دکتر مجيد عسكري حصني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mahesni@gmail.com, mahesni@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زیست شناسی , از 1378 تا 1382

 دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا- جانوران دریا (پایان نامه: مطالعه اثرات دما و شوری بر روی پوست اندازی خرچنگ دراز آب شیرین) , از 1382 تا 1384

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دکترا زیست شناسی دریا- جانورشناسی دریا (پایان نامه: مطالعه تاثیر فاکتورهای استرس زای محیطی (سرب، کادمیم و گازوئیل) بر ساختار آبشش و تنظیم اسمزی خامه ماهی) ,

علاقمندی ها

 سیستماتیک و اکولوژِی آبزیان با تاکید بر ماهیان

 مطالعه اکوسیستم های مرجانی

 مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی آبزیان

زبان ها

زبان فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

طرح های تحقیقاتی

 احیاء و بازسازی زیستگاه های تخمگذاری لاکپشت های دریایی

خاتمه یافته، استان بوشهر, از 1393 تا 1394

 شناسایی و مطالعه اکولوژیکی ماهیان حوضه های آبی شمال غرب استان کرمان

خاتمه یافته، استان کرمان, از 1391 تا 1392

 مطالعه موردی تعیین سلامت آبسنگ های مرجانی استان بوشهر

استان بوشهر, از 1395 تا ادامه دارد

 ارزیابی زیست محیطی و اکولوژیکی خط انتقال آب مجتمع آب شیرین کن پارس جنوبی، محدوده پارک ملی نایبند

عسلویه, از 1396 تا ادامه دارد

 مطالعه تاثير قطع پايه چشمي روي پوست اندازي خرچنگ دراز آب شيرين (Astacus leptodactylus)

خاتمه یافته, از 1383 تا 1384

 بررسي تاثير نوبتهاي غذادهي و اندازه رها سازي در رشد و ضريب تبديل غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss) در آب لب شور

خاتمه یافته, از 1385 تا 1386

 بررسي مقايسه اي نتايج تکثير مولدين قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) بالغ سازگار شده در آب لب شور و آب شيرين

خاتمه یافته, از 1385 تا 1386

 ارزیابی زیست محیطی و اکولوژیکی اسکله مجتمع تجاری معراج قشم

خاتمه یافته, از 1389 تا 1390

 برنامه مدیریت جامع آبسنگهای مرجانی جزایر تنب، ابوموسی و سیری از طریق شناسایی گونه ای، بررسی وضعیت سلامت و تهیه نقشه پراکنش آنها

استان هرمزگان, از 1394 تا 1396

 پژوهشگر ساخت فیلم مستند در ژرفای خلیج فارس در 6 قسمت (پخش شده از شبکه های سه و مستند سیما).

استان هرمزگان, از 1388 تا 1390

انتشارات

کتاب ها

1. مجید عسکری حصنی، بنفشه پارسی، نبات نقشبندی, ماهی شناسی- سیستماتیک

دانشگاه پیام نور, تهران, 1395

2. مجید عسکری حصنی، محمود سینایی، سید قاسم قریانزاده زعفرانی، مهدی بلوکی، مهتاب شجاعی, راهنمای حفاظت، احیاء و بازسازی سواحل تخمگذاری لاکپشت های دریایی

سازمان حفاظت محیط زیست, تهران, 1395

مقاله های مجله

1. Abdolalizade F., Madjdzadeh, S.M., Farahani, S., Askari Hesni, M., A survey of braconid wasps (Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae, Homolobinae, Macrocentrinae, Rogadinae) in Kerman province, southeastern Iran

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 3, 1, 33-40, 2017

2. Teimori, A., Motamedi, M., Askari Hesni, M., Translocation and new geographical distribution of the invasive Redbelly Tilapia, Coptodon zillii (Gervais, 1848) (Teleostei: Cichlidae) in southern Iran.

Ckeck List, 3, 1, 1-3, 2017

3. Khoobdel M., Dehghani H, Tavana A.M., Ghasemi M., Dakhteh S.M., Askari Hesni M., Rezaie-Atagholipour M.., Faunal data and envenomation emergency first aid of cone snails (Conus spp.) in Qeshm Island, the Persian Gulf

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, Inpress, 2017

4. Ghotbi Ravandi S., Askari Hesni M., Madjdzadeh S.M., Species diversity and distribution pattern of Aphidiinae (Hym.: Braconidae) in Kerman province, Iran.

