دکتر معصومه سعيد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

msaeid@uk.ac.ir

انتشارات

مقاله های مجله

1. , نگاه عقلانی علامه طباطبایی به مسئله حساب اعمال

، ماهنامه راه قرآن, 0

مقاله های کنفرانس

1. , آراء عقلانی علامه طباطبایی و امام فخر رازی پیرامون مسئله شفاعت در دین اسلام

کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی, 0

2. , ارائه استدلال عینی جهان شمول در راستای تربیت دینی

کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی, 0

3. , خداوند تبارک وتعالی در قرآن کریم

همایش ذکر, 0

4. , چکیده مقاله بیانات عقلی علامه طباطبایی پیرامون کلیات معاد

حاشیه همایش بین المللی علامه طباطبایی, 0

5. , تباین یا تطابق دین و اخلاق

کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی, 0

6. , بررسی تطبیقی پاسخ های عقلی علامه طباطبایی و امام فخر رازی به شبهات انکار معاد

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی و پژوهش های دینی, 0

7. , نقد و بررسی دیدگاه عقلی فخر رازی پیرامون مسئله اقسام معاد

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی و پژوهش های دینی, 0

دروس

دروس ترم جاری

 اندیشه اسلامی 1 (کارشناسی)

 اندیشه اسلامی 2 (کارشناسی)

 تاریخ تحلیلی صدر اسلام (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 تاریخ امامت (کارشناسی)