دکتر مجيد نعمتي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

nematimajid_1974@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان - میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر - دانشکده علوم - بخش زمین شناسی

 تلفن ثابت

034-33202215

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی معدن گرایش اكتشاف معدن , از 1371 تا 1375

عنوان پروژه کارشناسی: اكتشاف نفت با روش درزه نگاری از تاقدیس میشان در منطقه گچساران زاگرس

 موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی (پایان نامه: بررسي زمين لرزه 1383 زرند كرمان) , از 1383 تا 1385

 موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

دکترا ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي (پایان نامه: بررسي لرزه خیزی و لرزه زمینساخت البرز خاوری) , از 1385 تا 1390

تجربیات

 دوره آموزشي كار با دستگاههاي لرزه نگاری میانه دوره در شركت گورالپ (Guralp)

Guralp LTD, انگلستان, از 2006 تا کنون

دوره 10 روزه

فایل ها

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 دانشیار بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه باهنر

عضو هیئت علمی, از 1390 تا تا کنون

 مرکز پژوهشی زلزله کرمان

معاونت مرکز, از 1391 تا تا کنون

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 مشاور مرکز مطالعات مدیریت بحران شهرداری استان کرمان

 گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

همکاری, از 1383 تا 1390

همکاری به شرح زیر بوده است: مسئوليت شبکه هاي لرزه نگاري سازمان زمين شناسي، راه اندازي ايستگاههای لرزه نگاري موقت در نواحی البرز، خاوز دریای خزر و زاگرس میانی و راه اندازي ايستگاه لرزه نگاري ثابت و پايش آن، داده پردازی و تهیه گزارش ، همكاري درحفر و برداشت ترانشه جهت بررسيهاي ديرينه لرزه شناسي، شركت دربرداشت هاي صحرائي همراه كارشناسان خارجي جهت بررسي گسله هاي جنبا در البرز.

 اكتشافات ژئوشيميايي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

همکاری, از 1379 تا 1383

همکاری با این سازمان به شرح زیر است: تهيه گزارشهاي اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميايي و كاني سنگين در ورقه هاي 1:100000 اشنويه (گزارش نويسي)، سيه چشمه (گزارش نويسي)، ماكو (گزارش نويسي)، خوي(گزارش نويسي)، علي حاجي (گزارش نويسي)، ديزج (گزارش نويسي)، نقده (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، مهاباد (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، خبر (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، مشگين شهر (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، بندر انزلي (كارشناس همراه و گزارش نويسي)، قزوين (كارشناس همراه)، آوج (كارشناس همراه )، لنجان (كارشناس همراه)، مراغه (مسئول ورقه و گزارش نویسی) و تاكستان ( گزارش نويسي).

 بخش اكتشافات طرح ذغالسنگ شركت ملی فولاد ایران در ناحيه طبس

همکاری, از 1376 تا 1379

همکاری در زمينه كار صحرايي اكتشاف ذغالسنگ و كار دفتري تهيه نقشه هاي سطحي وعمقي

انتشارات

مقاله های مجله

1. Nemati, M, . Relationships between modified Mercalli intensity and engineering ground-motion of the earthquakes in Persia

Journal of Earthquake-Engineering, DOI: 10.1080, 13632469, 2015

2. Nemati, M, Intermediate-term variations in 200 years seismicity at south of Iran

Geomatics Natural Hazards and Risks,, DOI: 10.1080, 19475705, 2015

3. Nemati, M, Intermediate-term variations in 200 years seismicity at north of Iran

Journal of Seismology (Springer), DOI: 10.1007/s10950-015-9483, 2015
(a)

4. Nemati, M., Insights into the aftershocks and interseismicity of some large Persian earthquakes

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, ISSN: 1016-1104, 26(1), 2015
(b)

5. Nemati, M., An appraisal of aftershocks behavior for large earthquakes in Persia

Journal of Asian Earth Science, 10.1016/j.jseaes, 79, 432-440, 2014
(a)

