دکتر مهدي عباس نژاد

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترا فیزیولوژی (پایان نامه: بررسی سیستم دوپامینی هسته شکمی میانی هیپوتالاموس بر تغذیه و پرولاکتین و هورمون رشد در موشهای صحرایی نر) , از 76 تا 80

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی ارشد فیزیولوژی (پایان نامه: اثر نور آفتاب بر غلظت ویتامین D و PTH و کلسیتونین و کلسیفیکاسیون) , از 69 تا 71

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی دبیری زیست شناسی , از 64 تا 68

طرح های تحقیقاتی

 نقش گیرنده 1 ارکسین در قسمت شکمی جانبی ناحیه خاکستری دور قناتی بر درد القایی با کپسایسین در پالپ دندان و ارتباط آن با تغییر سطوح ماده p در هسته ی دمی عصب سه قلو

از 97/5/1 تا خاتمه یافت

 اثر ورزش منظم بر درد پالپ دندان القا شده با کپسایسین در موش های صحرایی نر بالغ

از 97/5/1 تا خاتمه یافت

 بررسی اثر استرس های مزمن بی حرکتی، ازدحام و شنای اجباری بر درد پالپ دندان القا شده با کپسایسین در موش های صحرایی نر بالغ

از 97/5/1 تا خاتمه یافت

 بررسی اثرات آلفا پینن بر درد پالپ دندان القا شده با کپسایسین و القا cox2 در هسته ی دمی عصب سه قلو در موش های صحرایی نر بالغ

از 97/5/1 تا خاتمه یافت

 اثر آنتی اکسیداتیو عصاره آبی مرزنجوش(origanum vulgare ssp. viridie) از تیره lamiaceae بر القا و تداوم تقویت طولانی مدت (LTP) در ناحیه ی CA1 هیپوکامپ موش صحرایی نر

از 86/10/12 تا 88/06/14

 نقش گیرنده گلوتاماتی وابسته به NMDA بر یادگیری و حافظه ی موش صحرایی نر متعاقب از تزریق داخل هیپوکامپی عصاره آبی برگ گیاه مرزنجوش (origanum vulgare L. ssp. viridis)

از 87/11/30 تا 89/08/08

 مقایسه ی نقش گیرنده های آدنوزینی A1 و گیرنده های GABA A در ایجاد دوره ی مهار پس از تشنج در مدل صرعی کیندلینگ در موش صحرایی

از 84/02/07 تا 87/09/12

 اثرات (ASA) استیل سالسیلیک اسید بر مورفولوژی نورون های ناحیه ی CA1 هیپوکامپ و یادگیری و حافظه موش های صحرایی نر متعاقب انسداد موقت شریان مغزی میانی

از 85/04/21 تا 87/07/17

 بررسی اثر ضد دردی اسانس و عصاره ی الکلی گیاه dracocephalum polychaetum bornm بر دو فاز حاد و مزمن درد با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نر

از 85/10/06 تا 90/04/20

 بررسی نقش سیستم اورکسینرژیک در اختلال حافظه ناشی از درد دهانی صورتی در موش های صحرایی نر

از 93/12/06 تا 94/12/06

 بررسی نقش گیرنده ی ارکسین1 هسته دمی عصب سه قلو در بروز رفتارهای اضطرابی و بیان c-fos ناشی از القای درد دهانی صورتی در موش های صحرایی نر بالغ

از 94/11/21 تا 96/07/12

 بررسی نقش تزریق آگونیست و آنتاگونیست گابا A در هسته ی میخی شکل ( CNF) بر اثرات ضد دردی مورفین با آزمون فرمالین

از 81/10/04 تا 82/12/09

 اثرات محرومیت از خواب REM موش های صحرایی مادر در دوران بارداری بر حافظه و یادگیری فرزندان بالغ آن ها

از 83/09/04 تا 86/05/08

 بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر نوروپاتی ذیلبتی در شرایط invivo و in vitro

از 89/09/03 تا 90/04/23

 بررسی تاثیرات درد التهابی دندان بر یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرایی نر بالغ

از 90/01/24 تا 91/12/27

 بررسی اثر محافظت کننده نورونی دهیدرواپی اندرستون، پرگننولون و گاناکسولون بر آسیب نورونی ناشی از قند بالا در مدل های in vivo و in vitro نوروپاتی

از 90/06/07 تا 92/11/20

انتشارات

کتاب ها

1. مهدی عباس نژاد، مهشید حسین زاده سعید اسما عیلی ماهانی،, حیوانات آزمایشگاهی پر کار برد

دانشگاه شهید با هنر کرمان, دانشگاه شهید با هنر کرمان, 1391

2. هیات مترجمین, فیزیو لوژی پزشکی گانونگ

نشر حکیم هیدجی, چاپ نادر, 1389
چهار فصل از اعصاب

3. مهدی عباس نژاد، علی غضنفری، وحید شیبانی، سید جواد میر نجفی زاده, فیزیولوژی عملی

دانشگاه شهید با هنر کرمان, دانشگاه شهید با هنر کرمان, 83

مقاله های مجله

1. Mahtab Mollashahi, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili-Mahani, Phytohormone abscisic acid elicits antinociceptive effects in rats through the activation of opioid and peroxisome proliferator-activated receptors β/δ

European journal of pharmacology, 832, 75-80, 2018

2. Razieh Kooshki, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili Mahani, Maryam Raoof, Moeini Aghtaei, Mohammad Mehdi, Shahriar Dabir, Orexin-A inhibits capsaicin-induced changes in cyclooxygenase-2 and brain-derived neurotrophic factor expression in trigeminal nucleus caudalis of rats

The Korean journal of pain, 31, 3, 174-182, 2018

3. F Shahsavari, M Abbasnejad, S Esmaeili‐Mahani, M Raoof, Orexin‐1 receptors in the rostral ventromedial medulla are involved in the modulation of capsaicin evoked pulpal nociception and impairment of learning and memory

International endodontic journal, 2018

4. Elham Haghparast, Saeed Esmaeili-Mahani, Mehdi Abbasnejad, Vahid Sheibani, Apelin-13 ameliorates cognitive impairments in 6-hydroxydopamine-induced substantia nigra lesion in rats

Neuropeptides, 68, 28-35, 2018

5. Elham Pouresmaeili-Babaki, Saeed Esmaeili-Mahani, Mehdi Abbasnejad, Hadi Ravan, Protective effect of neuropeptide apelin-13 on 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in SH-SY5Y dopaminergic cells: involvement of its antioxidant and antiapo...

Rejuvenation research, 21, 2, 162-167, 2018

6. Monavereh Soti, Mehdi Abbasnejad, Razieh Kooshki, Saeed Esmaeili-Mahani, Central microinjection of phytohormone abscisic acid changes feeding behavior, decreases body weight, and reduces brain oxidative stress in rats

Nutritional neuroscience, 1-10, 2018

7. Maryam Raoof, Ehsan Ashrafganjoui, Razieh Kooshki, Mehdi Abbasnejad, Jahangir Haghani, Sara Amanpour, Mohammad-Reza Zarei, Effect of chronic stress on capsaicin-induced dental nociception in a model of pulpitis in rats

Archives of oral biology, 85, 154-159, 2018

8. Reyhaneh Naderi, Saeed Esmaeili-Mahani, Mehdi Abbasnejad, Phosphatidylinositol-3-kinase and protein kinase C are involved in the pro-cognitive and anti-anxiety effects of phytohormone abscisic acid in rats

Biomedicine & Pharmacotherapy, 96, 112-119, 2017

9. Maryam Raoof, Afshin Shakoori, Razieh Kooshki, Mehdi Abbasnejad, Sara Amanpour, The effects of regular exercise on capsaicin-induced pulpal pain and pain-induced changes in passive avoidance learning and memory in rats

The Korean journal of pain, 30, 4, 258-264, 2017

10. Razieh Kooshki, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili-Mahani, Maryam Raoof, The Modulatory Role of Orexin 1 Receptor in CA1 on Orofacial Pain-induced Learning and Memory Deficits in Rats

Basic and clinical neuroscience, 8, 3, 213, 2017

11. Hamzeh Pasban-Aliabadi, Saeed Esmaeili-Mahani, Mehdi Abbasnejad, Orexin-A Protects Human Neuroblastoma SH-SY5Y Cells Against 6-Hydroxydopamine-Induced Neurotoxicity: Involvement of PKC and PI3K Signaling Pathways

Rejuvenation research, 20, 2, 125-133, 2017

12. M Abbasnejad, A Mostafavi, R Kooshki, P Hamzenejad, S Esmaeili-Mahani, Effect of Ducrosia anethifolia (Dc.) Boiss essential oil on spatial learning and memory in rats.

Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 18, 4, 2017

13. Mehri Bahaaddini, Saeed Khatamsaz, Saeed Esmaeili-Mahani, Mehdi Abbasnejad, Maryam Raoof, The role of trigeminal nucleus caudalis orexin 1 receptor in orofacial pain-induced anxiety in rat

Neuroreport, 27, 15, 1107-1113, 2016

14. Hassan Sheibani, Kazem Saidi, Mehdi Abbasnejad, Ali Derakhshani, Iman Mohammadzadeh, A convenient one-pot synthesis and anxietic activity of 3-cyano-2 (1H)-iminopyridines and halogen derivatives of benzo [h] chromenes

Arabian Journal of Chemistry, 9, S901-S906, 2016

15. Maryam Raoof, Hamed Ebrahimnejad, Mehdi Abbasnejad, Ladan Amirkhosravi, Ramin Raoof, Saeed Esmaeili Mahani, Mohsen Ramazani, Noushin Shokouhinejad, Mehrfam Khoshkhounejad, The effects of inflammatory tooth pain on anxiety in adult male rats

Basic and clinical neuroscience, 7, 3, 259, 2016

16. Sahel Motaghi, Hossein Jonaidi, Mehdi Abbasnejad, Manouchehr Usofi, Mohammadreza Afarinesh Khaki, Vahid Sheibani, Behavioral and electrophysiological evidence for attenuation of CNS by aqueous extract from Citrus aurantium (CaL) flowers in rat

Comparative Clinical Pathology, 25, 4, 769-774, 2016

17. Razieh Kooshki, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili-Mahani, Maryam Raoof, The role of trigeminal nucleus caudalis orexin 1 receptors in orofacial pain transmission and in orofacial pain-induced learning and memory impairment in rats

Physiology & behavior, 157, 20-27, 2016

18. Iran Sheikhshoaie, S Yousef Ebrahimipour, Mahdieh Sheikhshoaie, Maryam Mohamadi, Mehdi Abbasnejad, Hadi Amiri Rudbari, Giuseppe Bruno, Synthesis, characterization, X-ray crystal structure, electrochemical evaluation and anti-cancer studies of a mixed ligand Cu (II) complex of (E)-N′-((2-hydroxynapht...