Journal of Crop Protection, 6, 2, 245-257, 2017

5. Ranjbar, M., Madjdzadeh, S.M., Peris-Felipo, F.J., Askari Hesni, M., Rakhshani, E., A Contribution to the Fauna of Opiinae (Hym.: Braconidae) of Kerman Province South-Eastern Iran

Journal of Entomology Research Society, 18, 1, 19-26, 2016

6. Hamayeli H., Shoshtari, A.H., Hassanshahian, M., Askari Hesni, M., Study of the antimicrobial activity of six marine sponges and three parts of sea anemone on Candida Albicans

Journal of Coastal Life Medicine, 4, 8, 612-615, 2016

7. Teimori, A., Motamedi, M., Askari Hesni, M., Fish morphology and mitochondrial phylogeny reveals translocation of a native Aphanius Nardo, 1827 (Teleostei; Cyprinodontidae) in Iran

Iranian Journal of Ichthyology, 3, 3, 181-189, 2016

8. Rezaie-Atagholipour, M., Ghezellou, P., Askari-Hesni, M., Dakhteh, S.M.H., Daraie, L., Ahmadian, H., Vidal, N., Sea snakes (Elapidae, Hydrophiinae) in their westernmost distribution extent: an updated and illustrated checklist and key to the species in the Persian Gulf and Gulf of Oman.

ZooKeys, 622, 129-164, 2016

9. Salehi, V., Askari Hesni, M., Teimori, A., Lashkari, M.R., The sagittal otolith morphology of four selected mugilid species from Iranian waters of the Persian Gulf (Teleostei: Mugilidae),

International Journal of Aquatic Biology, 4, 5, 318-324, 2016

10. Atabati, A, Keykhosravi A., Askari Hesni, M., Vatandoust, J., Histopathological changes in gill and liver of grass crap (Ctenopharynogodon idellus) after short-term sub lethal and lethal concentrations of copper exposure

Iranian Journal of Ichthyology, 2, 1, 35-42, 2015

11. Sarafi T., Barahoei H., Madjdzadeh S. M. and Askari Hesni M., A contribution to the knowledge of the Ichneumonidae (Hym.: Ichneumonoidea) from Neyriz county of Fars province, Iran.

Journal of Crop Protection, 4, Sup., 643-654, 2015

12. Hoseini, H., Tahami, M.S., Askari Hesni, M.,, Bioaccumulation of Lead and Cadmium in liver and muscle tissues of Kutum fish (Teleostei: Cyprinidae) in the southern Caspian Sea.

Iranian Journal of Ichthyology, 2, 3, 165-171, 2015

13. Ghotbi Ravandi S., Madjdzadeh S.M., Felipo F.J.P., Askari Hesni M., Rakhshani E., A contribution to the Alysiinae of southeastern Iran, with description of the male of Chorebus longiarticulis.

Turkish Journal of Zoology, 39, 836-841, 2015

14. Tollab M.A., Dakhteh M.H., Ghorbanzadeh Zaferani, G., Askari Hesni, M., Ahmadi F., Shojaei Langari, M., Alavian, Z., Rezaie-Atagholipour, M., The Olive Ridley Turtle, Lepidochelys olivacea, in the Persian Gulf: A Review of the Observations, Including the First Nesting of the Species in the Area.

Chelonian and Conservation Biology, 14, 2, 192-196, 2015

15. Bayat Z., Hassanshahian M., Askari Hesni M., Enrichment and isolation of crude oil degrading bacteria from some mussels collected from the Persian Gulf.

Marine Pollution Bulletin, 101, 85-91, 2015

16. Askari Hesni, M., Tabib, M. and Hadi Ramaki A., Nesting ecology and reproductive biology of the hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata, at Kish Island, Persian Gulf.

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 96, 7, 1373-1378, 2015

17. Bayat Z., Hassanshahian M., Askari Hesni M., Study the symbiotic crude oil-degrading bacteria in the mussel Mactra stultorum collected from the Persian Gulf.

Marine Pollution Bulletin, 105, 120-124, 2015

18. Askari Hesni M., Tahami M.S., Parsi B., Zangiabadi S., Gholami A., New report of Capoeta damascina (Teleostei: Cyprinidae) from aqueducts and springs in Kerman province, Iran.

