فرنگيس كيانفر

استادیار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربردی , از 1388 تا 1393

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی , از 1372 تا 1375

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ریاضی کاربردی , از 1364 تا 1369

انتشارات

مقاله های مجله

1. F. Kyanfar, M. Mohseni Moghadam and A. Salemi, Complete stagnation of GMRES for normal matrices

Computational and Applied Mathematics, 263, 417-422, 2014

2. F. Kyanfar, Data-Ordinary-Total Least Norm (Squares) Problems

Advances in Applied Mathematical Analysis, 2, 1, 51-55, 2007

مقاله های کنفرانس

1. F. Kyanfar, Stagnation of the iterative method GMRES

7th seminar on Linear Algebra and its Applications, Mashhad, 2014

2. F. Kyanfar, Free structured data-ordinary-total least norm problem

39th conference of the Iranian Mathematical Society, Kerman, 2008

دروس

دروس ترم جاری

 آنالیز عددی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 آنالیز عددی (کارشناسی)

 محاسبات عددی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 جبر خطی عددی (کارشناسی)

 آنالیز عددی 1، 2 (کارشناسی)

 معادلات دیفرانسیل (کارشناسی)

 حساب دیفرانسیل و انتگرال 1،2 (کارشناسی)

 محاسبات عددی (کارشناسی)