6. Nemati, M., Slip distribution, aftershocks and co-seismic fault of some large Persian earthquakes

Environmental Earth Science, 10.1007, s12665, 2014
(b)

7. Nemati, M., Some aspects about seismology of 2012 August 11 Ahar-Vaezaghan (Azarbayjan, NW Persia) earthquakes sequences

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, ISSN: 1016-1104., 229-241, 2013

8. Nemati, M., Hollingsworth, J., Zhong, W., Bolourchi, M. J. and Talebian, M., Micriseismicity and seismotectonics of the South Caspian Lowlands, northeast of Iran

Geophys. J. Inter. (GJI), 10.1093/gji/ggs114, 193, 1053-1070, 2013

9. Walker, R. T., Bergman, E. A., Elliott, J. R., Fielding, E. J., Ghods, A-R., Ghoraishi, M., Jackson, J., Nazari, H., Nemati, M., Oveisi, B., Talebian, M. and Walters, R. J., South Rigan (Baluchestan) earthquake sequence and its implications for distributed deformation and earthquake hazard in southeast Iran

Geophys. J. Inter, doi: 10.1093/gji/ggs, 109, 1-26, 2013

10. Nemati, M., Hatzfeld, D., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, and Mirzaei, N., Detailed crustal discontinuities, seismotectonic and seismicity parameters of the east Alborz, Iran, Is flower structure as subsurface fault geometry?

Journal of Earth and Space Physics, Geophysics Institute of University of Tehran, 38, No. 2-1391, 2012

11. Nemati, M., Hatzfeld, D., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, A. and Mirzaei, N., Microseismicity and seismotectonics of the Firouzkuh and Astaneh faults (east Alborz, Iran)

Tectonophysics, j.tecto.2011.04.007, 506, 11-21, 2011

12. Nemati, M. and Gheitanchi, M, Analysis of 2005 Dahuieh (Zarand) aftershocks sequence in Kerman province

Journal of Earth and Space Physics, Geophysics Institute of University of Tehran, Vol. 36, No. 1389-4., 2011

13. روستایی، م.، آق‌آتابای، م.، زمانی، ب. و نعمتی، م., بررسی وضعیت تنش نوزمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان

فصل‌نامه علوم زمین, 1394

14. توکلی، م.ر.، امیری، ح. و نعمتی، م., معرفی تنش‌های گسلی بر فیبر نوری FBG برای بررسی امکان‌سنجی به عنوان یک پیش‌‌نشانگر برای زمین‌لرزه

مجله فیزیک زمین و فضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران), 1394

15. شکری، ع.، فروتن، م.، نعمتي م.، بلورچی، م. ج.، جوادی پور، ش.، اویسی، ب ., بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور 1389 توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9

فصل‌نامه علوم زمین, 1394

16. نعمتي م.، قدس ع. و قاسمی م.ر., مقیاس ML برای زمين‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری

فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, در نوبت چاپ، بهار 94, در نوبت چاپ, 1394

17. روستایی م.، آق آتابای م. و نعمتی م ., بررسی نقش زمین‌ساخت فعال در ناهنجاری‌های زمین‌ریختی حوضه آبریز گرگان‌رود- قره‌ سو

فصل‌نامه زمین‌شناسی ایران, پاییز 93, شماره 31, 3-18, 1393

18. رهنما راد، ج. و نعمتی، م., بررسی زمینلرزه فروردین سال 1392 سراوان استان سیستان و بلوچستان

فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی زمین پویا, سال دوم, شماره اول, 63-78, 1393

19. نعمتي، م.، هالینگزورث، ج. و قيطانچي، م. ر., ، بررسي لرزه زمين ساخت خاور درياي کاسپین جنوبی به کمک سازوکار زمینلرزه ها، بررسیهای ریخت شناسی و مدلسازي پرتوهاي زمینلرزه 1985 گرگان