Journal of Chemical Sciences, 127, 12, 2193-2200, 2015

19. Shahrzad Eftekhar-Vaghefi, Saeed Esmaeili-Mahani, Leila Elyasi, Mehdi Abbasnejad, Involvement of mu opioid receptor signaling in the protective effect of opioid against 6-hydroxydopamine-induced SH-SY5Y human neuroblastoma cells apoptosis

Basic and clinical neuroscience, 6, 3, 171, 2015

20. Ladan Amirkhosravi, Maryam Raoof, Ramin Raoof, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili Mahani, Mohsen Ramezani, Sara Amanpour, Jahangir Haghani, Is inflammatory pulpal pain a risk factor for amnesia?

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 6, 2, 62-76, 2015

21. Ramin Raoof, Saeed Esmaeili-Mahani, Mehdi Abbasnejad, Maryam Raoof, Vahid Sheibani, Razieh Kooshki, Ladan Amirkhosravi, Foroozan Rafie, Changes in hippocampal orexin 1 receptor expression involved in tooth pain-induced learning and memory impairment in rats

Neuropeptides, 50, 9-16, 2015

22. Saeed Esmaeili-Mahani, Bahareh Ebrahimi, Mehdi Abbasnejad, Bahram Rasoulian, Vahid Sheibani, Satureja khuzestanica prevents the development of morphine analgesic tolerance through suppression of spinal glial cell activation in rats

Journal of natural medicines, 69, 2, 165-170, 2015

23. Maryam Raoof, Saeed Esmaeili-Mahani, Mahdieh Nourzadeh, Ramin Raoof, Mehdi Abbasnejad, Ladan Amirkhosravi, Zahra Hajializadeh, Jahangir Haghani, Forozan Rafie, Noxious stimulation of the rat tooth pulp may impair learning and memory through the induction of hippocampal apoptosis

J Oral Facial Pain Headache, 29, 4, 390-397, 2015

24. Maryam Raoof, Mehdi Abbasnejad, Ladan Amirkhosravi, Hamed Ebrahimnejad, Ramin Raoof, A modification of a previous model for inflammatory tooth pain: Effects of different capsaicin and formalin concentrations and ibuprofen

Journal of Oral Health & Oral Epidemiology, 2015

25. Maryam Raoof, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Mehdi Abbasnejad, Isolation and Differentiation of Dental Pulp Stem Cells into Odontoblastic Lineage

Journal of Babol University of Medical Sciences, 16, 12, 23-31, 2014

26. Efaf Karimipour, Mahdi Abbasnejad, Mahnaz Kesmati, Mohammad Sofiabadi, Simultaneous Effect of Progesterone Usage and Exercise on Anxiety in Ovariectomized Rats

The Horizon of Medical Sciences, 20, 3, 179-184, 2014

27. Sh Rashidi, NAYEREH Askari, M Abbasnejad, Anxiolytic-like effect of Pistacia atlantica fruit in intact and gonadectomized rats subjected to chronic stress

Journal of Occupational Health and Epidemiology, 3, 3, 152-159, 2014

28. Saeideh Ahmadi Nejad, Mehdi Abbasnejad, Amin Derakhshanfar, Saeid Esmaili Mehani, Hakimeh Kohpeyma, The Effect of Intracolonic Matricaria recutita L. Aqueous Extract on Acetic Acid–induced Ulcerative Colitis in Adult Male Rats

Govaresh, 19, 1, 31-38, 2014

29. Y. Masoumi-Ardakani, M. Abbasnejad, Kh. Esmaeilpour, A. Naghibzadeh Tahami and M. Ahmadi, Significant reduction in colonic damage by Chamomilla recutita L. aqueous

Chemical and Pharmaceutical Research, 6, 12, 437- 445, 2014

30. Maryam Raoof, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Ali Derakhshani, Ali Mohammadi Kamal-abadi, Behnam Ebrahimi, Mehdi Abbasnejad, Noushin Shokouhinejad, A modified efficient method for dental pulp stem cell isolation

Dental Research, 11, 2, 244-250, 2014

31. Samira Afrazi, Saeed Esmaeili-Mahani, Vahid Sheibani, Mehdi Abbasnejad, Neurosteroid allopregnanolone attenuates high glucose-induced apoptosis and prevents experimental diabetic neuropathic pain: In vitro and in vivo studies

Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 139, 98-103, 2014

32. Zahra Gholamnezhad, Mohammad Hossain Boskabady, Mohammad Reza Khazdair, Mahmoud Hosseini, and Mahdi Abbasnejad, Effect of Fluticasone and Salmeterol on Tracheal Responsiveness to Ovalbumin and Lung Inflammation,Administrated during and after Sensitization

The Scientific World Journal, 1-8, 2014

33. Hamid Marefati, Mehdi Abbasnejad, Razieh Kooshki, Effect of ascorbic acid and anaerobic exercise on PTZ-induced seizure in adult male rats

Physiology and Pharmacology, 17, 3, 339-348, 2013

34. Kh Esmaeilpour-Bezenjani, M Abbasnejad, Effect of administration of ascorbic acid and dopamine D2 receptors agonist in the hippocampal CA1 area on spatial learning and memory in adult male rats

Iranian Journal of Veterinary Research, 14, 2, 126-132, 2013

35. Hamzeh Pasban-Aliabadi, Saeed Esmaeili-Mahani, Vahid Sheibani, Mehdi Abbasnejad, Anahita Mehdizadeh, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Inhibition of 6-hydroxydopamine-induced PC12 cell apoptosis by olive (Olea europaea L.) leaf extract is performed by its main component oleuropein

Rejuvenation research, 16, 2, 134-142, 2013

36. Mehdi Abbasnejad, Fatemeh Shahsevari, The effect of Co-administrtion of Ascorbic acid and Bromocriptine in nucleus accumbens shell on locomotor activity in male rats by Open Field Test

Physiology and Pharmacology, 17, 1, 125-136, 2013

37. Neda Soleimani, Elaheh Erami, Mehdi Abbasnejad, Ali Shamsizadeh Shamsizadeh, Hassan Azhdari-Zarmehri, اثر غیر فعال کردن موقتی بخش ريسترال شکمی-میانی بصل النخاع روی بی دردی ناشی از استرس شنا در آزمون فرمالین در موش صحرایی

Journal of Physiology and Pharmacology, 2013

38. M ABBASNEJAD, H JONAIDI, I POURABOLI, A GOL, AM POORRAHIMI, THE CENTRAL EFFECTS OF NOCISTATIN ON FOOD INTAKE AND LOCOMOTOR ACTIVITIES IN BROILER-TYPE CHICKENs

IRANIAN JOURNAL OF BIOLOGY, 26, 1, 128-135, 2013

39. R Naderi, M Abbasnejad, COMPARISON OF THE EFFECT OF CO-INJECTION OF ASCORBIC ACID AND D2 AGONIST (BROMOCRIPTINE) WITH ASCORBIC ACID IN NUCLEUS ACCUMBe

JOURNAL OF BABOL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 15, 4, 100-108, 2013

40. Neda Soleimani, Elaheh Erami, Mehdi Abbasnejad, Ali Shamsizadeh, Hassan Azhdari-Zarmehri, Effect of transient inactivation of rostral ventromedial medulla on swim stressinduced analgesia in formalin test in rats

Physiology and Pharmacology, 17, 1, 116-124, 2013

41. Fatemeh Shahsavary, Mehdi Abbasnejad, Effect of co-administration of ascorbic acid and bromocriptine in nucleus accumbens shell on locomotor activity in male rats by Open Field test

Physiology and Pharmacology, 2013

42. Ayat Kaeidi, Saeed Esmaeili-Mahani, Mehdi Abbasnejad, Vahid Sheibani, Bahram Rasoulian, Zahra Hajializadeh, Hamzeh Pasban-Aliabadi, Satureja khuzestanica attenuates apoptosis in hyperglycemic PC12 cells and spinal cord of diabetic rats

Journal of natural medicines, 67, 1, 61-69, 2013

43. M. R, Khazdair, M. H, Boskabady, A.Tabatabaee, M. Hosseini, M.Abbasnejad, Effect of inhaled fluticasone and salmeterol on tracheal responsiveness and lung inflammation: influence of administration time and allergen‑free period

Indian Journal of Medical Sciences, 67, 3 - 4, 1-8, 2013

44. Saeed Esmaeili-Mahani,Somayeh Vazifekhah,Hamzeh Pasban-Aliabadi, Mehdi Abbasnejad, Vahid Sheibani, Protective effect of orexin-A on 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in SH-SY5Y human dopaminergic neuroblastoma cells

Neurochemistry International, 63, 719-725, 2013

45. Shaahin Harandi , Mehdi Abbasnejad, Javad Mirnajafi-Zadeh, Saeed Esmaeili-Mahani, Khadije Esmaeilpour, MajidAsadi-Shekaari, Ali Mostafavi, Vahid Sheibani, Inhibitory effects of walnut consumption on amygdale kinding model of epilepsy in male Wistar rats

Online Journal of Veterinary Research, 17, 7, 360-369, 2013

46. Mahshid Tahamtan , Mohammad Allahtavakoli , Mehdi Abbasnejad , Ali Roohbakhsh , Zahra Taghipour , Mohsen Taghavi , Hassan Khodadadi, Ali Shamsizadeh, Exercise Preconditioning Improves Behavioral Functions following Transient Cerebral Ischemia Induced by 4-Vessel Occlusion (4-VO) in Rats

Archives of Iranian Medicine, 16, 12, 697-704, 2013

47. Sahar Salari , Mehdi Abbasnejad, Effect of intra-nucleus accumbens shell injections of ascorbate and bromocriptine on feed intake in intact and pre-fed ascorbate male Wistar rats

Online Journal of Veterinary Research, 17, 5, 208-217, 2013

48. امینی زاده, اسما, عباس نژاد, تأثیر تزریق آسکوربات اکسیداز و آگونیست گیرنده D2 بروموکریپتین در پوسته هسته اکومبنس بر تغذیه موش¬ های صحرایی نر بالغ

فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی, 1, 2, 1-10, 2012

49. Leila Zare, Saeed Esmaeili‐Mahani, Mehdi Abbasnejad, Bahram Rasoulian, Vahid Sheibani, Hedayat Sahraei, Ayat Kaeidi, Oleuropein, Chief Constituent of Olive Leaf Extract, Prevents the Development of Morphine Antinociceptive Tolerance through Inhibition of Morphine‐induced L‐type...

Phytotherapy research, 26, 11, 1731-1737, 2012

50. M Abbasnejad, B Keramat, Esmaili Mahani, M Rezaeezade-Roukerd, Effect of hydro-methanolic extract of sour orange flowers, Citrus aurantium, on pentylentetrazole induced seizure in male rats

Journal of Babol University of Medical Sciences, 14, 5, 20-28, 2012

51. Firuzeh Badreh, Mehdi Abbasnejad, Fatemeh Masjedi, The Effect of Ascorbic Acid Injection into the Nucleus Accumbens Shell on Food Intake and Body Weight in Male Rats

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 14, 3, 289-295, 2012

52. M Abbasnejad, M Sofiabadi, A Moghimi, N Sadeghian-Moghadam, The effects of intracerebroventricular injection of ascorbic acid on feeding behavior in male rats.

