special issue, 2017

7. Mina Zandrahimi, Moin Madayen zadeh Mahdi Alizadeh,, A Comparative Study of English-Persian Translation of Neural Google Translation

Iranian journal of applied language studies, 9, special issue, 2017

8. Mina Zandrahimi, Azadeh Sharifi Moghaddam, The appropriateness of the vocabularies applied in children's translated literature: a corpus-based approach

Translation studies, 15, 58, 7-22, 2017

9. Mina Zandrahimi, Masoud Sharififar.phd, Speech or Silence?The significance of balloon size in translating comics

Review of applied linguistics, 1, 1, 2015

10. Mina Zand Rahimi, The Impact of Socio-Cultural Conditions on Translation of Tintin Comics Before and After the Islamic Revolution of Iran

The Iranian EFL journal, 11, 2, 2015

11. Mina Zandrahimi, Ideologically Driven Strategies in the Translation of Comics before and after the Islamic Revolution

International Journal of English Language & Translation Studies., 3, 4, 42-49, 2015

12. Masoud Sharififar. Phd , Mina Zandrahimi, Translation Evaluation in Educational Settings for Training Purposes

Quarterly journal of research in educaittional systems, 5, 14, 2011
scientific-research journal

13. , Comparative analysis of exegetical expansions in 5 contemporary Persian and English translations

journal of language studies, 10, 29, 1397

14. Asma Saber Mahani, Mina Zandrahimi, Reflection of ideological orientations in translation of ISIS news: a critical discourse analysis approach

translation studies, 14, 53, 57-71, 1395

مقاله های کنفرانس

1. Mina Zandrahimi, Fateme Mehraki, The Effects of Iranian Traditional Music on Reading Comprehension and Translation

First International Conference on Language Focus (LTTL 2017), Urmia, 2017

2. Mina Zandrahimi, Sahar Zangiabadi, Atefeh Arab Badavi, Comparing Similies in Nahjolbalagha's translation

the 14th international Tellsi conference, Kerman, 2016

3. Mina Zandrahimi, Omid Jabbari, Mohammad Zeinali, Subtitling vs Dubbing: Approaches to translation of slang words and phrases in the Expendables

The 14th international Tellsi conference, Kerman, 2016

4. , The position of translated literature within persian literary polysystem

National conference on applied linguistics, literature and translation, Bushehr, Iran, 2011

5. Mina Zandrahimi, Mohadese Yafte, The Ideology behind the Interpretation of Trump and Clinton Third Presidential Debate: A Case Study of BBC Farsi and IRIB

رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه, دانشگاه فردوسی مشهد, 0

دروس

دروس مورد علاقه

 ترجمه متون سیاسی (کارشناسی)

 ترجمه متون اسلامی (کارشناسی)

 ترجمه متون مطبوعاتی (کارشناسی)

 اصول و روش ترجمه (کارشناسی)

 ترجمه متون اقتصادی (کارشناسی)

 ترجمه متون ادبی (کارشناسی)

 اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 فاطمه فتحی مقدم

An Investigation of Bastin’s Adaptation as a Kind of Pseudotranslation: A Case Study of A Year Amongst the Persians, شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 فاطمه عباس زاده

An investigation of the effect of ideological, economic and status components on political news translation from Perisan into English based on lefevere theory, شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 فاطمه بدیع الزمان

بررسي ترجمه فارسي جلوه هاي صوتي در كتابهاي كميك توسط استراتژي هاي سلوتي, 1397, شهید باهنر کرمان
مشاوره

 مریم گلسرخی

Investigating Toury's initial norm in literay translation before and after the Islamic Revolution, دانشگاه شهید باهنر
مشاور

 اسما بهادری امجز

Investigating the Frequency of Simplification Hypothesis in Translation, Pseudotranslation and Non-translation (Original texts): A Case Study of Mansouri`s Works, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

برنامه های کلاسی

 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی

- دوشنبه 11:30 تا 13:30

 ترجمه متون اسلامی

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 زبان خارجه (گروه 114)

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 ترجمه متون سیاسی

- سه شنبه 11:30 تا 13:30

 زبان خارجه (گروه 27)

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30

 اصول و روش تحقیق

- سه شنبه 13:30 تا 15:30