دکتر مصطفي قاضي زاده

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

(034) 31323258

 ایمیل

mghazizadeh@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ,

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ,

فایل ها

 درس طراحی زبانهای برنامه سازی ( ارسال فایل )

 درس اصول طراحی پایگاه داده ها ( ارسال فایل )

 طراحی الگوریتم ها ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 Bayesian Networks

 Parallel and Distributed Systems

 Machine Learning

 Data Mining

انتشارات

کتاب ها

1. M. Ghazizadeh,M.H. Zahedi,M. Kahani,B. Minaei Bidgoli, chapter book: Advances in Computer and Information Sciences and Engineering: Fuzzy Expert System In Determining Hadith Validity

Springer, 2008

2. M.H. Zahedi,M. Ghazizadeh,M. Naghibzadeh, chapter book: Advances in Computer and Information Sciences and Engineering::Fuzzy Round Robin CPU Scheduling (FRRCS) Algorithm

Springer, 2007

مقاله های مجله

1. Mostafa Ghazizadeh Ahsaee, Mahmoud Naghibzadeh, Bahram Sadeghpour Gildehccc, Learning parameters of fuzzy Bayesian Network based on imprecise observations

KES Journal, 18, 3, 167-180, 2014

2. Mostafa GhazizadehAhsaee , Mahmoud Naghibzadeh , S. Ehsan Yasrebi Naeini, Semantic similarity assessment of words using weighted WordNet

International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 5, 479-490, 2014

3. Mostafa Ghazizadeh Ahsaee, Hadi Sadoghi Yazdi, Mahmoud Naghibzadeh, Shell fitting space for classification

Expert Syst. Appl., 38, 4, 4530-4539, 2011

مقاله های کنفرانس

1. Mostafa GhazizadehAhsaee , Mahmoud Naghibzadeh , S.E. Yasrebi Naieni, Weighted Semantic Similarity Assessment Using WordNet

international conference on computer and information sciences, 2012

2. Mostafa GhazizadehAhsaee , Mahmoud Naghibzadeh , S.Ehsan Yasrebi, Using WordNet to determine semantic similarity of words

Fifth international Symposium on telecommunication, 2010

3. مصطفی قاضی زاده احسائی , هادی صدوقی یزدی , محمود نقیب زاده, فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها

پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران, تهران, 2010

4. Mahdi S. Haghighi, M. Hadi Zahedi, A. Mustafa Ghazizadeh, Farnad Ahangary, Extending OpenMP for Agent Based DSM on GRID

SCSS, 265-271, 2009

دروس

دروس ترم جاری

 اصول طراحی پایگاه داده ها (کارشناسی)

 طراحی زبانهای برنامه سازی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 اصول طراحی کامپایلرها (کارشناسی)

 طراحی الگوریتم ها (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 آز پایگاه داده

- یک شنبه 13:30 تا 15:30

 طراحی زبانهای برنامه سازی گ1

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30
بررسی ویژگیهای مشترک بین زبانهای برنامه سازی مختلف و بحث های پایه ای در رابطه با زبانها

 طراحی الگوریتم ها

- دوشنبه 15:30 تا 17:30 - چهارشنبه 15:30 تا 17:30 - دوشنبه 17:30 تا 19:30 - چهارشنبه 17:30 تا 19:30
بررسی الگوریتم های مختلف، استراتژیهای مختلف برای حل مسائل و محاسبه پیچیدگی های زمانی و مکانی

 اصول طراحی پایگاه داده ها

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30
مفاهیم و اصول طراحی پایگاه داده ها، مدلسازی معنایی، مدل رابطه ای، جبر رابطه ای، SQL، نرمال سازی