فصلنامه علوم زمین, زمستان 93, در نوبت چاپ, 1393

20. روستایی، م.، آق آتابای، م.، رقیمی، م.، نعمتی، م و رحیمی چاکدل، ع., بررسی زمین ساخت فعال دامنه شمالی البرز خاوری با استفاده از نشانه های زمین ریختی در حوضه آبریز گرگانرود

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, در نوبت چاپ, در نوبت چاپ, 1393

21. نعمتی، م., لرزه خیزی و هندسه گسلهای پنهان در جنوب خاوری دریای کاسپین

نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک, سال دهم, شماره 1, 1-15, 1393

22. نعمتی، م., برآورد گسترش هندسی و بررسی برخی پارامترهای دینامیکی خردزمین لرزه ها در البرز خاوری به کمک ویژگیهای بسامدی آنها

مجله ژئوفیزیک ایران (انجمن ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران), جلد 8, شماره 4, 1-14, 1393

23. روستایی، م.، آق آتابای، م.، رقیمی، م.، رحیمی چاکدل، ع. و نعمتی، م., تحلیل فعالیتهای نوزمین ساختی با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی در حوضه آبریز قره سو، جنوب باختر استان گلستان

فصلنامه زمین شناسی ایران, زمستان 91, شماره 24, صفحات 65-55, 1391

24. نعمتی، م.، اویسی، ب.، فروتن، م.، و بلورچی، م., زمین ریخت شناسی و لرزه شناسی زمینلرزه 8/5Mw = سی ام تیر ماه 1389 کودیان، جنوب خاوری زاگرس

فصلنامه علوم زمین, پاییز 91, شماره 85, صفحه 88-81, 1391

25. نعمتي، م.، هتسفلد د.، قيطانچي م.، طالبیان م.، ميرزايي ن. و سديدخوي ا., لرزه زمین ساخت البرز خاوري و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمینلرزه7/5 MW= جنوب دامغان

فصلنامه علوم زمین, زمستان 91, شماره 86, صفحه 98-87, 1391

26. نعمتي، م.، هتسفلد، د.، قيطانچی، م.، سديدخوي، ا.، ميرزايي، ن. و مرادي، ع., بررسي لرزه خيزي گسله آستانه در البرز خاوري

فیزیک زمین و فضا, جلد 37, شماره2, 1390

27. Nemati, M. and Tatar, M, Relations between source parameters for large Persian earthquakes

Annals of Geophysics, doi:10.4401/ag-6665, 0

28. روستایی، م.، آق‌آتابای، م.، زمانی، ب. و نعمتی، م., بررسی وضعیت تنش نوزمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان

فصل‌نامه علوم زمین, 0

29. توکلی، م.ر.، امیری، ح. و نعمتی، م ., معرفی تنش‌های گسلی بر فیبر نوری FBG برای بررسی امکان‌سنجی به عنوان یک پیش‌‌نشانگر برای زمین‌لرزه

مجله فیزیک زمین و فضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران), 0

30. خواجه گوکی، ف.، تراز، م.، نعمتی، م. و بهرام‌پور، ع.، 1395., امکان‌سنجی طراحی دستگاه لرزه‌نگار با به‌کارگیری توری براگ فیبر نوری و فلز ارتجاعی

مجله فیزیک زمین و فضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران), 0

مقاله های کنفرانس

1. Nemati, M., Crustal structure of southeast of Caspian Sea, north of Persia, Using local seismological network data

IAHS IAPSO IASPEI Assembly, Gothenburg, Sweden, 2013

2. Nemati, M. and Oveisi, B., Microseismicity and morphotectonics of a part of middle Zagros,Iran

ESC 2012, Moscow, Russia, 2012

3. Roustaei, M., Oveisi, B., Nemati, M. and Kiani, A.R., Coseismic deformation of Ahl (Koudian) earthquake derived from InSAR, Zagros-Iran, Poster Session in Earthquakes and tectonics

FRINGE-2011, Roma, Italy, 1-16.40-19.10, 2011

4. Nemati, M., Gheitanchi, M., Sadidkhouy, A. and Mirzaei, N., Seismic activity of the Shahroud fault system and crustal velocity in the eastern Alborz, Iran, deduced by local networks

