دکتر مجيد حجازي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322688

 ایمیل

mhejazi@uk.ac.ir

 آدرس

دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترا خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک) (پایان نامه: تأثیر تغذیه روی و مس بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی رزماری در شرایط شور) , از 1384 تا 1389

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک) (پایان نامه: اثرات کودهای آلی و شیمیایی بر شکل های فسفر در یک خاک آهکی) , از 1382 تا 1384

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی خاک شناسی , از 1378 تا 1382

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 17 تا 18 شهریور 1395

دبیر علمی

طرح های تحقیقاتی

 تحقيقات به زراعي و فيزيولوژي در سورگوم و ارزن تحت تنش هاي محيطي

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1391 تا 1393

 مقايسه تأثيرات کاربرد کود لجن فاضلاب و کود مرغي بر ديناميک فسفر در خاک شور

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1390 تا 1391

انتشارات

مقاله های مجله

1. Fatemeh Nasseri Bahabadi, Mohammad Hady Farpoor and Majid Hejazi Mehrizi, Removal of Cd, Cu and Zn ions from aqueous solutions using natural and Fe modified sepiolite, zeolite and palygorskite clay minerals

Water Science and Technology, 75, 2, 340-349, 2017

2. Akbar Soliemanzadeh, Majid Fekri, Somayeh Bakhtiary and Majid Hejazi Mehrizi, Biosynthesis of iron nanoparticles and their application in removing phosphorus from aqueous solutions

Chemistry and Ecology, 32, 3, 286-300, 2016

3. Sahar Taghdis, Majid Hejazi Mehrizi, Vahidreza Jalali, Effect of Oxalic and Citric Acids on Zinc Release Kinetic in Two Calcareous Soils

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 47, 22, 2479-2489, 2016

4. Majid Hejazi Mehrizi, Mehdi Sarcheshmehpour, Zahra Ebrahimi, The effects of some humic substances and vermicompost on phosphorus transformation rate and forms in a calcareous soil

Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 15, 1, 249-260, 2015

5. Majid Hejazi mehrizi, Hossein Shariatmadari, Amir Hossein Khoshgoftar, Farhad Dehghani, Copper Effects on Growth, Lipid Peroxidation, and Total Phenolic Content of Rosemary Leaves under Salinity Stress

Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 14, 1, 205-212, 2012

6. Majid Hejazi Mehrizi, Hossein Shariatmadari, Amir Hossein Khoshgoftarmanesh, Abbas Zarezadeh, Effect of salinity and zinc on physiological and nutritional responses of rosemary

International Agrophysics, 25, 4, 349-353, 2011

7. مرضیه آیینه حیدری، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری، مریم یوسفی فرد, ررسی قابلیت جذب فلزات سنگین و شاخص های آلودگی در خاک های اطراف کارخانه زغال شویی زرند

مهندسی زراعی, 39, 2, 1-15, 1395

8. زهرا ابراهیمی، مهدی سرچشمه پور، مجید حجازی مهریزی, تأثير مواد هوميکی و قارچ ميکوريز بر جذب آهن و روی و برخی خصوصيات رشدی سويا در شرايط گلخانه

علوم و فنون کشت های گلخانه ای, 7, 25, 99-109, 1395

9. راضیه نوری کوشکی، مجید حجازی مهریزی, جذب رقابتی مس و منگنز از محلول های آبی توسط خرده لاستیک فرسوده

پژوهشهای حفاظت آب و خاک, 23, 1, 261-272, 1395

10. مجید حجازی مهریزی، مرضیه آیینه حیدری، فاطمه عباس زاده, بررسی پویایی فسفر در یک خاک آهکی تیمار شده با سطوح مختلف کود مرغی و کود شیمیایی

دانش آب و خاک, 26, 3, 293-303, 1395

11. مریم معینی، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری, ارزیابی وضعیت فسفر در یک خاک شور تیمار شده با لجن فاضلاب و سوپرفسفات تریپل با استفاده از روش جزء بندی شیمیایی

