دکتر كاظم جعفري نعيمي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322650

 آدرس

آدرس: کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر، دفتر بخش مکانیک بیوسیستم

 ایمیل

jafarinaeimi@uk.ac.ir