نجمه منصوري

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

najme.mansouri@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی علوم کامپیوتر ,

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا علوم کامپیوتر ,

افتخارات و جوایز

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور

 دانشجوی برتر دانشگاه شهید باهنر کرمان در دوره دکتری

 برنده جایزه ملی مرحوم افضلی پور

 دانشجوی برتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

علاقمندی ها

 سیستم های توزیع شده

 گرید داده و محاسباتی

 رایانش ابری

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. نجمه منصوری, طراحی و پیاده‌سازی زبانهای برنامه‌سازی

علوم رایانه, کرج, 1392

2. نجمه منصوری, مهندسی نرم افزار

سرافراز, کرج, 1391

مقاله های مجله

1. Najme Mansouri, Mohammad Masoud Javidi, An Efficient Data Replication Strategy in Large-Scale Data Grid Environments Based on Availability and Popularity

Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation and Control, 2017

2. Najme Mansouri, M.Kuchaki Rafsanjani, Mohammad Masoud Javidi,, DPRS: A dynamic popularity aware replication strategy with parallel download scheme in cloud environments

Simulation Modelling Practice and Theory, 77, 177-196, 2017

3. Najme Mansouri, QDR: A QoS-aware Data Replication Algorithm for Data Grids Considering Security Factor

Cluster Computing, 19, 1071-1087, 2016

4. Najme Mansouri, Adaptive Data Replication Strategy in Cloud Computing for Performance Improvement

Frontiers of Computer Science, 1-11, 2016

5. Najme Mansouri, A New Job Scheduling in Data Grid Environment based on Data and Computational Resource Availability

Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control, 47, 1, 41-53, 2016

6. Najme Mansouri, A Threshold-based Dynamic Data Replication and Parallel Job Scheduling Strategy to Enhance Data Grid

Cluster Computing, 17, 3, 957-977, 2014

7. ,Najme Mansouri Gholam Hosein Dastghaibyfard, Network and Data Location Aware Approach for Simultaneous Job Scheduling and Data Replication in Large-Scale Data Grid Environments

Frontiers of Computer Science, 8, 3, 391-408, 2014

8. Najme Mansouri, A Prediction-Based Replication Algorithm for Improving Data Availability in Grid Environment

Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 6, 1, 35-42, 2014

9. Najme Mansouri, Improve the Performance of Data Grids by Cost-Based Job Scheduling Strategy

ComEngApp Journal, 3, 2, 2014

10. , A Hybrid Approach for Scheduling based on Multi-criteria Decision Method in Data Grid

ComEngApp Journal, 3, 1, 2014
Najme Mansouri

11. Mohamad Masood Javidi, Najme Mansouri, Asghar Asadi Karam,, Data Management Challenges in Cloud Environments

ComEngApp Journal, 3, 3, 2014

12. Najme Mansouri, Gholam hosein Dastghaibyfard, Enhanced Dynamic Hierarchical Replication and Weighted Scheduling Strategy in Data Grid

Journal of Parallel and Distributed Computing, 73, 4, 534–543, 2013

13. Najme Mansouri, Gholam Hosein Dastghaibyfard, Job Scheduling and Dynamic Data Replication in Data Grid Environment

Journal of Supercomputing, 64, 1, 204-225, 2013

14. Najme Mansouri, Gholam Hosein Dastghaibyfard, Combination of Data Replication and Scheduling Algorithm for Improving Data Availability in Data Grids

Journal of Network and Computer Applications, 36, 2, 711–722, 2013

15. Najme Mansouri, gholam Hosein Dastghaibyfard, Improving Data Grids Performance by using Modified Dynamic Hierarchical Replication Strategy

Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, 10, 1, 27-37, 2013

16. Najme Mansouri, Ehsan mansouri, Amir Yazdinezhad, Sahar Abedpour, Proposing and Evaluating Dynamic Data Replication Strategy in Data Grid Environment

Majlesi Journal of Multimedia Processing, 2013

17. , A Dynamic Replica Management Strategy in Data Grid

Journal of Network and Computer Applications, 35, 4, 1297–1303, 2012

18. Najme Mansouri, An Effective Weighted Data Replication Strategy for Data Grid

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6, 10, 336-346, 2012

19. Najme Mansouri; Mohammad Masoud Javidi, A Survey on Dynamic Replication Strategies for Improving Response Time in Data Grid Environment

Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation and Control, 0
In press

مقاله های کنفرانس

1. Najme Mansouri, Amir Asadi, Weighted Data Replication Strategy for Data Grid Considering Economic Approach

International Conference on Computer Science and Engineering, Malaysia, 1, 2014

2. Najme Mansouri, Gholam Hosein Dastghaibyfard, A New Dynamic Replication Algorithm for Hierarchy Networks in Data Grid

Sixth International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing, IEEE, Spania, 187 – 192, 2011

3. Najme Mansouri, Gholam Hosein Dastghaibyfard. Abbas Horri, Performance Evaluation of a New Scheduling Algorithm in Data Grid Environment

The 3rd International Conference on Computer Science and its Application, Korea, 269-280, 2011

4. Najme Mansouri, Gholam Hosein Dastghaibyfard, Enhanced 3-Layer Hierarchical Replication Algorithm for Data Grid

International Conference on Computer and Knowledge Engineering, IEEE, Mashhad, 2011

5. Hamid. Mirvaziri, Mohamad masoud Javidi, Najme Mansouri, Handwriting Recognition Algorithm in Different Languages: Survey

1st International Visual Informatics Conference, Malaysia, 487-497, 2009

دروس

دروس ترم های گذشته

 مهندسی نرم افزار (کارشناسی)

 طراحی و پیاده‌سازی زبانهای برنامه‌سازی (کارشناسی)

 داده کاوی (کارشناسی)

 فناوری اطلاعات (کارشناسی)

 مبانی کامپیوتر (کارشناسی)

 شبیه سازی سیستم های کامپیوتری (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 داده کاوی

- شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 13:30 تا 15:30

 ساختمان داده

- شنبه 15:30 تا 17:30 - دوشنبه 15:30 تا 17:30

 فناوری اطلاعات

- شنبه 07:30 تا 09:30 - دوشنبه 07:30 تا 09:30