مهندسی زراعی, 38, 2, 125-144, 1394

12. اعظم جعفری، حسین شریعتمداری، مجید حجازی مهریزی, تعیین شاخص‌های بافری و نیاز استاندارد فسفر در چهار ردیف ارضی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از همدماهای جذب سطحی (مطالعه موردی: اصفهان و شهرکرد)

پژوهشهای حفاظت آب و خاک, 22, 3, 89-103, 1394

13. مزیم معینی، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری, تعیین شکل های فسفر آلی در یک خاک آهکی متأثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی

مدیریت خاک و تولید پایدار, 5, 4, 79-95, 1394

14. مجید حجازی مهریزی، مرضیه آیینه حیدری، فاطمه عباس زاده, توزيع اجزاي فسفر معدني در خاک آهکي تيمار شده با کود مرغي و فسفر در زمان¬های مختلف خواباندن

پژوهشهای خاک, 29, 3, 297-308, 1394

15. مجید حجازی مهریزی، حسین شریعتمداری، مجید افیونی, اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضلاب شهری بر شکل های معدنی فسفر و ارتباط آن ها با قابلیت دسترسی فسفر در یک خاک آهکی

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 17, 64, 33-42, 1392

16. مجید حجازی مهریزی، حسین شریعتمداری، امیرحسین خوشگفتار منش، فریبرز معطر, تأثیر شوری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی اکسیدانی رزماری در یک خاک آهکی

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 27, 1, 25-35, 1390

17. غلامرضا زارعیان، محمد هادی فرپور، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری, ارتباط شکل های مختلف پتاسیم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی رسی خاک های دشت قره باغ در استان فارس

پژوهشهای خاک, 0
پذیرش نهایی

18. مجید حجازی مهریزی، سحر طاقدیس, تأثیر اسید اگزالیک بر سینتیک رهاسازی روی در برخی خاکهای شور اراضی پسته کاری (استان کرمان)

مهندسی زراعی, -, -, -, 0
پذیرش نهایی

19. مرضیه آیینه حیدری، مجید حجازی-مهریزی، اعظم جعفری، مریم یوسفی فرد, توزیع مکانی و بررسی شکل‌های شیمیایی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه زغال شویی زرند

پژوهشهای حفاظت آب و خاک, -, -, -, 0
پذیرش نهایی

مقاله های کنفرانس

1. مژگان جوکار، مجید حجازی مهریزی، مهدی سرچشمه پور، همایون فرهمند, تاثير مواد هوميكي بر برخي ويژگي هاي رويشي كرچك زينتي ) Ricinus . (communis Lتحت تنش كادميوم و مس

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1395

2. ریحانه عسگری، مهدی سرچشمه پور، مجید حجازی مهریزی, تأثیر تلقیح قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مختلف و درصد کلنیزاسیون ریشه ذرت (Zea mays L) تحت تیمار با کودهای فسفاته و اسیدهای آلی

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست, دانشگاه محقق اردبیلی, 1394

3. ریحانه عسگری، مهدی سرچشمه پور، مجید حجازی مهریزی, بررسی اثر کود فسفاته، اسیدهای آلی و تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیک و محتوای فسفر برگ ذرت (Zea mays L)

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست, دانشگاه محقق اردبیلی, 1394

4. ملیکا نعمت اللهی، وحید رضا جلالی، مجید حجازی مهریزی, ارزیابی دقت برخی روشهای درون یابی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی, دانشگاه خواجه نصیر طوسی, 1394

5. ملیکا نعمت اللهی، وحیدرضا جلالی، مجید حجازی مهریزی, مقایسه دقت روشهای درون یابی توابع پایه شعاعی و کوکریجینگ در تخمین پخشیدگی رطوبتی خاک

اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی, دانشگاه خواجه نصیر طوسی, 1394

6. مرضیه آیینه حیدری، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری، مریم یوسفی فرد, مطالعه آلودگی فلزات سنگین مس و کادمیوم در اطراف کارخانه زغال شویی زرند با استفاده از شاخص زمین انباشتگی

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1394

7. مرضیه آیینه حیدری، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری، مریم یوسفی فرد, چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در خاک های اراضی تحت کشت پسته )مطالعه موردی:کارخانه زغال شویی زرند, دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1394

8. سحر طاقدیس، مجید حجازی مهریزی، وحیدرضا جلالی, تاثیر سطوح مختلف اسیداگزالیک بر رهاسازی روی در تعدادی از خاک های آهکی استان کرمان

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1394

9. فاطمه ناصری بهابادی، محمد هادی فرپور، مجید حجازی مهریزی, مقايسه كانيهاي سپيوليت و پاليگورسكيت در حذف عناصر سنگين مس، روي و كادميم از محلول آبي

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

10. سحر غدیری بیدهندی، محمد هادی فرپور، مجید حجازی مهریزی, اثير غلظتهاي مختلف مس بر جذب مس و برخي پارامترهاي رشدي درگياه فستوكا (Festuca arundinacea)

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

11. راضیه نوری کوشکی، مجید حجازی مهریزی, بررسي ايزوترمهاي جذب سطحي در حذف مس توسط برگ درخت خرما

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

12. راضیه نوری کوشکی، مجید حجازی مهریزی, بررسي تأثير ضايعات درخت خرما در حذف منگنز از پساب صنعتي

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

13. مریم معینی، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری, تأثیر لجن فاضلاب و کود فسفری بر جذب فسفر و رشد گندم در شرایط تنش تغذیه ای فسفر

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

14. مرضیه آیینه حیدری، مجید حجازی مهریزی، فاطمه عباس زاده, تاثیر سطوح کود شیمیایی بر وضعیت اجسای فسفر معدنی در یک خاک آهکی

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1393

15. مریم معینی، مجید حجازی مهریزی, بررسی تاثیر کود لجن فاضلاب، کود شیمیایی و مخلوط)کود شیمیایی + لجن فاضلاب( بر پارامترهای رشذی گنذم در خاک شور و غیر شور

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1393

16. مریم معینی، مجید حجازی مهریزی، اعظم جعفری, تأثیر کاربرد همزمان لجن فاضلاب و کود شیمیایی فسفره و مخلوط آنها بر برخی ویژگیهای شیمیایی و شکلهای قابل دسترس فسفر در یک خاک آهکی

همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده, همدان, 1393

17. سحر طاقدیس، مجید حجازی مهریزی، وحیدرضا جلالی, بررسي فراهمي عناصر كممصرف درتعدادي از خاكهاي استان كرمان و ارتباط آن با برخي از خصوصيات شيميايي خاك

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

18. راضیه نوری کوشکی، مجید حجازی مهریزی, جذب ساده و رقابتي عناصر مس و منگنزتوسطپودر لاستيك ازپساب صنعتي

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

19. فاطمه ناصری بهابادی، محمد هادی فرپور، مجید حجازی مهریزی, حذف عناصر سنگين مس، روي و كادميمتوسط كاني زئوليت طبيعي و اصلاح شده

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

20. مرضیه آیینه حیدری، مجید حجازی مهریزی، فاطمه عباس زاده, تغییرات زمانی فسفر قابل دسترس و برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی تیمار شذه با سطوح مختلف کود مرغی و شیمیایی

هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, دانشگاه کردستان, 1393

21. مریم معینی، مجید حجازی مهریزی, اثرات سطح و سال های کاربرد لجن فاضلاب بر شکل های آلی فسفر

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 1392

22. زهرا ابراهیمی، مجید حجازی مهریزی، مهدی سرچشمه پور, تأثیر کاربرد اسیدهای هومیک و فولویک به همراه کود شیمیایی بر مقدار و شکل آزادسازی فسفر در خاک