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 4, 3, 196-201, 2014

19. Tabib M., Frootan F., Askari Hesni M., Genetic diversity and phylogeography of hawksbill turtle in the Persian Gulf

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 4, 4, 51-57, 2014

20. Lavajoo F., Askari Hesni M., Kamrani E., Sajjadi M., Population dynamic of fiddler crab, Uca sindensis (Decapoda: Ocypodidae) in Pohl port mangrove forest, Persian Gulf, Iran

Indian Journal of Geo marine Sciences, 43, 12, 2217-2222, 2014

21. Lavajoo F., Kamrani E., Sajjadi M., Askari Hesni M., Relative growth of the fiddler crab, uca sindensis (crustacea: ocypodidae) in a subtropical mangrove in Pohl port, Iran.

Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12, 2, 639-953, 2013

22. Bitaraf A., Mashaii N., Sarsangi Ali-Abad H., Rajaipour F., Mohammadi M., Askari Hesni M, Effect of different feeding levels in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, reared in brackish water drained from desert land reservoirs

Global Journal of Biodiversity Science and Management, 2, 1, 50-53, 2012

23. Mohammadi, M., Sarsangi, H., Askari Hesni, M., Bitaraf A., Mashaii, F. Rajabipour, M. Alizadeh, 2011, Use of Underground Brackish Water for Reproduction and Larviculture of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss.

Journal of Applied Aquaculture, 23, 2, 103-111, 2011

24. Askari Hesni M., Dadolahi-Sohrab A., Savari A., Mortazavi M.S., Forughi H.,, Study the Acute Toxicity of Lead Nitrate Metal Salt, on Behavioral Changes of the Milkfish (Chanos chanos)

World Journal of Fish and Marine Sciences, 3, 6, 496-501, 2011

25. Askari Hesni M., Dadolahi-Sohrab A., Savari A., Mortazavi M.S., Gill Histopathological Changes in Milkfish (Chanos chanos) Exposed to Acute Toxicity of Diesel Oil

World Applied Sciences Journal, 14, 10, 1487-1492, 2011

26. Shojae F., Kamrani E., Shokri M.R., Ranjbar M.S., Moradi M., Askari Hesni M.,, New records of three hard coral species from north-east of Larak Island (Persian Gulf, Iran).

Marine Biodiversity Records, 3, 1-6, 2010

27. Moradi M., Kamrani E., Shokri M.R., Ranjbar M.S., Askari Hesni M, First record of two hard coral species (Faviidae and Siderastreidae) from Qeshm Island (Persian Gulf, Iran)

BIOSCIENCE, 2, 1, 34 - 37, 2010

28. Hedayati, A. A., Golchinrad, A., Askari Hesni M., Atabati, A., Naseralavi, M. G.,, Effects of anionic detergent on blood factors and liver structure of Cyprinus carpio Linnaeus, 1758.

Acta Ichtiologica Romanica, 17, 2, 127-136, 2009

29. AskariHesni M., Shabanipour N., Zahmatkesh A., Toutouni M.,, Effects of temperature and salinity on survival and molting of narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus)

Crustaceana, 82, 12, 1495-1507, 2009

30. Ronagh, M. T., Savari, A., Papahn, F., Askari Hesni, M.,, Bioaccumulation of heavy metals in Euryglossa orientalis from the Hendijan Seaport (Coastal of Persian Gulf), Iran

Journal of Biological Science, 9, 3, 272-275, 2009

31. Askari Hesni M., Shabanipour N., Atabati A., Bitaraf A.,, Influence of eyestalk ablation and temperature on molting and mortality of narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus)

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, 8, 219-223, 2008

32. Bagheri T., Hedayati, A. A., Jaferian A., Askari Hesni M., Movahedinia A.,, The study of seasonal fluctuation of steroid hormones in Great Sturgeon (Huso huso) cultured in brackish water condition

Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14, 4, 432-435, 2008

33. حمایلی، ه.، حسن شاهیان، م.، نمکی شوشتری، ع.، عسکری حصنی، م., بررسی اثر ضد میکروبی سه گونه اسفنج دریایی Dysidea sp. جمع آوری شده از خلیج فارس بر روی برخی باکتری¬های پاتوژن به¬صورت منفرد و بیوفیلم.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, 11, 4, 45-56, 1396

34. نقشبندی، ن.، عسکری حصنی، م., مطالعه تاثیر سم کشاورزی گلایفوزیت بر برخی فاکتورهای خونی و تغییرات رفتاری ماهی کپور معمولی.

