دکتر كوروش قادري

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

kouroshqaderi@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-31322667

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی مهندسی آبیاری و زهکشی (پایان نامه: برنامه نویسی با فرترن برای تعیین عناصر موجود در خاک) , از 1374 تا 1378

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب-سازه های آبی (پایان نامه: روندیابی سیل از درون و روی سدهای پاره سنگی در حالت استغراق) , از 1378 تا 1381

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکترا علوم و مهندسی آب- سازه های آبی (پایان نامه: سیستم های هوشمند در بهره برداری بهینه از مخازن با تکیه بر برنامه ریزی فازی) , از 1381 تا 1386

تجربیات

 کارشناس

شرکت مهندسین مشاور بوم آب, تهران, از 1379 تا 1381

کارشناس هواشناسی و هیدرولوژی

 کارشناس ارشد R &D

مهندسین مشاور جاماب, تهران, از 1382 تا 1386

مدلسازی-آنالیز سیستم های منابع آب-بهره برداری بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی-مدلهای بارش رواناب

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mojtaba Masoumi Shahr-Babaka,, Mohammad Javad Khanjani, Kourosh Qaderi, Uplift capacity prediction of suction caisson in clay using a hybrid intelligence method (GMDH-HS)

Applied Ocean Research, 59, 408-416, 2016

2. Bashiri Atrabi, H. Qaderi, K., Rheinheimer, D. E., Sharifi, E., Application of Harmony Search Algorithm to Reservoir Operation Optimization

water resources management, 29, 15, 5729-5748, 2015

3. Javadi, F., Ahmadi, M. M., Qaderi, K., Estimation of river bed form dimension using artificial neural network (ANN) and support vector machine (SVM)

Journal of agriculture scince and technology(JAST), 17, 4, 859-868, 2015

4. عزیز آبادی ، م. ، بختیاری، ب.، قادری، ک.، رضا پور، م., بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر منحنی های سختی- مدت-فراوانی خشکسالی حوزه آبریز قره¬سوئ استان گلستان با استفاده از توابع مفصل

تحقیقات آب و خاک ایران, 1396

5. بختیاری، ب.، افضلی گروه، ز.، قادری، ک., برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته با دو نگرش آماری هرشفیلد در حوضه آبریز قره¬سو استان گلستان

تحقیقات منابع آب ایران, 12, 1, 56-67, 1395

6. رخ شاد، ا.، بختیاری، ب.، قادری، ک., مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش بینی بارش روزانه

مجله ژئوفیزیک ایران, 10, 1, 1-14, 1395

7. مددی، م. ر.، رحیم پور، م.، قادری، ک., افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازه PBC به دریچه تخلیه رسوب

مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی, 17, 66, 71-86, 1395

8. محمدرضا مددی- مجید رحیم پور- کورش قادری, افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازه PBC به دریچه تخلیه رسوب

مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی, 17, 66, 71-86, 1395

9. بهرام بختياري-زهرا افضلي گروه-, برآورد حداكثر بارش محتمل 24 ساعته با دو نگرش آماري هرشفيلد در حوضه آبريز قرهسو در استان گلستان

تحقيقات منابع آب ايران, 12, 1, 56-67, 1395
كورش قادري

10. مریم حسین ز اده-کورش قادري-محمدمهدي احمدي, مدل سازي رابطه دبی- اشل در رودخانه با استفاده از روش کنترل گروهی داده ها(GMDH) (مطالعه موردي: رودخانه اسکویلکیل)

نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 23, 2, 279-289, 1395

11. زهرا ایوانی - محمد مهدي احمدی و کوروش قادري, برآورد بار معلق در سیستم رودخانهاي با استفاده از روش گروهی کنترل داده ها(GMDH)

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 7, 13, 218-229, 1395

12. سعید اکبری، کورش قادری و مریم علیان نژاد, بهره برداری از سیستم مخازن با استفاده از دو الگوریتم چرخه آب و جستجوی گرانشی(مطالعه موردی:حوضه آبریز گرگانرود)

نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برقابی, سال دوم, شماره پنجم, 37-49, 1394

13. اکبری فرد، س. قادری، ک.، بختیاری، ب., تدوین سیاستهای بهره برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ(WSA)

مجله مهندسی آبیاری و آب ایران, 6, 21, 75-90, 1394

14. محمدی، م.، بارانی، غ. ، قادری، ک., واسنجی خودکار دریچه های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از روش تکامل تصادفی جوامع (SCE): مطالعه موردی سد تنظیمی گتوند

عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق), 47, 1, 119-130, 1394

15. حقیقت اندیش، س.، قادری، ک.، محمدی، م.، بارانی، غ., بهینه¬سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با روش تکامل رقابتی جوامع (SCE)

