دکتر مهدي خراساني پور

دانشیار

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31322249

 ایمیل

khorasani@uk.ac.ir

 ایمیل

khorasani_283@yahoo.com

 آدرس

میدان پژوهش- دانشکده علوم- بخش زمین شناسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زمین شناسی , از 1378 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد زمین شناسی محیط زیست (پایان نامه: الگوي ژئوشيميايي عناصر مسموميت زاي سنگين و اثرات زيست محيطي آنها در محدوده شهرک و اطراف مجتمع مس سرچشمه) , از 1383 تا 1386

 دانشگاه شیراز

دکترا زمین شناسی اقتصادی (پایان نامه: تفکيک شيميايي، تحرک و زيست دسترس¬پذيري عناصر بالقوه سمي در خاک و رسوبات مرتبط با معدن و مجتمع مس سرچشمه) , از 1386 تا 1390

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. ‎Mehdi Khorasanipour, Sara Rashidi‎, Geochemical fractionation pattern and environmental behaviour of rare earth elements (REEs) in mine wastes and mining contaminated sediments; Sarcheshmeh mine, SE of Iran

Journal of Geochemical Exploration, 210, --, --, 2020

2. Mehdi Khorasanipour, Zahra Jafari, Environmental geochemistry of rare earth elements in Cu-porphyry mine tailings in the semiarid climate conditions of Sarcheshmeh mine in southeastern Iran

Chemical Geology, 477, 58-72, 2018

3. Mehdi Khorasanipour, Esmat Esmaeilzadeh, Environmental characterization of Sarcheshmeh Cu-smelting slag, Kerman, Iran: Application of geochemistry, mineralogy and single extraction methods

Journal of Geochemical Exploration, 166, 1-17, 2016

4. Mehdi Khorasanipour, Environmental mineralogy of Cu-porphyry mine tailings, a case study of semi-arid

Journal of Geochemical Exploration, 153, .., 40-52, 2015
http://dx.doi.org/10.1016/j.gexplo.2015.03.001

5. Mehdi Khorasanipour, Esmat Esmaeilzadeh, Geo-genic arsenic contamination in the Kerman Cenozoic Magmatic Arc, Kerman, Iran: Implications for the source identification and regional analysis

Applied Geochemistry, 63, 610, 622, 2015
http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2015.08.004

6. Mehdi Khorasanipour, Afsar Eslami,, Hydrogeochemistry and Contamination of Trace Elements in Cu-porphyry Mine Tailings; A Case Study from the Sarcheshmeh Mine, SE Iran

Mine Water and the Environment, 33, 335-352, 2014

7. Mehdi Khorasanipour, Afsar Eslami, Determination of elements leachability from Sarcheshmeh porphyry copper mine tailings: application of Toxicity Characteristic Leaching Procedure.

Environmental processes, 1, 387-403, 2014

8. Mehdi Khorasanipour., Majid H. Tangestani., Reza Naseh.,, Application of multivariate statistical methods to indicate the origin and geochemical behavior of potentially hazardous elements in sediment around the Sarcheshmeh copper mine, SE Iran.

Environmental Earth Sciences, 66, 2, 589-605, 2012

9. Mehdi Khorasanipour, Majid H. Tangestani, Reza Naseh, Hamid Hajmohammadi, Chemical Fractionation and Contamination Intensity of Trace Elements in Stream Sediments at the Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine, SE Iran

Mine Water and the Environment, 31, 199–213, 2012

10. Mehdi Khorasanipour, Alijan Aftabi, Environmental geochemistry of toxic heavy metals in soils around Sarcheshmeh porphyry copper mine smelter plant, Rafsanjan, Kerman, Iran.

Environmental Earth Sciences, 62, 449–465, 2011

11. Mehdi Khorasanipour., Farid Moore., Reza Naseh.,, Lime Treatment of Mine Drainage at the Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine, Iran

Mine Water and the Environment, 30, 216-230, 2011

12. Mehdi Khorasanipour., Majid H. Tangestani., Reza Naseh., Hamid Hajmohammadi.,, Hydrochemistry, mineralogy and chemical fractionation of mine and processing wastes associated with porphyry copper mines: A case study from the Sarcheshmeh mine, SE Iran

Applied Geochemistry, 26, 714-730, 2011

13. رسول حمصیان اتفاق، ، مهدی خراسانی پور، شهباز رادفر, ارزیابی آلودگی و پتانسیل تحرک عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه زاینده رود، کلانشهر اصفهان

محیط زیست طبیعی, 72, 2, 213-226, 1398

14. رضا اسکندری نژاد، حامد زند مقدم، مهدی خراسانی پور, کانی شناسی و ژئوشیمی بخش سولفیدی معدن سرب و روی طرز شمال استان کرمان، مورد مطالعاتی از کانسارهای رسوبی با سنگ میزبان کربناته

