دکتر مرجان كوچكي رفسنجاني

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

31322256 034

 ایمیل

kuchaki@uk.ac.ir

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر (۱۳۹۷)

 پژوهشگر برتر (۱۳۹۰)

 پژوهشگر برتر (۱۳۹۱)

 پژوهشگر برتر استان (۱۳۹۴)

انتشارات

مقاله های مجله

1. Amin Shahraki Marjan Kuchaki Rafsanjani Arsham Borumand Saeid, Hierarchical Distributed Management Clustering Protocol for Wireless Sensor Networks

Telecommunication Systems, 65, 1, 193-214, 2017

2. Bahador Shojaiemehr Marjan Kuchaki Rafsanjani, A supplier offer modification approach based on fuzzy systems for automated negotiation in e-commerce

Information Systems Frontiers, 2016

3. Arsham Borumand Saeid Cristina Flaut Šárka Hošková-Mayerová Roxana-Lavinia Cristea Morteza Afshar Marjan Kuchaki Rafsanjani, Some connections between BCK algebras and n ary block codes

Soft Computing, 2016

4. Marjan Kuchaki Rafsanjani Meysam Samareh, Chaotic time series prediction by artificial neural networks

Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2016

5. Hamide Fatemidokht Marjan Kuchaki Rafsanjani, F-Ant: an effective routing protocol for ant colony optimization based on fuzzy logic in vehicular ad hoc networks

Neural Computing and Applications, 2016

6. Hamide Fatemidokht Marjan Kuchaki Rafsanjani, A secure framework for beeadhoc (Bio/nature inspired manet routing protocol) using neural networks

Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2016

7. Afsane Afzali, Marjan Kuchaki Rafsanjani, Arsham Borumand Saeid, A Fuzzy Multi-objective Linear Programming Model Based on Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Sets for Supplier Selection

International Journal of Fuzzy Systems, 06, 2016

8. Marjan Kuchaki Rafsanjani, Sadegh Eskandari, Arsham Borumand Saeid, A similarity-based mechanism to control genetic algorithm and local search hybridization to solve traveling salesman problem

Neural Computing and Application, 26, 1, 213-222, 2015

9. Arsham Borumand Saeid, Hamideh Fatemidokht, Cristina Flaut, Marjan Kuchaki Rafsanjani, Codes based on BCK-algebras

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 29, 2133-2137, 2015

10. Marjan Kuchaki Rafsanjani, Mohammad Bagher Dowlatshahi, Hossein Nezamabadi-Pour, Gravitational Search Algorithm to Solve the K-of-N Lifetime Problem in two-tiered WSNs

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 10, 1, 81-93, 2015

11. Marjan Kuchaki Rafsanjani, Zahra Asghari Varzaneh, Edge detection in digital images using Ant Colony Optimization

Computer Science Journal of Moldova, 23, 3, 343-359, 2015

12. Marjan Kuchaki Rafsanjani, Hamideh Fatemidokht, FBeeAdHoc: A secure routing protocol for BeeAdHoc based on fuzzylogic in MANETs

International Journal of Electronics and Communications, 69, 11, 1613-1621, 2015

13. Bahador Shojaiemehr, Marjan Kuchaki Rafsanjani, A Fuzzy System Approach to Multilateral Automated Negotiation in B2C E-Commerce

Neural Computing and Application, 25, 2, 367-377, 2014

14. Marjan Kuchaki Rafsanjani, Atieh Rezaei, Amin Shahraki, Arsham Borumand Saeid, QARIMA: A New Approach to Prediction in Queue Theory

Applied Mathematics and Computation, 39, 244, 514-525, 2014

15. Marjan Kuchaki Rafsanjani, Sadegh Eskandari, Using Segment-based Genetic Algorithm with Local Search to Find Approximate Solution for Multi-Stage Supply Chain Network Design Problem

Çankaya University Journal of Science and Engineering, 10, 2, 185-201, 2013

مقاله های کنفرانس

1. ‎A. Dahvali, M. Kuchaki Rafsanjani, Optimal Secure Distance Vector Routing Protocol for Mobile Ah hoc Networks

First National Conference on Computer and Information Technology‎, Iran, 2011

2. ‎S. Asadinia, M. Kuchaki Rafsanjani, Investigating Routing Algorithms Based on Swarm Intelligence in Mobile Ad hoc ‎Networks‎

Regional Conference on the Use of Intelligent Systems in Industries and Organization‎, Iran, 2010