Journal of Jahrom University of Medical Sciences, 10, 2, 2012

53. M Abbasnejad, B Keramat, S Salari, M Hosaizadeh, The effects of Aqueous and hydroalcoholic extract of Eugenia Caryophyllata on formalin induced pain in male rats

Journal of Medicinal Plants, 2, 42, 225-232, 2012

54. M Khansari, A Imani, M Faghihi, M Aali Anvari, M Moghimian, HR Sadeghipour Roodsari, F Hajighasemi, Resvan Madani FZ, MN Sarbolouki, AM Alizadeh, M Khaniki, S Azizian, MA Mohaghgheghi, M Ganji Bakhsh, V Nejati, M Asadi, N Delirezh, F Farokhi, H Chapari, F Farokhi, Tanhaye Kalate Sabz F Javadi Sh, S Salari, M Abbasnejad, F Badreh, S Esmaeili Mahani, M Sedghipour, SAH Tabatabaei, F Sadadi, D Kamal Hedayat, F Nikdoost, H Sate, B Ghorbani Yekta, Midazolam versus ketamine in the management of emergence agitation in children undergoing lower abdominal and limb surgeries

Tehran University Medical Journal (TUMJ), 69, 11, 2012

55. Sahar Salari, Mehdi Abbasnejad, Firuzeh Badreh, Saeed Esmaeili Mahani, The effect of oral ascorbic acid pretreatment on feeding changes following injection in nucleus accumbens shell in adult male rats.

Tehran University Medical Journal, 69, 11, 2012

56. M Hajigholamali, M Jafari, R Hajihossaini, A Asgari, M Abbasnezhad, M Salehi, Evaluation of oxidative stress biomarkers of rat liver exposed to acute doses of diazinon

THE JOURNAL OF QAZVIN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 15, 461, 20-29, 2012

57. ZADEH M AMINI, M ABBASNEJAD, AA MOAZEDI, M BAHAADDINI, THE EFFECT OF BILATERAL INTRAHIPPOCAMPAL INJECTION OF PHOSPHATIDYLCHOLINE ON SPATIAL LEARNING IN ADULT MALE RATS

IRANIAN JOURNAL OF BIOLOGY, 25, 1, 44-54, 2012

58. Rajabi S, Shamsizadeh A, Amini H, Shirazi M, Allahtavakoli M, Abbasnejad M, Sheibani V, Effect of DSP-4 induced central noradrenergic depletion on tactile learning in rat.

Neurological Research, 34, 1, 80-84, 2012

59. Tahereh Haghpanah, Khadijeh Esmailpour Bezanjani, Afarinesh Khaki, Mohammad Reza, Vahid Sheibani, Mahdi Abbasnejad, Yaser Masoomi Ardakani, Effect of intra-hippocampal injection of Origanum vulgare L. ssp. viridis leaf extract on spatial learning and memory consolidation

KAUMS Journal (FEYZ), 14, 4, 380-387, 2011

60. Khodami Mojtaba, Mehdi Abbasnejad, Vahid Sheibani, Mina Mobasher, Mitra Mehrabani, Evaluation of the analgesic and anxiolytic effects of Dracocephalum polychaetum

Physiology and Pharmacology, 2011

61. Kaeidi, A., Esmaeili-Mahani, S., Sheibani, V., Abbasnejad, M., Rasoulian, B., Hajializadeh, Z., et al., Olive (Olea europaea L.) leaf extract attenuates early diabetic neuropathic pain through prevention of high glucose-induced apoptosis: In vitro and in vivo studies

Journal of Ethnopharmacology, 136, 1, 188-196, 2011

62. Sheibani, V., Afarinesh, M., Hajializadeh, Z., Abbasnejad, M., Tahereh, H., Arabnezhad, R., et al., Evaluation of origanum vulgare L. ssp. viridis leaves extract effect on discrimination learning and LTP induction in the CA1 region of the rat hippocampus

Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 14, 2, 177-184, 2011

63. Sheibani H., Saidi K., Abbasnejad M., Derakhshani A., Mohammadzadeh I., A convenient one-pot synthesis and anxietic activity of 3-cyano-2(1H)-iminopyridines and halogen derivatives of benzo[h]chromenes

Arabian Journal of Chemistry, 2011

64. MADJDZADEH SM., ABBASNEJAD M., TAKALLOOZADEH H.M., Hematology and Some Biochemical Parameters of Wild Rodents in Pistachio Gardens of Kerman Province, Southeast Iran

Chines Journal of Applied & Environmental Biology, 17, 6, 907-909, 2011

65. V Sheibani, A Shahedi, Vaghefi H Eftekhar, M Abbasnejad, R Malekpour, N Ashrafganjoee, A Vakili, neuroprotective effect of post ischemic treatment of asa on ca1 neuron and spatial learning in transient mca occlusion in rat: po20505

International Journal of Stroke, 5, 372, 2010

66. M Jadidoleslami, M Abbasnejad, MR Shahraki, The survey of Aloe vera aqueous extract and glibenclamid interaction on blood glucose, LFT and lipids diabetic induced male rats by streptozotocin

Journal of Rafsanjan University of Medical sciences, 9, 3, 185-194, 2010

67. Mahshid HOSSEINZADEH, İran POURABOLI, Mehdi ABBASNEJAD, Normal ve Morfine Bağımlı Erkek Sıçanlarda Nitrik Oksit ve Morfinin Hipokampüsün CA3 Bölgesinde Öğrenme ve Uzaysal Belleğe Etkileri

Journal of Neurological Sciences (Turkish), 27, 3, 319-332, 2010

68. ARDAKANI YASER MASOUMI, mehdi abbasnejad, amin derakhshanfar, BEZENJANI KHADIJE ESMAEILPOUR, SABET ALIASGHAR MOSTAFAVI, Effect of Matricaria recutita L. aqueous extract on acetic acid-induced ulcerative colitis in adult male rats

PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 14, 3, 269-280, 2010

69. BEZENJANI KH ESMAEILPOUR, mehdi abbasnejad, MAHANI SAEID ESMAEILI, ARDAKANI Y MASOUMI, The Effect of Intrahippocampal Injection of Ascorbic Asid on Spatial Learning and Memory in Adult Male Rats

PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 13, 4, 353-361, 2010

70. Mahshid HOSSEINZADEH, Iran POURABOLI, Mehdi ABBASNEJAD, The Effect of Co-Administration of Nitric Oxide and Morphine in CA3 of Hippocampus on Learning and Spatial Memory in Normal and Morphine Dependent Male Rats

Journal of neurological sciences (Turkish, 27, 3, 319-332, 2010

71. Zahra Hajializadeh, Saeed Esmaeili, Mahani, Vahid Sheibani, Ayat Kaeidi, Manijeh Atapour, Mehdi Abbasnejad, Changes in the gene expression of specific G- protein subunits correlate with morphine insensitivity in streptozotocin- induced diabetic rat

Neuropeptides, 44, 4, 299-304, 2010

72. Moghaddam, A. G., Jonaidi, H., Abbasnejad, M., Yaghoobi, M. M., & Sepehri, H., Central effect of mammalian oxyntomodulin on food intake in non-fasted and fasted chicks

Iranian Journal of Veterinary Research, 11, 1, 51-55, 2010

73. Sepahvand, R., Esmaeili-Mahani, S., Arzi, A., Rasoulian, B., & Abbasnejad, M., Ginger (zingiber officinale roscoe) elicits antinociceptive properties and potentiates morphine-induced analgesia in the rat radiant heat tail-flick test

Journal of Medicinal Food, 13, 6, 1397-1401, 2010

74. Esmaeili-Mahani, S., Rezaeezadeh-Roukerd, M., Esmaeilpour, K., Abbasnejad, M., Rasoulian, B., Sheibani, V., et al., Olive (olea europaea L.) leaf extract elicits antinociceptive activity, potentiates morphine analgesia and suppresses morphine hyperalgesia in rats

Journal of Ethnopharmacology, 132, 1, 200-205, 2010

75. TAHEREH HAGHPANAH, VAHID SHEYBANI, MR AFARINESH, MAHDI ABBASNEZHAD, MAHANI SAEID ESMAEILI, EFFECT OF REM SLEEP DEPRIVATION DURING PREGNANCY ON LTP INDUCTION AND MAINTANANCE IN THE HIPPOCAMPAL CA1 AREA OF ADULT MALE...

19, 2009

76. T SAFARI, MAHDI ABBASNEZHAD, NASRIN HOSSEINI, THE INTERACTION OF MORPHINE AND γ-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) ERGIC SYSTEM IN PAIN: USING THE RAT–FORMALIN MODEL

19, 2009

77. ARDAKANI Y MASOUMI, MAHDI ABBASNEZHAD, AMIN DERAKHSHANFAR, A MOSTAFAVI, T SHAMSPOUR, KHADIJEH ESMAEILPOUR, THE EFFECT OF MATRICARIA RECUTITA AQUEOUS EXTRACT ON ACETIC ACID-INDUCED ULCERATIVE COLITIS IN RATS

19, 2009

78. ELHAM ASADPOUR, MH BOSKABADI, M KHAZDAIR, ABAS TABATABAEI, MAHMOUD HOSSEINI, M ABBASNEZHAD, EFFECT OF INHALED FLUTICASONE AND SALMETROL ON AIRWAYS, AIRWAY RESPONSIVENESS AND LUNG INFLAMMATION, ADMINISTERED AFTER ANIM...