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, 25, 1, 1-22, 1398

15. مهدی خراسانی پور، افسانه برور, بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان

علوم زمین, 112, 119-128, 1398

16. مهدی خراسانی پور، عصمت اسماعیل زاده, تعیین عناصر دارای پتانسیل غنی شدگی در باطله های کانه آرایی معدن مس سرچشمه رفسنجان، استان کرمان

محیط زیست طبیعی, 71, 2, 151-167, 1397

مقاله های کنفرانس

1. 1- افسانه برور، 2- مهدی خراسانی پور, تعین پتانسیل آلودگی عناصر بالقوه سمی درخاک های کشاورزی با کشت گلخانه ای دشت جیرفت.

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1395

2. 1- ویدا مصطفایی، 2-مهدي خراسانی پور، 3- عصمت اسماعیل زاده, تفکیک شیمیایی عناصر خاکی نادر در سرباره هاي ذوب معدن مس سرچشمه با استفاده از روش استخراج گزینشی BCR

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1395

3. 1- ناهید زابلی شهرکی، 2- مهدیه حسینجانی زاده، 3- رضا حسن زاده، 4- مهدی خراسانی پور, بررسی گسترش سد رسوبگیر مجتمع سرچشمه در دوره زمانی 15 ساله با استفاده از تصاویر ماهواره ای

سومین کنفرانس نین المللی علوم جغرافیایی, شیراز, 1395

4. 1- رضاناصح، 2- مهدی خراسانی پور, راهکارها و چالش های کاهش مصرف آب در فرایند بهره برداری از معادن مس پورفیری- مطالعه موردی معدن مس سرچشمه رفسنجان، کرمان

دومین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, تهران, 1395

5. 1- زهرا بدخشان 2 ، دکتر مهدی خراسانی پور, ارزیابی غلظت عناصر ریز مغذی و درشت مغذی در خاک های کشاورزی با کشت گلخانه ای دشت جیرفت.

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1395

6. 1- سارا رشیدی 2- مهدی خراسانی پور, ژئوشیمی زیست محیطی عناصر خاکی نادر در رسوبات و باطله های معدنی مجتمع مس سرچشمه

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین الملی علوم زمین, تهران, 1394

7. 1- سارا رشیدی 2- مهدی خراسانی پور, تفکیک شیمیایی عناصر خاکی نادر در باطله های معدنکاری و کانه آرایی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش استخراج گزینشی BCR

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین الملی علوم زمین, تهران, 1394

8. 1- زهرا جعفری 2- مهدی خراسانی پور, ژئوشیمی زیست محیطی، گونه پذیری و پتانسیل آلودگی عناصر خاکی نادر درمنابع آب سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین الملی علوم زمین, تهران, 1394

9. 1- مینا خالویی 2- مهدی خراسانی پور 3- حسامالدین معین زاده, مطالعات کانی شناسی باطله های فراوری مجتمع مس سرچشمه

بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران, دامغان, 1394

10. 1- زهرا جعفری، 2- مهدی خراسانی پور, ژئوشیمی زیست محیطی، گونه پذیری و پتانسیل آلودگی عناصر خاکی نادر درمنابع آب سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین الملی علوم زمین, تهران, 1394

11. 1- هاشم شمس الدینی، 2- وحید رضا جلالی،3- اعظم جعفری، 4- مهدی خراسانی پور،5- عصمت اسماعیل زاده, پهنه¬بندی غلظت آرسنیک در خاک¬های اطراف مجتمع مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی فناوری ( GIS) و زمین آمار.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1393

12. 1- هاشم شمس الدینی، 2- وحید رضا جلالی،3- اعظم جعفری، 4- مهدی خراسانی پور،5- عصمت اسماعیل زاده, بررسی وضعیت سرب در اراضی با کاربری¬های مختلف در اطراف مجتمع مس سرچشمه. اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست.

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1393

13. 1- نجمه رجبیان، 2-سروش مدبری، 3- مهدی خراسانی پور، 4- سید علی اصغر میرجلیلی، 5- عصمت اسماعیل زاده, تفکیک شیمیایی عناصر As، Bi، Cd، Cu، Pb، Sb، Se، و Zn با استفاده از روش استخراج گزینشی سه مرحله ای BCR در خاکهای اطراف معادن مس علی آباد و دره زرشک.

