دکتر دكترمجيد تراز

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

taraz@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-31322195

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسي مشهد

کارشناسی مهندسي برق , از 1363 تا 1368

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کارشناسی ارشد فيزيک اتمي مولکولي (پایان نامه: ساخت پيش سازه متخلخل فيبر نوري به روش VAD) , از 1370 تا 1373

 انستيتو فيزيک و تکنولوژي مسکو

دکترا فيزيک ليزر , از 1381 تا 1384

زبان ها

فارسي

زبان مادری

انگليسي

سطح پیشرفته

روسي

سطح پیشرفته