كامبيز افروز

دانشيار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کارشناسی مخابرات , از 1380 تا 1384

 دانشگاه صنعتی اميرکبير

کارشناسی ارشد مخابرات میدان , از 1384 تا 1387

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترا مخابرات میدان , از 1387 تا 1391

فایل ها

 مدارهای الکتریکی I ( ارسال فایل )

 1. تمرینات سری اول
 2. سرقصل درس
 3. تمرين سری دوم
 4. تمرین سری سوم
 5. تمرين سری چهارم
 6. تمرینات سری پنجم
 7. تمرینات سری ششم
 8. تمرین سری هفتم
 9. تمرینات سری هشتم
 10. تمرینات سری نهم
 11. تمرینات سری دهم
 12. تمرینات سری یازدهم
 13. امتحان ميان ترم نرم افزار
  امتحان ADS و MATLAB درس مدار روز یکشنبه 17/2/1396 در محل اتاق دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار می گردد.
 14. تمرینات سری دوازدهم
 15. تمرینات سری دوازدهم
 16. تمرینات سری سیزدهم
 17. تمرینات سری چهاردهم
 18. تمرینات سری پانزدهم
 19. رفع اشکال:
  برای رفع اشکال هر روز از ساعت 11- 14 می توانید به دفتر اینجانب مراجعه نمایید.
 20. لیست پروژه های درس مدار 1
  تمام فایل ها را در يک پوشه قرار داده و بصورت فشرده شده تا تاریخ 1396/4/10 ایمیل نمایید.

 ریاضی مهندسی ( ارسال فایل )

 1. تمرينات سری اول
 2. تمرينات سری دوم
 3. سرفصل مطالب
 4. تمرينات سری سوم
 5. تمرينات سری چهارم
 6. امتحان ميان ترم اول:
  امتحان میان ترم اول درس ریاضی مهندسی، جمعه 1395/8/28 ساعت 13 طبقه دوم سالن امتحانات دانشکده فنی
 7. تمرينات سری پنجم
 8. تمرينات سری ششم
 9. فايل های کلاس درس رياضی مهندسی:
  برای دانلود فايل های کلاس درس رياضی مهندسی می توانيد به لینک زیر مراجعه نمایید: http://maktabkhooneh.org/course/matheng
 10. تمرينات سری هفتم
 11. تمرینات سری هشتم
 12. تمرينات سری نهم
 13. تمرينات سری دهم
 14. تمرينات سری یازدهم

 مايکروويو II ( ارسال فایل )

 ساختارهای چپ گرد- راست گرد ( ارسال فایل )

 1. تمرينات سری اول
 2. تمرينات سری دوم

 مباحث ويژه در مخابرات ( ارسال فایل )

 1. تمرینات سری اول
 2. تمرینات سری دوم

علاقمندی ها

 مدارات فعال و غيرفعال مايکروويو- آنتن- حل عددی در الکترومغناطیس

انتشارات

مقاله های مجله

1. AR Moznebi, K Afrooz, Power Divider/Combiner using Half-Mode Substrate Integrated Waveguide (HMSIW) Technology with High Power and High Isolation

IETE Journal of Research, 2017

2. Z Nahvy, K Afrooz, Comments on “Modified Gysel Power Divider for Dual-Band Applications”

IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 27, 2, 204-206, 2017

3. AR Moznebi, K Afrooz, Substrate Integrated Waveguide (SIW) Filtering Power Divider/Combiner with High Selectivity

Wireless Personal Communications, 1-11, 2017

4. M Danaeian, K Afrooz, A. Hakimi, Miniaturized Substrate Integrated Waveguide Diplexer Using Open Complementary Split Ring Resonators

Radioengineering, 26, 1, 30-37, 2017

5. S Kouhpayeh‐Zadeh‐Esfahani, K Afrooz, E Moradi, A 10: 1 unequal gysel power divider/combiner

Microwave and Optical Technology Letters, 58, 11, 2689-2692, 2016

6. Ali Reza Moznebi, Kambiz Afrooz, Compact Filtering Power Divider Based on Half Mode Substrate Integrated Waveguide

Progress In Electromagnetics Research Letters, 61, 55-62, 2016

7. Ali-Reza Moznebi, Kambiz Afrooz, Compact power divider based on half mode substrate integrated waveguide (HMSIW) with arbitrary power dividing ratio

International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 1-7, 2016

8. M Danaeian, M Movahhedi, A Hakimi, K Afrooz, A Compact Ultra-Wideband Bandpass Filter with Sharp-Rejection using Complementary Split Ring Resonators

Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering, 48, 1, 1-10, 2016

9. K. Afrooz, Time Domain Analysis of Field Effect Transistors Using Unconditionally Stable Finite Difference Method

IET Science, Measurement & Technology, 2016

10. M Danaeian, A-R Moznebi, K Afrooz, H Hakimi, Miniaturised equal/unequal SIW power divider with bandpass response loaded by CSRRs