EGU-2010, Austria, 2010

5. Nemati, M.. and Gheitanchi,. M., Compressional regime in seismotectonics of the east of South Caspian Basin, Iran, based on recent regional and local seismicity and 1985 Gorgan earthquake waveform modeling

ESC-2010, France, 2010

6. Nemati, M.. and Gheitanchi,. M., A new evidence for northward growing of Khazar fault at the east part, north of Iran

ASC-2010, Vietnam, 2010

7. Nemati, M. and Gheitanchi, M., Analysis of 2005 Dahuieh (Zarand) earthquake

aftershocks and accelerograms in Kerman province, southeast Iran, IUGG-2007, 2007

8. Pour-Beiranvand, Sh. and Nemati, M., Determination of basement geometry using 2-D nonlinear inversion of gravity data in Tehran–Iran

IUGG-2007, Italy, 2007

9. Pour-Beiranvand, Sh. and Nemati, M., Investigation of crust in Yazd province, central Iran, revealed from local seismic network data

IUGG-2007, Italy, 2007

10. Nemati, M., Gheitanchi, M. R. and Talebian, M., Aftershocks pattern of the 2005 Zarand Destructive Earthquake in Kerman Province, South-East Iran

Symposium on Earthquake and Tsunami Disaster Preparedness and Mitigation, Thailand, Bangkok, P0317, 2006

11. بیجاری، م.، قدی، ع.، نعمتی، م.، رضائیان، م.، شبانیان, بررسی لرزه‌زمین‌ساخت ساحل شرقی حوضه خزر جنوبی

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, 435-440, 1393

12. رزازی، ز.، سپهوند، م. ر. و نعمتی، م., تعیین ساختار سرعت سه بعدی البرز شرقی با استفاده از توموگرافی زلزله‌های محلی

همایش پژوهش‌های کاربردی در علوم شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی, دانشگاه تهران, 1393

13. رزازی، ز.، سپهوند، م. ر.، نصرآبادی، ا. و نعمتی، م., مطالعه تغییرات جانبی ساختار سرعت البرز شرقی با استفاده از توموگرافی لرزه‌ای محلی

سی و سومین گرد‌همايي علوم زمين، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, 1393

14. فرامرزی، ج.، امیری خانمکانی، ح. و نعمتی، م., تعیین نسبت Vp/Vs در پهنه گسلی کوهبنان

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, 1392

15. نعمتي، م., بررسی هندسه گسلهای البرز خاوری و دشت شمالی آن با به کارگیری داده های شبکه های لرزه نگاری محلی

همایش تخصصی زمین شناسی البرز شرقی, دانشگاه علوم پایه دامغان, 1391
دانشکده علوم زمین. نهم اسفند ماه (سخنرانی)، www.seminars.du.ac.ir.

16. نعمتي، م., بررسی هندسه گسلهای جنوب خاوری دریای کاسپین

همایش تخصصی بین المللی لرزه زمینساخت ایران, دانشگاه زنجان, 1390
نهم اسفند ماه (سخنرانی به زبان انگلیسی)

17. روستایی، م.، آق آتابای، م.، نعمتی، م.، رقیمی، م.، رحیمی چاکدل، ع, ارزیابی زمین ساخت فعال جنوب البرز خاوری، حوضه گرگان رود-قره سو بر اساس شاخص های شیب رود و هیپسومتری

پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه تربیت معلم, 1390

18. طالبیان، م.، لطیفی، ک.، امینی، ب.، فریدونی، آ.، متولی، ه. و نعمتی، م., بررسی داده های دو ساله ایستگاه ثبت پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی تهران

اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله, مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران., 1386

19. نعمتي، م. و قيطانچی، م., بررسي زمین شناسی و خصوصيات پسلرزه ها و زمينلرزه چهارم اسفند زرند كرمان

هشتمین همايش ژئوفيزيك, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور., 1384