19, 2009

79. NASRIN HOSSEINI, T SAFARI, MAHDI ABBASNEZHAD, EFFECT OF GABA A RECEPTOR ANTAGONIST ON OPIOID–INDUCED ANTINOCICPTION IN THE FORMALIN TEST

19, 2009

80. MAHSHID HOSSEINZADEH, IRAN POURABOULI, MAHDI ABBASNEZHAD, BATOUL POURABOULI, A GOL, M SOUFIABADI, THE ROLE OF NO IN THE CA3 REGION OF HIPPOCAMPUS ON LEARNING AND SPATIAL MEMORY IN MALE MORPHINE DEPENDENT RATS

IRANIAN JOURNAL OF BIOLOGY, 21, 5, 837-848, 2009

81. MOGHADAM A GHAZANFARI, MM YAGHOUBI, H JONEYDI, MAHDI ABBASNEZHAD, M TORKZADEH, H SEPEHRI, EFFECT OF CENTRAL INJECTION OF OXYNTOMODULIN ON GLP-1R EXPRESSION IN THE BRAINSTEM OF CHICKS

IRANIAN JOURNAL OF BIOLOGY, 22, 1, 137-142, 2009

82. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولی، مهدی عباس نژاد, اثر تجويز توأم مورفين و ال- آرژينين در ناحيه CA3 هيپوكامپ بر يادگيری و حافظه ی فضايی موش های صحرايی نر

مجله دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران, 67, 5, 309-316, 2009

83. Badreh, F., Abbasnejad, M., Derakhshani, A. & Jonaidi, H., Interaction between ascorbic acid and dopamine D2 receptor in the nucleus accumbens shell in response to feeding

International Journal of Biological Chemistry, 3, 4, 132-141, 2009

84. Mahshid Hosseinzadeh, Iran Pour Aboli, Mehdi Abbasnejad, Batool Pour Aboli, Ali Gol, Mohammad Soofi Abadi, اثر نيتريك اكسايد در ناحيه CA3 هيپوكمپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر وابسته به مورفين

زيست شناسي ايران, 21, 5, 837-848, 2008

85. IRAN POURABOULI, MAHDI ABBASNEZHAD, BATOUL POURABOULI, AHMAD YOUSEFi, EFFECT OF CO-ADMINISTERATION OF NITRIC OXIDE AND MORPHINE INTO CA3 REGION OF HIPPOCAMPUS ON LEARNING AND SPATIAL MEMORY IN MOr

PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 11, 4, 293-299, 2008

86. M ABBASNEZHAD, A ABBASNEZHAD, MR AFARINESH, A GOL, LEAD–POLLUTION AND ITS EFFECT ON BLOOD INDICES AROUND THE RAVAR-FEYZ ABAD-LEAD MINEE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 34, 45, 39-44, 2008

87. NARGES SHOJAEI, MAHDI ABBASNEZHAD, IRAN POURABOULI, THE EFFECT OF INTRA NUCLEUS ACCUMBENS SHELL INJECTION OF RETINOIC ACID ON FOODINTAKE AND BODY WEIGHT IN RATs

IRANIAN JOURNAL OF BIOLOGY, 20, 4, 438-446, 2008

88. AM POURRAHIMI, MAHDI ABBASNEZHAD, VAHID SHEYBANI, SH MAZHARI, THE EFFECTS OF REM SLEEP DEPRIVATION OF PREGNANT RATS ON SPATIAL LEARNING OF THEIR ADULT FEMALE OFFSPRINg

JOURNAL OF RAFSANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICEs, 6, 425, 273-282, 2008

89. Mahshid Hoseinzadeh, Iran Pouraboli, Mehdi Abbasnejad, Batool Pouraboli, Effect of coadministeration of NO and morphine in CA3 of hippocampus on learning and spatial memory in morphine dependent male rats

Physiology and Pharmacology, 11, 4, 293-299, 2008

90. Mahmoud Aminizadeh, Mehdi Abbasnejad, Ahmad Ali Moazedi, AhmadAli Papahn, The effect of bilateral intrahippocampal injection of all–trans retinoic acid on spatial learning in adult male rats

Physiology and Pharmacology, 12, 1, 60-67, 2008

91. Hassan Eftekhar Vaghefi, Abbas Shahedi, Vahid Sheibani, Mehdi Abbasnejad, Reza Malekpour, Behzad Behnam, Abedin Vakili, Neuroprotective effect of post ischemic treatment of acetylsalicylic acid on CA1 hippocampus neuron and spatial learning in transient MCA occlusion in rat

Journal of Medical Sciences, 8, 4, 357-363, 2008

92. Narges Shojaei, IRAN POURABOULI, S TAJALLI, M ABBASNEZHAD, The effect of intranucleus accumbens-shell injection of retinoic acid on serum level of glucose, triglyceride, cholesterol, and lipoproteins in rats

PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 10, 4, 323-329, 2007

93. M ABBASNEZHAD, H JONEYDI, THE INFLUENCE OF D2 DOPAMINE RECEPTOR ON FEEDING, DRINKING AND WEIGHT GAIN OF NESTLING IN PIGEONs

IRANIAN JOURNAL OF BIOLOGY, 19, 4, 476-484, 2007

94. N SADEGHIAN, M ABBASNEZHAD, A MOGHIMI, M SOUFIABADI, EFFECT OF CENTRAL INTERACTION OF D2 RECEPTOR WITH ASCORBIC ACID ON FOOD INTAKE IN ADULT MAL RATs

18, 2007

95. T ZEYNALIPOUR, M ABBASNEZHAD, VAHID SHEYBANI, SJ MIRNAJAFIZADEH, MR PALIZVAn, THE ROLE OF ADENOSINE A1 RECEPTORS IN POST-ICTAL INHIBITION IN AMYGDALA KINDLED RATs

18, 2007

96. M HOSSEINZADEH, IRAN POURABOULI, M ABBASNEZHAD, EFFECT OF CO-ADMINISTERATION OF NITRIC OXIDE AND MORPHINE IN CA3 OF HIPPOCAMPUS ON LEARNING AND SPATIAL MEMORY IN MORPHINE DEp

18, 2007

97. AM POURRAHIMI, M ABBASNEZHAD, VAHID SHEYBANI, SH MAZHARI, EFFECTS OF REM SLEEP DEPRIVATION DURING THE DAYS OF 17, 18 AND 19 OF PREGNANCY PERIOD ON SPATIAL LEARNING OF ITS ADULT FEMALE Ra

18, 2007

98. AM POURRAHIMI, VAHID SHEYBANI, M ABBASNEZHAD, SH MAZAHERI, EFFECTS OF REM SLEEP DEPRIVATION DURING PREGNANCY (E14, E15 AND E16) ON SPATIAL LEARNING OF ITS ADULT MALE OFFSPRING IN RAT

18, 2007

99. ALESLAMI M JADID, M ABBASNEZHAD, MR SHAHRAKI, INTERACTION OF ALOE VERA AQUEOUS EXTRACT AND GLIBENCLAMID ON BLOOD GLUCOSE, LFT AND LIPID METABOLISM IN DIABETIC MALE RAt

18, 2007

100. GANJOUEI N ASHRAF, VAHID SHEYBANI, ALIZADEH Z HAJI, MANDANA JAFARI, MAHDI ABBASNEZHAD, MR AFARINESh, THE EFFECT OF ASPIRIN ON SPATIAL LEARNING AND MEMORY AFTER INDUCED ISCHEMIA IN MALE RATs

18, 2007

101. IRAN POURABOULI, M MEHRABANI, BATOUL POURABOULI, M ABBASNEZHAD, ALDINI SM MIRTAj, ANALGESIC EFFECT OF METHANOLIC SEED EXTRACTS OF PLANTAGO MAJOR AND P. OVATA IN MALE RAT

18, 2007

102. Ali Mohammad Poorrahimi, Vahid Sheiban, Mehdi Abbasnejad, Shahezad Mazhari, Effects of REM sleep deprivation during pregnancy on spatial learning of adult male offspring of rats

Physiology and Pharmacology, 11, 1, 30-37, 2007

103. Tahereh Zeinali, Javad Mirnajafi-Zadeh, Vahid Sheibani, Mehdi Abbasnejad, The role of adenosine A1 receptors on post seizure depression period in rats

Physiology and Pharmacology, 11, 3, 174-181, 2007

104. MR Afarinesh, AA Moazedi, M Abbasnegad, V Sheibani, The Effect of Oral Lecithin and Vitamin A on Learning Following Lesion of Posterolateral Area of CA1 of Rat

Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 6, 4, 227-236, 2007

105. M Abbasnejad, THE EFFECT OF INTRA NUCLEUS ACCUMBENS SHELL INJECTION OF RETINOIC ACID ON FOOD INTAKE AND BODY WEIGHT IN RATs

KOREAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 10, 2006

106. Mehdi Abbasnejad, Mansour Mirtajadini, Mohammad Reza Afarinesh, Neda Hassibi, Valuation of Origanum vulgare (leaves, stems and flowers) extract on spatial learning in male rats

Physiology and Pharmacology, 10, 2, 143-150, 2006

107. M Abbasnegad, A Abbasnegad, A Afarinesh, Changes in Blood Pressure and ECG Indices in Males Living Around Ravar, Feyz–Abad Lead Mine

Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 5, 1, 37-44, 2006

108. Ahmad Ali Moazedi, Mohammad Reza Afarinesh, Mehdi Abbasnejad, Co Administration of lecitin and Retinoic acid improves memory in with Dementia & related Disorder in adult male NMRI rats

The Journal Of The Alzheimer's Association, 2, 3, 227-228, 2006

109. Tajalli, S., Jonaidi, H., Abbasnejad, M., Denbow, D. M., Interaction between nociceptin/orphanin FQ(N/OFQ) and GABA in response to feeding

Physiology and Behavior, 89, 3, 410-413, 2006

110. H Jonaidi, M Abbasnejad, M Yousefi, Anxiolytic effects of flower extracts from Sour Orange (Citrus aurantium L.) in rats

Психофармакология и биологическая наркология, 5, 2, 2005

111. M Abbasnejad, H Jonaidi, Maryam Yousefi, Sedative effects of flower extracts from sour orange (Citrus aurantium L.) in rats

Психофармакология и биологическая наркология, 5, 2, 2005

112. M Abbasnejad, K Ackroff, RAH Adan, S Ahmed, C Alexandre Netto, R Alizadeh-Naderi, PLR Andrews, KJ Apostal, F Aricioglu, LE Armstrong, M Arteaga-Silva, UF Bailer, AHF Bakker, RS Balk, AMO Battastini, C Bellamy, TG Beltz, NC Bennett, HR Berthoud, HJ Blokhuis, RJ Bodnar, GW Boehm, MM Boggiano, H Bonilla-Jaime, KA Bordner, A Borsoi, T Boujard, JH Brakkee, ML Brandao, AN Bruno, Escarabajal, MD, 377 Ettle, T., 289

Physiology & Behavior, 85, 667-668, 2005

113. M Abbasnejad, H Jonaidi, DM Denbow, AM Pour Rahimi, Feeding and locomotion responses to centrally injected nociceptin/orphanin FQ in chicks

Physiology & behavior, 85, 4, 383-386, 2005

114. Abbas Nejad, Ali Gol, AR Shirpoor, Mehdi Eskandari, Measurement of renal vitamin E for assessment of Iron and Nitric Oxide interaction in rats

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 11, 1, 2004

115. M Afarinesh, AA Moazedi, MAHDI ABBASNEZHAD, The effect of co administration of lecithin (Lc) and retinoic acid (RA) on spatial learning in adult male rats (NMRI) in T-maze apparatus

IRANIAN JOURNAL OF BIOLOGY, 17, 3, 261-271, 2004

116. Mozafar Rezvanipour, Tahereh Safari, M Abbasnezhad, A study on the effect of intracuneiformis nucleus microinjection of gabaa receptor agonist and antagonist on antinociceptive effects of morphine by formalin test in rat

JOURNAL OF KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 11, 4, 212-218, 2004

117. A Gol, V Sheibani, M Abbasnejad, M SofiAbadi, The effects of D2 receptors of the ventromedial nucleus (VMN) of the hypothalamus on secretion of sex and prolactin hormones in male rats

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 6, 4, 347-352, 2004

118. Arezoo Saberi, Gholamreza Sepehrib, Saeed Esmaeili-Mahani, Bahram Rasoulian, Vahid Sheibani, M Abbasnejad, Biochemical and histopathological evidences for beneficial effects of Satureja khuzestanica jamzad essential oil on the mouse model of inflammatory bowel diseases.

