دکتر مهران عامري مهابادي

استاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

ameri_mm@uk.ac.ir, ameri_mm@yahoo.com

 تلفن ثابت

32111763- 034

 آدرس

صندوق پستي 76175-133 کرمان, ايران

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی مکانیک , تا 1364

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک , تا 1367

 دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترا مهندسی مکانیک , تا 1378

فایل ها

 طرح های پژوهشی ( ارسال فایل )

 C.V(انگلیسی) ( ارسال فایل )

  1. C.v

افتخارات و جوایز

 شاگرد اول دوره دکتری 1378

 پژوهشگر برتر استان 1394

 پژوهشگر برتر دانشگاه 1395

انتشارات

مقاله های مجله

1. Farideh Yazdanifard, Ehsan Ebrahimnia-Bajestan and Mehran Ameri, Performance of a Parabolic Trough Concentrating Photovoltaic/Thermal System: Effects of Flow Regime, Design Parameters, and Using Nanofluids

Accepted to publish in Energy Conversion and Management, 2017

2. Ighball Baniasad Askari, Mehran Ameri, The application of Linear Fresnel and Parabolic Trough solar fields as thermal source to produce electricity and fresh water

Desalination, Vol. 415, 90-103, 2017

3. Farideh Yazdanifard, Mehran Ameri and Ehsan Ebrahimnia-Bajestan, Performance of nanofluid-based photovoltaic/thermal systems: A review

Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 76, 323 – 352, 2017

4. Hamed Shoul, Mehran Ameri, S.M. Hojjat Mohammadi, Thermodynamic Investigation of Integrated Air Cycle Refrigeration Systems

International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, Vol. 25, No.2, 1750016, 2017

5. Saeed Edalati, Mehran Ameri, Masoud Iranmanesh, Zeinolabedin Sadeghi, Solar photovoltaic power plants in five top oil-production countries in Middle East: A case study in Iran

Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 69, 1271 – 1280, 2017

6. Aida Farsi, S.M. Hojjat Mohammadi and Mehran Ameri, Thermo-economic comparison of three configurations of combined supercritical CO2 refrigeration and multi-effect desalination systems

Applied Thermal Engineering, Vol. 112, 855 – 870, 2017

7. M. Rajabinasab, Mehran Ameri, M. Iranmanesh and S. Sadeghi, Effect of recycling solid oxide fuel cell products on the performance of a SOFC-Gas turbine hybrid system

Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell, Vol. 3, Issue 4, 301-313, 2016

8. Aida Farsi, S.M. Hojjat Mohammadi and Mehran Ameri, An efficient combination of transcritical CO2 refrigeration and multi-effect desalination: Energy and economic analysis

Energy Conversion and Management, Vol. 127, 561 – 575, 2016

9. Saeed Edalati, Mehran Ameri, Masoud Iranmanesh, Hakimeh Tarmahi and Maysam Gholampour, Technical and economic assessments of grid-connected photovoltaic power plants: Iran case study

Energy, Vol. 114, 923 – 934, 2016

10. Farideh Yazdanifard, Ehsan Ebrahimnia-Bajestan and Mehran Ameri, Investigating the performance of a water-based photovoltaic/thermal (PV/T) collector in laminar and turbulent flow regime

Renewable Energy, Vol. 99, 295 – 306, 2016

11. Akbar Maleki, Morteza Gholipour Khajeh and Mehran Ameri, Optimal sizing of a grid independent hybrid renewable energy system incorporating resource uncertainty, and load uncertainty

International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 83, 514 – 524, 2016

12. SM Hojjat Mohammadi and Mehran Ameri, Energy and exergy performance comparison of different configurations of an absorption-two-stage compression cascade refrigeration system with Carbon Dioxide refrigerant

Applied Thermal Engineering, Vol. 104, 104 – 120, 2016

13. Ighball Baniasad Askari and Mehran Ameri, Techno Economic Feasibility Analysis of Linear Fresnel Solar Field as Thermal source of the MED/TVC Desalination system

Desalination, Vol. 394, 1 – 17, 2016

14. Hooman Mehdizadeh rad and Mehran Ameri, Energy and Exergy Study of Unglazed Transpired Collector-2Stage

Solar Energy, Vol. 132, 570 – 586, 2016

15. Maryam Salajeghe and Mehran Ameri, Effects of further cooling the gascooler outlet refrigerant by an absorption chiller, on a transcritical CO2-compression refrigeration system

