دکتر مهين دخت فرخ نيا

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mdf@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

تلفن محل کار: داخلی 2338

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: شرح مشکلات دیوان مسعود سعد سلمان) , از 1373 تا 1378

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: ملاحظاتی در باب تاريخ زبان و ادبيات فارسی بر اساس ترجمة مقالات: Langue et dialects et la littera ture neo-persana d’encyclipedie del’Islam sous le terme de perse) , از 1368 تا 1372

 دانشگاه تهران

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی , از 1363 تا 1367

افتخارات و جوایز

 کسب رتبۀ اول در امتحانات نهایی دیپلم ادبی در سطح استان کرمان

 لوح تقدیر از کنگره بزرگداشت پژمان بختیاری در شهرکرد سال 82 برای مقاله برگزیده

 لوح تقدیر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان ، سال 86 برای انتخاب مقاله برتر.

 لوح تقدیر از دانشگاه UDF برازیلیا به عنوان مدرس زبان فارسی

علاقمندی ها

 شعر فارسی با تکیه بر شعرسدۀ پنجم تا هشتم هجری، ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، نقد ادبی و سبک شناسی، دستورزبان فارسی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

فرانسه

سطح میانی

پرتغالی

سطح مقدماتی

انتشارات

کتاب ها

1. , درسنامة دانشگاهی راهنماي نگارش و ويرايش

کرمان ( مشترک، نفر اول: احمد امیری خراسانی), 84

2. , مبانی نگارش و پژوهش

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان،1397.( مشترک، نفر اول: احمد امیری خراسانی), 0

3. , آموزش زبان فارسی بر مبنای فعل

(سه جلد، با واژه نامه چهارزبانه، آمادۀ چاپ), 0

مقاله های مجله

1. , **فهرست مقاله های مجله و همایش به ترتیب تاریخ چاپ:

0

2. , ادبيات دورة قاجار و مشروطيت (ترجمه از زبان فرانسه )

مجلة فرهنگ و ادب کرمان، سال 78, 0

3. , شطح جلوة هنر در زبان تصوّف

مجلة دانشکدة ادبيات دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دورۀ جدید، ش 15و 16،زمستان 80 و بهار 81،, 0

4. , ستارة باران

مجلة مطالعات ايرانی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، سال 1382, 0

5. , آرمان گرايی در شعر پژمان بختياری

فصلنامة فرهنگ بام ايران، سال 1383, 0

6. , آنتوان گالان و ترجمة فرانسوی هزار و يکشب

مجلة مطالعات ايرانی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، سال 1382, 0

7. , بررسی تطبیقی علل پیدایش رمان نویسی در ایران و مصر

مطالعات ادبیات تطبیقی ( علمی- پژوهشی دانشگاه آزادجیرفت سال هفتم، شمارۀ 26، تابستان 92( مشترک، نفر دوم : فرزانه بوریا زاده), 0

8. , کرمانيات در ديوان عثمان مختاری

پژوهشگران فرهنگ، سال 1386, 0

9. , بررسی عناصر شعری در ديوان پروين اعتصامی

مجموعه مقالات کنگرة بزرگداشت پروين اعتصامی، دانشگاه اراک، سال 1386, 0

10. , ارزش های آرمانی مشترک در شعر شهریار و پژمان بختیاری

مجلۀ پژوهشگران فرهنگ کرمان"، شمارۀ 24 ، سال هفتم ،زمستان 88،ص209-189, 0

11. , سیر تاریخی شعر نیما از دیدگاه جامعه شناختی

ادب و زبان نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارۀ 28 ، زمستان 89،ص212-183(مشترک ، نفر دوم:علی ضیاءالدینی), 0

12. , بررسی ارتباط مسائل اجتماعی و صور خیال در شعر نیما یوشیج

فصلنامه پژوهشگران فرهنگ، زمستان 89.( مشترک، نفر اول: علی ضیاءالدینی), 0

13. , ساختار داستانی حکایت ها در حدیقۀ سنایی

"کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد ، شمارۀ21،پاییز و زمستان 89 _شمارۀ 21،ص 60-39, 0

14. , تحلیل برخی ساختارهای تمدن ایرانی با نگاهی به بیتی از اقبال لاهوری

چکیدۀ مقالات همایش ملی تمدن شناخت ، پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان ، اردیبهشت 1390 ،ص93, 0

15. , خرد و خردورزی در قابوسنامه

اولین همایش منطقه ای قابوسنامه، اردیبهشت 91, 0

16. , - بررسی شعر مقاومت آفریقای جنوبی با تکیه بر دیدگاه پسااستعمارگرایی

ادبیات پایداری دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 5 شمارۀ 9، پاییز و زمستان 1392.( مشترک نفر دوم: مژگان ونارجی), 0

17. , بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رساله الغفران ابوالعلا معرّی از دیدگاه فرجام شناسی

جستارهای زبانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 46، شمارۀ 183، 1392.ص 31-60، مشترک، نفر اول: علی ضیاءالدینی), 0

18. , بررسی ساختار و سبک رمان سنگ صبور از صادق چوبک

فصلنامۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (علمی پژوهشی دانشگاه آزاد شهرکرد) تابستان 92 سال سوم، شمارۀ چهارم(پی درپی12)، (مشترک نفر دوم: فرزانه بوریازاده), 0

19. , جایگاه کثرت گرایی دینی در عرفان اسلامی

مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی، خرداد 93, 0

20. , بررسی و تحلیل شعر مسعود سعد سلمان

فصلنامه اورمزد، خرداد 93, 0

21. , بررسي تطبيقي سنگ صبور صادق چوبك و مير امار نجيب محفوظ

مجله ادبیات تطبیقی داانشگاه شهید باهنر کرمان، سال پنجم، شماره 10، بهار و تابستان 1393.(مشترک، نفر دوم: فرزانه بوریازاده), 0

22. , بن مايه هاي عرفان گنوسي در داستاني از هفت پيکر نظامی

ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) : تابستان 1393 , دوره 10 , شماره 35, 0

23. , - مقایسه تطبیقی بومی گرایی و هویت در بوف کور و فصل مهاجرت به شمال

مجموعه الکترونیکی مقالات همایش ادبیات بومی ایران ، لرستان ، تابستان 96.(مشترک، نفر دوم: الهام حسینخانی), 0

24. , شیوۀ روایت در دو رمان بوف کور و فصل مهاجرت به سوی شمال .

دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان فارسی ، تابستان 96(مقاله مشترک،نفر دوم: الهام حسینخانی), 0

25. , - ابهام هنری در غزلیات سنایی

مجموعه مقالات همایش رویکردهای نوین در علوم انسانی، رشت ، مهر 96(مشترک، نفر دوم:حمیده ایرانمنش), 0

26. , تحلیل ساختاری داستان شب ایوب از داوود غفارزادگان

مجموعه مقالات کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، سال 96، (مشترک، نفر دوم: فاطمه روح الامینی), 0

27. , سبک شناسی رمان اشکانه

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات ، تهران اسفند 96. (مشترک نفر اول: نسیمه رمضانی سربندی), 0

28. , سبک شناسی رمان سال های بنفش

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی.تهران اردیبهشت 1397.( مشترک نفر دوم : نسیمه رمضانی سزبندی), 0

مهارت ها

 ویراستاری