دکتر مازيار سلمانزاده

دکترای مهندسی مکانیک

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03432114041

 ایمیل

msalmanz@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی مکانیک , از 1372 تا 1376

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , از 1376 تا 1378

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا مهندس مکانیک تبدیل انرژی , از 1378 تا 1386

فایل ها

 درس ترمودینامیک 2 ( ارسال فایل )

  1. نمرات درس ترمودینامیک2
    قابل توجه دانشجویان تا یک شنبه 28-3-96 مهلت دیدن پاسخ نامه می باشد.
  2. توضیحات نمرات درس ترمودینامیک2

 تمرین درس ترمودینامیک ( ارسال فایل )

 طرح درس ترمودینامیک1 ( ارسال فایل )

  1. طرح درس ترمودینامیک1

افتخارات و جوایز

 استاد برگزیده آموزشی در دانشگاه سال 1396

هیئت علمی گره تبدیل انرژی,

سازمان ها

 - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان (پروانه اشتغال پایه 1 تاسیسات مکانیکی)

از 1379 تا تاکنون

 - عضو انجمن مهندسان گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع آمریکا ( ASHRAE)

از 1386 تا تاکنون

 - عضو کمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب روستایی کرمان

از 1379 تا تاکنون

 - عضو کمیته تخصصی مبحث 14 مقررات ملی ساختمان، تاسیسات مکانیکی

از 1393 تا تاکنون

 - مجري طرح "بررسي علل ورود دوغاب با فن سيستم غبار گير تر كارخانه مگنتيت و ارائه راهكار جهت رفع آن"

از 92 تا 93

(كارفرما مجتمع صنعتي و معدني گل گهر)

 - همکار طرح "تهیه و اجرای طرح تامین هوای تازه و افزایش کیفیت هوای داخل فضا آموزشی با استفاده از امکانات موجود در مدرسه"

از 92 تا 93

کارفرما: اداره نوسازی مدارس استان کرمان،

 - مجری طرح" امکان سنجی سیستم گرمایش از کف خورشیدی در اقلیم کرمان" در دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1391 تا کنون

كارفرما استانداري كرمان

 - همکار در طرح" اجرای نیروگاه خورشیدی فتو ولتاییک 20 کیلو واتی" دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1391 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 - مجری طرح " ا مکان یابی محل تزریق هوای سولفاتایزینگ در بویلر بازیاب حرارت کوره فلش مجتمع ذوب مس خاتون آباد "

از 1395 تا تاکنون

کارفرما صنایع ملی مس ایران

 - مجری طرح " اصلاح سیستم پاشش آب اسپری کولر کوره کنورتور مجتمع ذوب مس خاتون آباد"

از 93 تا 94

کارفرما صنایع ملی مس ایران

انتشارات

مقاله های مجله

1. S. A. Keshavarz, M. Salmanzadeh and G. Ahmadi, “Computational modeling of time resolved exposure level analysis of a heated breathing manikin with rotation in a room”

Journal of Aerosol Science, 103, 117-131, 2017

2. H. Sajjadi, M. Salmanzadeh, G. Ahmadi and S. Jafari,, “Simulations of indoor airflow and particle dispersion and deposition by the lattice Boltzmann method using LES and RANS approaches”

Building and Environment, 102, 1-12, 2016

3. Mandana Samari, Saeed Jafari, Mohammad Rahnama and Mazyar Salmanzadeh, “Investigation of particles statistics in large eddy simulated turbulent channel flow using generalized lattice Boltzmann method”

Journal of Applied Fluid Mechanics, 2016

4. Mandana Samari, Saeed Jafari, Mohammad Rahnama and Mazyar Salmanzadeh,, “Particle Tracking In Large Eddy Simulated Turbulent Channel Flow Using Generalized Lattice Boltzmann Method”

Particulate Science and Technology,, 32, 404-411, 2014

5. Mohammad Majlesara, Mazyar Salmanzadeh and Goodarz Ahmadi, “A model for particles deposition in turbulent inclined channels”

Journal of Aerosol Science, 64, 37-47, 2013

6. M. Salmanzadeh, Gh. Zahedi, G. Ahmadi, D.R. Marr and M. Glauser, “Computational Modeling of Effects of Thermal Plume Adjacent to the Body on the Indoor Airflow and Particle Transport”

Journal of Aerosol Science, 29-39, 2012

7. M. Salmanzadeh, M. Rahnama and G. Ahmadi, “Transport and Deposition of Evaporating Droplets in a Ventilated Environment”