International Journal of Exergy, Vol. 21, No.1, 110 – 125, 2016

16. Maysam Gholampour and Mehran Ameri, Energy and Exergy Analyses of Photovoltaic/Thermal Flat Transpired Collectors: Experimental and Theoretical Study

Applied Energy, Vol. 164, 837 – 856, 2016

17. Saeed Edalati, Mehran Ameri, Masoud Iranmanesh and Hakimeh Tarmahi, Modeling and drawing energy and exergy of solar radiation

International Journal of Exergy, Vol. 19, No.4, 544 – 568, 2016

18. S.M.H. Mohammadi and M. Ameri, Energy and exergy analysis of a two stage cascade refrigeration system

Building Services Engineering Research and Technology, Vol. 37, No.4, 395 – 412, 2016

19. Saeed Edalati, Mehran Ameri and Masoud Iranmanesh, Comparative performance investigation of mono- and poly-crystalline silicon photovoltaic modules for use in grid-connected photovoltaic systems in dry climates

Applied Energy, Vol. 160, 255 – 265, 2015

20. Saber Sadeghi and Mehran Ameri, Multi-objective Optimization of PV-SOFC-GT-Electrolyser Hybrid System

Journal of Renewable Energy and Environment, Vol. 2, No. 2, 47 – 58, 2015

21. S. Ataee, M. Ameri, Energy and Exergy Analysis of All-Glass Evacuated Solar Collector Tubes with Coaxial Fluid Conduit

Solar Energy, Vol. 118, 575 – 591, 2015

22. I. Baniasad Askari, M.Oukati Sadegh and M. Ameri, Energy management and economics of a trigeneration system Considering the effect of solar PV, solar collector and fuel price

Energy for Sustainable Development, Vol. 26, 43-55, 2015

23. D. Bahrehmand, M. Ameri and M. Gholampour, Energy and Exergy Analysis of Different Solar Air Collector Systems with Forced Convection

Renewable Energy, Vol. 83, 1119 – 1130, 2015

24. Akbar Maleki, Mehran Ameri and Farshid Keynia, Scrutiny of Multifarious Particle Swarm Optimization for Finding the Optimal Size of a PV/Wind/Battery Hybrid System

Renewable Energy, VOL80, 552-563, 2015

25. M. Habiballahi, M. Ameri and S. H. Mansouri, Efficiency improvement of photovoltaic water pumping systems by means of water flow beneath photovoltaic cells surface

Transactions of the ASME – Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 137, Issue 4, 044501, 2015

26. Saeed Edalati, Mehran Ameri and Masoud Iranmanesh, Estimating and modeling monthly mean daily global solar radiation on horizontal surfaces using artificial neural networks in south east of Iran

Journal of Renewable Energy and Environment, Vol. 1, No. 2, 2015

27. M. Gholampour and M. Ameri, Design considerations of Photovoltaic/Thermal (PV/T) Air Systems: Energetic and Exergetic Approaches

ASME – Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 137, , Issue 3, 031005, 2015

28. M. Salajeghe and M. Ameri, Energy and exergy analysis of subcooling the condenser outlet refrigerant in a compression-absorption cascade refrigeration system

International Journal of Exergy, Vol. 18, No.2, 234 – 250, 2015

29. H. Tabaei and M. Ameri, Improving the effectiveness of a photovoltaic water pumping system by using booster reflector and cooling array surface by a film of water

Iranian Journal of Science and Technology- Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 39, No. M1, 51-60, 2015

30. T. Avanessian and M. Ameri, Comparison of air-cooled and water-cooled double effect LiBr-H2O absorption systems: Energy and exergy analyses

International Journal of Exergy, Vol. 17, No. 1, 110-133, 2015

31. D. Bahrehmand and M. Ameri, Energy and Exergy Analysis of Different Solar Air Collector Systems with Natural Convection

Renewable Energy, Vol. 74,, 357 – 368, 2015

32. M. Gholampour , M. Ameri and M. Sheykh Samani, Experimental Study of Performance of Photovoltaic-Thermal Unglazed Transpired Solar Collectors (PV/UTCs): Energy, Exergy, and Electrical-to-Thermal Rational Approaches

Solar Energy, Vol. 110, 636 – 647, 2014

33. S. Sadeghi and M. Ameri, Study the Combination of PV Panels with Different Auxiliary Systems in Grid-Connected Condition

ASME – Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 136, Issue 4, 041008, 2014

34. Akbar Maleki, Mehran Ameri and Fathollah Pourfayaz, Techno-economic analysis and optimal design of an off-grid hybrid PV/wind/diesel system with battery storage

International Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 6, Issue 4, 23-39, 2014