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست., تهران, 1393

14. 1- نجمه رجبیان، 2-سروش مدبری، 3- مهدی خراسانی پور، 4- سید علی اصغر میرجلیلی، 5- عصمت اسماعیل زاده, بررسی غلظت کل و بخش زیست دسترس پذیر عناصر بالقوه سمی در خاکهای اطراف معادن مس علی آباد و دره زرشک، تفت.

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست., تهران, 1393

15. 1-زهره بنی اسد، 2- حسام الدین معین زاده، 3- مهدی خراسانی پور, ارزیابی فراوانی عناصر قیمتی پلاتینیوم، پالادیوم و طلا در مجموعهی اولترامافیک صوغان، جنوب شهرستان بافت.

اولین همایش بلورشناسی و گوهرشناسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1393

16. 1- عصمت اسماعيل زاده 2-مهدی خراساني پور, تعيين پتانسيل انحلال و تحرک فلزات و شبه فلزات آلاينده از سرباره كارخانه ذوب مس سرچشمه به منظور حفاظت از محيط زيست

اولين کنگره جهانی مس در ایران, تهران, 1390

17. 1- مهدی خراساني پور 2- احمد عباس نژاد، 3- افسر اسلامي، 4- عبدالله فرج تبار, استفاده از روش هاي آماري چند متغيره به منظور بررسي مسائل هيدروژئوشيميايي و پتانسيل آلودگي در سد باطله مجتمع مس سرچشمه

اولين کنگره جهانی مس در ایران, تهران, 0

18. مهدی خراسانی پور، عصمت اسماعیل زاده, تعیین تحرک زیست محیطی عناصر خاکی نادر در باطله های سرباره ی ذوب مجتمع مس سرچشمه با استفاده از استخراج گزینشی یک مرحله ای

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع, کرمان, 0

19. رضا اسکندری نژاد، حامد زندمقدم، مهدی خراسانی پور, بررسی مشخصات بافتی، ساختی و کانی شناسی رگه های سرب دار در معدن سرب و روی طرز واقع در شرق کوهبنان، شمال استان کرمان

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, دانشگاه اصفهان, 0

دروس

دروس ترم جاری

 آمار و احتمالات (کارشناسی ارشد)

 زمین شیمی زیست محیطی (کارشناسی ارشد)

 اصول نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی (کارشناسی ارشد)

 آلودگی خاک (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 تغییرات اقلیمی (کارشناسی)

 زمین شناسی پزشکی (کارشناسی ارشد)

 منابع معدنی و محیط زیست (کارشناسی ارشد)

 کاربرد آمار در علوم زیست محیطی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 خانم زهرا جعفری

1- ژئوشیمی زیست محیطی، گونه پذیری و پتانسیل آلودگی عناصر خاکی نادر درمنابع آب سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه, 1394, شهید باهنر کرمان

 خانم سارا رشیدی

2- ژئوشيمي زيست محيطي عناصر خاکی نادر در معدن و محیط ژئوشیمیایی آب و رسوب مرتبط با مجتمع مس سرچشمه, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 خانم مینا خالویی

3- ارزیابی ژئوشیمی و پتانسیل اقتصادی باطله های فرآوری معدن مس سرچشمه (راهنمای مشترک), 1394, شهید باهنر کرمان

 خانم زهرا بدخشان

4- ارزيابي غلظت عناصردرشت مغذي وريز مغذي درخاك هاي كشاورزي با كشت گلخانه اي شهرستان جيرفت،استان كرمان, 1395, شهید باهنر کرمان

 خانم افسانه برور

5- ارزيابي وپتانسيل الودگي عناصربالقوه سمي درخاكهاي كشاورزي باكشت گلخانه اي شهرستان جيرفت،استان كرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 خانم فاطمه شاه حسینی میمند

6- کانی شناسی زیست محیطی باطله های کانه آرایی مجتمع مس میدوک، شهربابک, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 خانم ویدا مصطفایی

7- تعيين روند تغييرات عناصر بالقوه آلاینده در سد باطله معدن مس میدوک بمنظور ارائه راهکارهاي زيست محيطي در مديريت سد باطله, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فرشید رنجبر کریم آبادی‏

‏9-‏ ارزیابی زیست محیطی عناصر کمیاب و فرعی در فازهای سولفیدی باطله‌های کانه آرایی سد ‏رسوبگیر سرچشمه, 1387, شهید باهنر کرمان

 فاطمه خوزستانی‏

‏10-‏ ارزيابي آلودگي آرسنيك در خاك هاي كشاورزي دشت بردسير، جنوب غرب كرمان, 1387, شهید باهنرکرمان

 مهدیه حاجی نمکی

‏8-‏ کانی‌شناسی زیست محیطی معدن سرب و روی طرز، شمال استان کرمان, 1387, شهیدباهنرکرمان