Particulate Science and Technology,, 30, 17-31, 2012

8. G. H. Bagheri, M. Salmanzadeh, V. Golkarfard, and G. Ahmadi, “Simulation of Solid Particles Behavior in a Heated Cavity at High Rayleigh Numbers”

Aerosol Science and Technology,, 46, 1382–1391, 2012

9. A. Shahsavar, M. Salmanzadeh, M. Ameri and P. Talebizadeh, “Energy Saving in Buildings by Using the Exhaust and Ventilation Air for Cooling of Photovoltaic Panels”

Energy and Buildings, 43, 2219-2226, 2011

10. Roohollah Sadeghi, Ali Mohebbi, Amir Sarrafi, Ataallah Soltani, Mazyar Salmanzadeh and Shahram Daneshpojooh, “CFD simulation and optimization of the settler of an industrial copper solvent extraction plant: A case study”

Hydrometallurgy, 106, 148-158, 2011

11. M. Salmanzadeh, M. Rahnama, G. Ahmadi,, “Effect of Sub-Grid Scales on Large Eddy Simulation of Particle Deposition in a Turbulent Channel Flow”

Aerosol Science and Technology, 44, 796-806, 2010

12. S. Jafari, M. Salmanzadeh, M. Rahnama, G. Ahmadi,, “Investigation of Particle Dispersion and Deposition in a Channel with Square Cylinder Using Lattice-Boltzmann Method”

Journal of Aerosol Science, 198-206, 2010

13. M. Salmanzadeh, M. Rahnama, G. Ahmadi, “Particle Transport and Deposition in a Duct Flow with a Rectangular Obstruction”

Particulate Science and Technology,, 25, 1-12, 2007

14. M. Salmanzadeh, M. Rahnama, A.Soltani Gohharizi, “Prediction of Particle Transport and Deposition in a Duct Flow with a Built-In Rectangular Cylinder"

IASME Transactions,, 2, 8, 2005

15. Hasan Sajjadi, Mazyar Salmanzadeh, Goodarz Ahmadi and Saeeid Jafari, “Lattice Boltzmann Method and RANS Approach for Simulation of Turbulent Flows and Particle Transport and Deposition”

Particuology, 0

مقاله های کنفرانس

1. H. Sajjadi, M. Salmanzadeh, G. Ahmadi and S. Jafari, “Simulation of Turbulent Flow and Particle Transport and Deposition Using Lattice Boltzmann Method and RANS Model”, ICMF-2016– 9th International Conference on Multiphase Flow

ICMF-2016– 9th International Conference on Multiphase Flow, Italy,, 2016

2. S. Ali Keshavarz, Mazyar Salmanzadeh and Goodarz Ahmadi,, “Exposure Assessment Analysis of a Heated Breathing Manikin with Rotation in a Displacement Ventilated Room by Numerical Methods”

ASME Fluid Engineering Division Summer Conference FEDSM2014, Chicago, Illinois, USA,, 2014

3. H. Sajjadi, M. Salmanzadeh and G. Ahmadi,, “Indoor Air flow Simulation Using Lattice Boltzmann Method”

ASME Fluid Engineering Division Summer Conference FEDSM2014, Chicago, Illinois, USA, 2014

4. S. Ali Keshavarz, Mazyar Salmanzadeh and Goodarz Ahmadi,, “Person to person contaminant transport in a ventilated room with different ventilation systems”

32th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2013, Portland, Oregon, USA September, 2013

5. Vahid Akbari, Mazyar Salmanzadeh, Goodarz Ahmadi, “Performance study of a portable air cleaner in an office room with mixing ventilation system”

8th International Conference on Multiphase Flow, ICMF, Jeju, Korea, 2013

6. V. Akbari, M. Salmanzadeh, and G. Ahmadi, " Numerical Study of Various Parameters on Performance of Portable Air Cleaners in a Ventilated Room"

31th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2012, Minneapolis, Minnesota USA, 2012

7. M. Majlesara, M. Salmanzadeh, and G. Ahmadi,, " Numerical Study of Thermophoresis Effects on Particle Dispersion in a Turbulent Channel Flow Using the V2F Turbulence Model"

31th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2012, Minneapolis, Minnesota, USA, 2012

8. S. Naderi, M. Salmanzadeh, G. Ahmadi and M. Yavarzadeh, " Numerical Study of Dust Deposition and Accumulation at the Entrance of Electrostatic Precipitators with a Bend"

31th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2012, Minneapolis, Minnesota, USA, 2012