35. I. Baniasad Askari, M.Oukati Sadegh, M. Ameri, Effect of Heat Storage and Fuel Price on Energy Management and Economics of micro CCHP cogeneration systems

Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 28, Issue 5, 2003-2014, 2014

36. T. Avanessian and M. Ameri, Energy, exergy, and economic analysis of single and double effect LiBr-H2O absorption chillers

Energy and Buildings, Vol. 73, 26-36, 2014

37. Saber Sadeghi and Mehran Ameri, Exergy Analysis of Photovoltaic Panels-Coupled Solid Oxide Fuel Cell and Gas Turbine-Electrolyzer Hybrid System

Transactions of the ASME – Journal of Energy Resources Technology, Vol136, Issue 3, 031201, 2014

38. M. Gholampour and M. Ameri, Design Considerations of Unglazed Transpired Collectors: Energetic and Exergetic Studies

Transactions of the ASME – Journal of Solar Energy Engineering, Vol136, Issue3, 031004, 2014

39. M. Gholampour and M. Ameri, Energy and Exergy Study of Effective Parameters on Performance of Photovoltaic/Thermal Natural Air Collectors

Transactions of the ASME – Journal of Solar Energy Engineering, Vol136, Issue3, 031001, 2014

40. S. Sadeghi and M. Ameri, Multi-objective Optimization of PV-Bat-SOFC Hybrid System: Effect of different fuels used in Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

Journal of Energy Engineering, ASCE, Vol. 140, Issue 2, 04013022, 2014

41. S. Sadeghi and M. Ameri, Comparison of Different Power Generators in PV-Battery-Power Generator Hybrid System

Journal of Mechanical Science and Technology, Vol28, Issue 1, 387-398, 2014

42. Ighball Baniasad Askari, Lina Baniasad Askari, Mehran Ameri, Wind Power Prefeasibility Study for Agricultural Applications in Kerman, Iran; A Case Study

International Journal of Renewable Energy Technology, Vol. 5, No.1, 25-42, 2014

43. S.M. Hojjat Mohammadi, Mehran Ameri, Energy and exergy comparison of a cascade air conditioning system with different cooling strategies

International Journal of Refrigeration, Vol. 41,, 14 – 26, 2014

44. S.M. Hojjat Mohammadi, Mehran Ameri, Energy and exergy analysis of a tri-generation water-cooled air conditioning system

Energy and Buildings, Vol. 67, 453–462, 2013

45. S.M. Hojjat Mohammadi, Mehran Ameri, Energy and exergy analysis of Absorption-Compression hybrid air conditioning system,

HVAC & R Research, Vol. 19, Issue 6, 744-753, 2013

46. Z. Seyfouri, M. Ameri, Analysis of Integrated Compression- Absorption Refrigeration Systems Powered by a Microturbine

International Journal of Refrigeration, Vol. 35, Issue 6, 1639 – 1646, 2012

47. M. Ameri, M.M. Mahmoudabadi, A. Shahsavar,, An experimental study on a photovoltaic/thermal (PV/T) air collector with direct coupling of fans and panels

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 34, Issue 10, 929 – 947, 2012

48. H. Tabaei and M. Ameri, The effect of booster reflectors on the photovoltaic water pumping system Performance

Transactions of the ASME – Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 134, Issue 1, 014501, 2012

49. A. Shahsavar , M. Ameri and M. Gholampour, Energy and exergy analysis of a photovoltaic-thermal (PV/T) collector with natural air flow

Transactions of the ASME – Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 134, Issue 1, 011014, 2012

50. B. Askari and M. Ameri,, Techno-economic feasibility analysis of stand-alone renewable energy systems (PV/bat, wind/bat and hybrid PV/wind/bat) in Kerman, Iran

Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 7, Issue 1, 45-60, 2012

51. P. Talebizadeh, M.A. Moghimi, A. Kimiaeifar and M. Ameri, Numerical and analytical solution for natural convection flow with thermal radiation and mass transfer past a moving vertical porous plate by DQM and HAM

International Journal of Computational Methods, Vol. 8, No. 3, 611–631, 2011

52. B. Askari and M. Ameri, Effect of fuel price on economic analysis of hybrid (photovoltaic/diesel/battery) systems in Iran

Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 6, Issue 4, 357-377, 2011

53. A. Shahsavar, M. Salmanzadeh, M. Ameri and P. Talebizadeh, Energy Saving in Buildings by Using the Exhaust and Ventilation Air for Cooling of Photovoltaic Panels

