دکترمحمد خیراندیش کشکوئی

استادیار گروه گیاهپزشکی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m.khayrandish@uk.ac.ir

 ایمیل

m.khayrandish@gmail.com

 تلفن ثابت

03431322648

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی گیاه پزشکی , تا 1372

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی (پایان نامه: مطالعه فونستیک بال ریشک داران کرمان و حومه و بررسی تراکم جمعیت گونه های غالب بر روی ارقام مختلف گل رز) , تا 1378

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا حشره شناسی کشاورزی (پایان نامه: شناسایی و تنوع گونه ای زنبور های تخم ریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta) در شمال مرکزی ایران) , تا 1392

دوره ها

 فرصت مطالعاتی دوره دکتری

آلمان، برلین 2012

علاقمندی ها

 مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده های متعلق به بالاخانواده ی Apoidea در مناطق مختلف ایران

 مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده های متعلق به بالاخانواده ی Chalcidoidea در مناطق مختلف ایران

 بررسی و شناسایی زنبورهای زیرراسته Symphyta در مناطق شمال شرق، شمال غرب و غرب کشور

انتشارات

مقاله های مجله

1. Alaleh Mirshekar, Seyed Massoud Madjdzadeh1 & Mohammad Khayrandish, Spider wasps (Hymenoptera, Pompilidae) from the Southeastern Iran, Kerman

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 6, 1, 9-19, 2020

2. Khayrandish, M. & Farahani, S., New addition to sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from Hyrcanian forests in northern Iran

Journal of Agricultural Science and Technology, 21, 5, 1183-1197, 2019

3. Dolaty, S., Talebi, A.A., Farahani, S. & Khayrandish, M., New data of the genus Opius Wesmael (Hymenoptera: Braconidae, Opiinae) from northern Iran

Journal of Agricultural Science and Technology, 21, Suppl., 1871-1887, 2019

4. Mohammadkhani, R., Nadimi, A. & Khayrandish, M., A survey on the sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of Gorgan County of Golestan Province in northern Iran

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 5, 1, 1-9, 2019

5. Shojaey, M., Khayrandish, M., Madjdzadeh, S.M. and Lotfalizadeh, H, First record of Caenocrepis arenicola (Thomson, 1878) (Hymenoptera: Pteromalidae) from Iran

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 5, 2, 121-126, 2019

6. Riedel, M., Mohammadi-Khoramabadi, A. & Khayrandish, M., Two new species of Campopleginae (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Iran

Journal of Zoology in the middle east, 65, 3, 256-260, 2019

7. Dolaty, S., Talebi, A.A., Farahani, S. & Khayrandish, M., New finding in Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) from north of Iran

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 4, 3, 163-182, 2018

8. Khayrandish, M. & Nadimi, A., Sawflies from Zanjan Province, with the first report of Dolerus murcius Konow, 1895 (Hymenoptera: Tenthredinidae: Selandriinae) for Iran

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 4, 4, 253-259, 2018

9. Khayrandish, M. & Ebrahimi, E., Sawflies (Hym.: Symphyta) of Hayk Mirzayans Insect Museum with four new records for the fauna of Iran

Journal of Entomological Society of Iran, 37, 4, 381-404, 2018

10. Khayrandish, M., Talebi, A. A. & Blank, S. M., Checklist of sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from Iran

Journal of Insects Biodiversity and Systematics, 3, 3, 165-227, 2017

11. Bahremand, N., Khayrandish, M., Mohammadi Khoramabadi, A. & Jussila, R., First report of Perilissus lutescens (Hym.: Ichneumonidae, Ctenopelmatinae), for Iran.

Applied Entomology and Phytopathology, 85, 1, 127-128, 2017

12. Bahremand, N., Khayrandish, M., Mohammadi Khoramabadi, A. & Jussila, R., Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae): New genus and species record for the fauna of Iran

Journal of Entomological Society o f Iran, 37, 2, 285-288, 2017

13. Mahyabadi, M., Khayrandish, M., Takalloozadeh, H.M., & Barahoei, H., A checklist of Iranian Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Journal of Insects Biodiversity and Systematics, 2, 4, 449-466, 2016

14. Khayrandish, M., Talebi, A. A., Blank, S. M. & Fathipour, Y., Study on the genus Ametastegia Costa (Hymenoptera: Tenthredinidae) in northern Iran with the description of a new species.

