دکتر مهدي زماني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m-zamani@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید بهشتی

دکترا فوتونیک , از 1388 تا 1392

 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

کارشناسی ارشد فوتونیک , از 1385 تا 1388

 دانشگاه شهید چمران

کارشناسی فیزیک , از 1381 تا 1385

انتشارات

کتاب ها

1. مهدی زمانی, فوتونیک - مبانی و کاربردها

نیاز دانش, 1395
تدوین و تألیف

مقاله های مجله

1. Mehdi Zamani, Abdesselam Hocini, "Potential of SiO2/ZrO2 matrix doped with CoFe2O4 magnetic nanoparticles in achieveing integrated magneto-optical isolators"

Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 24, 41-46, 2017

2. Mehdi Zamani, Hamidreza Nezhad Hajesmaeili, Mohammad Hossein Zandi, "Generalization of transfer matrix method for bi-gyrotropic double-negative magnetic materials in order to use them in multilayer structures"

Journal of Physics: Condensed Matter, 29, 035901, 2017

3. Abdesselam Hocini, Riad Moukhtari, Djamel Khedrouche, Ahmed Kahlouche, Mehdi Zamani, "Magneto-photonic crystal microcavities based on magnetic nanoparticles embedded in Silica matrix "

Optics Communications, 384, 111–117, 2017

4. Mehdi Zamani, "Simultaneous operation of a dual-channel optical filter in zero dispersion and low-loss optical fiber windows based on a special double-cavity photonic crystal"

Optical Materials, 62, 19-22, 2016

5. Mehdi Zamani, Abdesselam Hocini, " Large Faraday rotation in magnetophotonic crystals containing SiO2/ZrO2 matrix doped with CoFe2O4 magnetic nanoparticles "

Optical Materials, 58, 306-309, 2016

6. Mehdi Zamani, Hamidreza Nezhad Hajesmaeili, Mohammad Hossein Zandi, "Transfer matrix method-based approach to study the bi-gyrotropic magnetic materials"

Optical Materials, 58, 38-45, 2016

7. Mehdi Zamani, "Photonic crystal-based optical filters for operating in second and third optical fiber windows"

Superlattices and Microstructures, 92, 157-165, 2016

8. Mehdi Zamani, "Spectral properties of all superconducting photonic crystals comprising pair of high–high, low–low or high–low temperature superconductors"

Physica C: Superconductivity and its applications, 520, 42-46, 2016

9. Mehdi Zamani, "All Superconducting Photonic Crystals with Wide-band Flat-top Responses in Visible Region"

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28, 3513–3518, 2015

10. Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, "Miniaturized magnetophotonic crystals for multifunction applications in infrared region"

Optical Engineering, 54, 9, 097103, 2015

11. Mehdi Zamani, Sepideh Eftekhari, Majid Ghanaatshoar, "Broadband Flat-top Spectra of Transmittance and Faraday Rotation in 1D Magnetophotonic Crystals Containing Double-negative Materials"

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28, 2613-2619, 2015

12. Majid Ghanaatshoar, Mehdi Zamani, "Magneto-optical Magnetic Field Sensors Based on Compact Magnetophotonic Crystals"

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28, 1365-1370, 2015

13. Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, Design and error analysis of adjustable reflection-type magneto-optical photonic crystals for optical isolator application

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 358-359, 76–81, 2014

14. Sam Keramati, Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, Tunable multifunctional magneto-optical devices based on magnetophotonic crystals comprising liquid crystal defect layers

Journal of Applied Physics, 114, 023101, 2013

15. Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, High performance reflection-type 1D magnetophotonic crystals with flat-top responses

Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications, 11, 234-240, 2013

16. Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, Adjustable magneto-optical isolators with flat-top responses

Optics Express, 20, 22, 24524-24535, 2012

17. Mahmoodreza Sharifian, Hassan Ghadiri, Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, Influence of thickness error on the operation of adjustable magneto-optical isolators

Applied Optics, 51, 20, 4873-4878, 2012

18. Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, Hossein Alisafaee, Compact one-dimensional magnetophotonic crystals with simultaneous large Faraday rotation and high transmittance

Journal of Modern Optics, 59, 2, 126-130, 2012

19. Mehdi Zamani, Majid Ghanaatshoar, Hossein Alisafaee, Adjustable magneto-optical isolators with high transmittance and large Faraday rotation

Journal of the Optical Society of America B, 28, 11, 2637-2642, 2011

20. Majid Ghanaatshoar, Mehdi Zamani, Hossein Alisafaee, Compact 1-D magnetophotonic crystals with simultaneous large magnetooptical Kerr rotation and high reflectance

