دکتر ميثم تارم

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

taram@uk.ac.ir

زبان ها

عربي

سطح پیشرفته

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. محمد حسین زاده عبد الرضا و تارم میثم و..., مباحث اصول(حجج و امارات)

پیام مصطفی, کرمان, 1393

2. میثم تارم, تاريخ و عقائد اسماعیلیه معاصر(اقاخانیه)

مرکز کرمان شناسی, کرمان, 1381

3. محمد حسین زاده عبدالرضا، عارفی علی ،تارم میثم, مباحث اصول (اصول عملیه)

پیام مصطفی, کرمان, 0