دکتر سعيد كريمي نسب

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

Kariminasab@uk.ac.ir

افتخارات و جوایز

 پژوهش برتر

 پژوهش "امكان سنجي احداث مخازن زيرزميني در ايران به منظور ذخيره سازي نفت خام، کارفرما شرکت پایانه های نفتی ایران" بعنوان پژوهش برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1389 معرفی گردید.

 ثبت اختراع: اتصال ضد تخريب لوله جدار چاه هاي آب

شماره دفتر ثبت اختراع 38498

 ثبت اختراع: دستگاه تشخیص کیفیت بتن

شماره دفتر ثبت اختراع 75823

 ثبت اختراع:  ثبت اختراع "دستگاه خودکار و خود تنظیم برای آزمایش برش مستقیم درزه های سنگی

 شماره دفتر ثبت اختراع ۸۸۱۰۶

طرح های تحقیقاتی

  محاسبه وزن دپوهاي باطله کارخانه زغال شوئی زرند به کمک ربات پرنده

  امكان سنجي احداث مخازن زيرزميني در ايران به منظور ذخيره سازي نفت خام

 بررسي علل گسيختگي لوله هاي جدار چاه هاي آب در شهر مشهد

انتشارات

کتاب ها

1. Nima Babanouri, Saeed Karimi Nasab, Alireza Baghbanan, Advances in Engineering Research, Vol. 2, The dependence of shear behavior of rock fractures on the normal loading-unloading

Nova Science Publishers, Inc. New York, 2012

2. سعید کریمی نسب، آزاده حجت, پايدارسازي شيب با زهكشي زيرسطحي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان, کرمان, . سعید کریمی نسب، آزاده حجت:, پايدارسازي شيب با زهكشي زيرسطحي (ترجمه), 1385

مقاله های مجله

1.  Ghotbi Ravandi, E., Rahmannejad, R , Karimi-Nasab, S., Sarrafi, Hydrocarbon seepage prediction and control for crude oil storage unlined rock caverns

Geofluids, 2017

2.  Ghotbi Ravandi, E., Rahmannejad, R , Karimi-Nasab, S., Sarrafi, Raoof, A., Water curtain system pre-design for crude oil storage URCs: A numerical modeling & genetic programming approach

Geotechnical and Geological Engineering, 2017

3.  Babanouri , Nima, Karimi Nasab, Saeed, Proposing Triangulation-Based Measures for Rock Fracture Roughness

Rock Mechanics and Rock Engineering, 2016

4.  Ghotbi Ravandi, E., Rahmannejad, R, Karimi-Nasab, S., Sarrafi,, A Sensitivity Analysis of Effective Parameters on Water Curtain Performance of Iranian Unlined Crude Oil Storage Caverns Using the 2k Factorial Design and Numerical Modelling

Tunnelling and Underground Space Technology, 58, .247-256, 2016

5.  Nima Babanouri ,Saeed Karimi-Nasab, Modeling Spatial Structure of Rock Fracture Surfaces Before and After Shear Test: A Method for Estimating Morphology of Damaged Zones

Rock Mech Rock Eng, 2014

6.  Khabat Amiri Hossaini, Nima Babanouri, Saeed Karimi-Nasab, The influence of asperity deformability on the mechanical behavior of rock joints

International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 70, 154–161, 2014

7.  Nima Babanouri, Saeed Karimi-Nasab, Soroor Sarafrazi, A hybrid particle swarm optimization and multi-layer perceptron algorithm for bivariate fractal analysis of rock fractures roughness

International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 60, 66-74, 2013

8.  Nima Babanouri, Hamid Mansouri, Saeed Karimi-Nasab, Mojtaba Bahaadini, A coupled method to study blast wave propagation in fractured rock masses and estimate unknown properties

Computers and Geotechnics, 49, 134-142, 2013

9.  Ebadi, M., Karimi-Nasab, S., Jalalifar, H., Estimating the deformation modulus of jointed rock mass under multilateral loading condition using analytical methods

Journal of Mining and Environment, 2, 2011

10.  Nima Babanouri, Saeed Karimi-Nasab, Alireza Baghbanan, Hamid Reza Mohamadi, Over-consolidation effect on shear behavior of rock joints

International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 48, 1283-1291, 2011

11.  Karimi-Nasab, S.,Hojat, A., Kamkar-Rouhani, A., Akbari Javar, H., and Maknooni, S., Successful Use of Geoelectrical Surveys in Area 3 of the Gol-e-Gohar Iron Ore Mine, Iran

Mine Water and the Environment.Journal of the International Mine Water Association (IMWA), 2011

12.  Karimi-Nasab, S., Ranjbar, H., Akbar, S., Susceptibility assessment of the terrain for slope failure using remote sensing and GIS, a case study of Maskoon area, Iran

International Geoinformatics Research and Development Group (IGRDG), 2010

13.  Shayestehfar,M.R., Karimi-Nasab, S., Mohammad alizadeh, H., Mineralogy, petrology, and chemistry studies to evaluate oxide copper ores for heap leaching in Sarcheshmeh copper mine, Kerman, Iran”