3. ‎F. Pakzad, M. Kuchaki Rafsanjani, Application of Artificial Intelligence Methods in Intrusion Detection Systems for Mobile ‎Ad hoc Networks‎

Regional Conference on the Use of Intelligent Systems in Industries and Organization‎, Iran, 2010

4. ‎ M. Karami, M. Kuchaki Rafsanjani, H. Mohammadi, A. Fathi Navid‎, Investigating and Evaluating Intrusion Detection Systems in Mobile Ad hoc Networks‎

First Conference on Electronic and Computer Experts, Iran, 2010

5. ‎ F. Pakzad, M. Kuchaki Rafsanjani, A. Borumand Saeid‎, A New Scheme for Detecting Misbehaving Zone Manager with Collaborative Honesty ‎Neighbours‎

‎3rd IEEE International Conference on U-Media Computing, China, ‎108-112‎, 2010

6. ‎ S. Asadinia, M. Kuchaki Rafsanjani, A. Borumand Saeid‎, A Novel Routing Algorithm Based-on Ant Colony in Mobile Ad hoc Networks‎

‎3rd IEEE International Conference on U-Media Computing, China, ‎77-82‎, 2010

7. ‎A. Borumand Saeid, M. Kuchaki Rafsanjani‎, Some Results in Bipolar-valued Fuzzy BCK/BCI-algebras

Second International Conference on Networked Digital Technologies ‎, Czech Republic‎, ‎163-168 ‎, 2010

8. ‎ M. Kuchaki Rafsanjani, A. Borumand Saeid‎, Determination of IDS Agent Nodes Based on Three-tiered Key Management Framework ‎for MANET‎

International Conference on Networked Digital Technologies‎, Czech Republic‎, ‎648-655‎, 2010

9. ‎ M. Kuchaki Rafsanjani, F. Pakzad, S. Asadinia‎, An Efficient Method for Detecting Misbehaving Zone Manager in MANET‎

International Conference on Future Generation Communication and Networking ‎, South Korea‎, ‎11-21‎, 2010

10. ‎M. Kuchaki Rafsanjani, S. Asadinia, F. Pakzad‎, A Hybrid Routing Algorithm Based on Ant Colony and ZHLS Routing Protocol for ‎MANET‎

International Conference on Future Generation Communication and Networking ‎, South Korea, ‎112-122‎, 2010

11. M. M. Javidi, M. Sohrabi, M. Kuchaki Rafsanjani, ‎, Intrusion Detection in Database Systems‎

International Conference on Future Generation Communication and Networking‎, South Korea, ‎93-101‎, 2010

12. M. Kuchaki Rafsanjani, L. Aliahmadipour, M. M. Javidi, An Optimal Method for Detecting Internal and External Intrusion in MANET‎

International Conference on Future Generation Communication and Networking ‎, South Korea, ‎71-82‎, 2010

13. ‎M. Kuchaki Rafsanjani, A. A. Khavasi, A. Movaghar‎, An Effective Approach for Determining IDS Agent Nodes in MANET‎

Third International Conference on Internet Technologies & Applications‎, UK‎, ‎458-465‎, 2009

14. ‎ M. Kuchaki Rafsanjani, A. A. Khavasi, A. Movaghar‎, An Efficient Method for Identifying IDS Agent Nodes by Discovering Compromised ‎Nodes in MANET‎

‎2nd IEEE International Conference on Computer and Electrical Engineering‎, UAE‎, ‎625-629‎, 2009

15. M. Kuchaki Rafsanjani, A. Movaghar‎, Identifying Monitoring Nodes in Mobile Ad Hoc Networks Using Zero Knowledge ‎Technique in Mathematics Science‎

Third International Conference on Mathematical Sciences ‎, UAE‎, ‎1245-1249‎, 2008

16. ‎A. Sabbagh Molahosseini, K. Navi, M. Kuchaki Rafsanjani, Efficient Forward and Reverse Converters for a New High-Radix Moduli Set‎

IEEE International Symposium on Information Technology‎, Malaysia‎, ‎2788-2791‎, 2008

17. ‎M. Kuchaki Rafsanjani, A. Movaghar‎, Identifying Monitoring Nodes in MANET by Detecting Unauthorized and Malicious ‎Nodes‎

IEEE International Symposium on Information Technology‎, Malaysia‎, ‎2798-2804‎, 2008

18. ‎ M. Kuchaki Rafsanjani, A. Movaghar, F. Koroupi‎, Investigating intrusion detection systems in MANET and comparing IDSs for detecting ‎misbehaving nodes‎

