مريم بيگمرادي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

MARYAMBAIGMORADI@YAHOO.COM

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی ارشد نقاشی (پایان نامه: بررسی مقایسه ای استفاده از عنصرنوردر نقاشی ایران وغرب(صفویه و رنسانس)) , تا 1386

 دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا)

کارشناسی نقاشی (پایان نامه: بررسی نقش و رنگ در کاشی های حمام گنجعلی خان کرمان) , تا 1383

دوره ها

 روش تدریس طراحی در دانشگاه

افتخارات و جوایز

 منتخب ویژه چهارمین جشنواره هنر جوان وبرنده نشان طلای این جشنواره