Journal of Hazardous Materials, 2008

14.  Rahmannejad, R., Javid, A. Karimi-Nasab, S., Numerical Modeling of Direct Shear Test

Journal of Hydrotechnical Construction, 2008

15.  Majdi, A., Amini, M, Karimi-Nasab, S., Adequate Drainage System Design for Heap Leaching Structures

Journal of Hazardous Materials, 2007

16.  Alghasi, CH., Rahmannejad, R., Karimi-Nasab, S., Calculation of Lining of Tunnel Kakareza by Back Analysis

Mining Information Analytical Bulletin Moscow Mining University, 9, 2007

17.  Karimi-Nasab, S, Hojat , A., MollaeiFard, M.R., Technical Factors for Selecting Optimum Heap Leach Pad Sites

E & MJ, Engineering and Mining Journal, 2007

18.  ایزدی یزدان آبادی، مرجان، حجت، آزاده، رنجبر، حجت اله، کریمی نسب، سعید, پارامترهای مهم در مکان یابی رصدخانه های ژئومغناطیسی جدید به منظور توسعة پژوهش های ژئومغناطیسی در ایران

فيزيك زمين و فضا, 42, 3, 1395

19.  محمودی دهشتران، سیما، حجت، آزاده، رنجبر، حجت اله، کريمي¬نسب، سعید, تعیین محدوده¬های در معرض نشست حاصل از وجود قنات¬های پنهان در محدوده دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

مجله علمی- پژوهشی زمین¬شناسی کاربردی پیشرفته, 6, 19, 75-81, 1395

20.  ربیعی وزیری، مجتبی، کریمی نسب، سعید، محمدی، حمید رضا, بررسی تأثیر نوع تابع توزیع آماری شاخص مقاومت زمین‌شناسی در تحلیل احتمالاتی پارامترهای ژئومکانیکی توده‌سنگ

نشریه زمین شناسی مهندسی, 10, 1, 1395

21.  مرادي¬پور، م.، رنجبر، حجت اله، حجت، آزاده، کريمي¬نسب، سعید، دانش¬پژوه، ش.، رنجي،ه., بررسی ویژگی‌های زیرسطحی سازه فروشویی توده‌ای با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی؛ مورد مطالعاتی: معدن مس سرچشمه

مجله علمی- پژوهشی پژوهش¬های ژئوفیزیک کاربردی, 1, 1, 1-9, 1394

22.  ربیعی وزیری، مجتبی،کریمی نسب، سعید، محمدی، حمید رضا, تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن, 27, 1394

23.  امیری حسینی، خبات، بابانوری، نیما، کریمی نسب، سعید, مطالعه رفتار داندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن, 21, 1392

24.  اسماعیل زاده؛ اکبر،کریمی نسب؛ سعید، منصوری؛حمید, مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزارMATLAB

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن, 18, 1392

25.  اکبر، سمیه، رنجبر، حجت اله، کریمی نسب، سعید، عبدالملکی، مهدی, ارزیابی خطر زمین لغزش به کمک مدل فازی دانش مبنا و روش ترکیبی فازی- اوزان شاهد در منطقه مسکون- جیرفت

نشریه زمین شناسی مهندسی, 7, 1, 1622- 1601, 1392

26.  عبادي، محمد، كريمي نسب، سعيد، حسین جلالی فر, پيش‌بيني مدول تغييرشکل توده‌سنگ مبتني بر روش‌هاي تحليلي و عددي

نشريه علمي پژوهشی مهندسی معدن, 6, 13, 79-91, 1390

27.  زارعیان جهرمی، احسان، كريمي نسب، سعيد، حسین جلالی فر, تحلیل همگرائی دیواره چاه های نفت در اثر پدیده خزش در ساندهای نمکی

نشریه علمی- پژوهشی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن و مواد, 1, 1, 1389

28.  آل خميس، رضا، كريمي نسب، سعيد، آريانا، فرزاد, بررسي تاثير نشست حاصل از تخليه آب زير زميني در تخريب لوله جدار

فصلنامه علمي پژوهشي آب و فاضلاب, 60, 1385

29.  زارع رشکوئیه حسين ، كريمي نسب، سعيد ، رحمان نژاد رضا, روشهاي طراحي تجربي شيبهاي سنگي

فصلنامه جاده، فصلنامه راه و مهندسي حمل و نقل، علمی - ترويجي, 56, 1385

30.  آویش، م.ف.، رنجبر، ح.، حجت، آ.، کریمی نسب، س، معصومی، ا., مطالعات سنجش از دور و مغناطیس سنجی جهت اکتشاف منابع ژئوترمال در منطقه سیرچ- گلباف استان کرمان

مجله علمی- پژوهشی پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی, 3, ۹۹-۱۱۸, 0

31.  حیدرآبادی پور، ن.، حجت، آ.، رنجبر، ح.، کریمی نسب، س., تخمین عمق نقطه کوری با استفاده از تحلیل طیفی داده های مغناطیسی هوابرد به منظور اکتشاف مقدماتی پتانسیل زمین گرمایی در محدوده مرکزی استان کرمان

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی, 2, 3, ۱۶۷-۱۷۶, 0

برنامه های کلاسی

 زمین شناسی ساختاری

بخش اول این درس توسط آقای دکتر حجت اله رنجبر ارائه می شود و بخش دوم آن توسط اینجانب، این کلاس روزهای سه شنبه ساعت 13 تا 15 در کلاس 421 برگزار می شود. کلاس 421

 حفاری اکتشافی

این کلاس روزهای سه شنبه ساعت 10 تا 12 در محل کلاس 422 تشکیل می گردد.

 ژئوتکنیک

این کلاس در روزهای سه شنبه ساعت 8 تا 10 صبح در محل کلاس 422 تشکیل می گردد.