دکتر مهشيد زارع زاده

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mahshidzarezadeh@uk.ac.ir zarezade.mahshid@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 تهران

دکترا تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی (پایان نامه: ارزیابی پایایی و روایی سازه آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) برای کودکان سه تا 11 سال شهر تهران) , از 1381 تا 1386

 تهران. دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (پایان نامه: تاثیر تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادداری و انتقال تکلیف حرکتی) , از 1379 تا 1381

 شهید باهنر کرمان

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1373 تا 1377

زبان ها

انگیلسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. میرشکاری، کیوان؛ زارع زاده، مهشید؛ امامی، علی, پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکار بر اساس اضطراب رقابتی و تظیمات انگیزشی در ورزشکاران نخبه

مطالعات روانشناسی ورزش, پاییز, 13, 119-136, 1394

2. زارع زاده، مهشید؛ صاحب الزمانی، منصور؛ فرهمند، شعله؛, شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان دختر 9 تا 11 ساله شهرستان خرمبید

تعلیم وتربیت استثنایی, بهمن و اسفند, 9 . پیاپی 137, 3-27, 1394

3. سلاجقه، علی؛ صابری کاخکی، علیرضا؛ زارع زاده، مهشید, اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه بسکتبال

رفتار حرکتی, 16, تابستان, 120-107, 1393

4. ایرانمنش، حمیده؛ صابری کاخکی، علی رضا؛ زارع زاده، مهشید, رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری

مطالعات روانشناسی ورزش., تابستان, 8, 59-57, 1393

5. میر شکاری، کیوان؛ زارع زاده، مهشید؛ نعمت الله زاده، کاظم, پیش بینی واماندگی بر اساس کمال گرایی خود مدار و جامعه مدار در ورزشکاران مرد نخبه

مطالعات روانشناسی ورزش, پاییز, 9, 80-67, 1393

6. سالاری اسکر،مختار؛زارع زاده، مهشید*؛ امیری خراسانی،محمد, تاثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر تعادل پویای پسران کم توان ذهنی 11تا14 سال

پژوهش در علوم توانبخشی, فروردین و اردیبهشت, سال 10، شماره 1, 12-1, 1393

7. بهروزی، حسین؛زارع زاده، مهشید؛صابری کاخکی، علیرضا, رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان.

مطالعات روانشناسی ورزشی, زمستان, 6, 81-94, 1392

8. بهروزی، حسین؛ زارع زاده، مهشید؛ صابری کاخکی، علی رضا, رابطه هوش معنوی و تاب آوری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش, 5 بهار و تابستان, 1, 699-689, 1392

9. صالحی، حمید؛ زارع زاده، مهشید؛ سالک، بابک, روایی وپایایی نسخه فارسی پرسشنامه مشاهده حرکتی براي آ موزگاران (PMOQ-T)

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 پاییز, 3, 211-219, 1391