پژوهش آب ایران, 9, 3, 19-26, 1394

16. رحمانی، س.، احمدی، م.م.، قادری، ک., توسعه مدل شبیه¬سازی- بهینه¬سازی در مدیریت تغذیه مصنوعی آبخوان با پساب

تحقیقات منابع آب ایران, 11, 1, 91-96, 1394

17. قادری نسب گروهی، ف. قادری، ک.، رهنما، م. ب., برنامه تحویل و توزیع بهینه آب در شبکه آبیاری با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی(مطالعه موردی شبکه آبیاری زیر سد جیرفت)

نشریه آبیاری و زهکشی ایران, 9, 5, 830-841, 1394

18. کورش قادری ، آناهیتا زلقی و بهرام بختیاری, بهینه سازی بهره برداری از سیستم چند مخزنی با استفاده از تکامل رقابتی جوامع(مطالعه موردی :حوضه کرخه)

مدیریت آب و آبیاری, 4, 2, 215-228, 1393

19. کیانا عالی خانی، کورش قادری و محمد مهدی احمدی, تخمین توزیع رسوب ورودي به مخزن سد کرج با استفاده از انواع الگوریتم هاي توسعه یافته جستجوي هارمونی

نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, جلد 21, 3, 165-184, 1393

20. عادل پورنعمت رودسری، کورش قادری و شهرام کریمی, مدلسازي فرآیند بارش- رواناب با استفاده از روش کنترل گروهی داده-ها(GMDH) و شبکه های عصبی مصنوعی در حوضه آبریز پلرود

پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز, سال 5, 10, 68-84, 1393

21. بهرام بختیاری، علیرضا محبی و کورش قادری, ارزیابی مدل های هوشمند داده محور در برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه در چند اقلیم -سواحل جنوبی دریای خزر

نشریه آبياري و زهكشي ایران, جلد 8, 3, 484-495, 1393

22. مهسا هاشم پور، بهرام بختیاری و کورش قادری, مدلسازي جريان‌هاي كم با استفاده از شاخص‌هاي اقليمي دما و بارش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز اسكندري: استان اصفهان)

پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز, سال 4, 7, 85-100, 1392

23. کورش قادری، جمال محمد ولی سامانی، سید جمشید موسوی و داودرضا عرب, مدل سازي بهره برداري بهينه از مخازن با استفاده از برنامه ريزي خطي صحيح مختلط (MILP)

تحقیقات منابع آب ایران, سال 6, 1, 15-27, 1389

24. کورش قادری، داود رضا عرب، محمد تشنه لب و آیدانای قزاق, مدل سازي بهره برداري هوشمند از مخازن با استفاده از روش برخورد گروهي با داده ها (GMDH)

تحقیقات منابع آب ایران, سال 6, 3, 55-67, 1389

مقاله های کنفرانس

1. محمد شریفی، ا.، قادري، ك. و رهنما، م. ب., آنالیز استاتیکی سد خاکی 15 خرداد در دوره بهره برداري با استفاده از داده هاي ابزاردقیق و روش المان محدود

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، ایران, ايران زیبا کنار, 1390

2. قادري، ك.، بارانی، غ. و رکنی ح., بهره برداري بهینه از مخزن سد جیرفت با استفاده از برنامه ریزي غیرخطی

دومين كنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب, کرمان, 1389

3. قادری، ک. و احمدی، م.م., تحلیل خطی پایداري و خطاي شماهاي مختلف حل معادله انتقال- پخش به روش احجام محدود

دومین کنفرانس سراسري مدیریت جامع منابع آب, کرمان, 1389

4. , کاربرد پساب فاضلاب در آبیاری فضای سبز شهری

دومین کنفرانس سراسري مدیریت جامع منابع آب, کرمان, 1389
فرهمند، ه. ، قادری، ک. و نظری، ف.

5. قادری، ک.، عمادی، ع و احمدی. ا., بهره برداری از سیستم مخازن چندگانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1388

6. قادري، ك.، سامانی، ج. و رضایی، ن., مدل ریاضی و فیزیکی روندیابی سیلاب از درون و روی سدهای پاره سنگی تاخیری

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1388

مهارت ها

 برنامه نویسی

 office word

دروس

دروس ترم جاری

 مکانیک خاک (کارشناسی)

 اقتصاد مهندسی (کارشناسی)

 طراحی سازه های آبی 1 (کارشناسی)

 آنالیز سیستم های منابع آب (کارشناسی ارشد)

 بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع آب (دکترا)

 هوش مصنوعی (دکترا)