Electronics Letters, 2016

11. Mostafa Danaeian, Kambiz Afrooz, Ahmad Hakimi, Ali‐Reza Moznebi, Compact bandpass filter based on SIW loaded by open complementary split‐ring resonators

International Journal of RF and Microwave Computer‐Aided Engineering, 26, 8, 674-682, 2016

12. ,Iman Yazdanpanah Kambiz Afrooz; Alireza Moznebi, High Q Power Divider/Combiner with High Output Isolation using Substrate Integrated Waveguide (SIW) Technology

journal of communication engineering, 5, 2, 106-115, 2016

13. Kambiz Afrooz, Unconditionally stable finite-difference timedomain algorithm for analysing composite right-/left-handed transmission line

IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2015
doi: 10.1049/iet-map.2015.0509

14. AR Moznebi, K Afrooz, Filtering Power Divider/Combiner Based on Half Mode Substrate Integrated Waveguide (HMSIW) Technology for High Power Applications

Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering, 47, 1, 39-45, 2015

15. AR Moznebi, K Afrooz, Four-Way Substrate Integrated Waveguide (SIW) Power Divider/Combiner for High Power Applications

journal of communication engineering, 4, 2, 2015

16. mostafa danaeian; Ali Ganji Ashkzari; Kambiz Afrooz; Ahamd Hakimi, A Compact Wide Bandpass Filter based on Substrate Integrated Waveguide (SIW) Structure

journal of communication engineering, 4, 2, 2015

17. mostafa danaeian; Ali Ganji Ashkzari; Kambiz Afrooz; Ahamd Hakimi, A Compact Wide Bandpass Filter based on Substrate Integrated Waveguide (SIW) Structure

journal of communication engineering, 4, 2, 132-141, 2015

18. Alireza Moznebi, Kambiz Afrooz, Filtering Power Divider/Combiner Using Substrate Integrated Waveguide (SIW)-Based 180‌o Hybrid

The Modares Journal of Electrical Engineering, 14, 2, 18-24, 2014

19. K. Afrooz and A. Abdipour, Efficient Method for Time Domain Analysis of Lossy Nonuniform Multiconductor Transmission Line Driven By Modulated Signal Using FDTD Method

IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2, 54, 2012

20. K. A .frooz, A. Abdipour, and F. Martin, Time Domain Analysis of 1-D Linear and Nonlinear Composite Right/Left-Handed Transmission Lines Using Finite Difference Time Domain Method

IET Microwaves, Antennas & Propagation, 6, 3, 312-325, 2012

21. K. Afrooz, A. Abdipour, and F. Martin, Broadband Bandpass Filter Using Open Complementary Split Ring Resonator Based On Metamaterial Unit-Cell Concept

Microwave and Optical Technology Letter, 54, 12, 2012

22. H. Khoshniyat, G. Moradi, A. Abdipour, and K. Afrooz, Optimization and fully distributed analysis of single-pole single throw traveling wave switches millimeter wave frequency band

International Journal of Information& Communication Technology, 2, 3, 19-25, 2011

23. K. Afrooz, A. Abdipour, and F. Martin, Finite Difference Time Domain Analysis of Extended Composite Right/Left-Handed Transmission Line Equations

International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 24, 1, 68-76, 2011

24. K. Afrooz, A. Abdipour, A. Tavakoli, and M. Movahhedi, Time Domain Analysis of Lossy Active Transmission Lines Using FDTD Method

International Journal of Electronics and Communication, 3, 63, 168-178, 2009

25. A. Vaezi, A. Abdipour, and K. Afrooz, Numerical Study of Behavioural Sub-Harmonically Pumped Mixer in a Novel Structure

Progress In Electromagnetics Research C, 10, 49-61, 2009

26. K. Afrooz, A. Abdipour, A. Tavakoli, and M. Movahhedi, Time Domain Analysis of Nonlinear Active Transmission Line Using FDTD Method

IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2, 8, 886-897, 2008

27. K. Afrooz, A. Abdipour, A. Tavakoli, and M. Movahhedi, Time-Domain Analysis of Active Transmission Line Using FDTD Techniques (Application to Microwave/mm-Wave Transistors)

Progress In Electromagnetic Research, PIER77, 309–328, 2007

28. N. Mollahasani, M. Mohseni. Moghadama, K. Afrooz, A new treatment based on hybrid functions to the solution of telegraph equations of fractional order

Applied Mathematical Modelling, 0
doi:10.1016/j.apm.2015.08.020

مقاله های کنفرانس

1. Hamed Khoshniyat, Gholamreza Moradi , Abdolali Abdipour , and Kambiz Afrooz, Fully Distributed Analysis of an Improved Single Pole Single Throw Traveling Wave Switches

Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering, Mashhad, Iran, 2013

2. H. Khoshniyat, G. Moradi, A. Abdipour, and K. Afrooz, Optimization and fully distributed analysis of traveling wave switches at millimeter wave frequency band

((First Conference on Millimeter-Wave and Terahertz Technologies (MMWaTT, Tehran, Iran, 2009

3. K. Afrooz, A. Abdipour, and J. Rashed-Mohassel, Time domain analysis of transmission line using FDTD excited by modulated signal

((First Conference on Millimeter-Wave and Terahertz Technologies (MMWaTT, Tehran, Iran, 2009

4. A. Vaezi, A. Abdipour, and K. Afrooz, Nonlinear signal and noise analysis of arbitrary number of Anti-Parallel diode mixer for 3G mobile

International conference on recent advance in microwave theory and applications, Jaipur, India, 2008

5. K. Afrooz, A. Abdipour, A. Tavakoli, and M. Movahhedi, FDTD Analysis of Small Signal Model for GaAs MESFETs Based on Three Line Structure

(((19th Asia Pacific Microwave Conference (APMC 2007, Bangkok, Thailand, 2007

6. K. Afrooz, A. Abdipour, B.Zarghooni and A. Tavakoli, A new design for diode mixers using L-S method

((IEEE Mediterranean Microwave Symposium (MMS 2007, Budapest, Hungary, 2007

7. Sh. Asadi, A. Abdipour, K. Afrooz and Gh. Moradi, Design and Nonlinear Analysis of a Traveling Wave Power Amplifier By H.B. Method in UWB Frequency Band

IEEE Mediterranean Microwave Symposium (MMS 2007), Budapest, Hungary, 2007

8. K. Afrooz, A. Abdipour, A. Tavakoli, and M. Movahhedi, GaAs MESFETs Optimization Based on Fully Distributed Model for UWB Application

((IEEE Applied Electromagnetic Conference (AEMC 2007, Kolkata, India, 2007

9. K. Afrooz, A. Abdipour, A. Tavakoli, and M. Movahhedi, Time Domain Analysis of Lossy Nonuniform Transmission Line Using FDTD Technique

((Asia-Pacific Conference on Applied Electromagnetic (APACE 2007, Melaka, Malaysia, 2007

10. کامبيز افروز و عبدالعلي عبدي پور, بررسي مسئله سازگاري الکترومغناطيسي مدارات مجتمع فعال موج ميليمتري در رژيم غيرخطي

اولين کنفرانس بررسي آثار ميدانهاي الکترومغناطيسي بر بافت هاي زنده و تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي, دانشگاه صنعتي امير کبير, 1387

دروس

دروس ترم جاری

 مباحث ويژه (مايکروويو III) (دکترا)

 آنتن پيشرفته (کارشناسی ارشد)

 مايکروويو II (کارشناسی ارشد)

 مدارهای الکتريکي I (کارشناسی)

 مايکروويو I (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 رياضيات مهندسی (کارشناسی)

 ساختارهای چپ گرد - راست گرد (کارشناسی ارشد)

 آنتن (کارشناسی)

 الکترومغناطيس مهندسی (کارشناسی)

 الکترونيک پيشرفته (کارشناسی)

 رياضيات مهندسی پيشرفته (کارشناسی ارشد)

 الکترومغناطيس پيشرفته (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 حامد شهرکی

 علیرضا مذنبی

دانشجویان قبلی

 مصطفی داناییان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 فهيمه توکلی

طراحی، شبيه سازی و ساخت يک نمونه تقسیم کننده توان با استفاده از ساختارهای مجتمع شده در زيرلايه برای کاربردهای مخابرات نسل پنجم

 آرش دوستی

دانشجویان قبلی

 عليرضا مذنبی

طراحی شبيه سازی و ساخت یک نمونه تقسيم کننده توان براي کاربردهای توان بالا با استفاده از ساختارهای مجتمع شده در زيرلايه, 1394, شهيد باهنر کرمان

 ايمان يزدان پناه

طراحی شبيه سازی و ساخت یک نمونه تقسيم کننده توان با استفاده از ساختارهای مجتمع شده در زيرلايه

 راضيه رحمن نژاد

کوچک سازی ساختارهای موج بری صفحه ای با استفاده از تئوری ساختارهای راست گرد- چپ گرد, 1394

 فاطمه افکانه

طراحی و شبيه سازی يک نمونه شبه سيرکولاتور با استفاده از تکنولوژی CMOS, 1394

برنامه های کلاسی

 مدارهای الکتریکی I

- شنبه 09:30 تا 11:15 - دوشنبه 09:30 تا 11:15 - چهارشنبه 09:30 تا 11:15

 مایکروویو I

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - سه شنبه 15:30 تا 17:30

 مباحث ويژه (مايکروويو III)

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30

 آنتن پيشرفته

- شنبه 15:30 تا 17:00 - دوشنبه 15:30 تا 17:00

 سمینار

- چهارشنبه 15:30 تا 17:30