دکتر مهدي حسن شاهيان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mshahi@uk.ac.ir hasanshahi@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

دکترا میکروبیولوژی (پایان نامه: بررسی مولکولی و اکولوژيکی باکتری های تجزیه کننده الکان ها در خلیج فارس و دریای خزر) , از 1384 تا 1388

 دانشگاه لرستان

کارشناسی زیست شناسی-جانوری , از 1377 تا 1381

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی (پایان نامه: شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از طریق PCR) , از 1381 تا 1384

دوره ها

 دوره مطالعاتی شش ماهه دوره دکتری در کشور ایتالیا

دوره دکتری (تجزیه زیستی در مقیاس بالا)

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Hassanshahian, M; Emtiazi, G; Caruso, G; Cappello, S., Bioremediation (bioaugmentation/biostimulation) trials of oil polluted seawater: A mesocosm simulation study

Marine Environmental Research, 95, 5, 28-38, 2014

2. Hassanshahian, M; Zeynalipour, MS; Hosseinzadeh Musa; F., Isolation and characterization of crude oil degrading bacteria from the Persian Gulf (Khorramshahr provenance)

Marine Pollution Bulletin, 83, 3, 39-44, 2014

3. .Hassanshahian, M., Ahmadinejad, M., Tebyanian, H., Kariminik, A., Isolation and characterization of alkane degrading bacteria from petroleum reservoir waste water in Iran (Kerman and Tehran provenances)

Marine Pollution Bulletin, 73, 4, 300-305, 2013

4. . Tebyanian, H., Hassanshahian, M., Kariminik, A, Hexadecane-Degradation by Teskumurella and Stenotrophomonas Strains Iso¬lated From Hydrocarbon Contaminated Soils

Jundishapur Journal of Microbiology, 26, 7, 45-50, 2013

5. Hassanshahian, M., Emtiazi, G., Cappello, S., Isolation and characterization of crude-oil-degrading bacteria from the Persian Gulf and the Caspian Sea

Marine Pollution Bulletin, 64, 1, 7–12, 2012

6. Cappello, S; Santisi, S; Calogero, R; Hassanshahian, M; Yakimov, M. M., Characterization of Oil-Degrading Bacteria Isolated from Bilge Water

Water Air Soil Pollution, . 223, 1, 3219-3226, 2012

7. Cappello, S; Crisari, A; Hassanshahian, M; Genovese, M; Santisi, S; Yakimov, M. M, Effect of a Bioemulsificant Exopolysaccharide (EPS2003) on Abundance and Vitality of Marine Bacteria

Water Air Soil Pollution, 4, 1, 143-144, 2012

8. Hassanshahian, M; Tebyanian, H; Cappello, S, Isolation and characterization of two crude-oil degrading yeast strains, Yarrowia lipolytica PG-20 and PG-32 from Persian Gulf

Marine Pollution Bulletin, 64, 2, 1386-1391, 2012

9. Sadeghian, I., Hassanshahian, M., Sadeghian, S., Jamali, S, Antimicrobial Effects of Quercus Brantii Fruits on Bacterial Pathogens.

Jundishapur Journal of Microbiology, 5, 3, 465-469, 2012

10. Cappello, S; Genovese, M; Torre, C.D; Crisari, A; Hassanshahian, M; Santisi, S; Calogero, R. Yakimov, M.M, Effect of bioemulsificant exopolysaccharide (EPS2003) on microbial community dynamics during assays of oil spill bioremediation: A microcosm study

Marine Pollution Bulletin, 64, 1, 2820-2828, 2012

11. Mohammadi, H; Abbaspour, H; Hassanshahian, M., Comparisons of Different Methods for Detection of Aflatoxin in Grain and Grain Products

Acta Horticulture, 963, 3, 275-280, 2012

12. 10. Hassanshahian, M. and Mohamadian, J, Isolation and characterization of Halobacterium salinarum from saline lakes in Iran