Energy and Buildings, 43, 2219–2226, 2011

54. S. Sadeghi and M. Ameri, Combination of adaptive methods for turbulence flows

International Review of Mechanical Engineering, Vol. 5, No 4, 760-769, 2011

55. M. Abdolzadeh, M. Ameri and MA Mehrabian, Effects of Water Spray Over the Photovoltaic Modules on the Performance of a Photovoltaic Water Pumping System under Different Operating Conditions

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 33, Issue 16, 1546 - 1555, 2011

56. A. Shahsavar and M. Ameri, Experimental investigation and modeling of a direct coupled PV/T air collector

Solar Energy, 84, 1938–1958, 2010

57. S. A. A. Mirjalily and M. Ameri, Combination of adaptive grid-embedding and equation adaptation methods for compressible viscous flows,

International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, Vol. 26, 1064-1076, 2010

58. B. Askari and M. Ameri, Optimal sizing of (photovoltaic/battery) power systems in a remote region in Kerman, Iran

Proc. IMechE Part A: J. Power and Energy, Vol. 223, 563-570, 2009

59. M. Abdolzadeh, M. Ameri and MA Mehrabian, Effects of operating head on the performance of PV water pumping systems-an experimental investigation

Proc. IMechE Part A: J. Power and Energy, Vol. 223, 341-347, 2009

60. M. Abdolzadeh, and M. Ameri, Improving the effectiveness of a photovoltaic water pumping system by spraying water over the front of photovoltaic cells

Renewable Energy, 2009, 34, 91–96, 34, 91–96, 2009

61. M.Ameri, and A. A. Oloomi, A Comparison of Adaptive-grid Redistribution and Embedding with a Combination of These Two Methods

Iranian Journal of Science & Technology, 31, 1-12, 2007

62. M.Ameri, ADAPTIVE DIRECTIONAL GRID-EMBEDDING FOR STEADY TRANSONIC AIRFOIL FLOWS

Far East Journal of Mathematics, 19, 2006

63. M. Ameri and E. Shirani, Combination of Adaptive-Grid Redistribution and Embedding Methods

Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol. 20, 229-240, 2004

64. M. Ameri and E. Shirani, Effects of Directional Subdividing on Adaptive Grid-Embedding

International Journal of Engineering Islamic Republic of Iran, Vol. 16, 71-78, 2003

65. حسین قاضی زاده احسائی، مهران عامری, بررسی پمپ‌ حرارتی زمین گرمایی انبساط مستقیم دی اکسیدکربن

پذیرفته شده در مجله مهندسی مکانیک مدرس, 1396

66. عفاف زهرا مهدیزاده گوهری ، مهران عامری, آنالیز ترمودینامیکی آب شیرین کن رطوبت زا – رطوبت گیر با چرخه آب باز و هوا نیمه باز

نشريه علمي پژوهشي اميرکبير (مهندسی مکانیک), پذیرفته شده, 1396

67. آیدا فارسی، مهران عامری، سید محمدحجت محمدی, به‌کارگیری سیستم تبرید فوق بحرانی‌دی‌اکسید‌کربن در آب شیرین‌کن‌های تقطیر چند مرحله‌ای

مجله مهندسی مکانیک مدرس, دوره16, شماره 12, 525-533, 1395

68. سید کاظم موسوی، سید محمدحجت محمدی، ابراهیم جهانشاهی جواران، مهران عامری, آنالیز اقتصادی یک سیستم تولید همزمان سه گانه (برق، حرارت و برودت) کمک خورشیدی بر روی یک هتل در تهران

مجله مهندسی مکانیک مدرس, دوره16, شماره 13, 248-251, 1395

69. فریده یزدانی فرد، مهران عامری، احسان ابراهیم نیا بجستان, بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد یک سیستم فتوولتاییک/حرارتی آبی

نشريه علمي پژوهشي مهندسی و مديريت انرژي, سال6, شماره2, 46-59, 1395

70. اکبر ملکی ، مهران عامري ، فرشید کی نیا, تعیین اندازه بهینه سیستم ترکیبی، فتوولتائیک/ باد/ باتری با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات با عامل انقباض

نشريه علمي پژوهشي مهندسی و مديريت انرژي, سال4, شماره4, 50-61, 1393

71. محمد هادی پور، مهران عامري, ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تابش خورشیدی روزانه کشور ایران

نشريه علمي پژوهشي مهندسی و مديريت انرژي, سال4, شماره3, 38-47, 1393

72. مريم سلاجقه، مهران عامري, اثر مادون سرد کردن مایع خروجی از کندانسور در سیستم¬های تبرید ترکیبی توسط سیکل جذبی آب-آمونياک