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 1392

23. وحیدرضا جلالی، مجید حجازی مهریزی, توانمندي روشهاي داده کاوي (nn-k) در تخمین غیرپارامتریک جرم ویژة حقیقی خاك

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, کرمان, 1392

24. مچتبی خواجه، مجید فکری، مجید حجازی مهریزی, اثرات کاربرد کود مرغی، پودر یونجه و زمان عصاره گیری با EDTA

دومین همایش ملی توسعه پایدار و کشاورزی و محیط زیست سالم, تهران, 1392

25. زهرا ابراهیمی، مهدی سرچشمه پور، مجید حجازی مهریزی, بررسی درصد کلنیزاسیون قارچ آربسکولار میکوریسا در برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمان

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, تهران, 1392

26. مجید حجازی مهریزی، وحیدرضا جلالی, تأثیر تغذیه مس بر رشد و مقدار اسانس رزماری در شرایط تنش شوری

سومین کنگره عناصر کمیاب ایران, دانشگاه علوم پزشکی کاشان, دوماهنامه فیض, 681-682, 1391

27. مجید حجازی مهریزی, اثرات باقیمانده لجن فاضلاب بر شکلهاي مختلف فسفر معدنی از لحاظ قابلیت دسترسی

همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب, دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان, 1391

28. احمد موسوی، مجید فکری، مجید حجازی مهریزی, اثر ماده آلی کاتیون های محلول و خصوصیات شیمیایی خاک

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, تهران, 0

دروس

دروس ترم جاری

 شیمی خاک (کارشناسی)

 شیمی خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 آزمون خاک (کارشناسی ارشد)

 خاکشناسی عمومی (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 سارا حسینی

استخراج اسید هومیک از برخی ضایعات آلی و تأثیر آن ها بر رشد ذرت و سویا, شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 زهرا ابراهیمی

تأثیر میکوریز و مواد هیومیک بر قابلیت جذب برخی از عناصر و رشد سویا, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول: دکتر مهدی سرچشمه پور و استاد راهنمای دوم: دکتر مجید حجازی مهریزی

 مرضیه آیینه حیدری

توزيع تعدادي از اجزاي فلزات سنگين خاك هاي اطراف كارخانه ذغال زرند, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول: مجید حجازی مهریزی ، استاد راهنمای دوم: دکتر اعظم جعفری و استاد مشاور: دکتر مریم یوسفی فرد

 سحر طاقدیس

تاثير تعدادي از اسيدهاي آلي بر رهاسازي روي و آهن در خاك هاي آهكي, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: دکتر مجید حجازی مهریزی استاد مشاور: وحیدرضا جلالی

 راضیه نوری

جذب ساده و رقابتي عناصر مس ومنگنز از محلول هاي آبي با استفاده از پودر لاستيك، پودر بقاياي نخل ونانوذرات گرافن, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 مریم معینی

تاثير كاربرد لجن فاضلاب و كود شيميايي بر شكل هاي فسفر در يك خاك شور, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: دکتر مجید حجازی و استاد مشاور: دکتر اعظم جعفری

 مژگان جوکار

تاثير تعدادي از اصلاح كننده هاي آلي و معدني بر تحرك فلزات سنگين در يك خاك آلوده و جذب آنها توسط کرچک زینتی, شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول: دکتر مجید حجازی مهریزی، استاد راهنمای دوم: دکتر مهدی سرچشمه پور و استاد مشاور: دکتر همایون فرهمند

 فاطمه مرادی پور

افزايش راندمان مصرف آب و كود فسفر در سيستم آبياري موضعي ريشه (PRD) در گياه گوجه - فرنگي, شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول: دکتر وحیدرضا جلالی و استاد راهنمای دوم: دکتر مجید حجازی مهریزی