9. Mohammad Majlesara, Mazyar Salmanzadeh and Goodarz Ahmadi,, CFD Study of Particle Deposition in Flows in Inclined Ducts

ASME Fluid Engineering Division Summer Conference, FEDSM2012,, Puerto Rico, USA., 2012

10. P. Farhadi Ghalati, M. Salmanzadeh and G. Ahmadi,, “Thermal Plume of a Standing Manikin in a Ventilated Room "

20th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, Shiraz University, 2012

11. Mohammad Majlesara, Mazyar Salmanzadeh, Goodarz Ahmadi, " Numerical Study of Thermophoresis Effect on Particle Deposition in a Turbulent Channel Flow by Using the V2F Turbulence Model "

ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Denver, Colorado, USA, 2011

12. Vahid Akbari, Mazyar Salmanzadeh, Goodarz Ahmadi, " Effect of Air distribution System on The Room Air Cleaner ",

ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition,, Denver, Colorado, USA, 2011

13. Pejman Farhadi Ghalati, Mazyar Salmanzadeh and Goodarz Ahmadi, " Breathing and Thermal Plume effect on the Particle Dispersion near the Human being Body"

ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition,, Denver, Colorado, USA, 2011

14. Pejman Farhadi Ghalati, Mazyar Salmanzadeh and Goodarz Ahmadi, " Numerical Study of Particle Dispersion in a Ventilated Room with Standing Manikin, "

30th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2011, Orlando, Florida, USA,, 2011

15. G. Hossein Bagheri, Mazyar Salmanzadeh Vahid Golkarfard and Goodarz Ahmadi,, " Numerical study of Particle Deposition in a Heated Cavity, "

30th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2011, Orlando, Florida, USA,, 2011

16. Vahid Golkarfard, Mazyar Salmanzadeh and Pouyan Talebizadeh, “Effect of Building Height on Energy Consumption of Radiator and Floor Heating Systems”

International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, CMAE 2011, New Delhi, India, 2011

17. M.Salmanzadeh and G. Ahmadi, “Dispersion of Evaporative Droplets in an Office with Mixing Ventilation System”

The Third International conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning, Tehran, Iran, 2011

18. M. Salmanzadeh, Gh. Zahedi, G. Ahmadi,, " Computational modeling of Thermal Plume and Aerosol Transport around a Manikin in a Room,

29th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2010, Portland, Oregon, USA, 2010

19. M. Salmanzadeh, Gh. Zahedi, G. Ahmadi, “Numerical study of transport and deposition of particles in a 2-D turbulent channel flow using V2F turbulence model"

18th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2010, Sharif University of Technology, Tehran, Iran., 2010

20. M. Salmanzadeh, Gh. Zahedi, G. Ahmadi,, “Airflow and Particulate Pollutant Dispersion in a Room with a Heated Manikin”

International Conference on Multiphase Flow (ICMF2010),, Tampa, Florida, USA., 2010

21. V.Golkarfard , M.Salmanzadeh, P.Talebizadeh, “Energy Consumption of Floor Heating System in Buildings”

The Second International conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning,, Tehran, Iran., 2010

22. S. Jafari, M. Salmanzadeh, M. Rahnama, G. Ahmadi,, " Numerical study of angle of incidence effect on particle dispersion and deposition over a square cylinder in a channel using Lattice-Boltzmann Method"

2009 ASME Fluid Engineering Conference, Vail, Colorado, USA, 2009

23. M. Salmanzadeh, G. Ahmadi, Gh. Zahedi,, " Effect of Thermal Plume Adjacent to the Body on the Movement of Indoor Air Aerosol Particles "

2009 ASME Fluid Engineering Conference, Vail, Colorado, USA, 2009

24. Gh. Zahedi, S.H. Mansouri, M. Salmanzadeh,, " Prediction of transition region in flow over the flat plate"

2009 ASME Fluid Engineering Conference, Vail, Colorado, USA, 2009

25. S. Jafari, M. Salmanzadeh, M. Rahnama, G. Ahmadi, "Investigation of particle dispersion and deposition in a channel with square cylinder using Lattice Boltzmann Method, "

7th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering ISME2009, University of Tehran, Iran, 2009

26. M. Salmanzadeh, G. Ahmadi, Gh. Zahedi,, " Numerical study of the buoyancy driven thermal plume adjacent to the body of a heated manikin in a ventilated room, "

17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009, University of Tehran, Iran, 2009

27. M. Salmanzadeh, M. Rahnama, G. Ahmadi, "Large Eddy Simulation of Particle Transport and Deposition in a Turbulent Channel Flow, "