Journal of Applied Sciences, 13, 5, 331-335, 2003

119. A Gol, M Sofiabadi, M Abbasnejad, MR Parvizi, The Regulatory Effect of Female Sex Steroid Hormones on Nitric Oxid Production

Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 2, 3, 124-130, 2003

120. Mehdi Abbasnejad, Morteza Karimian, Mohammad Reza Zarrindast, Mahdiye Faghihi, Abbas Bahrampour, Effect of sulpiride injection into ventromedial nucleus of hypothalamus on food and water intake and weight in male rats

Physiology and Pharmacology, 6, 1, 99-105, 2002

121. M ABBASNEZHAD, M Karimian, MR Zarindast, M Faghihi, A Bahrampoor, The Effects of bromocriptine injection in ventromedial nucleus of hypothalamus on food and water intake as well as gain in adult male rats

CELL JOURNAL (YAKHTEH), 3, 10, 97-102, 2001

122. F Badreh, M Abbasnejad, A Derakhshani, H Jonaidi, γ-Aminobutyric acid receptor subtype antagonists differentially alter opioid-induced feeding in the shell region of the nucleus accumbens in rats.

International Journal of Biological Chemistry, 3, 4, 711-726, 1995

123. Bahram Yaghmael, Hossein Sanadgol, Mehdi Abbasnejad, Sunlight effect on Ca and P serum concentration and factors influencing on regulation of two ions

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 1, 3, 133-136, 1994

124. سعیده احمدی نژاد، مهدی عباس نژاد، امین درخشانفر، سعید اسماعیلی ماهانی، حکیمه کوهپیما, اثر تزريق ركتومی عصاره آبی بابونه (.Matricaria recutita L) بر كوليت زخمی ناشی از اسيداستيك در موش های صحرايی نر بالغ

گوارش, 19, 1, 32-39, 1393

125. مريم رئوف، علی محمدی کمال آبادی، محمد مهدی يعقوبی، راضيه کوشکی، مهدی عباس نژاد ، علی درخشانی, جداسازی و تمايز سلول‌های بنيادی پالپ دندان به سمت ادونتوبلاست

دانشگاه علوم پزشکی بابل, 16, 12, 23-31, 1393

126. اسما اميني زاده ، مهدي عباس نژاد, تأثیر تزریق آسکوربات اکسیداز و آگونیست گیرنده ی D2 بروموکریپتین در پوسته ی هسته ی اکومبنس بر تغذیه ی موش های صحرایی نر بالغ

مجله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی, 1, 2, 1-10, 1392

127. فاطمه شهسواری، مهدی عباس نژاد, اثر تزريق توأم اسيدآسكوربيک و بروموكريپتين در پوسته هسته اكومبنس بر فعاليت حركتی در موش های صحرايی نر در مدلOpen Field

فیزیولوژی و فارماکولوژی, 17, 1, 125-136, 1392

128. ندا سلیمانی، الهه ارمی، مهدی عباس نژاد، علی شمسی زاده، حسن اژدری زرمهری, اثر غیر فعال کردن موقتی بخش روسترال شکمی- میانی بصل النخاع روی بی دردی ناشی از استرس شنا در آزمو ن فرمالین در مو ش صحرایی

فیزیولوژی و فارماکولوژی, 17, 1, 116-124, 1392

129. مهدی عباس نژاد، حسین جنیدی، ایران پورابولی، علی گل، علی محمد پور رحیمی, اثرات مرکزی نوسی استاتین بر مصرف خوراك و فعالیت حرکتی مرغان گوشتی

مجله زیست شناسی ایران, 26, 1, 128-135, 1392

130. ریحانه نادری، مهدی عباس نژاد, مقایسه اثر تزریق توأم اسيد آسکوربيک و آگونيست گيرنده D2 دوپامين (بروموکریپتين) با آسکوربيک اسيد در پوسته هسته اکومبنس بر اضطراب موش های صحرایي نر

مجله دانشگاه علوم پزشكی بابل, 15, 4, 108- 100, 1392

131. Saeed Esmaeili- Mahani, Bahareh Ebrahimi, Mehdi Abbasnejad, Bahram Rasoulian ,Vahid Sheibani, Satureja khuzestanica prevents the development of morphine analgesic tolerance through suppression of spinal glial cell activation in rats

Journal of Natural Medicines, 1392

132. سارا ناظم السادات ، حميد معرفتی، مهدی عباس نژاد، راضيه كوشكی, بررسي اثر فعاليت ورزشی بی هوازی و اسيداسكوربيک بر تشنج القا شده با پنتيلن تترازول در موش های صحرايی نر بالغ

فیزیولوژی و فارماکولوژی, 17, 3, 338 – 333, 1392

133. محمود اميني زاده, مهدي عباس نژاد, احمد علي معاضدي, مهري بهاالديني, اثر تزریق دو طرفه داخل هیپوكامپی (CA1) فسفاتیدیل كولین بر یادگیری فضایی موشهای صحرایی نر بالغ

مجله زیست شناسی ایران, 25, 1, 44-54, 1391

134. سحر سالاری، مهدی عباس نژاد، فيروزه بدره، سعيد اسماعيلی ماهانی, اثر پيش درمانی خوراكی اسيد آسكوربيک بر تغييرات تغذيه ای ناشی از تزريق آن در پوسته هسته اكومبنس موش های صحرايی نر بالغ

مجله دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران, 69, 11, 703-709, 1390

135. بهنام ابراهيمی، محمد مهدی يعقوبی، علی محمدی کمال آبادی، مهدی عباس نژاد، مريم رئوف, بررسی بيان اجزای اصلی شبکه پرتوانی در سلول های بنيادی جدا شده از دندان عقل انسان

نشريه پزشکی ياخته, 12, 3, 349-356, 1389

136. یاسر معصومی اردکانی، مهدي عباس نژاد، امین درخشانفر، خدیجه اسماعیل پور بزنجانی، علی مصطفوی, بررسی اثر عصاره آبی گیاه بابونه (MATRICARIA RECUTITA L.) بر کولیت زخمی ناشی از اسید استیک در موش هاي صحرایی نر بالغ

فیزیولوژی و فارماکولوژی, 14, 3, 268-280, 1389

137. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولی، مهدی عباس نژاد, اثر تزريق مورفين در ناحيه CA3 هيپوكمپ بر يادگيری و حافظه فضايی موش های صحرايی نر

مجله علوم پزشکي رفسنجان, 8, 2, 139-128, 1388

138. خديجه اسماعيل پور، مهدی عباس نژاد، سعيد اسماعيلی ماهانی، ياسر معصومی اردکانی, اثر تزريق داخل CA1 هيپوکامپی اسيد آسکوربيک بر يادگيری و حافظه فضايی در موش های صحرايی نر بالغ

فيزيولوژی و فارماکولوژی, 13, 4, 361-353, 1388

139. محمود اميني زاده، مهدی عباس نژاد، احمدعلی معاضدی، مهری بهاالدينی, اثر تزريق دوطرفه داخل هيپوکامپی(CA1) فسفاتيديل کولين بر يادگيری فضايی موش های صحرايی نر بالغ

فیزیولوژی و فارماکولوژی, 12, 1, 60-67, 1387

140. مهدي عباس نژاد، احمد عباس نژاد، محمدرضا آفرينش، علی گل, آلودگی به سرب و اثر آن بر انديس های خونی در حوالی معدن سرب فيض آباد راور

محيط شناسی, 34, 45, 39-44, 1387

141. محمود امينی زاده، مهدی عباس نژاد، احمد علی معاضدی، احمد علی پاپهن, اثر تزريق دو طرفه داخل هيپوکامپی آل- ترانس رتينوئيک اسيد بر يادگيری فضايی موش های صحرايی نر بالغ

فيزيولوژی و فارماکولوژی, 12, 1, 60-67, 1387

142. مهدی عباس نژاد، سيما نصری، حبيب ا... ناظم، مهری بهاالدينی, بررسی تزريق درون بطنی اسيد آسکوربيک بر يادگيری و حافظه فضايی در موش های صحرايی نر

فيزيولوژی و فارماکولوژی, 12, 3, 227- 237, 1387

143. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولی، مهدی عباس نژاد، بتول پور ابولی، علی گل و محمد صوفی آبادی, اثر نيتريک اکسايد در ناحيه CA3 هيپوکمپ بر يادگيری و حافظه فضايی موش های صحرايی نر وابسته به مورفين

مجله زيست شناسی ايران, 21, 5, 837-847, 1387

144. علي محمد پور رحيمی، وحيد شيبانی، مهدی عباس نژاد، شهرزاد مظهری, بررسی اثر محروميت از خواب REM موش های صحرايی حامله بر يادگيری فضايی فرزندان نر بالغ آن ها

فيزيولوژی و فارماکولوژی, 11, 1, 30-37, 1386

145. طاهره زينلی، سيد جواد مير نجفي زاده، وحيد شيبانی، مهدی عباس نژاد، محمد رضا پاليزوان, نقش گيرنده های آدنوزينی در دوره ی" تضعيف پس از تشنج" در موش صحرايی

فيزيولوژی و فارماکولوژی, 11, 3, 174-181, 1386

146. محمد رضا آفرينش، وحيد شيبانی، رسول فرازی فرد، مهدی عباس نژاد، علی شمسی زاده, اثر تحريک الکتريکی هسته رافه خلفی بر پاسخ برانگيخته نورون های لايه IV وV قشر بارل ( بشکه ای) در موش صحرايی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 6, 3, 161-168, 1386

147. نرگس شجاعی، مهدی عباس نژاد، ايران پورابولی, اثر رتينوئيک اسيد تزريقی در پوسته هسته آکومبنس بر دريافت غذا و وزن بدن در موش های صحرايی نر

مجله زيست شناسی ايران, 20, 4, 438-446, 1386

148. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولی، مهدی عباس نژاد، بتول پورابولی, اثر تجويز توأم مورفين و نيتريک اكسايد در CA3 هيپوكمپ بر يادگيری و حافظه فضایی موش های صحرايی نر وابسته به مورفين

فيزيولوژی و فارماکولوژی, 11, 4, 293-299, 1386

149. علی محمد پور رحيمی، وحيد شيبانی، مهدی عباس نژاد، شهرزاد مظهری, بررسی اثر محروميت از خواب REM موش های صحرايی حامله بر يادگيری فضايی فرزندان ماده بالغ آن ها

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 6, 4, 273-282, 1386

150. محمد رضا آفرينش، احمدعلی معاضدی، مهدی عباس نژاد، وحيد شيبانی, اثر مصرف خوراکی لسيتين و ويتامين A بر يادگيری متعاقب تخريب دو طرفه نواحی خلفی جانبی CA1 در موش صحرايی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 6, 4, 227-236, 1386