20. مقصودی، ع.، نعمتی، م., اكتشافات سيستماتيك كاني سنگين در ورقه 1:100000 نقده

بیست و دومین گرد همايي علوم زمين, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, 1382

21. ونایی، م. و نعمتی، م., ژئومورفولوژي و اكتشاف كانسارها

بیست و دومین گرد همايي علوم زمين, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, 1382

22. باختری، آ.، نعمتی، م. و عباس نژاد, ارزیابی و پهنه‌بندی شدت احتمالی زمین‌لرزه در محدوده 100 کیلومتری گسل‌های گوگ و سروستان با استفاده از GSI

اولین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین ایران, انجمن توسعه علوم و فنون بنیادین, 0

دروس

دروس ترم های گذشته

 ژئوفیزیک (کارشناسی)

دانشکده های علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1386 تاکنون

 زلزله شناسی (کارشناسی)

دانشکده های علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1386 تاکنون ترمهای فرد.

 اصول اکتشافات ژئوفیزیکی (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1386 تاکنون ترمهای فرد.

 زمین شناسی زیرسطحی (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1390 تاکنون ترمهای فرد.

 ژئوفیزیک کاربردی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 91-1390.

 زلزله شناسی 2 (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، 91-1390 و دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد واحد کرمان 94-1393.

 تئوری انتشار امواج الاستیک (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، 91-1390 و دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد واحد کرمان 94-1393.

 اصول حفاری نفت (کارشناسی ارشد)

)، بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد زرند 91-1390.

 نقشه برداری (کارشناسی)

دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان از 92-1393.

 زلزله شناسی (کارشناسی ارشد)

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 92-1391.

 لرزه زمینساخت (کارشناسی ارشد)

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 92-1391 و دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان از 1392 تا کنون.

 فیزیک پایه 1 (کارشناسی)

دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 1393-1392

 لرزه شناسی 1 (کارشناسی ارشد)

دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد کرمان 94-1393.

 لرزه زمینساخت (کارشناسی ارشد)

دانشکده علوم پایه دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان 94-1393.

 نقشه برداری (کارشناسی)

بخش زمین شناسی دانشکده علوم از 1392 تا کنون

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 خانم زهرا رزازی

مدل پوسته سه بعدی برای موج P در البرز خاوری, 1393, ژئوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان
در حال انجام (مشاوره)

 خانم آرزو باختری

ژئومورفولوژی و لرزه خیزی گسلهای گلباف و سروستان در استان کرمان, بخش زمین شناسی دانشكده علوم دانشگاه باهنر کرمان
در حال انجام (راهنمایی)

 خانم فائزه خواجه

امکان سنجی نصب کابل نوری برای سنجش تنش لرزه ای در گستره گسل کوهبنان, 1393, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
در حال انجام (مشاوره)

 خانم محبوبه دباغ زاده

دانشکده علوم بخش زمین
درحال انجام (راهنمایی) دانشجوی زیست محیطی
دانشجویان قبلی

 خانم معصومه روستایی

آنالیز توأم سایزموتکتونیکی و مورفومتریکی جنوب استان گلستان, 1391, دانشكده علوم پایه دانشگاه گلستان
(مشاوره)

 آقای جمال فرامرزی

برآورد ویژگیهای لرزه ای گستره گسل کوهبنان, 1392, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
(مشاوره)

 آقای پیام اخلاص پور

برآورد خطر لرزه ای گستره استان کرمان, 1392, بخش زمین شناسی دانشكده علوم دانشگاه باهنر کرمان
(مشاوره)

 خانم محدثه بابایی

بررسی وتعیین مدل ساختاری سازند آسماری و نقش آنها در تولید, 1392, بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد زرند کرمان
(مشاوره)

 خانم حمیده رنجبر

ژئودینامیک و حرکت صفحات پوسته در گستره گسل کوهبنان, 1393, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
(مشاوره)

 آقای محمدرضا توکلی

امکان سنجی نصب کابل نوری برای سنجش تنش لرزه ای در گستره گسل کوهبنان, 1393, دانشكده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
(مشاوره)