دکتر مهديه اسدي زيدآبادی

دانشیارگروه گیاهپزشکی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m.asadi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی , از 1374 تا 1379

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی , از 1379 تا 1382

 دانشگاه تهران

دکترا حشره شناسی کشاورزی , از 1382 تا 1387

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

انتشارات

کتاب ها

1. علیرضا صبوری، مجتبی حسینی، مهدیه اسدی،, کنه های پارازیتنگونای ایران (جلد اول)

انتشارات دانشگاه تهران, 1386

مقاله های مجله

1. SAYED MOSAYEB MAHDAVI1, MAHDIEH ASADI2,3 & MALIHE LATIFI1, A new species of Tenuipalpoides (Acari: Tetranychidaefrom Astragalus (Leguminoseae) in Iran)

Zootaxa, 4329, 2, 150-158, 2017

2. Khadem, H., Asadi, M. & Farzan, S., Second report of Dolichotetranychus Sayed, 1938 (Acari:Tenuipalpidae) from Iran with the description of a new species

Systematic & Applied Acarology, 21, 4, 545–554., 2016

3. VLADIMIR PEŠIĆ1, ALIREZA SABOORI & MAHDIEH ASADI, New species of the genus Atractides Koch, 1837 (Acari: Hydrachnidia from Iran:

Systematic and applied Acarology, 21, 9, 1250-1266, 2016

4. Farzan, S. and Asadi, M., Redescription of Aegyptobia hamus Chaudhri (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) based on specimens from Iran

Persian Journal of Acarology, 4(2), 189-196, 2015

5. Moradifaradonbeh, M., Asadi, M., Jalalizand, A., Redescription of Hygrobates quanaticola (Acari: Hygrobatidae) based on new materials from Iran

Persian Journal of Acarology, 2(2), 235-251, 2015

6. Mahdavi, M., Asadi, M., (Third report of Allochaetophoridae Reck, 1959 based on the description of a new species (Acari: Trombidiformes

Zootaxa, 2, 361-368, 2015

7. Farzan, S., Asadi, M., Ueckermann, E. & Seeman, O. and Beard, J., A review of Amblypalpus and Priscapalpus (Acari: Trombidiformes:Tenuipalpidae), including two new species of Amblypalpus from Iran

Zootaxa, 3716, 1, 53-64, 2013

8. Farzan, S., Asadi, M., A new species of Aegyptobia Sayed, 1950 (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) from Iran

Systematic and Applied Acarology, 18(1), 35–40, 2013

9. Mahdavi, M., Asadi, M. & Farzan, S., New morphological data on Strunkobia pamirica Livschitz & Mitrofanov (Acari: Tetranychidae) with a new host record

Persian Journal of Acarology, 1(3), 361-368, 2013

10. Khanjani, M., Farzan, S., Asadi, M. and Khanjani, M., Checklist of the flat mites (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) of Iran.

Persian Journal of Acarology, 2(2), 235-251, 2013

11. Asadi, M., Hinomoto, N. & Saboori, A., Genetic diversity In mitochondrial Cytochromosome C Oxidase subunit I sequences of the water mite Hygrobates fluviatilis (Acari: Hydrachnidia: Hygrobatidae)

International Journal of Acarology, 38, 2, 96-100, 2012

12. Farzan, S., Asadi, M., Ueckermann, E. & Shirvani, A., Two new flat mite species of the genus Aegyptobia Sayed, 1950 (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) from Iran

Zootaxa, 3518, 79-88, 2012

13. Kazemi, E., Shirvani, A., Ronkay, L. and Asadi, M., A new Diadochia Pungeler, 1914 species from Iran (Lepidoptera: Noctuidae: Xyleninae)

Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 58(2), 163-168, 2012

14. Farzan, S., Asadi, M. & Ueckermann, E. A., Redescription of Aegyptobia pavlovskii (Reck, 1951) (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) with new host records from Iran.

Persian Journal of Acarology, 1(2), 85−92, 2012

15. Changizi, M., Bagheri, M. & Asadi, M., Stigmaeus kermaniensis, a new species of the genus Stigmaeus Koch (Acari: Stigmaeidae) from Iran

Persian Journal of Acarology, 1(2), 77−84, 2012

16. Pesic, V., Smit, H., Asadi, M., and Etemadi, I., New records of water mites (Acari: Hydrachnidia) from southern Iran,with description of one new genus and three new species

Zootaxa, 2783, 21-34, 2011

17. Asadi, M. and Pesic, V., A new species of the water mite genus Mideopsis Neuman from Iran (Acari, Hydrachnidia)

Systematic & Applied Acarology, 15, 146-150, 2010

18. Asadi, M., Pesic, V. and Etemadi, I., A revised survey of water mites (Acari: Hydrachnidia) from Iran: new synonyms and descriptions of three new species

Zootaxa, 2628, 43-55, 2010

19. Pesic, V and Asadi, M., Axonopsis kermanica nom. n., a new replacement name for the water mite A. iranica Pešić & Asadi, 2010 (Acari: Hydrachnidia, Aturidae).