Jundishapur Journal of Microbiology, 4, 1, S27-S33, 2011

13. Hassanshahian, M., Emtiazi, G., Kermanshahi, R., Cappello, S., Comparison of oil degrading microbial communities in sediments from the Persian Gulf and Caspian Sea

Soil and Sediment Contamination, 19, 3, 277-291, 2010

14. Emtiazi, G., Saleh, T., Hassanshahian, M., The effect of bacterial glutathione S-transferase on morpholine degradation

Biotechnology Journal, 4, 1, 202–205, 2009

15. Ghanavati, H., Emtiazi, G., Hassanshahian, M, . Synergism effects of phenol degrading yeast and Ammonia Oxidizing Bacteria for nitrification in coke wastewater of Esfahan Steel Company

Waste Management & Research, 26, 2, 203-208, 2008

16. Hasanshahian, M., Emtiazi, G, Investigation of alkane biodegradation using the microtiter plate method and correlation between biofilm formation, biosurfactant production and crude oil biodegradation.

International Biodeterioration & Biodegradation, 62, 1, 170-178, 2008

17. Emtiazi, G., Hassanshahian, M., Golbang, N, Development of a microtiter plate method for determination of phenol utilization, biofilm formation and respiratory activity by environmental bacterial isolates

International Biodeterioration & Biodegradation, 56, 1, 231-235, 2005

18. مهدي حسن شاهيان, خالص سازی عشای ارغوانی از باکتری هالوباکتريوم ساليناروم و بررسی خواص جذب اسپکتروسکپی و امواج ميکروويو توسط آن

نشريه علوم دانشگاه تربيت معلم, 10, 4, 25-35, 1391

19. مهدي حسن شاهيان و گيتي امتيازي, جداسازی، شناسايي مولکولی Alcanivorax dieselolei از خليج فارس و بررسی قابليت تجزيه زيستی آن برای پاک سازی آلودگی نفتی

فصلنامه زيست شناسی ميکروارگانيسم ها, 1, 1, 31-40, 1391

20. مهدي حسن شاهيان و گيتي امتيازي, جداسازی، شناسايي مولکولی Alcanivorax dieselolei از خليج فارس و بررسی قابليت تجزيه زيستی آن برای پاک سازی آلودگی نفتی

فصلنامه زيست شناسی ميکروارگانيسم ها, 1, 1, 31-40, 1391

21. مهدي حسن شاهيان، عذري حسن شاهيان و گيتي امتيازي, بهينه سازي تجزيه زيستي نفت خام توسط باکتري هاي Acinetobacter calcoaceticus BS و Pseudomonas aeroginosa AS جداسازي شده از خليج فارس

پژوهش نفت, 63, 1, 73-82, 1389

22. مهدي حسن شاهيان و گيتي امتيازي, بررسي رابطه بين هيدروفوبيسيته سطح سلولي و توليد بيوسورفكتانت در باكتريهاي تجزيه كننده نفت خام

مجله زيست شناسي ايران, 21, 1, 36-45, 1387

23. مهدي حسن شاهيان، ناصر گلبانگ و گيتي امتيازي, جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري هاي تجزيه کننده فنل

مجله علمي و پژوهشي علوم پايه اصفهان, 28, 2, 1-8, 1386

24. مهدي حسن شاهيان و روحا کسري کرمانشاهي, معرفي باکتري هاي زنده اما غير قابل کشت

مجله آب و فاضلاب, 65, 2, 62-54, 1386

25. ناصر گلبانگ، مهدي حسن شاهيان و گيتي امتيازي, بررسي اثر غلظت فنل بر رشد تنفس و تشکيل بيوفيلم باکتري هاي تجزيه کننده فنل در پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

مجله آب و فاضلاب, 52, 2, 31-38, 1383

مهارت ها

 میکروبیولوژی دریا

 میکروبیولوژی نفت