World Academy of Science, Engineering and Technology‎, Italy‎, ‎351-355‎, 2008

19. M. Kuchaki Rafsanjani, A. Movaghar, A. Sabbagh Molahosseini‎, A New Method for Identifying Monitoring Nodes in Intrusion Detection Systems of ‎Mobile Ad Hoc Network‎

International Conference on Advanced Computing Technologies‎, India, ‎708-712‎, 2008

20. ‎M. Kuchaki Rafsanjani, Nanotechnology Applications in the Industry of Electronics, Computer and ‎Communication‎

National Conference on Modern Sciences, Iran, ‎36-44‎, 2007

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 آرمان بلالی مقدم

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 میلادریاحی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 حمیده فاطمی دخت

بهبود امنیت مسیریابی شبکه های ویژه خودرویی مبتنی بر الگوریتم های هوش جمعی و خوشه بندی, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نجمه منصوری

ارائه روش پوياي تكرار داده در محيط رايانش ابري براي بهبود كارايي, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 صادق اسکندری

ارائه يک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید مبتنی بر قطعه جهت حل مسئله طراحی زنجیره تامین چند مرحله ای, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدی محمدی

ارائه یک روش بهینه جهت یافتن الگوهای متناوب در پایگاههای داده ای با استفاده از ماتریس دو بعدی, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا اصغری ورزنه

ارائه روشی جدید به منظور تشخیص نفوذ به شبکه با داده کاوی, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حمیده فاطمیدخت

بهبود امنیت مسیریابی الگوریتم زنبور عسل با استفاده از نظریه ی مجموعه های فازی در شبکه های ویژه سیار, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مسعود پورشعبان اوشیبی

یک پروتکل خوشه بندی جدید با کارایی بالا برای شبکه های حسگر بیسیم پویا, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 میلاد ریاحی

ارائه يك الگوريتم ژنتيك تركيبي جديدبراي حل مسئله زمانبندي كار, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سعید تیموری

اتخاذ رويكرد نگاشت كاهش از محاسبات ابري جهت حل مسئله زمانبندي كارها با الگوريتم ژنتيك, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 عبدالحسين ايماني چترودي

پروتكل خوشه بندي جديد با بازدهي انرژي براي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ندا کاظمی نژاد

تشخيص حمله انكار سرويس توزيع شده با استفاده از روش هاي محاسبات نرم, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آتنا پور سيف الديني جرجافكي

یك پروتكل جديد خوشه بندي نامساوي انرژي-آگاه براي شبكه هاي حسگر بيسيم, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سيدعباس ايران نژاد پاريزي

پروتكل امن مسيريابي چند گامي با جريان متوازن براي شبكه هاي حسگر بيسيم, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مصطفي حبيبي ده شيخي

پروتكل مسيريابي بهبود يافته هاپ نت با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حسين مطهري نژاد

ارائه يك پروتكل مسيريابي سوپر پيش فعال مبتني بر الگوريتم كلوني مورچگان بهينه شده, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ميثم ثمره قاسم شعبجره

ارائه يك مدل تركيبي هوشمند به منظور پيش بيني سريهاي زماني بي نظم, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مريم حسامپور

مسيريابي موثر سازگار با انرژي در شبكه هاي سيار موردي بر اساس مطق فازي شهودي, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فرزانه ميرزاپور

تصميم گيري گروهي چند معياره تركيبي براي مسئله انتخاب تامين كننده با استفاده مجموعه هاي فازي شهودي بازه اي مقدار, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حسن احمدي

مسيريابي بهينه بر اساس خوشه بندي مبتني بر چگالي در شبكه هاي تعريف شده نرم افزاري, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فتانه دباغي زرندي

تشخيص جامعه در شبكه هاي مبتني بر گراف با استفاده از تشابه ساختاري, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه السادات ميرصادقي

روش احراز هويت براساس زيرساختار اعتبار و اعتماد براي شبكه هاي ويژه ي خودرويي مبتني بر خوشه, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مژگان رايني زاده

پروتكل مسيريابي فازي مردد مبتني بر هوش جمعي به منظور افزايش طول عمر شبكه در شبكه هاي حسگر بي سيم خوشه بندي شده, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سهيلا شريفيان رضوي

ارائه يك سيستم تشخيص نفوذ با استفاده از الگوريتم هاي دسته بندي و يادگيري عميق, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 مباحثی در هوش مصنوعی

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 هوش مصنوعی پیشرفته

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 10:30

 اصول سیستمهای عامل

- شنبه 07:30 تا 09:30 - دوشنبه 07:30 تا 09:30