Journal of Insects Biodiversity and Systematics, 1, 1, 17-32, 2015

15. Hakimian, S., Talebi, A.A., Gharali, B. & Khayrandish, M., Two new records of the genus Exoprosopa (Diptera: Bombyliidae: Anthracinae) from Iran

Journal of Crop Protection, 3, 3, 265-272, 2014

16. Bakhtiari Nasab, F., Khayrandish, M. & Mohammadi Khoramabadi, A., First record of Homotropus elegans (Hym.: Ichneumonidae: Diplazontinae) from Iran

Journal of Entomological Society of Iran, 34, 2, 77, 2014

17. Kazerani, F., Talebi, A.A., Gilasian, E. & Khayrandish, M., New record of the genus and species Temnostoma vespiforme (Diptera: Syrphidae) from Iran

Journal of Crop Protection, 3, 1, 69-73, 2014

18. Khayrandish, M., Talebi, A.A., Rakhshani, E. & Pujade-Villar, J., Two new records of aphid hyperparasitoids (Hym.: Figitidae) from Iran

Journal of Entomological Societ y of Iran, 32, 2, 137-140, 2013

19. فاطمه عبدالعلی زاده، محمد خیراندیش، معصومه شایانمهر و ارنست سی برنارد, لیست پادمان (Hexapoda: Collembola) کرمان با گزارش چند رکورد جدید برای فون ایران

مجله آفات و بیماریهای گیاهی, 87, 1, 63-75, 1398
DOI 10.22092/jaep.2019.123392.1247

20. محمد خیراندیش و سمیرا فراهانی, تنوع گونه ای زنبورهای تخمریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta) در نواحي جنگلی استان‎های گلستان و مازندران

نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران, 17, 2, 1398
این مقاله پذیرفته شده و در دوره پاییز و زمستان مجله چاپ خواهد شد. DOI 10.22092/ijfrpr.2019.124257.1361

21. فاطمه عبدالعلی زاده، محمد خیراندیش، معصومه شایان مهر، ارنست سی برنارد, اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران

نشریه نامه انجمن حشره­ شناسی ایران, 38, 1, 133-136, 1397

22. شیما حبیبی بدرآبادی، محمد خیراندیش، عباس محمدی خرم آبادی, بررسی فونستیک و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد، ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک, 9, 32, 1-20, 1396

23. مریم پورمحی آبادی، محمد خیراندیش، حاجی محمد تکلوزاده, تنوع گونه‏ ای زنبورهای پارازیتویید گروه Ichneumoniformes ( Hymenoptera: Ichneumonidae) در شهرستان جیرفت، استان کرمان، ایران

مجله آفات و بیماری های گیاهی, 85, 2, 191-202, 1396

24. نعمتی، آرمین، خیراندیش، محمد، ابراهیمی، ابراهیم و کارپنتر، جیمز ام, اولین گزارش از زنبور Polistes rothneyi Cameron (Vespidae: Polistinae) از ایران

نامه انجمن حشره شناسی ایران, 36, 3, 235-237, 1395

25. خیراندیش، محمد و طالبی، علی اصغر, تصحیح نام علمی پنج گونه از زنبورهای تخم ریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta)

نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران, 13, 2, 176-177, 1394

26. نامور، پیمان و خیراندیش، محمد, معرفی تریپسهای مرکبات جیرفت و کهنوج

پژوهش و سازندگی, 72, 3, 15-17, 1385

27. Khayrandish, M., Talebi, A. A., Fathipour, Y. & Blank, S. M., The sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of northern Iran, with description of a new species

zootaxa, 0

مقاله های کنفرانس

1. Somayeh Kharazmi, Kamal Ahmadi and Mohammad Khayrandish, Effect of ZnO and TiO2 nanoparticles with Melia azedarach L. etanolic extract on control of greenhouse whitefly, Trialeorodes vaporariorum

شصت ویکمین کنگره گیاه پزشکی آلمان, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany, 61, 494, 2018

2. عبدالعلیزاده، ف.، خیراندیش، م. و شایان مهر، م., شناسایی گونه های پادمان (Collembola) و 11 گزارش جدید از کرمان

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, دانشگاه تهران, 4, 1396
مقاله کامل

3. محی آبادی، م.، خیراندیش، م.، تکلوزاده، ح.م. و براهویی، ح., مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در شهرستان جیرفت، استان کرمان، ایران

بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران, دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج, 22, 458, 1395

4. حبیبی، ش.، خیراندیش، م. و محمدی خرم آبادی، ع., مطالعه زنبورهای گروه Pimpiliformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) دربرخی مناطق استان یزد

بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران, دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج, 22, 477, 1395

5. بختیاری نسب، ف.، خیراندیش، م.، قرالی، ب. و محمدی خرم آبادی، ع., تنوع گونه ای و دوره ی پرواز حشرات کامل مگسهای گل Syrphidae (Insecta: Diptera) در استان کرمان

سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 3, 208-216, 1394
مقاله کامل

6. بختیاری نسب، ف.، خیراندیش، م. و محمدی خرم آبادی، ع., مطالعه فون زنبورهای پارازیتویید گروه Pimpiliformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در بعضی از مناطق استان کرمان، ایران