Zootaxa, 2660, 68, 2010

20. Asadi, M., Higaki, T., Hinomoto, N., Saboori, A., Naghavi, M., Isolation and characterization of eight microsatellite markers in Hygrobates fluviatilis from Iran

Molecular Ecology Resources, 2009

21. Asadi, M., Higaki, T., Hinomoto, N., Saboori, A., Naghavi, M., Isolation and characterization of eight microsatellite loci from the water mite Hygrobates fluviatilis (Acari: Hydrachnidia: Hygrobatidae)

Permanent Genetic Resources Notes, 9, 793-795, 2009

22. Pesic, V., Saboori, A., Asadi, M., Vafaei, R. & Sanatgar, E., Water mites of the genus Torrenticola Piersig ,1896 (Acari: Hydrachnidia : Terrenticolidae) with description of two new species.

Zootaxa, 1133, 45-49, 2006

23. Guo, Jianjun, Jin, Daochao & Asadi, M., Three new species of Letertioide (Acari, Hydrachnellae) from Iran.

Acta Zootaxonomica Sinica, 31, 346-351, 2006

24. Pesic, V., Saboori, A., Asadi, M., & Vafaei, R., Water mites (Acari: Hydrachnidia) from interstitial waters of Iran, with the description of one new species.

zootaxa, 1030, 49-60, 2005

25. Pesic, V., Saboori, A., & Asadi, M., New records of water mite species (Acari, Hydrachnidia) from Iran, with the description of one new species.

Systematic and Applied Acarology, 10, 137-147, 2005

26. Pesic, V. saboori, A. Asadi, M. and Vafaei, R., New records of water mites (Acari, Hydrachnidia) from Iran, with description of one new species.

Zoology in the Middle East, 32, 97-110, 2004

27. Pesic, V. saboori, A. Asadi, M. and Vafaei, R, Studies on the family Hygrobatidae (Acari, Hydrachnidia) from Iran, I. The water mite genus Atractides Koch, with the description of five new species.

zootaxa, 495, 1-40, 2004

28. Asadi, M., Pesic, V. & Saboori, A., Two interesting water mite species (Acari, Hydrachnidia) from Iran, with redescription of the female of Atractides cf. arcuatus Thor, 1914

Zoology in the Middle East, 30, 95-100, 2003

29. Pesic, V., Asadi, M. and Saboori, A., water mites Of the family Hydrodromidae (Acari, Hydrachnidia) from Iran

Archive of Biology Science, 55, 3-4, 2003

30. Pesic, V. and Asadi, M., Two new water mite species from Iran of the watermite families Torrenticolidae and Hygrobatidae (Acari: Hydrachnidia)

Zootaxa, 127, 1-7, 2002

دروس

دروس ترم جاری

 کنه شناسی و ع (کارشناسی)

 آفات مهم درختان میوه و ع (کارشناسی)

 کنه شناسی تکمیلی و ع (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 عطاالله رحیمی

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل در استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مورفولژیک وریزماهواره, 1390, شهید باهنر کرمان

 صادق فرزان

بررسی فونستیک کنه های خانواده Tenuipalpidae در شهرستان جیرفت و حومه, 1391, شهید باهنر کرمان

 سید مصیب مهدوی

بررسی تنوع گونه ای کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان بافت و ردیابی مولکولی همزیست گونه های مهم اقتصادی این خانواده, 1391, شهید باهنر کرمان

 مجتبی احمدی کوهبنانی

بررسی بیولوژی آزمایشگاهی کنه تارتن خرما, 1391, شهید باهنر کرمان

 محبوبه رستمی پور

بررسی بیولوژی آزمایشگاهی و دینامیسم جمعیت کنه شرقی مرکبات (Eutetranychus orientalis) روی میزبان زیتون تلخ در منطقه کرمان, 1392, شهید باهنر کرمان

 مرجان یزدی زاده

تاثیر پنج رقم سویا بر پارامترهای زیستی کنه تارتن ترکستانی, 1392, شهید باهنر کرمان

 مهدیه دامغانی

بررسی اثر عناصر غذایی برپارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه ای روی لوبیا, 1393, شهید باهنر کرمان

 زهرا حاجی علیزاده

بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي كنه واروا(Varroa destructor:varroidae) در استان كرمان با استفاده از نشانگرهاي مبتني بر PCR, شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 حمید خادم صفدرخانی

بررسي فونستيك كنه هاي خانواده Tenuipalpidaeو Tuckerellidae در شهرستان منوجان و حومه
تحت راهنمایی

 تهمینه سرابندی

تحت راهنمایی

برنامه های کلاسی

 کنه شناسی پیشرفته