Optics Communications, 284, 3635–3638, 2011

21. مهدی زمانی, "تأثیر استفاده از مواد با ضریب شکست منفی بر روی طیف‌های اپتیکی و مگنتواپتیکی بلورهای فوتونی مغناطیسی با مغناطش طولی"

پژوهش سیستم های بس ذره ای, ویژه نامه شماره 1, 25-30, 1395
مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد

مقاله های کنفرانس

1. Majid Ghanaatshoar, Mehdi Zamani, Design of a thin magnetophotonic crystal for magnetic field sensor applications

International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Budapest, Hungary, 2012

2. Mehdi Zamani, Erfan Saydanzad, Hossein Roholamini Nejad, Alireza Bahrampour, All-Optical Set-Reset Flip-Flop Based on Quantum Dots

Photonics North, Canada, 2009

3. M. Khamedi, S. Sohaily, H. Rooholamininejhad, M. Zamani, E. Saydanzad, A. R. Bahrampour, All Optical Flip-Flop Consist of a Single Er Doped Ring Laser

International conference on Fiber optics and Photonics, India, 2008

4. مهدی زمانی، حمیدرضا نژاد حاج اسماعیلی, "استفاده از فرامواد مغناططیسی تک-منفی به عنوان لایه بازتابنده در بلورهای فوتونی مغناطیسی نوع انعکاسی"

دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت, فسا, 26-30, 1395

5. حمیدرضا نژاد حاج اسماعیلی، مهدی زمانی, "بلورهاي فوتوني مغناطيسي شامل لايه مغناطيسي اپسلون-منفي دوچرخشي با پاسخهاي اپتيكي و مگنتواپتيكي بالا"

دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت, فسا, 21-25, 1395

6. مهدی زمانی, "افزایش جذب در بلورهای فوتونی با استفاده از ساختار با ضریب شکست منفی Ag-PVA-Ag به عنوان لایه¬ی نقص در ناحیه نور مرئی"

اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت, فسا, 35-40, 1394

7. مهدی زمانی, "تأثیر استفاده از مواد با ضریب شکست منفی بر روی طیف های اپتیکی و مگنتواپتیکی بلورهای فوتونی مغناطیسی با مغناظش طولی"

اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت, فسا, 29-34, 1394

8. مهدی زمانی, "فیلترهای چند-کاناله با عبور کامل بر پایه¬ی بلورهای فوتونی یک بعدی"

کنفرانس فیزیک ایران, مشهد, 646-649, 1394

9. مهدی زمانی، مجید قناعت شعار, بررسی پایداری بلورهای فوتونی مغناطیسی نوع انعکاسی در مقابل خطاهای ضخامت از مرتبه نانومتر

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, شیراز, 257-260, 1392

10. مهدی زمانی، مجيد قناعت شعار, طراحی حسگر میدان مغناطیسی بر پايه بلورهای فوتونی مغناطيسی نانولايه ای

اولین همایش ملی وکارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو, تهران, 1392

11. مهدی زمانی، مجید قناعت شعار, تأثیر خطای ضخامت روی پاسخ های اپتیکی و مگنتواپتیکی بلورهای فوتونی مغناطیسی

نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, زاهدان, 1391

12. مهدی زمانی، مجید قناعت شعار, طراحی یک ایزولاتور مگنتواپتیکی ایده آل و نازک بر پایه بلورهای فوتونی مغناطیسی

هجددهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, تبریز, 484-487, 1390

13. مهدی زمانی، عرفان صیدان زاد، حسین روح الامینی نژاد، علیرضا بهرامپور, دوپایداری نوری در میکروحلقه غیرفعال با استفاده از نقاط کوانتومی

پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, اصفهان, 532-535, 1387

14. مهدی زمانی، محمد کریمی، علیرضا بهرامپور, خاصیت دوپایداری نوری نقاط کوانتومی در میکروتشدیدگرها

نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران, اهواز, 830-833, 1387

دروس

دروس ترم جاری

 موضوعات ویژه (کارشناسی ارشد)

 الکترومغناطیس (کارشناسی)

 مبانی لیزر (کارشناسی)

 لیزر (کارشناسی)

 منابع نور لیزری (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 مبانی فوتونیک (کارشناسی)

 ریاضی مهندسی (کارشناسی)

 منابع نور لیزری (کارشناسی)

 مبانی لیزر (کارشناسی)

 فیزیک 2 (کارشناسی)

 فیزیک 1 (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 پریناز امانی

دانشجویان قبلی

 حمیدرضا نژادحاج اسماعیلی