مجله سلامت و محیط زیست, 10, 2, 175-186, 1396

35. ایرانمنش، م.، مجدزاده، س.م.، عسکری حصنی، م.،, تنوع زیستی زنبور های پارازیتوئید خانواده Braconidae (Hym.: Ichneumonoidea) در منطقه ی سیرچ استان کرمان.

37, 1, 1-12, 1396

36. صالحی نژاد رنجبر، و.، تیموری، آ.، عسکری حصنی، م.، لشکری، م.ر., ریخت شناسی مقایسه ای استخوان دم لامه و سنگریزه شنوایی در شناخت تاکسونومیکی دو گونه از کفال ماهیان در خلیج فارس.

مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک, 8, 29, 13-24, 1395

37. بیات، ز.، حسن شاهیان، م.، عسکری حصنی، م.،, جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از شکم پا Haustrum scobina جمع آوری شده از خلیج فارس (ناحیه ساحلی بندرعباس)

مجله زیست شناسی ارگانیسم ها, 5, 17, 61-72, 1395

38. بام شاد م.، عسکری حصنی، م.، تیموری، آ.، مجدزاده، س.م.،, ریخت شناسی سنگریزه شنوایی ساژیتا در ماهی کفال طلایی Liza aurata (Risso, 1810) در زیستگاه هاي ساحلی حوضه جنوبی دریاي خزر

مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 4, 33-48, 1395

39. جعفری نژاد، م.، عسکری حصنی، م.، کریمی، ا.، امرالهی بیوکی، ن.، معتمدی، م., تاثیر غلظت‌های تحت کشنده حشره‌کش فن‌پروپاترین بر سدیم، پتاسیم و کورتیزول سرم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 3, 1-19, 1394

40. فخرزادگان ا.، حسن شاهیان، م.، عسکری حصنی، م.،, جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از اکوسیستم جنگل های حرا بندر خمیر و میناب، شمال خلیج فارس

مجله بوم شناسی آبزیان, 5, 3, 70-79, 1394

41. عسکری حصنی، م.، موذنی م.، طلاب، ا.، شجاعی لنگری م.، قربانزاده زعفرانی ق.، زنگی آبادی، س.، طبیب، م.، توسل پور، ا.،, بررسی زیست سنجی و وضعیت تولیدمثلی لاک پشت منقار عقابی در منطقه حفاظت شده نایبند

مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 4, 67-82, 1394

42. عسکری حصنی م.، لواجو ف., مطالعه تغییرات سلول های غدد آنتني خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) تحت تاثیر شوری های متفاوت

مجله اقیانوس شناسی, 5, 19, 45-51, 1393

43. شعباني پور ن.، عسكري حصني م.، زحمتكش ع.، محمدي م., بررسي تاثير دما بر پوست اندازي خرچنگ دراز آب شيرين

مجله علمي – پژوهشي زيست شناسي ايران, 25, 1, 64-73, 1391

44. سرسنگي علي آباد ح.؛ محمدي م.؛ مشايي ن.؛ رجبي پور ف.، بيطرف ا.؛ عسكري حصنی م.؛ معاضدي ج.؛ نظام آبادي ح.، حسين زاده صحافي ه., وضعيت سازگاري، رشد و بازماندگي تيلاپياي نيل (Oreochromis niloticus) در شرايط پرورشي آب لب شور بافق

مجله علمی شیلات ایران, 21, 4, 23-30, 1391

45. سرسنگی علی آباد ح.، محمدی م.، عسکری حصنی م.، بی طرف ا.، رجبی پور ف.، مشایی ن., بررسي تاثير نوبت هاي غذادهي در رشد و ضريب تبديل غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss) در آب لب شور

شیلات, 3, 4, 1-7, 1388

46. محمدی م.، سرسنگی علی آباد ح.، عسکری حصنی م.، گرجی پور ع.، علیزاده م.، بی طرف ا.، مشایی ن.، رجبی پور ف.، مهرابی ی.،, بررسي امكان استفاده از آبهاي لب شور زيرزميني جهت پرورش مولدين قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزيابي كيفيت اسپرم و تخمك

شیلات, 3, 3, 12-19, 1388

47. گلچين راد ع.، عسكري حصني م.، عتباتي آ.، ناصرعلوي م.ق, بررسي تاثير مواد شوينده بر گليکوژن کبد و گلوکز خون در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

شیلات ایران, 17, 3, 161-164, 1387

48. بیات، ز.، حسن شاهیان، م.، عسکری حصنی، م., بررسی باکتری های تجزیه کننده نفت خام همراه در دوکفه ای Crassostrea gigas جمع آوری شده از خلیج فارس (ناحیه ساحلی بندرعباس)

دوفصلنامه زیست فناری دانشگاه تربیت مدرس, پذیرش نهایی, 0

49. نقشبندی، ن.، عسکری حصنی، م.،, تاثیر سم ارگانوفسفره کلرپیریفوس بر فاکتورهای خونی ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idellus).

