دکتر مرضیه اتحادپور

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m.etehadpour@gmail.com

 آدرس

بردسیر- مرکز آموزش عالی کشاورزی - بخش تولیدات گیاهی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی علوم باغبانی (پایان نامه: بررسی تکثیر برخی از ژنوتیپ های آلو و گوجه از طریق بذر و قلمه) , از 1383 تا 1387

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی - گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی گیاهان باغی (پایان نامه: بررسی ملکولی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR و تعیین آلل هایS آنها به روش PCR) , از 1387 تا 1389

 دانشگاه تهران

دکترا مهندسی علوم باغبانی - گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی گیاهان باغی (پایان نامه: ارزیابی پاسخ های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و الگوی بیان نسبی ژن های مرتبط با شوری ناشی از نمک NaCl در ژنوتیپ های مرکبات) , از 1390 تا 1395

افتخارات و جوایز

 فارغ التحصیل با رتبه اول در دوره کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه تهران. سال ۱۳۸۷

 فارغ التحصیل با رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی گیاهان باغی دانشگاه تهران. سال ۱۳۸۹

 رتبه اول آزمون ورودي دکتري تخصصی علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی گیاهان باغی، دانشگاه تهران در سال .۱۳۹۰

 فارغ التحصیل با رتبه اول در دوره دکتری علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی گیاهان باغی- دانشگاه تهران. سال ۱۳۹۵

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم، ذ. زمانی، ب. گلعین و م. نقوی, بررسي خصوصیات میوه، بذر و گروه بندی برخی از ژنوتیپ های مرکبات و برخی از صفات رویشی نتاج بذری حاصل از آن ها.

به نژادی نهال و بذر, 1394

2. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر SSR.

علوم باغبانی ايران., 1390

3. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, شناسايي آلل هاي خودناسازگاري در ژنوتیپ های آلو (تجاری و بومی) با استفاده از تکثیر آلل ها به روش واکنش زنجيره اي پليمراز.

ژنتیک نوین, 1390

مقاله های کنفرانس

1. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, انتقال ژن به روش نانوتکنولوژی

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, 1390

2. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, شناسایی و تکثیر آلل های خودناسازگاری در برخی از ژنوتیپ های آلو با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, 1390

3. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر SSR.

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, 1390

4. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, بررسی تکثیر رویشی برخی از ژنوتیپ های آلو و گوجه در شرایط کرج

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان., 1390

5. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, بررسی تکثیر آلوچه با استفاده از بذر

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان., 1390

6. اتحادپور، م.، م. فتاحی مقدم و ذ. زمانی, بررسی نجات جنین آلوي مجار در زمانهاي مختلف نمونه گیري در محیط کشت حاوي غلظتهاي مختلف هورمون سیتوکینین

شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد., 1389

7. نکونام، ف.، فتاحی مقدم، م.، عبادی، ع.، اتحادپور، م., اثر نوع دانه گرده روی درصد تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی میوه زردآلو.

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران., 1388

8. نکونام، ف.، فتاحی مقدم، م.، عبادی، ع.، اتحادپور، م., بررسی علل تشکیل میوه کم در زردآلوی رقم نصیری در شرایط آب و هوایی کرج.

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران., 1388

مهارت ها

 تسلط بر نرم افزارهای ملکولی

 آشنایی با نرم افزارهای آماری SAS و SPSS

دروس

دروس ترم جاری

 پرورش درختان ميوه (کارشناسی)

 درختان ودرختچه هاي زينتي (کارشناسی)

 مباني كشت بافت گياهي و بيوتكنولوژي (کارشناسی)

 باغباني عمومي وع (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 گلكاري (کارشناسی)

 بيوشيمي عمومي (کارشناسی)