27th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2008, Orlando, Florida, USA,, 2008

28. M. Rahnama, M. Salmanzadeh , G. Ahmadi,, "Large Eddy Simulation of Particle Deposition in a Turbulent Channel Flow"

2008 ASME Fluid Engineering Division Summer Conference, Jacksonville, Florida, USA, 2008

29. M. Salmanzadeh and G. Ahmadi, “Prediction of Deposition Pattern in a Particle Laden Turbulent Channel Flow by Large Eddy Simulation,”

26th Annual Conference of the American Association for Aerosol Research, AAAR 2007, Reno, Nevada, USA, 2007

30. M. Salmanzadeh and G. Ahmadi, “Transport and Deposition of Evaporating Droplets in Indoor Environment,

Strategically Targeted Research in Intelligent Built Environmental Systems, Science Advisory Committee Review, Syracuse University,, USA, 2007

31. M. Salmanzadeh and G. Ahmadi,, Particle Transport and Deposition in an Office and a Hospital Patient Room,”

Center for Environment Meeting, Potsdam,, NY, USA,, 2007

32. M. Salmanzadeh and G. Ahmadi, “Numerical Study of Droplet Transport and Deposition in a Hospital Patient Room with Two Beds,

6th Annual Syracuse CoE Symposium, Innovative Built Environments – Design with Nature, Syracuse, NY, USA,, 2006

33. M. Salmanzadeh, A.Soltani Gohharizi, M. Rahnama, “Numerical Study of Particle Deposition in a Channel flow With a Built-in Cylinder”

Proceedings of 3rd IASME / WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment,, Corfu Island, Greece., 2005

34. M. Rahnama, F. Ariana, M. Salmanzadeh and A. M. Hassani, “Chimney design and construction for a solar chimney power plant”

Proceedings of ISME2004, International Mechanical Engineering Conference, Tehran, 2004

35. M. Salmanzadeh, S. H. Mansouri and M. Farhadi, “Numerical study of flow and thermal fields in an axisymmetric turbulent jet impinging on a flat plate”

Proceedings of IMEC2004, International Mechanical Engineering Conference, Kuwait., 2004

36. حسن سجادی، مازیار سلمان زاده، گودرز احمدی، سعید جعفری, " بررسی جریان مغشوش وحرکت ذرات داخل اتاق باروش شبکه بولترمن برپایه مدل ادی های بزرگ و زمان آرامش چندگانه"،

بیست و چهارمین همايش سالانه بین­ المللی مهندسي مکانيک ايران،ISME2016 ايران, یزد, 1395

37. حسن سجادی، مازیار سلمان زاده، گودرز احمدی، سعید جعفری،, " تحلیل عددی جریان مغشوش وته نشینی ذرات باروش شبکه بولتزمن ومدل معادلات متوسط گیری شده ناویراستوکس"

بیست و چهارمین همايش سالانه بین­المللی مهندسي مکانيک ايران،ISME2016 ايران، یزد, یزد, 1395

38. مازيار سلمان زاده، نصر الله امين زاده، مسعود اکبري، محمد رضا ملازاده، محمد گيلياردي، جواد انصاريان، محمد یاور زاده، ،عبدالرضا تاج آبادي و حمید رضا نژاد غلامعلی،, " اصلاح سيستم پاشش آب اسپري کولر کوره کنورتور مجتمع مس خاتون آباد"

چهارمین همایش بین المللی، نهمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- انجمن علمی ریخته گری ایران, دانشگاه علم وصنعت ایران،, 1394

39. سمیه جعفری، مازیار سلمان زاده،, " بررسي پتانسیل خنک کاری آزاد درسیستمهای تهویه مطبوع ساختمان در شهر کرمان از دیدگاه انرژی"

ششمین کنفرانس بین المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع, ژوهشگاه صنعت نفت، تهران, 1394

40. علی انجم شعاع، مازیار سلمان زاده،, " بررسي تأمین هوای تازه کلاس های درس چند مدرسه نمونه با استفاده از تجهیزات موجود"

ششمین کنفرانس بین المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع, پژوهشگاه صنعت نفت، تهران, 1394

دروس

دروس ترم جاری

 تهویه مطبوع پیشرفته (دکترا)

 ترمودینامیک2 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 مکانیک سیالات2 (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 ترمودینامیک2

- یک شنبه 08:00 تا 10:00 - سه شنبه 08:00 تا 10:00

 تهویه پیشرفته

- یک شنبه 10:00 تا 12:00 - سه شنبه 10:00 تا 12:00