مجله ماهی شناسی کاربردی, پذیرش نهایی, 0

50. نقشبندی، ن.، عسکری حصنی، م.،, تاثیر سم ارگانوفسفره کلرپیریفوس بر هورمون های تیروییدی ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idellus).

مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, پذیرش نهایی, 0

مهارت ها

 تکنیک های بافت شناسی و رنگ آمیزی

 غواص با مدرک پیشرفته بین المللی PADI، فیلم برداری و عکاسی زیر آب

 غواص CMAS

 

دروس

دروس ترم جاری

 اکولوژی عمومی (کارشناسی)

 اکولوژی محیط زیست (کارشناسی)

 اکولوژی جانوران دریایی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 اکولوژی جانوری (کارشناسی)

 جانورشناسی 1 (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مهدی مرادی

شناسایی مرجان های سخت جنوب و جنوب شرق جزیره قشم در استان هرمزگان., 1387, هرمزگان

 فاطمه لواجو

بررسی پویایی جمعیت خرچنگ ویولن زن Uca sindensis در منطقه جزر و مدی بندر پل, 1388, هرمزگان

 محسن جعفری

مطالعه پاسخ های اکوفیزیولوژیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در واکنش به استرس سم فن پروپاترین, 1392, پیام نور اصفهان

 شیما قطبی

بررسی مقدماتی تنوع زیستی زنبورهای پارازیتوئید زیرخانواده های Aphidiinae Alysiinae (Hym.: Braconidae) در شهرستان بردسیر استان کرمان, 1393, شهید باهنر کرمان

 زینب بیات

جداسازي و شناسايي باکتري¬هاي تجزيه کننده نفت خام از برخي دوکفه¬اي¬هاي خليج فارس، منطقه ساحلي بندرعباس, 1393, شهید باهنر کرمان

 طاهره صرافی

بررسی فونستیک و اکولوژیک زنبورهای خانواده اکنئومونیده در شهرستان نی ریز (استان فارس)., 1393, شهید باهنر کرمان

 مهناز رنجبر

بررسی فونستیک و مطالعه مقدماتی اکولوژیک زنبورهای پارازیتوئید زیرخانواده های (Hym:Braconidae) Opiinae و Euphorinae در نواحی حومه شهرستان بردسیر و لاله زار در استان کرمان, 1393, شهید باهنر کرمان

 ایمان فخرزادگان

جداسازی باکتری های تجزیه کننده نفت از برخی اکوسیستم های جنگل حرا در شمال خلیج فارس, 1394, شهید باهنر کرمان

 محبوبه بام شاد

تغییرات درون و بین گونه ای شماری از ساختارهای سخت در ماهی کفال Liza Jordan and Swain, 1884 (کفال ماهیان) در سواحل جنوبی دریای خزر, 1394, شهید باهنر کرمان

 وحیده صالحی نژاد رنجبر

گوناگونی های ریختی ساختارهای سخت در برخی کفال ماهیان (Mugilidae: Teleostei) در خلیج فارس و دریای مکران (استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان), 1394, شهید باهنر کرمان

 • فاطمه عبدالعلی زاده

بررسی فونستیک زنبورهای پارازیتوئید زیرخانواده (Hym.: Braconidae) Rogadinae در مناطقی از شهرستان بردسیر، استان کرمان, 1394, شهید باهنر کرمان

 مرضیه مرسل پور

بررسی برخی از ساختارهای سخت در شماری از گونه های ماهیان اطراف آبسنگهای مرجانی جزیره قشم., 1394, هرمزگان

 • فاطمه محمدی

شواهد ریختی تشخیص دو گونه از جنس سیاه ماهی Capoeta, Valenciennes in Cuvier& Valenciennes, 1842 (کپورماهیان) در حوضه¬های کرمان و لوت, 1395, شهید باهنر کرمان