 طراحی سازه های آبگیر (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 هوا و اقلیم شناسی (کارشناسی)

 آبیاری و اقلیم شناسی (کارشناسی)

 رسم فنی و نقشه کشی (کارشناسی)

 فیزیک و مکانیک خاک (کارشناسی)

 مکانیک خاک (کارشناسی)

 اقتصاد مهندسی (کارشناسی)

 طراحی سازه های آبی 1 (کارشناسی)

 بهینه سازی (کارشناسی ارشد)

 فناوری های نوین در منابع آب (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 حمید رکنی

بهره برداری بهینه از مخزن سد جیرفت مبتنی بر برنامه ریزی خطی و غیرخطی, 1389, شهید باهنر کرمان

 اسحاق رحیمی

بهره برداري بهينه از سد درودزن با استفاده از الگوريتم PSO, 1391, شهید باهنر کرمان

 احمد محمد شریفی

آنالیز نشست سد خاكي 15 خرداد در دوران بهره برداري با استفاده از داده هاي ابزار دقيق و, 1391, شهید باهنر کرمان

 عادل پورنعمت رودسری

شبيه سازي فرآيند بارش- رواناب با استفاده از روش كنترل گروهي داده ها(GMDH) در حوضه پلرود, 1390, شهید باهنر کرمان

 حمید بشیری

بهره برداري بهينه از مخزن با رويكرد كنترل سيلاب با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني (HS, 1391, شهید باهنر کرمان

 کیانا عالی خانی

تخمين رسوب ورودي به مخزن با استفاده از بهينه سازي روش كاهش سطح, 1391, شهید باهنر کرمان

 سارا حقیقت اندیش

بهينه سازي شبكه آبرساني شهري با استفاده از روش تكامل تصادفي جوامع(SCE), 1391, شهید باهنر کرمان

 فاطمه ایزدی

بهره برداري بهينه از سيستم مخزن چند منظوره با استفاده از برنامه ريزي خطي فازي( مطالعه, 1392, شهید باهنر کرمان

 آناهیتا زلقی

بهينه سازي بهره برداري كمي مخزن سد بر اساس رويكردالگوريتم تكامل رقابتي (SCE), 1392, شهید باهنر کرمان

 مریم حسین زاده

مدل سازي رابطه دبي- اشل با استفاده از روش هاي محاسبات نرم GMDH وNF-GMD, 1392, شهید باهنر کرمان

 زکیه پورشیخعلی

بهينه سازي بهره برداري از سيستم مخازن با استفاده از روش الگوريتم جستجوي, 1392, شهید باهنر کرمان

 فاطمه سلطانی نژاد

 عاطفه شجاع الدینی

پیش بيني نرخ انتقال رسوب در رودخانه كرج با استفاده از روش هوشمند مختلط HS-GMDH, 1392, شهید باهنر کرمان

 سعید اکبری فرد

بهینه سازي بهره برداري از سيستم مخازن با استفاده از روش الگوريتم چرخه آب (WCA) مطالعه موردي: حوضه آبريز گرگانرود, 1393, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما:دکتر کورش قادری- استاد مشاور:دکتر بهرام بختیاری

 زهرا اسماعیل زاده

 سمیرا گوهری مقدم

بهینه سازي شبكه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك با پارامترهاي فازي, 1393, شهید باهنر کرمان
اساتید راهنما:دکتر کورش قادری-دکتر مجید رحیم پور

 مصطفی فتاحی

براورد پارامترهاي مدل ناحيه ماندابي(TSM) در رودخانه ها با استفاده از روش بهينه سازي, 1392, شهید باهنر کرمان
اساتید راهنما: دکتر محمد مهدی احمدی-دکتر کورش قادری

 امیر محمد رخشاد

بررسی عملكرد سيستم فازي بهينه شده با الگوريتم رقابت استعماري(ICA) در پيش بيني, 1393, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما:دکتر بختیاری-استاد مشاور: دکتر کورش قادری

 عبدالله رمضانی چرمینه

ارزيابي كارايي روش هاي ماشين بردار پشتيبان(SVM) و تحليل تفكيك خطي(LDA) به منظور, 1392, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما:دکتر ذونعمت استاد مشاور:دکتر قادری

 فهیمه جوادی

برآورد ابعاد فرم بستر با استفاده از شبكه عصبي و رويكرد ماشين برداري پشتيبان, 1392, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما:دکتر احمدی استاد مشاور: دکتر قادری

 زهرا ایوانی

برآورد نرخ انتقال رسوب در رودخانه كرج با استفاده از روشهاي داده محور(NF-GMDH), 1392, شهید باهنر
استاد راهنما:دکتر احمدی استاد راهنما:دکتر قادری