151. مهدی عباس نژاد، حسین جنيدی, نقش گيرنده های D2 بر اخذ آب، غذا و تغييرات وزن جوجه ها در کبوتران

مجله زيست شناسی ايران, 19, 4, 476-484, 1385

152. مهدی عباس نژاد، احمد عباس نژاد، محمدرضا آفرينش, تغييرات فشار خون و شاخص های نوار قلب در مردان ساكن حوالی معدن سرب فيض آباد

مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان, 5, 1, 37-44, 1385

153. مهدی عباس نژاد، منصور ميرتاج الدينی، محمد رضا آفرينش، ندا حسيبی, بررسی اثر عصاره آبی برگ گل و سرشاخه های جوان گياه مرزنجوش بر يادگيری فضايی در موش های صحرايی نر در دستگاه ماز T شکل

فيزيولوژی و فارماكولوژی, 10, 2, 143-150, 1385

154. منیر جديدالاسلامی، مهدی عباس نژاد، محمد رضا شهرکی, اثر عصاره آبی گياه صبرزرد Aloe vera بر قند و چربی های خون در موش های صحرايی نر ديابتی

ديابت و لیپید ايران, 6, 2, 143-151, 1385

155. مهدی عباس نژاد، حسين جنيدی, بررسی نقش گيرنده های D2 دوپامين بر تغذيه و رشد جوجه ها در كبوتران

مجله زيست شناسی ايران, 19, 4, 476-483, 1385

156. نرگس شجاعی، ايران پورابولی، مهدی عباس نژاد، سيمين تجلی, اثر تزريق رتينوئيک اسيد در پوسته هسته اکومبنس بر سطح سرمی گلوکز، تری گليسريد، کلسترول و ليپوپروتئين ها در موش های صحرايی نر

فيزيولوژی و فارماکولوژی, 10, 4, 323-329, 1385

157. محمد رضا آفرينش، دکتر احمدعلی معاضدی، دکتر مهدی عباس نژاد، هويدا ريحانه، دکتر علی غضنفری, نقش استراديول بنزوات در يادگيری فضايی متعاقب تخريب موضعی دو طرفه نواحی CA1 هيپوکامپ در موش صحرايی نر بالغ

مجله دانشکده پرستاری و مامايی رازی کرمان, 5, 2, 17-24, 1384

158. مهدی عباس نژاد، محمدرضا خواجه، محمد صوفي آبادی, اثر پروژسترون بر تغذيه ی كبوتران

مجله فيزيولوژی و فارماكولوژی ايران, 9, 1, 57-62, 1384

159. Abbasnejad, M., Jonaidi, H., Denbow, D. M., & Pour Rahimi, A. M., Feeding and locomotion responses to centrally injected nociceptin/orphanin FQ in chicks

Physiology and Behavior, 85, 4, 383-386, 1384

160. محمدرضا آفرينش، احمدعلی معاضدی، مهدی عباس نژاد, اثر تجويز دهانی لسيتين بر يادگيری فضايی موش های صحرايی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان, 3, 3, 141-148, 1383

161. محمدرضا آفرينش خاكی، احمدعلی معاضدی، مهدی عباس نژاد, اثر تجويز توأم خوراكی رتينوئيک اسيد و لسیتین بر يادگيری فضايی موش های صحرایی نر بالغ نژاد NMRI در دستگاه ماز T شکل

مجله زيست شناسی ايران, 17, 3, 261-271, 1383

162. مظفر رضوانی پور، طاهره صفری، مهدی عباس نژاد, بررسی اثر تداخل هسته ميخی شكل آگونيست و آنتا گونيست گابا A بر اثرات ضد دردی مورفين با آزمون فرمالين در موش صحرايی

مجله دانشگاه علوم پزشكی كرمان, 11, 4, 212-218, 1383

163. علی گل , وحيد شيبانی، مهدی عباس نژاد، صوفی آبادی, نقش گيرنده های D2 هسته شكمی ميانی هيپوتالاموس در ترشح هورمون های جنسی و پرولاکتين در موش های صحرايی نر

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, 6, 4, 347-352, 1383

164. علي گل، مهدی عباس نژاد، محمدرضا وزيری, اثر تنظيمی هورمون های استروئيدی تخمدانی بر توليد اكسيد نيتريک در موش صحرايی

مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان, 2, 3, 124-130, 1383

165. مهدی عباس نژاد، علی گل، عليرضا شيرپور، مهدی اسكندری, اندازه گيری غلظت ويتامين E كليوی جهت بررسی تداخل اثر آهن و نيتريک اکسايد در موش صحرايی

مجله دانشگاه علوم پزشكی كرمان, 11, 1, 7-13, 1382

166. مهدی عباس نژاد، علی غضنفری مقدم، علي گل, بررسی نقش گيرنده های D1 هسته شكمی ميانی هيپوتالاموس بر سطح سرمی هورمون رشد در موش صحرايی

مجله دانشكده پرستاری و مامايي رازی کرمان, 3, 2, 14-18, 1382

167. مهدی عباس نژاد، محمدرضا آفرينش، احمدعلی معاضدی, اثر مقايسه ای تجويز دهانی رتينوئيک اسيد بر يادگيری فضايی موش صحرايی نر بالغ

مجله دانشكده پرستاری و مامايی رازی کرمان, 3, 2, 31-37, 1382

168. مهدی عباس نژاد، مرتضی كريميان، محمدرضا زريندست، مهديه فقيهي، عباس بهرامپور, بررسی اثر تزريق سولپيرايد، آنتاگونيست انتخابی D2، در هسته شكمی ميانی هيپوتالاموس بر تغذيه، آب نوشی و وزن موش ‌های صحرايی نر

فيزيولوژی و فارماكولوژی, 6, 1, 99-105, 1381

169. مهدی عباس نژاد، علی غضنفری مقدم، مرتضی كريميان, بررسی گيرنده های D2 هسته شكمی ميانی هيپوتالاموس بر سطح سرمی هورمون رشد

مجله علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز, 2, 1381

170. علي غضنفری مقدم، مهدی عباس نژاد، طهمورث نورايی, بررسی تغييرات گلبول های سفيد در ورزشكاران پسر

مجله دانشكده پرستاری و مامايی رازی کرمان, 7-12, 1380

171. مهدی عباس نژاد، مرتضی كريميان، محمدرضا زريندست، مهديه فقيهي, بررسی اثر تزريق بروموكريپتين در هسته شكمی میانی هيپوتالاموس بر تغذيه، آب نوشی و وزن موش های صحرايی نر

نشريه پزشكی ياخته, 3, 10, 97-102, 1380

172. بهرام يغمايی، حسين سندگل، مهدی عباس نژاد, رابطه بين نور آفتاب، سن و غلظت سرمی کلسيم و فسفر

مجله پزشکی اروميه, 5, 1-2, 32-39, 1373

173. بهرام يغمايی، حسين سندگل، مهدی عباس نژاد, تأثير نور خورشيد بر غلظت سرمی کلسيم، فسفر و عوامل موثر در تنظيم غلظت اين دو يون

علوم پزشکی کرمان, 1, 3, 133-136, 1373

مقاله های کنفرانس

1. H. Jonaidi M.Abbasnejad M.Yousefi, Anxiolytic effects of flower extract from sour orange (Citrus Aurantium L.) in rats

9th International conference stress and Behavior, Russia, 2005

2. H. Jonaidi M.Abbasnejad M.Yousefi, Sedative effects of flower extract from sour orang (Citrus Aurantium L.) in rats

9th International conference stress and Behavior, Russia, 2005

3. H. Jonaidi, M. Abbasnejad, D. Denbow, M. Zandehdel, H. Baghshini, A study of the anxiety - like inducing effects of oxytocin in birds

6th World congress of neuroscience, Prague, 2003

4. M. Abbasnejad, M. Karimian, H. Jonaidi, Evaluation of D1 receptors of ventromedial nucleus of hypothalamus( VMN) on serum level of sex steroids and prolactin hormone in male rats

6th World congress of neuroscience, Prague, 2003

5. M. Abbasnejad, M. Karimian, H. Jonaidi, The effect of injection of a D2 dopamine(DA) receptor agonist into hypothalamic ventromedial nucleus( VMN) on food and water intake in adult male rats

Society for the study of ingestive behavior: Annual meeting, Netherlands, 40, 313-372, 2003

6. بهنام ابراهيمي, محمد مهدي يعقوبي, علي محمدي کمال آبادي, مهدي عباس نژاد, مريم رئوف, جداسازي, کشت و القاي تمايز عصبي در سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان

ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي ايران, تهران, 1388

7. بهنام ابراهیمی، علی محمدي کمال آبادي، مریم رئوف، محمدمهدي یعقوبی، مهدي عباس نژاد, بررسی بیان ژنهاي نوکلئوستمین و 4 -OCT- در سلولهاي بنیادي پالپ دندان انسان

پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی زیست شناسی, دانشگاه تهران, 1387

8. فیروزه بدری، مهدی عباس نژاد، مهشید حسین زاده، مهری بهاالدینی, اثر تزريق آسکوربیک اسيد در پوسته هسته اکومبنس بر دریافت غذا و تغییرات وزن در موش های صحرایی نر بالغ

پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی زیست شناسی, دانشگاه تهران, 1387

9. فیروزه بدری، مهدی عباس نژاد, اثر تزريق رتينوئيک اسيد در پوسته هسته اکومبنس بر سطح سرمي گلوکز, تري گليسريد, کلسترول و ليپوپروتئين ها در موش هاي صحرايي نر بالغ

پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی زیست شناسی, دانشگاه تهران, 1387

10. عفاف کریم پور، مهناز کسمتی، مهدی عباس نژاد, اثر فعالیت بدنی بر اضطراب در حضور و عدم حضور پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ

پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی زیست شناسی, دانشگاه تهران, 1387

11. آسيه محمدحسين زاده گلابچي، مهدی عباس نژاد، علی گل, اثر تزریق درون بطنی رتینوئیک اسید بر رفتار آب نوشی در رتهای نر

پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی زیست شناسی, دانشگاه تهران, 1387

12. مهري بهاالديني، مهدي عباس نژاد, سيما نصري, حبيب ا... ناظم, مهشید حسین زاده، فیروزه بدری, اثر تزریق داخل بطنی اسید آسکوربیک بر یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرایی نر بالغ

پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی زیست شناسی, دانشگاه تهران, 1387

13. مهشيد حسين زاده, ايران پورابولي, مهدي عباس نژاد, پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی زیست شناسی

کنگره ملی و بين المللی زيست شناسی ايران, دانشگاه تهران, 1387

14. محمد مهدي يعقوبي, مريم رئوف,مهدي عباس نژاد, علي محمدي کمال آبادي, بهنام ابراهيمي, جدا سازي سلول هاي بنيادي پالپ از دندان هاي مولر سوم

يازدهمين همايش بين المللي اندودانتيست ايران, تهران, 1387

15. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولی، مهدی عباس نژاد, کاربرد توأم مورفين و نيتريک اکسيد در CA3 هيپوکامپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر

دومين کنفرانس سراسري علوم جانوري, گيلان, 1386

16. نرگس صادقیان، مهدی عباس نژاد، علی مقیطی، محمد صوفی ابادی, اثر تداخل مرکزي گيرنده اي D2 و اسيد آسکوربيک بر آبنوشي موشهاي صحرايي نر

دومين کنفرانس سراسري علوم جانوري, گيلان, 1386

17. نرگس صادقیان، مهدی عباس نژاد، علی مقیطی، محمد صوفی ابادی, اثر تداخل مرکزي گيرنده هاي D2 و اسيد آسکوربيک بر اغذيه موشهاي صحرايي نر

دومين کنفرانس سراسري علوم جانوري, گيلان, 1386

18. علي محمد پور رحيمي, وحيد شيباني, مهدي عباس نژاد, شهرزاد مظهري, بررسي اثر محروميت از خواب REM موش صحرايي در روزهاي 14، 15 و 16 حاملگي بر يادگيري فضايي فرزندان نر بالغ

دومين کنفرانس سراسري علوم جانوري, گيلان, 1386

19. مهدي عباس نژاد، سيد مسعود مجدزاده، روح اله شريف زاده, ارزيابي غلظت کادميوم ، روي ، مس و سرب در اندامهاي هوايي گياهان منطقه طولي معدن سرب فيض آباد راور در استان کرمان

اولين همايش زمين شناسي زيست محيطي و زمين پزشکي, تهران, 1386

20. نرگس صادقيان, مهدي عباس نژاد, علي مقيطي, محمد صوفي ابادي, اثر تداخل مرکزي گيرنده اي D2 و اسيد آسکوربيک بر اغذيه موش هاي صحرايي نر

هيجدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

21. مهشيد حسين زاده، ايران پورابولی، مهدی عباس نژاد, اثر کاربرد توأم مورفين و نيتريک اکسيد در CA3 هيپوکامپ بر يادگيري فضايي موشهاي صحرايي نر وابسته به مورفين

هجدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

22. ایران پورابولی، میترا مهربانی، بتول پورابولی، مهدی عباس نژاد، سیدمنصور میرتاج الدینی, بررسي و مقايسه اثر ضد دردي عصاره الکل بذر دو گونه (P.major , P.orata) Plantago در موش هاي صحرايي نر

هچدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

23. منير جديدالاسلامي، مهدي عباس نژاد، محمدرضا شهركي, اثر توأم عصاره آبي صبر زرد و گليبن کلاميد بر قند خون ، تست هاي عملکرد کبد (LFT) و متابوليسم ليپيدها در موشهاي صحرايي نر ديابت يک

هيجدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

24. علي محمد پور رحيمي, وحيد شيباني, مهدي عباس نژاد, شهرزاد مظهري, بررسي اثر محروميت از خواب REM موش صحرايي در روزهاي 14، 15 و 16 حاملگي بر يادگيري فضايي فرزندان نر بالغ

هيجدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

25. علي محمد پور رحيمي, وحيد شيباني, مهدي عباس نژاد, شهرزاد مظهري, بررسي اثر محروميت از خواب REM موش صحرايي در روزهاي 17، 18 و 19 حاملگي بر يادگيري فضايي فرزندان نر بالغ

هيجدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

26. نرگس اشرف گنجويي، وحيد شيباني، زهرا حاج عليزاده، ماندانا جعفري، مهدي عباس نژاد، محمدرضا آفرينش, تأثير آسپرين بر يادگيري فضايي متعاقب ايجاد ايسکمي مغزي در موش هاي صحرايي نر

هيجدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

27. مهدي عباس نژاد, احمد عباس نژاد, محمدرضا آفرينش خاكي, تغييرات فشار خون و شاخص هاي نوار قلب در مردان ساکن حوالي معدن سرب فيض آباد راور

هيجدهمين کنگره فيزيولوژي فارماکولوژي, مشهد, 1386

28. آسيه محمد حسين زاده گلابچي, مهدي عباس نژاد, علي گل, بررسي اثر تزريق رتينوئيک اسيد در هيپوتالاموس جانبي بر رفتارهاي غذايي در موش هاي صحرايي نر

دومين همايش ملي زيست شناسي سلولي و مولکولي, کرمان, 1386

29. علي غضنفري مقدم, محمد مهدي يعقوبي, حسين جنيدي, مهدي عباس نژاد, مسعود ترکزاده, حوري سپهري, تاثير تزريق مرکزي Oxyntomodulin بر گيرنده هاي GLP- 1R در تنه مغز مرغان گوشتي

دومين همايش ملي زيست شناسي سلولي و مولکولي, کرمان, 1386

30. مهشيد حسين زاده, ايران پورابولي, مهدي عباس نژاد, محمد صوفی آبادی, نقش NO در ناحيه CA3 هيپوکمپ بر يادگيري و حافظه فضايي موش هاي صحرايي نر معتاد

چهاردهمين همایش ملی و دومين همایش بين المللي زيست شناسي, تهران, 1385

31. منير جديدالاسلامي, محمد رضا شهرکي, مهدي عباس نژاد, بررسي اثر عصاره آبي گياه صبر زرد بر قند خون, تست هاي عملکرد کبد( LFT) و متابوليسم ليپيدها در موش هاي صحرايي نر ديابتيک

چهاردهمين همایش ملی و دومين همایش بين المللي زيست شناسي, تهران, 1385

32. نرگس شجاعي، مهدي عباس نژاد، ايران پورابولي, بررسي اثر تزريق رتينوئيک اسيد در پوسته هسته آکومبنس بر دريافت غذا و وزن بدن در موشهای صحرایی نر

نهمین کنگره سراسری تغذیه ایران, تبريز, 1385

33. حسين جنيدي، مهدي عباس نژاد، علي محمد پوررحيمي, واكنش متقابل بيكوكولين و نوسي سپتين بر ميزان اخذ غذا

هفدهيمن كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي, كرمان, 1384

34. وحيد شيباني، رسول فرازي، مهدي عباس نژاد, اثر بار آهن بر پاسخ دهليز ايزوله به آدرنالين

هفدهمين كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي, كرمان, 1384

35. وحيد شيباني، رسول فرازي، مهدي عباس نژاد, تحريك هسته سجاف خلفي موجب سركوب پاسخ نورونهاي لايه V قشر بارل در موش بيهوش میشود

هفدهمين كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي, كرمان, 1384

36. محمد توشيح، مرتضي كريميان بيژن جهانگيري، مهدي عباس نژاد, تأثير داروهاي آگونيست و آنتاگونيست دوپاميني روي گيرنده هاي D1 و D2 هسته شكمي مياني (VMN) هیپوتالاموس بر ترشح بزاق در موش صحرايي

هفدهمين كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي, كرمان, 1384

37. علي غضنفري مقدم، مهدي عباس نژاد، احمد عباس نژاد، محمد ميرزايي, ارزيابي انديس هاي خوني در كارگران معدن سرب فيض آباد راور

هفدهمين كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي, كرمان, 1384

38. محمد رضا آفرينش, احمد علي معاضدي, مهدي عباس نژاد, اثر تجويز توام خوراکي رتينوئيک اسيد و لسيتين بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد NMRI در دستگاه ماز T - شکل

هفدهمين كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي, كرمان, 1384

39. منصور مير تاج الديني, محمد رضا آفرينش, مهدي عباس نژاد, ندا حسيبي, بررسي اثر عصاره مرزنجوش بر يادگيري فضايي در موش هاي صحرايي نر

هفدهمين كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي, كرمان, 1384

40. بتول كرامت، مهدي عباس نژاد، عباس طاهرنژاد، علي غضنفري مقدم, تجمع سرب در گياهان حوالي معدن سرب فيض آباد راور – كرمان

دوازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, همدان, 1383

41. مهدي عباس نژاد، حسين جنيدي، سيما بردبار, مطالعه اثرات مركزي نوسي استاتين بر ميزان اخذ غذا در پرندگان

دوازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, همدان, 1383

42. مهدي عباس نژاد، احمد عباس نژاد، علي غضنفري، عباس طاهرنژاد, سطح سرمي سرب و كادميوم در افرادي كه در حوالي معدن سرب فيض آباد زندگي مي كنند

دوازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, همدان, 1383

43. منوچهر يوسفي, حسين جنيدي, مهدي عباس نژاد, منصور ميرتاج الديني, بررسي اثر تزريق درون صفاقي عصاره بهار نارنج ( Citrus Aurantium aurantium ) بر رفتار اضطرابي در موش هاي صحرايي نر بالغ

دوازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, همدان, 1383

44. مهدي عباس نژاد, حسين جنيدي, علي محمد پوررحيمي, بررسي اثر تزريق درون بطني مغزي نوسي سپتين بر ميزان اخذ غذا در مرغان گوشتي

دوازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, همدان, 1383

45. حسين جنيدي، محمدمهدي علومي، مهدي عباس نژاد، دينو مرتضي زنده دل، حسين باغشيني, بررسي اثرات اضطراب زايي احتمالي اكسي توسين در پرندگان

شانزدهمين كنگره فيزيولوژي مارفاكولوژي, تهران, 1382

46. مرتضي كريميان، مهدي عباس نژاد، حسين جنيدي, بررسي نقش گيرنده هاي D1 هسته شكمي مياني هيپوتالاموس بر سطح سرمي هورمونهاي جنسي و پرولاكتين در موش هاي صحرايي

شانزدهمين كنگره فيزيولوژي مارفاكولوژي, تهران, 1382

47. محمد صوفي آبادي, حميد رضا صادقي پور, مهدي عباس نژاد, اثر استروژن و پروژسترون بر نيتريت و نيترات سرم موش هاي صحرايي بدون تخمدان

ششمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي, تهران, 1382

48. مهدي عباس نژاد, محمد صوفي آبادي, مرتضي کريميان, اثر تزريق SCH 23390 در هسته شکمي مياني هيپوتالاموس بر اخذ غذا، آب و وزن در موش هاي صحرايي نر

ششمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي, تهران, 1382

49. علي گل، مهدي عباس نژاد, بررسي سيستم توليد مثل و تغذيه در موش هاي صحرايي نر متعاقب اختگي يك طرفه و دو طرفه:تاثیر تستوسترون

يازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, اروميه, 1382

50. وحيد شيباني، حسين استكي، مهدي عباس نژاد, اثر حذف فيبرهاي C و تحريك الكتريكي لوكوس سرئولوس بر پاسخ نورونهاي قشر بارل

يازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, اروميه, 1382

51. علي گل, مهدي عباس نژاد, بررسي سيستم توليد مثل و تغذيه در موش صحرايي نر متعاقب اختگي يک طرفه و دو طرفه: تاثير تستوسترون

يازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, اروميه, 1382

52. وحيد شيباني, حسين استکي, مهدي عباس نژاد, اثر حذف فيبرهاي c و تحريک الکتريکي لوکوس سرولئوس بر پاسخ نورون هاي قشر بارل به جابجايي مکانيکي کنترل شده در موش هاي صحرايي بالغ

يازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, اروميه, 1382

53. مهدي عباس نژاد, علي غضنفري, وحيد شيباني, بررسي نقش گيرنده هاي D1 هسته شکمي مياني هيپوتالاموس بر سطح سرمي ترشح هورمون رشد در موش صحرايي نر

يازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, اروميه, 1382

54. مهدي عباس نژاد, حسين جنيدي, علي گل, نقش آنتاگونيست های گيرنده هاي دوپاميني D2 بر تغذيه و آب نوشي در کبوتر

يازدهمين همایش ملي زيست شناسي ايران, اروميه, 1382

55. مهدي عباس نژاد, حسين جنيدي, مرتضي کريميان, نقش گيرنده هاي D2 هسته شکمي مياني هيپوتالاموس بر ترشح هورمون هاي استروئيدي و پرولاکتين در موش هاي صحرايي نر

اولين کنفرانس علوم و تنوع زيستي جانوري ايران, کرمان, 1381

56. علي غضنفري, مهدي عباس نژاد, مرتضي کريميان, بررسي نقش گيرنده هاي D2 هسته شکمي مياني هيپوتالاموس بر سطح سرمی هورمون رشد

اولين کنفرانس علوم و تنوع زيستي جانوري ايران, کرمان, 1381

57. حسين جنيدي، مهدي عباس نژاد، مهرداد شمس الديني، بهزاد محمدي, ارزيابي شاخص هاي خوني در بزهاي كركي رائيني به ظاهر سالم

اولين کنفرانس علوم و تنوع زيستي جانوري ايران, كرمان, 1381

58. مهدي عباس نژاد, سيد مرتضي کريميان, اثر تزريق آگونيست و آنتاگونيست هاي D2 در هسته شکمي مياني هيپوتالاموس (VMN) بر ترشح پرولاکتين در موش هاي صحرايي ماده

ششمين کنگره بين المللي غدد درون ريز, تهران, 1380

59. عباس نژاد مهدي، كريميان سيدمرتضي، زرين دست محمدرضا، فقيهي مهديه، بهرام پور عباس, بررسی اثر تزریق سولپیراید، آنتاگونیست انتخابی ‏‎D2‎‏، در هسته شکمی میانی هیپوتالاموس بر تغذیه، آب نوشی و وزن موش های صحرایی نر

چهاردهمين کنگره بين المللي پزشکي جغرافيايي و پانزدهمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران, شیراز, 1380

60. مهدي عباس نژاد, بهرام يغمايي, اکبر ايرانمنش, محمد علي احرازي, اثر ورزش دراز مدت بر تغييرات مقدار گلبول هاي سفيد در پسران دانشجوي تربيت بدني

چهاردهمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران, تهران, 1378

61. مهدي عباس نژاد, بهرام يغمايي, طهمورث نورايي, الهه ضيغم پور, تغييرات خوني ناشي از ورزش درازمدت در دانشجويان دختر تربيت بدني

دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي, تهران, 1378

62. مهدي عباس نژاد, رابطه بين آلکالين فسفاتاز با ميزان کلسيفيکاسيون و PTH در سرم

ششمين همایش ملی زيست شناسي ايران, کرمان, 1376

63. بهرام يغمايي, حسين سند گل, مهدي عباس نژاد, تاثير نور خورشيد بر غلظت پلاسمايي کلسيم, فسفر، آلکالين فسفاتاز, پروتئين تام و PTH

يازدهمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران, تبريز, 1372

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 زری بابايی همتی

بررسی اثرات تحريک گيرنده های D2 دوپامينی بر ميزان اخذ غذا ، آب و وزن جوجه ها در کبوتر, 1382, شهید باهنر کرمان

 منوچهر يوسفی

بررسی اثرات ضد اضطرابی و تسکين دهندگی عصاره گلبول های درخت نارنج در موش های صحرايی, 1383, شهید باهنر کرمان

 محمود امینی زاده بزنجانی

اثر تزريق داخل هيپوكامپی آل – ترانس رتينوئيك اسيد و ليستين بر يادگيری فضايی موش های صحرايی, 1384, شهید باهنر کرمان

 طاهره صفری

بررسی نقش آگونيست و آنتا گونيست گابا A گابا در هسته ميخی شکل, 1384, شهید باهنر کرمان

 علی محمد پوررحيمی

بررسی اثرات محروميت اثر خواب REM موش های صحرايی حامله بر يادگيری فضايی فرزندان نر و ماده بالغ آنها, 1385, شهید باهنر کرمان

 سیمین تجلی

بررسی اثرات مرکزی واکنش متقابل بین سیستم گاباارژیک و نوسی سپتین ارژیک بر میزان دریافت غذا در مرغان گوشتی, 1385, شهید باهنر کرمان

 نرگس شجاعی

بررسي اثر تزريق رتينوئيک اسيد در پوسته هسته آکومبنس بر دريافت غذا، وزن بدن، سطح سرمی گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین ها در موش های صحرایی نر, 1385, شهید باهنر کرمان

 مهشيد حسين زاده ( مشاور )

اثر کاربرد توأم نيتريک اسيد و مورفين در ناحيه CA3 هيپوکامپ بر يادگيری فضايی موشهای صحرايی سالم و وابسته به مورفين, 1386, شهید باهنر کرمان

 منير جديدالاسلامی

بررسي اثر عصاره آبي صبر زرد و تکامل آن با گليبن کلاميد بر قند خون ، متابوليسم چربي ها و تست هاي عملکرد کبد در موش هاي صحرايي نر ديابتيک نوع I, 1386, شهید باهنر کرمان

 آسيه محمدحسين زاده گلابچی

بررسی اثر تزريق رتينوئيک اسيد در هيپوتالاموس جانبی بر رفتارهای تغذيه ای و سطح سرمی گلوکز، تری گليسريد و ليپوپروتئين ها در موشهای صحرايی نر, 1386, شهید باهنر کرمان

 طاهره زینلی

بررسی نقش گيرنده های آدنوزين A1 بر دوره مهار پس از تشنج در مدل کيندلينگ موشهای صحرايی نر, 1386, شهید باهنر کرمان

 زهرا کهنسال

بررسی واکنش متقابل مرکزی نيتريک اکسايد و گيرنده گابا A بر ميزان دريافت غذا در مرغان گوشتی, 1386, شهید باهنر کرمان

 نرگس صادقیان

بررسی رفتاری تجويز مرکزی آسکوربيک اسيد بر ميزان تغذيه موشهای صحرايی نر, 1386, دانشگاه آزاد مشهد

 مهری بهاالدينی

بررسی تعامل مرکزی گيرنده های دوپامينی D2 و آسکوربيک اسيد بر يادگيری و حافظه فضايی موش های صحرايی نر بالغ, 1387, شهید باهنر کرمان

 الهام ابدانی، محمد علی قادری

اثر ورزش روی گلبول هاي قرمز خون, 1387, شهید باهنر کرمان

 محسن محمد نيا احمدی

اثر تمرين استقامتي بر نيمرخ ليپيدي و استقامت قلبي- عروقي در موش صحرايي نر سالم پس از مصرف عصاره زيره کوهی, 1387, شهید باهنر کرمان

 طاهره حق پناه

اثر محرومیت از خواب REM در دوران بارداری موش صحرایی بر تقویت طولانی مدت (LTP) ناحیه CA1 هیپوکامپ فرزندان نر بالغ آنها, 1388, شهید باهنر کرمان

 عفاف کریمی پور

بررسي تداخلي ورزش و هورمون هاي جنسي استروژن و پروژسترون بر ميزان اضطراب در موش هاي صحرايي ماده بالغ, 1388, شهید باهنر کرمان

 محمد رضا خزدير

بررسي اثر فلوتيکازون پروپيونات استنشاقي و سالمترول در حين و بعد از آسمي نمودن خوکچه هاي هندي بر تغييرات ساختاري بافت پوششي مجاري تنفسي, پاسخ دهي و التهاب ريه آن ها, 1388, شهید باهنر کرمان

 بهنام ابراهيمي

جداسازي و کشت سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان و القاي تمايز, 1388, شهید باهنر کرمان

 خديجه اسماعيل پور بزنجانی

تعامل بين اسيد آسکوربيک و آگونيست و آنتاگونيست گيرنده دوپاميني D2 در CA1 هيپوکامپ بر يادگيري و حافظه فضايي موش هاي صحرايي نر بالغ, 1388, شهید باهنر کرمان

 فاطمه باقری پور

اثر تحريک الکتريکي فاز يک هسته قاعده اي ماينرت به دنبال محروميت حسي بر خصوصيات پاسخی نورون های قشر بارل در موش صحرايی نر, 1388, شهید باهنر کرمان

 یاسر معصومی اردکانی

بررسي اثر عصاره آبي گياه بابونه(Matricaria recutita L.) بر کوليت زخمي ناشي از اسيد استيک در موش هاي صحرايي نر بالغ, 1389, شهید باهنر کرمان

 سحر سالاری

بررسی اثر پیش درمانی خوراکی با اسید آسکوربیک بر تعامل آن با آگونیست گیرنده D2 دوپامینی در پوسته هسته اکومبنس بر تغذیه در موش های صحرایی نر بالغ, 1390, شهید باهنر کرمان

 لادن امیر خسروی

بررسی تأثیر درد التهابی دندان بر یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرایی نر بالغ, 1390, شهید باهنر کرمان

 سوده رجبی(مشترک)

اثر حذف نوراپی نفرین مرکزی (توسط DSP-4) روی یادگیری لمسی در موش صحرایی نر بالغ, 1390, شهید باهنر کرمان

 سمیه رضایی(مشاور)

بررسی کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و منشأ غبار در شهر کرمان و ارائه راهکار های مدیریتی مقابله با آن, 1390, شهید باهنر کرمان

 سمیرا افرازی(مشاور)

بررسی اثر محافظت کننده نورونی آلوپرگنانولون و دهیدرواپی-آندرسترون بر آسیب نورونی ناشی از قند بالا در یک مطالعه in vitro, 1390, شهید باهنر کرمان

 سارا ناظم السادات (مشاور)

تأثیر فعالیت بی هوازی و اسید آسکوربیک بر میزان مقاومت به حملات صرع در موش های صحرایی نر بالغ, 1390, شهید باهنر کرمان

 اسما امینی زاده بزنجانی

نقش تزریق آسکوربات اکسیداز در پوسته هسته اکومبنس بر اثرات تغذیه ای گیرنده های D2 دوپامینی موش های صحرایی نر بالغ, 1390, شهید باهنر کرمان

 عبدالحمید شریفی مهر

بررسی اثر لیپوپلی ساکارید (LPS) محیطی بر میزان اخذ غذا و تغییرات بیان ژن فاکتور آزادکننده کورتیکوتروپین(CRF) در جوجه های نوزاد, 1390, شهید باهنر کرمان