سومین همایش ملی کشاورزی و منابع پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو, دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, 13 و 14 اسفند 1393, 518-524, 1393
مقاله کامل

7. خیراندیش، م.، طالبی، ع.ا.، فتحی پور، ی. و بلانک، ا.ا., مطالعه زنبورهای تخم ریز اره ای جنس Ametastegia (Hymenoptera: Symphyta) در شمال ایران و گزارش دو رکورد جدید برای ایران

بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران, موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران, 20, 161, 1391

مهارت ها

 تاکسونومی و رده بندی حشرات

دروس

دروس ترم جاری

 مرفولوژی حشرات (کارشناسی ارشد)

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

 حشره شناسی (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفات انباری (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 حشره شناسی و دفع آفات کشاورزی (کارشناسی)

گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه تولیدات گیاهی و باغبانی

دروس ترم های گذشته

 آفات مهم درختان میوه (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفات مهم گیاهان زراعی (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفات مهم گیاهان سبزی، زینتی و جالیز (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفت شناسی گیاهی (کارشناسی)

گروه گیاه پزشکی

 آفات گیاهان باغی (کارشناسی)

گروه علوم باغبانی

 عملیات کشاورزی (کارشناسی)

دانشکده کشاورزی

 سم شناسی (کارشناسی)

دانشکده دامپزشکی

 حشره شناسی و دفع آفات (کارشناسی)

برای دانشجویان گروه زراعت و اصلاح نباتات و باغبانی

 رده بندی حشرات (کارشناسی ارشد)

 ناقلین عوامل بیماریزای گیاهی (کارشناسی ارشد)

 سمینار 1 (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 راحله دولتی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای زیرخانواده Opiinae (Hym.: Braconidae) در شمال مرکزی ایران, 1398, دانشگاه تربیت مدرس
تحت مشاوره

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مهلا شجاعی

شناسایی و بررسی تنوع گونه¬ای زنبورهای خانواده Pteromalidae و Encyrtidae (Hymenoptera-Chalcidoidea) در جنوب استان کرمان, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 زهرا قادری پور

شناسایی و بررسی تنوع گونه ای زنبورهای Spheciformes در جنوب استان کرمان, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 آلاله میرشکار

مطالعه تاکسونومیک زنبورهای خانواده Pompilidae درجنوب استان کرمان, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنمای دوم
دانشجویان قبلی

 فهیمه بختیاری نسب

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Pimpiliformes (Hym: Ichneumonidae) در بعضی از مناطق استان کرمان, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 شیما حبیبی بدر آبادی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Pimpiliformes (Hym: Ichneumonidae) و Ichneumoniformes در بعضی از مناطق استان یزد, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 نگار بهره مند

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Pimpiliformes (Hym: Ichneumonidae) و Ophioniformes در شهرستان جیرفت, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 مریم پور محی آبادی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گروه Ichneumoniformes (Hym: Ichneumonidae) در شهرستان جیرفت, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 صدیقه سلیمانی نسب

مطالعه اثر تلفيق سن شكارگر Deraeocoris lutescens با عصاره هاي اتانولي زيتون تلخ و اسفند و برخي سموم رايج (ابامكتين و پريميكارب) در كنترل شته سياه باقلا, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت مشاوره

 سمیه خوارزمی

مطالعه اثرمواد افزودنی و نانو ذرات افزوده شده به دو آفت کش, 1394, شهید باهنر کرمان
تحت مشاوره

 آرمین نعمتی عزیز آباد

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای خانواده های Vespidae, Scoliidae و Pompilidae در بعضی از مناطق جنوبی استان کرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 فاطمه عبدالعلی زاده

مطالعه فون دم فنریهای (Hexapoda: Collembola) شهرستان کرمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 امیر حسین مولایی

شناسایی و تنوع گونه ای مگسهای بالا خانواده (Diptera: Bombylioidea) در بعضی از مناطق استان کرمان, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت راهنمایی

 میلاد قائم مقامیان

بررسی فونستیک و تاکسونومیک خانواده Noctuidae در منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحت مشاوره

 رویا محمدخانی

مطالعه فونستیک زنبورهای تخم ریز اره ای شهرستان گرگان, 1396, موسسه آموزش عالی غیردولتی بهاران (گرگان)
تحت مشاوره

برنامه های کلاسی

 حشره شناسی (کارشناسی گیاه پزشکی)

- چهارشنبه 11:30 تا 13:30

 آفات انباری (کارشناسی گیاه پزشکی)

- چهارشنبه 08:00 تا 09:00

 حشره شناسی و دفع آفات

- شنبه 13:30 تا 15:30
(کارشناسی باغبانی و زراعت)

 مرفولوژی حشرات

(کارشناسی ارشد حشره شناسی)