نشريه علمي پژوهشي مهندسی و مديريت انرژي, سال 4, شماره2, 32-39, 1393

73. محمد رهنما، مهران عامري، رشيد پناهي، محمد حسين خزاعي، محمد حسن صفاري پور, بررسي عملکرد تجربي آبگرمکن خورشيدي کلکتور- منبع ذخيره يکپارچه با استفاده از منعکس¬کننده¬هاي مختلف

نشريه علمي پژوهشي اميرکبير (مهندسی مکانیک, سال45, شماره1, 82-75, 1392

74. زينب صيفوري، مهران عامري, بررسي سيستم¬هاي تبريد تركيبي با ميكروتوربين و چيلرجذبي

نشريه علمي پژوهشي مهندسی و مديريت انرژي, سال2, شماره3, 53-46, 1391

75. امين شهسوار، مهران عامري، محمد مهدي محمودآبادي, شبيه‏سازي و آزمايش سيستم‏هاي فتوولتائيک/حرارتي هوايي در حالت جابجايي آزاد

نشريه علمي پژوهشي اميرکبير, سال43, شماره1, 40-31, 1390

76. محمد مقيمي اردکاني، مهران عامري, ل عددي جريان جابجايي آزاد گذرا حول کره با استفاده از روش DQ-IDQ

نشريه روش‌هاي عددي در مهندسي, سال30, شماره1, 111-97, 1390

77. امين شهسوار، مهران عامري, شبيه‏سازي سيستم‏هاي فتوولتائيک/حرارتي در حالت جابجايي آزاد

نشريه انرژي ايران, دوره 12, شماره3, 79-67, 1388

78. مرتضي عبدل ‏زاده، سعيد جعفري، محمد رهنما، مهران عامري, تعيين زاويه بهينه پانل‏های خورشيدي ثابت براي دريافت بيشترين انرژي تشعشعي در شهر کرمان

نشريه بين ‏المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران, جلد19, شماره10, 98-91, 1387

79. مليحه سادات حسيني فراشي، مهران عامري، سيد محمد فقيه, ترکيب روش‌های تطبيق جاداده‌شده و توزيع مجدد در شبكه‌هاي نيمه‌سازمان‌يافته برای حل جريان‏هاي ايده ‏آل دو بعدي

مجله استقلال، سال27، شماره2، اسفند 1387، 137-123, سال27, شماره2, 137-123, 1387

80. مهران عامري، مجتبي وزين افضل, بررسي و مروري برآزمايش‌هاي آنجام شده روي‌ يخچال خورشيدي ترموالكتريك بدون باتري

مجله علمي و فني اميرکبير, شماره 68, 61-53, 1387

81. ابراهيم شيراني، مهران عامري, طراحي پمپهاي محوري

مجله علمي و فني اميرکبير, شماره 27, 169-154, 1374

دروس

دروس مورد علاقه

 ترمودینامیک 1 و 2 (کارشناسی)

 مکانیک سیالات 1 و2 (کارشناسی)

 انتقال حرارت 1 (کارشناسی)

 توربو ماشين (کارشناسی)

 انتقال حرارت پيشرفته جابجايي (کارشناسی ارشد)

(دکتری)

 مکانیک سیالات پيشرفته (کارشناسی ارشد)

(دکتری)

 دینامیک سیالات محاسباتی CFD (کارشناسی ارشد)

(دکتری)

 کاربرد انرژي خورشيدي (کارشناسی ارشد)

(دکتری)

 محاسبات عددي پيشرفته (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 اقبال بنی اسد عسگری

بررسی سیستم های آب شیرین کن چند اثره/ تراکم بخار همراه با کلکتورهای خورشیدی متمرکز

 حسین قاضی زاده

دانشجویان قبلی

 سعيد عدالتي

ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه در ایران, 95, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 ميثم غلام پور

مدل سازي کلکتورهاي مشبک بدون شیشه خورشیدي همراه با پانل فتوولتاییک, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سيد محمد حجت محمدي

آناليز انرژي و اگزرژي سيستم هاي خنک کننده ترکيبي جذبي-تراکمي, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 صابر صادقي

امکان سنجي ترکيب پنل هاي فتوولتاييک با پيل سوختي اکسيد جامد با استفاده از بهينه سازي چند هدفه, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سيد علي آقا ميرجليلي

ترکيب تطبيق معادلات جريان و شبکه جاداده شده در يک شبکه نيمه سازمان يافته براي حل عددي جريان سيال, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 ترمودینامیک1

 انتقال حرارت جابه جایی